TRA, Travel Residence Agency.
ÇÖZÜM SUNAN ORTAK HÜKÜMETLER
ÜCRETSİZ TELEFON DESTEĞİ İÇİN:

TUS Sınavı

TUS Nedir?
TUS nedir? TUS, Tıpta Uzmanlık Sınavı olarak bilinen, başta hekimler olmak kaydıyla yönetmelikte adı geçen meslek dallarının biyologlar hariç olmak üzere girebildiği bir sınavdır. Uzman doktor yetiştirme amacıyla yapılan TUS’u kazananlar asistan (araştırma görevlisi) olmakta ve tüzükte belirtilmiş olan eğitim süresini doldurup mezun olanlar uzman doktor unvanı kazanmaktadırlar. Tıpta uzmanlık dalları aşağıdaki gibidir;

 1. İç Hastalıkları
  • Alerji Hastalıkları
  • Romatoloji
  • Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
  • Gastroenteroloji
  • Yoğun Bakım
  • Nefroloji
  • İş ve Meslek Hastalıkları
  • Tıbbi Onkoloji
  • İmmünoloji
  • Geriatri
  • Hematoloji
 2. Kardiyoloji
 3. Göğüs Hastalıkları
  • Alerjik Göğüs Hastalıkları
 4. Enfeksiyon Hastalıkları
 5. Psikiyatri
 6. Nöroloji
 7. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  • Çocuk Kardiyolojisi
  • Çocuk Endokrinolojisi
  • Çocuk Metabolizma Hastalıkları
  • Çocuk Hematolojisi
  • Çocuk Nörolojisi
  • Çocuk Onkolojisi
  • Çocuk Nefrolojisi
  • Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
  • Çocuk Alerjisi
  • Neonatoloji
  • Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
  • Genetik
  • Çocuk İmmünolojisi
  • Çocuk Göğüs Hastalıkları
  • Yoğun Bakım
 8. Çocuk Psikiyatrisi
 9. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
  • Romatoloji
 10. Dermatoloji
 11. Genel Cerrahi
  • Gastroentroloji Cerrahisi
 12. Çocuk Cerrahisi
  • Çocuk Ürolojisi
 13. Kalp ve Damar Cerrahisi
  • Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
 14. Göğüs Cerrahisi
 15. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
  • El Cerrahisi
 16. Beyin ve Sinir Cerrahisi
 17. Ortopedi ve Travmatoloji
  • El Cerrahisi
 18. Üroloji
  • Çocuk Ürolojisi
  • Androloji
 19. Göz Hastalıkları
 20. Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
 21. Anesteziyoloji ve Reanimasyon
  • Algoloji
 22. Kadın Hastalıkları ve Doğum
  • Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
  • Perinatoloji
 23. Radyoloji
  • Nöroradyoloji
  • Girişimsel Radyoloji
  • Pediyatrik Radyoloji
 24. Radyasyon Onkolojisi
 25. Tıbbi Patoloji
  • Sitopatoloji
  • Dermatopatoloji
  • Nöropatoloji
 26. Nükleer Tıp
 27. Tıbbi Genetik
  • Klinik Sitogenetik
  • Klinik Moleküler Genetik
  • Klinik Genetik
 28. Tıbbi Mikrobiyoloji
  • Tıbbi Parazitoloji
  • Viroloji
  • İmmünoloji
  • Mikoloji
 29. Tıbbi Biyokimya
 30. Tıbbi Farmakoloji
  • Toksikoloji
 31. Spor Hekimliği
 32. Hava ve Uzay Hekimliği
 33. Askeri Sahra Hekimliği
 34. Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
 35. Acil Tıp
 36. Adli Tıp
  • Toksikoloji
 37. Halk Sağlığı
  • Çevre Sağlığı
  • Epidemiyoloji
  • İşyeri Hekimliği
  • Okul Hekimliği
 38. Aile Hekimliği
 39. Fizyoloji
 40. Embriyoloji ve Histoloji
 41. Anatomi

 

 

TUS’a Tıp, eczacılık, veteriner, biyoloji, kimya ya da tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olanlar başvurabilmektedir. Bunun yanında TUS’a başvuruda bulunabilmek için adayların TDUEY’de ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği) belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.

TDUEY’e göre Tıpta uzmanlık sınavına girebilmek aşağıda belirtilen şartlar aranmaktadır;

 1. Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının yapılmış olduğu tarih itibariyle Türkiye’de tabiplik ya da diş hekimliği mesleğini yapmaya yetkili olan kişiler,
 2. 657 numaralı Devlet Memurları kanununun 48. Maddesinin A fıkrasının 4 ve 5 numaralı bentlerinde belirtilen şartlara sahip olan kişiler,
 3. Askerlikle ilişiği bulunmayan ya da askerlik hizmetini tamamlamış veya yedek sınıfa geçirilmiş, yahut 1111 sayılı askerlik kanununun 86 ve 89 uncu maddesinde öngörülen durumlardan bir tanesine girmeyen kişiler,
 4. Mesleğini ve sanatını uygulaması esnasında ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edecek bedeni ve ruhani bir hastalığı olmayan kişiler,
 5. 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 1076 sayılı yedek subay ve yedek askeri memur kanununa göre askerlik hizmetini yapmakta olan kişiler için, bu hizmetlerini uzmanlık eğitimine giriş sınavı günü itibariyle 3 ay süresi içerisinde bitirecek durumda olan kişiler TUS’a girebilirler.

 

 1. 26 Nisan 2014 tarihinde 1219 tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrası kanunu uyarınca resmi gazetede yayınlanarak Tıp ve Diş hekimliği uzmanlık eğitimi yönetmeliği (TUEY) yürürlüğe koyulmuştur.
 2. Yükseköğretim kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi almak isteyen adayları seçme işlemleri ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı) tarafından yürütülmektedir.
 3. Yarışma ve yeterlilik esaslarına dayanılarak gerçekleştirilen uzmanlık giriş sınavlarında adaylar, tıp alanındaki temel kavramlar, ilke ve yöntemleri tanıma, bu ilke ve yöntemleri kavrama ile bu kavram, ilke ve yöntemlerle düşünme ve bunları belirli durumlarda uygulama yetilerini ölçen sorularla karşılaşacaklardır.
 4. TUS mesleki bilgi sınavının amacı, bu sınavın sonucunda tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek olan adayları seçerek, adayların tercihleri doğrultusunda mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.
 5. TUS (Tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavı) sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildikten sonra K ya da T puanı 45 ve üzerinde olan adaylar internet üzerinden tercih işleminde buluna bileceklerdir.
 6. TUS sonrasında seçim yapılabilecek kurumlar, programlar, bu programların eğitim süreleri, kontenjanları ve puan türleri en alttaki tablolarda gösterilmektedir.
 7. Üniversitelerin tıp fakültelerinde açılan programlara ve Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin açmış olduğu programlara, tıp doktorları GATA’dan mezun olmuş olan askerlikle alakası bulunmayan sivillerde dahil olmak üzere, Tablo 1A’nın Tıp dışı meslek mensupları için T.D.M.M.İ. başlıklı bölümde yer alan diğer fakülteler, yüksekokullar ve bölümlerden mezun olan adaylar yerleştirilecektir.
 8. Tıp dışı mesleklerden mezun olmuş kişiler üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde açılan kendileri için belirtilen kontenjanlara yerleştirileceklerdir.
 9. Tıp fakültesinden mezun olanlar ise tıp dışı meslek mensupları için belirtilmiş olan kontenjanlar dışındaki diğer kontenjanlara yerleştirilebileceklerdir.
 10. Kontenjanlara başvuruda bulunacak olan kişilerin dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi de özlük hakları sağlık Bakanlığında kalmak koşuluyla üniversitelere sağlık bakanlığı adına açılmış olan kontenjanlara başvuruda bulunacak adaylar 02 Aralık 2011 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilatları ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olacaklarıdır. İlgili kararnamenin uzmanlık eğitimiyle ilgili 56. Maddesi aşağıda bulunan hükümleri getirmiştir:
 1. Bakanlık ya da bakanlığa bağlı kuruluşların kadrolarında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurumları ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi ya da yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılabilir. Bu biçimde eğitim yapmak isteyen kişiler, döner sermaye ek ödemesi haricinde her türlü mali ve sosyal hakları Bakanlık ya da bakanlığa bağlı olan kuruluşlar tarafından karşılanmak üzere ilgili kurumlar ve kuruluşlarda görevlendirilebilirler. Bu kişiler eğitimlerini tamamladıklarında görevlendirme süreleri kadar Bakanlık ya da Bakanlığa bağlı kuruluşlarda hizmet yapmakla yükümlüdürler. Söz konusu personellerden örneği Maliye Bakanlığınca hazırlanmış olan yükleme senedi ile birlikte muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınacaktır. Bu kişilerin hizmet yükümlülüklerini yerine getirmeden görevlerinden ayrılmaları, müstafi sayılmaları, görevlerine son verilmesi ya da Devlet memurluğundan çıkarılmaları durumunda, kendileri için Bakanlık tarafından yapılmış olan her tür ödeme toplamından, varsa hizmetlerinin tamamlanan kısmı için hesaba tabi olan miktar indirildikten sonra kalan bakiye kendilerinden kanuni faizleriyle beraber tahsil edilecektir. Tahsilatlar, borç miktarı ve ilgilinin durumu dikkate alınarak azami beş yıl süresine kadar taksitlendirilebilir.
 2. Uzmanlık eğitiminin kazanan adayların eğitimde başarısız olmaları ya da kendi istekleri doğrultusunda uzmanlık eğitimini bırakmaları halinde ise görevlendirme süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmaları zorunludur. Belirtilen hizmet süresince Bakanlığa hizmette bulunmak istemeyenler, yapılmış olan her türlü masrafı yukarıdaki maddede belirtilen şekillerde geri ödemekle yükümlüdürler.
 1. Türk silahlı kuvvetleri mensuplarının TUS’a girebilmeleri için sınav mevzuatında belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.
 2. Sınav sırasında Temel Tıp Bilimleri Testi, çoktan seçmeli 120 sorudan oluşmaktadır. Bu sınav sabah 09.30 saatinde uygulanacak ve 150 dakika sürecektir.
 3. Klinik Bilimleri Testi, çoktan seçmeli 120 sorudan oluşmaktadır. Bu sınav öğleden sonra 14.30 başlayacak ve 150 dakika sürecektir. Testlerde yer alan alanların soru sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Testin Adı

Alanlar

Testteki Soru Sayısı

Testteki Yüzdesi

 

Anatomi  

14

13

 

Histoloji ve Embriyoloji

8

7

 

Fizyoloji

10

8

Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT)

Tıbbi Biyokimya

22

18

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

22

18

 

Tıbbi Patoloji

22

18

 

 Tıbbi Farmakoloji

22

18

 

Dahiliye Grubu

42

35

 

Pediatri

30

25

Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT)

Cerrahi Grubu

36

30

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

12

10

 

 1. TUEY’de yabancı dil yeterliliği hakkındaki düzenleme 12. Maddenin 3. Fırkasında bulunmaktadır. Buna göre;
 1. TUS sonucuna göre yerleştirme işleminin gerçekleştirilebilmesi için adaylarda yabancı dil yeterliliği aranmaktadır. Yabancı dil yeterliliğinin İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden bir tanesinde Bakanlık tarafından yapılmış ya da yaptırılmış veya ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS sınavından yüz üzerinden en az elli puan almış olmak veya ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilmekte olan uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak şartı aranmaktadır.
 2. Yabancı dil sınavı sonuçları sınav tarihini takiben beş yıl süresince geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona ediği tarihin hesaplanmasında sınava başvuru tarihi dikkate alınmaktadır.
 3. Daha önce düzenlenmekte olan KPDS (Kamu Personeli Dil Bilgisi Tespit Sınavı) ve ÜDS’den ( Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) en az elli puan almış kişiler Tıpta Uzmanlık eğitimi için tercih yapabilirler. Bahsi geçen yabancı dil sınavları da beş yıl süresince geçerlidir ve beş yıllık sürenin hesaplanmasında sınava giriş başvuru tarihleri dikkate alınır. TUS’a başvuruda bulunacak olan adayların yerleştirme işlemlerinde bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.
 4. Bunun yanında adaylar tercih aşamalarında uluslararası geçerliliği olan ve ÖSYM tarafından Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosu vasıtasıyla yukarıda sözü edilen sınavlardan elli puana denk kabul edilen bir sınav sonuç belgesinin noterden onaylanmış olan suretini tercihler bitmeden (tercihlerin son günü öğlen saat 12.00’a kadar) ÖSYM’ye bir dilekçe ekinde ulaştırmaları durumunda da yerleştirme işlemlerini gerçekleştirebilirler.
 5. 03.03.2011 tarihli resmi gazetede yayımlanan 6114 sayılı ÖSYM Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanunun 7. Maddesinin 6. Fıkrasında eşdeğerlilikle ilgili gerekli hüküm belirtilmiştir. Buna göre;
 • Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılmakta olan sıralama ya da seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerli olduğu süre ile ÖSYM Başkanlığının yapmış olduğu yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayanarak, Yönetim Kurulu kararınca belirlenir.

Eşdeğerlilik mevzuatı hakkında yazının devamında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 1. TUS’ta başarı gösteren adaylar ilgili programlara puanları, yaptıkları tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemlerinin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranmaktadır. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamamış olan adayların yerleştirmeleri yapılmış olsa bile ilgili kurumca atamaları gerçekleştirilmez.
 2. Aşağıdaki durumlarda adayların yerleştirmeye esas olan mesleki bilgi puanlarında %2 oranında düşüş meydana gelecektir. TUS başvurusuna bulunurken adayların bu durumlarına Aday Başvuru Formlarında belirtmeleri zorunludur. Aday Başvuru Formlarında doğru beyanda bulunmamış olan kişilerin bu durumları sınav sonrasında tespit edilirse, bu kişiler kazanmış oldukları tüm hakları kaybedeceklerdir. Başvuru süresinden sonra uzmanlık eğitiminde değişiklik bulunan adaylar hakkında herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
 1. Uzmanlık eğitimine devam eden bir adayın sınava giriyor olması,
 2. Uzmanlık eğitimini sürdüren bir adayın istifa etmesi durumunda istifasını takip eden ilk sınavında,
 3. Bir uzmanlık alanına yerleştirilmiş olduğu halde eğitimine başlamayan adayların bu yerleştirmeyi takip eden ilk sınavlarında.
 1. TUS sonuçları ve bu sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmiş olan adayların hakları sadece ilgili sınav döneminde geçerli olacaktır.
 2. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra, koşullara uymaları, güvenlik soruşturmaları ve diğer tüm işlemlerinin tamamlanmış olması durumunda adaylardan Sağlık Bakanlığı ve Araştırma Hastanelerinde bulunan kontenjanlara yerleştirilenler, bu kurumlardaki uzmanlık öğrenci kadrolarına; üniversitelerde bulunan kontenjanlara yerleştirilen adaylar (yabancı uyruklu kontenjanlar ve Sağlık Bakanlığı adına açılan kontenjanlara yerleştirilen kişiler hariç) ise 2547 sayılı yükseköğretim kanunun 50. Maddesinin d fıkrası ve aynı kanunun 2880 sayılı kanun ile değişik 33. Maddesinin hükümleri uyarınca bu kurumlarda bulunan öğretim yardımcısı kadrolarına atanabilirler. Askeri sağlık personellerinin atama işlemleri ise ilgili mevzuat uyarınca kuvvet komutanlıklarınca yapılacaktır. Buna göre;

2547 sayılı kanunun 50. Maddesi, Lisans üstü eğitim hakkındaki usulleri düzenlemektedir. D fıkrası hükmüne göre;

 • Lisans üstü öğretim yapmakta olan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek olan burslardan yararlanabilecekleri gibi, her seferinde bir yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilirler.

2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanun ile değişik 33. Maddesi hükümleri öğretim yardımcıları hakkındaki usulleri düzenlemektedir. Buna göre;

 1. Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılmakta olan araştırma, deney ve incelemelerde yardımcı olan ve yetkili organlar tarafından verilen ilgili diğer görevleri yapmakta olan öğretim elemanlarıdırlar. Bu kişiler ilgili anabilim ya da ana sanat dalı başkanlarının önerileri, Dekan, Bölüm Başkanı, Enstitü, Yüksekokul ya da Konservatuar müdürünün olumlu görüş bildirmeleri üzerine rektörün onaylaması ile araştırma görevlisi kadrolarına en fazla üç yıl süre ile atanırlar. Atama süresinin sona ermesiyle birlikte bu kişilerin görevleri kendiliğinden sona ermektedir. Bu kişiler aynı usullerle yeniden atanabilirler.

 

Lisans üstü eğitim ve öğretim için yurt dışına gönderilecek olan araştırma görevlileri ile ilke defa bu sebeple göreve atanacak nitelikler ve diğer tüm hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Lisans üstü eğitim ve öğretim için yurtdışına gönderilecek olan araştırma görevlileri için yukarıda bahsedilen atama süresine ilişkin hüküm uygulanmamaktadır. Bu kişilerin öğretim ücretleri ve yollukları da dahil her nevi sosyal ve diğer giderleri bağlı oldukları üniversitelerin personel giderleri içerisinde açılmış olan özel tertiplerden ödenecektir.

Lisans üstü eğitim ve öğretim görmeleri için yurt dışına gönderilen araştırma görevlileri kadrolarında bırakılırlar ve (Burslu olarak yurt dışına gidenlerin bir yılı aşan süre ile şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan faydalanması için kurumları tarafından kendilerine aylıksız izin verilmesi uygun bulunan kişiler hariç) aylık ve diğer her tür ödemelerinde kanuni kesintiler yapıldıktan sonda kalan net tutarın %60’ı kurumlarından alınır. Bu kişilerden kurumları tarafınsan gönderilenler, 1416 sayılı Yabancı Memleketlere Gönderilecek Öğrenciler Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca aynı ülkede bulunan öğrencilere verilen tahsisat tutarı kadar ayrıca ödeme alırlar. Burslu olarak giden kişilerin aldıkları burs miktarı bu miktarın altında kalıyorsa aradaki fark kurumları tarafından kendilerine ayrıca ödenir. Bu kişilerin okul ücretleriyle birlikte eğitim ve öğretime başlayabilmeleri için zorunlu olan kurs ücretleri de karşılanır. Kitap ve kırtasiye bedelleriyle birlikte diğer eğitim ve öğretim giderlerinin karşılanabilmesi için her yıl Mart ve Eylül aylarında iki eşit taksitte ödenmek suretiyle birer aylık oranında ek ödenek verilir.

 1. Uzmanlar, öğretimleriyle doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ilgisi bulunan, özel bilgi ya da uzmanlığa ihtiyaç duyulan bir işle laboratuvarlarda, atölyelerde, kitaplıklarda ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen yardımcılardır.
 2. Çeviriciler, sözlü ya da yazılı çeviri işlerinde çalıştırılan öğretim yardımcılarıdırlar.
 3. Eğitim ve öğretim planlamacıları, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim planlamasıyla görevli olan yardımcılardır.
 4. Uzman, eğitim ve öğretim planlamacıları ve çeviricilerin atanmaları ya da sözleşmeyle görevlendirilmeleri; ilgili yönetim kurullarının görüşleri doğrultusunda fakültelerde ya da fakülteye bağlı olan birimlerde dekanın, rektörlüğe bağlı olan enstitü ya da yüksekokullarda müdürlerin, rektörlüğe bağlı olan bölümlerde bölüm başkanının önerisi ve rektörün onaylamasıyla en fazla iki yıl için yapılmaktadır. Atama süresinin sonunda bu kişilerin görevleri kendiliğinden sona erer. Bu kişilerin yeninden atanmaları mümkündür. Bu kişilerin yeniden atanmalarında ilk atama usulleri uygulanmaktadır. Üçüncü atamadan sonra bu kişiler sürekli olarak atanabilirler.
 1. TUS’a giriş yapan adayların sınav sonrasında yerleştirildikleri programlara kaydolmaları ya da kadrolara atanmaları için ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve diğer mevzuatta belirtilmekte olan koşulları karşılamaları gerekmektedir. Bu adaylar yerleştirildikleri halde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılayamamaları durumunda yerleştirildikleri kurumlar tarafından atamaları ve kayıtları yapılmamaktadır.
 2. TUS’a giriş yapan adayların Aday Başvuru Formunda yazmış oldukları bilgilerin tüm sorumluluğu kendilerine ait olacaktır. Aday Başvuru Formuna yazılmış olan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğan tüm sonuçlardan adaylar sorumludur. Bir adayın Aday Başvuru Formunda yapmış olduğu beyanın gerçeğe uymadığı ÖSYM tarafından tespit edilirse, bu aday aradan geçmiş olan süreye bakılmaksızın TUS’tan elde etmiş olduğu tüm hakları kaybedecektir.
 3. Hala Sağlık Bakanlığına bağlı olan hastanelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında ve üniversitelerde görev yapmakta olan adayların, bu sınav sonuçları doğrultusunda bir eğitim programına yerleştirilmeleri ve uzmanlık öğrencisi kadrolarına atanmaları durumunda, çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alıp alamıyor olduklarını belirlemeleri ve sınava katılma kararını buna göre vermeleri gerekmektedir. Sınav sonuçları doğrultusunda bir eğitim programına yerleştirilmiş olmak, adaylara uzmanlık öğrencisi kadrolarına atanma hususunda mevzuata uygun olmayan bir hak vermeyecektir.
 4. Engelli ve sağlık sorunu olan adayların TUS’a başvuruda bulunmadan önce, mevzuatta belirtilen Engelli ve Sağlık Sorunlu Olan Adaylar ve Sağlık Durumu Engel Bilgi Formu nasıl doldurulur?, Bölümünü dikkatle okumaları ve burada yazan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekmektedir.
 5. TUS’un ve TUS sonuçlarının geçerli kabul edilebilmesi için adayların ÖSYM tarafından sınav öncesinde hazırlanan TUS bilgilendirme kılavuzundaki tüm kurallara uyması zorunlu tutulmuştur. İlgili kılavuzda yer alan kurallara uymayan tüm adayların sınavları geçersiz sayılmaktadır. Sınav sonrasında bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınavdan doğan hakları ÖSYM tarafından geçersiz sayılmaktadır.

 

Eşdeğerlik hakkında ÖSYM tarafından oluşturulmuş ayrı bir mevzuat bulunmaktadır. Buna göre;

Bu Yönergede geçmekte olan ifadelerden;

 1. Eşdeğerlilik mevzuatının amacı ve kapsamı, uluslararası yabancı dil sınavı düzenleyen kurumların ve kuruluşların yapmış olduğu sınavların Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan YDS’ye eşdeğerliliğinin değerlendirilmesi ve eşdeğerlilik tespitine dair usul ve esasların belirlenmesidir.
 2. Eşdeğerlilik mevzuatının dayanağı, ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Sınavlarının eşdeğerlilik yönergesi 17.2.2011 tarihinde, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında yayınlanmış olan kanunun 7. maddesinin 6. fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
 3. Eşdeğerlilik mevzuatının tanımları,
  1. Başkanlık, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını ifade etmektedir.
  2. Daire Başkanlığı ifadesi, Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanlığını belirtmektedir.
  3. Denetçi ifadesi, Daire Başkanlığının bu Yönerge kapsamında denetimle görevlendirmiş olduğu görevliyi belirtmektedir.
  4. Eşdeğerlik kavramı, Başkanlığın yapmakta olduğu yabancı dil sınavlarının uluslararası alandaki yabancı dil sınavları ile muhteva ve uygulama güvenirliği esasları yönünden denkliğini ifade etmektedir.
  5. Eşdeğerlik Çalışma Komisyonu, Eşdeğerlik dosyasını bilimsel yönden inceleyen üniversite öğretim üyelerinden oluşan komisyonu ifade etmektedir.
  6. YDS, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılmakta olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını ifade etmektedir.
  7. Yönetim Kurulu kavramı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Yönetim Kurulunu ifade etmektedir.
 4. Eşdeğerlilik mevzuatına göre eşdeğerlilik sınavlarıyla ilgili tüm görev ve yetkiler, 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin altıncı fıkrasına göre, Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılmakta olan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerli olduğu süre göz önünde bulundurularak Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası alandaki yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, Eşdeğerlik Çalışma Komisyonu raporları doğrultusunda, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmektedir.
 5. ÖSYM Başkanlığı eşdeğerliliğini belirlemiş olduğu yabancı dil sınavlarını içerik açısından ve uygulama esasları bakımından değerlendirmektedir. Sınavın eşdeğerlik kriterlerine uygunluğunu belli aralıklarla denetler ve gerekli diğer tüm işlemleri yapar.

 

Eşdeğerlilik Başvuruları 

 1. Mevcut olan eşdeğerlikler ile yeni eşdeğerlik başvuruları her yıl Ocak ve Haziran ayları içerisinde değerlendirmeye alınır ve Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yeni yapılacak olan başvurular, her yılın Ekim ve Mart ayı sonuna kadar kabul edilmektedir. Eşdeğerliklere dair alınan Yönetim Kurulu kararları Başkanlığın resmi web sitesinden duyurulur.
 2. Bir sınava eşdeğerlik verilebilmesi için ve eşdeğerliğin devamı doğrultusunda yapılacak olan değerlendirmelerde sınavın nitelikleri bakımından aşağıdaki şartlar aranmaktadır:
  • a) Sınavı yapılmış olan yabancı dilin bilgi, yetkinlik, ve beceri seviyelerini, okuma yeteneğini ve söz dağarcığını en az YDS seviyesinde ölçebiliyor olması,
  • b) Sınavda sorulan kök, soru ve şıkların yükseköğrenim mezunlarının, öğretim üyelerinin ve araştırmacıların başvuru yapacağı muhtemel sınav alanlarını kapsıyor olması,
  • c) Yapılan sınavın ölçtüğü bilgi ve seviyenin muhattabı olan kitleye uygun, ileri seviyede kelime kapasitesine sahip olan kapsamlı dil bilgisini ölçebilen akademik okuma sınavı niteliğinde olması,
  • ç) Yazma, konuşma ve dinleme becerileri de sınanıyor ise bu fıkranın a ve b bentlerinde bahsedilen şartların da karşılanması,
  • d) Ölçülen yazma, konuşma, dinleme, okuma, dil bilgisi ve kelime seviyelerinin her biri için, sınava katılmış olan 5 adaya ait olan yazılı, görsel ve/veya işitsel formatlarda sınavın yapılmış olduğu şekil ve dilde metin, soru kitapçığı ve cevap anahtarı, cevap kağıdı, talimat, puanlandırma ve değerlendirme örneklerinin ibraz edilmesi,
  • e) Yapılan sınavın, benzer sınavlarla karşılaştırmak suretiyle bilimsel öz değerlendirmeden geçirilmiş olması,
  • f) Yapılan sınavın hangi kriterler gereğince YDS ile eşdeğerlilik değerlendirilmesine tabi tutulması gerektiğine dair tahlil ve bilimsel kıyaslamalar, ölçülen bilgi, beceri ve aday kitlelerinin tanım, tasvir ve örneklerle raporlandırılmış olması gerekmektedir.
 3. Sınavın sahibi, sınavı yapan kuruluş veya temsilcisi açısından aşağıdaki şartlar aranır:
  • a) Sınav yapan kurumun Türkiye’de yazı ve yazışmaları en fazla 10 gün süresi içerisinde Türkçe olarak cevaplayabilecek ve muhattap / yetkili olarak bir temsilci ve temsilcilik bulunduruyor olması,
  • b) Kurulmuş olduğu ülkenin resmi dilini veya dillerini ölçüyor olması,
  • c) Sınavın sahibi olan kurumun kurulduğu ülke dışında da yaygın bir şekilde sınav yapıyor olması,
  • ç) Sınav sahibi kurumun başvuru tarihi itibariyle iki yıldır faaliyette olması ve düzenli ve bir takvime bağlı olarak yıl içerisinde sınav yapıyor olması,
  • d) Sınav sahibi olan kurum sınavı Türkiye’de düzenliyorsa, sınavın sadece devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması,
  • e) Sınav uygulamasında güvenlik önlemlerinin genel uygulamalar itibariyle Başkanlık ölçülerinde uygulanıyor olması,
  • f) Eşdeğerlik başvurularının değerlendirmeye alınmasında ya da eşdeğerliliğin devamı süresince söz konusu olan sınavın güvenlik esasları açısından değerlendirmeye alacak Başkanlık tarafından görevlendirilmiş olan denetçinin çalışmasına olanak sağlanması,
  • g) Yapılan sınavın kayıt ve belge dökümlerinin elektronik ortamda gerçekleştiriliyor olması,
  • h) Başvuru kayıt sisteminde yer alan sınav bilgileriyle, sınav yapan kuruma ait internet sayfasında ilan edilen bilgiler arasında herhangi bir çelişkinin bulunmaması,
  • ı) Sınav yapan kurumun sınav ücret ödemelerini elektronik ortamda gerçekleştiriyor olması,
  • i) Sınav yapan kurumun sınav tarihini ve sınav yerlerini en geç bir ay öncesinde internette yayınlıyor olması,
  • j) Belirlenmiş olan sınav tarih ve yerlerinin ÖSYM’ye bildirilmesi,
  • k) Sınav yapan kurumun internet sayfasında ilan etmiş olduğu sınav yer ve sınav tarihinde olağanüstü bir durum olması haricinde değişikliğe gitmemesi,
  • l) Zorunlu hallerde yapılan sınav yeri ve sınav tarihi değişikliklerinin duyurularının 1 ay öncesinden ilan edilmesi,
  • m) Sınav yapan kurumun sınavlarını bir grup adaya özel olarak yapıyor olmaması, bu grup haricinde başvuruya kapalı ya da toplu kayıt suretiyle sınav yapmaması,
  • n) Sınav giriş belgelerinde sınavın başvuru tarihlerinin, sınav tarihlerinin ve sınav yerinin açıkça belirtilmesi,
  • o) Aynı sınavı başka kurumların da uyguluyor olması halinde, başvuru ve koordinasyonun beraber sağlanıyor olması,
  • p) Sınav yapan kurumun farklı ülke ve kurumlar tarafından tanınır olması aranmaktadır.
 4. Yukarıda bahsi geçen belge, bilgi ve beyanlar üç başvuru dosyası şeklinde Türkçe dilekçeyle beraber Başkanlığa ulaştırılırlar. Aşağıdaki maddelerde yer alan sınava özgü ya da kurumsal şartlarda bir veya birkaç ihlalin varlığı hallerinde Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerlilik başvurusu reddedilebilir ya da eşdeğerliği kaldırılabilir. Sınav sahibi olan kuruluş tarafından sınav uygulama yetkisi verilmiş olan kurum ya da temsilciliklerin bu yönerge kapsamında herhangi bir eksikliğinin bulunması ya da herhangi bir ihlalde bulunmaları sınav sahibi olan kuruluşu bağlamaktadır.
 5. Sınav sahibi olan kuruluş her iki yılda bir eşdeğerlilik mevzuatında bahsedilen belgeleri güncellemek suretiyle eşdeğerliliğini yeniler. Bir önceki eşdeğerlilik kararı ve bu karara bağlı olan haklar hiçbir şekilde kazanılmış hak teşkil etmemektedir. Süresi içerisinde yenileme başvurusu yapmamış olan sınavın eşdeğerliliği Yönetim Kurulu kararına istinaden kaldırılır.
 6. Eşdeğerliliği kabul edilmeyen sınavlar için 2. ve 3. Seçenekte bahsedilen şartlar yerine getirilmiş olsa bile takip eden iki sene içerisinde yeniden başvuru yapılamaz.
 7. Eşdeğerliği kaldıran bir sınavla ilgili olarak, eşdeğerliliğin kaldırılması gereken nedenler giderilerek iki yıl süresince sınavın düzenli olarak olarak yapıldığının belgelenmesi suretiyle ve ikinci ve üçüncü seçeneklerdeki şartları sağlayan bilgilerin güncellenmesi kaydıyla yeninden başvuruda bulunulabilir.
 8. Başkanlık tarafından herhangi bir sınavın başvurusu yapılmamış olsa bile, ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili sınava eşdeğerlik verilmesi söz konusu olabilir.

Eşdeğerlilik Hizmet Bedeli

 1. Eşdeğerlik belgesi isteyen kurumlar ve kuruluşlardan eşdeğerlik hizmetlerinin karşılığı olarak Yönetim Kurulunca belirlenmiş bir hizmet bedeli alınabilir. Bu ücretler aşağıdaki gibidir;
 1. Başvuru ücreti,
 2. Eşdeğerlik verilmiş olan her sınav türü için yıllık ücret,
 3. Başkanlığın eşdeğerlik talebini reddetmiş olduğu durumlarda itiraz ücreti,
 4. Yönetim Kurulu tarafından alınacak olan karara dayanarak Başkanlık tarafından eşdeğerliği belirlenmiş olan bir sınava dair şahısların eşdeğerlilik onay taleplerinden alınacak olan hizmet bedeli.

 

Eşdeğerlilik Süreci Nasıl İşlemektedir?

 1. Başkanlık tarafından eşdeğerlilik başvurusunun ilk incelemesi sırasında Sınavın sahibi, sınavı yapan kuruluş veya temsilcisi açısından belirlenmiş olan şartları taşmadığı açık olan başvurular için kuruma bir defaya mahsus olmak üzere 10 günlük ek süre verilebilir. Bu ek süreye rağmen eksikliğini gidermemiş ya da bir sınava eşdeğerlik verilebilmesi için ve eşdeğerliğin devamı doğrultusunda yapılacak olan değerlendirmelerde sınavın niteliklerini belirleyen maddeler kapsamında değerlendirilemeyecek olan başvurular reddedilirler.
 2. Başkanlık tarafından üniversite öğretim üyeleri arasından en az üç üyeden oluşan bir eşdeğerlik çalışma komisyonu oluşturur. Oluşturulan komisyon dosyaları inceledikten sonra başvuruda bulunulan sınavın Yabancı Dil Bilgisi SeviyeTespit Sınavına (YDS) eşdeğerliğine yönelik olarak gerekçeli rapor hazırlar ve hazırlanan bu raporu Daire Başkanlığına sunar. Yönetim Kurulu tarafından raporun gerekçeli olarak yetersiz görülmesi ya da raporda eksik görülen konuların açıklanması halinde tekrar incelenmek üzere rapor iade edilebilir. Yönetim Kurulu bu durumlarda ikinci bir eşdeğerlik çalışma komisyonu raporu talep edebilir.
 3. Daire Başkanlığı tarafından konuya dair görüş de eklenerek, eşdeğerlik çalışma komisyonu değerlendirme raporu Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmak üzere Başkanlığa sunulur.
 4. Eşdeğerlilik için yapılan itirazlar ÖSYM Yönetim Kurulunca incelenerek karara bağlanır.
 5. Eşdeğerlilik sınavlarının denetimleri, ÖSYM Başkanlığı tarafından eşdeğerlilik verilen herhangi bir sınav uygulaması yayınlanmış olan Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliliğini Belirleme Yönergesi hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Denetçiler, Başkanlık personelleri ya da üniversitelerde görevli olan konuyla ilgili akademisyenler arasından belirlenir. Denetçi, sadece gözleme dayanan raporunu denetimini tamamladıktan sonra 3 gün süresi içerisinde Daire Başkanlığına ulaştırır. Sınav sahibi, sınavı yapan kurum ya da temsilcinin denetime imkan sağlamaması ve sınav uygulamalarında aksaklıklar tespit edilmesi halinde sınavların eşdeğerliği, denetçinin raporu doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kaldırılabilir.

 

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Komisyonunun raporları ve Yabancı Dil Sınavları Dairesinin değerlendirmeleri sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulunca, yapılan Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri hususunda 25.02.2016 tarihinde güncelleme yaparak aşağıdaki kararları almıştır.

ÜDS – KPDS - YDS Eşdeğerliği

ÖSYM tarafından yapılmakta olan Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavı (YDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personelleri Yabancı Dil Bilgi Seviyesi Tespit Sınavı (KPDS) birbirlerine çift yönlü eşdeğerdir ve denktir.

Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının ÜDS-KPDS-YDS Eşdeğerliği

Yapılan herhangi bir uluslararası yabancı dil sınavının YDS, KPDS ve ÜDS’ye eşdeğer olarak kabul edilebilmesi için öncelikle sınavın uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip olması ve sınavı hazırlamakta olan kurumun sadece bağlı olduğu ülkenin resmi dili ve dillerinde yaptığı sınavların eşdeğer kabul edilmesine karar verilmiştir. Eşdeğerliliği kabul edilmiş olan yabancı dil sınavları için sonuç belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmiyorsa, Eylül 2005 ve sonrasında alınmış olan yabancı dil belgelerinin geçerli olarak kabul edilmesine karar verilmiştir. Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliliği Belirleme Yönergesi madde 6 3. Fıkra d bendine göre uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve bu eşdeğerliğin sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması durumlarında devlet üniversitelerine ait binalarda sınavın gerçekleştirilmesi şartı bulunmaktadır. Yabancı dil sınavları eşdeğerlilikleri tablosunda kabul edilmiş olan yabancı dil sınavları, YDS, KPDS ya da YDS ile tek yönlü olarak eşdeğerdir. Tablolarda belirtilmekte olan sınavlar haricinde kalan Enstitü, Üniversite ya da diğer dil öğrenimi yapan kuruluşlar tarafından düzenlenmiş olan çeşitli kurslara yönelik olarak yapılan seviye tespit sınavları bu eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilemezler.

İngilizce Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği (Alt Sayfa Soru)

İngilizce sınavı için eşdeğerliği kabul edilen sınavların (PTE Akademik, CPE, TOEFL İBT, CAE) eşdeğer olduğu KPDS – ÜDS – YDS puanları Tablo 1,2,3 ve 4’te gösterilmiştir.

Tablo 1. Eşdeğer Görülen İngilizce Sınavı CPE

KPDS/ÜDS/YDS

CPE

100

A

90

B

80

C

 

 

 

Tablo 2. Eşdeğer Görülen İngilizce Sınavı CAE

KPDS/ÜDS/YDS

CAE

80

A

70

B

60

C

 

Tablo 3. Eşdeğer Görülen İngilizce Sınavı İBT TOEFL

KPDS/ÜDS/YDS

İBT

TOEFL

100

120

95

114

90

108

85

102

80

96

75

90

70

84

65

78

60

72

55

66

50

60

45

54

40

48

 

Tablo 4. Eşdeğer Görülen İngilizce Sınavı PTE Akademik Sınavı

KPDS/ÜDS/YDS

PTE Akademik

100

90

95

87

90

84

85

81

80

78

75

75

70

71

65

67

60

55

55

50

50

45

45

38

40

30

 

Fransızca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği  (Alt Sayfa Soru)

Fransızca sınavı için eşdeğerliği kabul edilmiş olan DELF & DALFsınavının eşdeğer olduğu KPDS – ÜDS – YDS puanları Tablo 9’da gösterilmiştir.

Tablo 5. Eşdeğer Kabul Edilen Fransızca Sınavı DELF & DALF

KPDS/ÜDS/YDS

DELF & DALF

100

DALF C2

80

DALF C1

60

DALF B2

 

Almanca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği (Alt Sayfa Soru)

Almanca sınavı için eşdeğerliği kabul edilen Goethe Institut, TestDaF, TELC Deutsch ve DSD II sınavlarının eşdeğer olduğu KPDS – ÜDS – YDS puanları Tablo 5,6,7 ve 8’de gösterilmiştir.

 

Tablo 6. Eşdeğer Görülen Almanca TestDaF Sınavı

KPDS/ÜDS/YDS

Seviye

TestDaF

85

5

TDN

80

4

TDN

75

3

TDN

 

Tablo 7. Eşdeğer Görülen Almanca Sınavı DSD II

KPDS/ÜDS/YDS

(DSD) Deutsches Sprachdiplom Stufe II

80

C1

60

B2

Tablo 8. Eşdeğer Görülen Almaca Sınavı TELC Deutsch

ÖSYM

TELC Deutsch

KPDS/ÜDS/YDS

C2

100

Sehr Gut

95

Gut

90

Befriedigend

85

Ausreichend

   

KPDS/ÜDS/YDS

C1

80

Sehr Gut

75

Gut

70

Befriedigend

65

Ausreichend

   

KPDS/ÜDS/YDS

B2

60

Sehr Gut

55

Gut

50

Befriedigend

45

Ausreichend

 

Tablo 9. Eşdeğer Görülen Almanca Sınavı Goethe Institut

ÖSYM

 

GOETHE INSTITUT

KPDS/ÜDS/YDS

Puan Aralığı

Goethe-Zertifikat Groβes Deutsches

 

 

Sprach Diplom C2

100

90-100

Sehr Gut

95

80-89

Gut

90

70-79

Befriedigend

85

60-69

Ausreichend

 

 

 

KPDS/ÜDS/YDS

Puan Aralığı

Goethe-Zertifikat C1

80

90-100

Sehr Gut

75

80-89

Gut

70

70-79

Befriedigend

65

60-69

Ausreichend

 

 

 

KPDS/ÜDS/YDS

Puan Aralığı

Goethe-Zertifikat B2

60

90-100

Sehr Gut

55

80-89

Gut

50

70-79

Befriedigend

45

60-69

Ausreichend

 

İtalyanca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği (Alt Sayfa Soru)

İtalyanca sınavı için eşdeğerliği kabul edilmiş CELIsınavının eşdeğer olduğu KPDS – ÜDS – YDS puanları Tablo 10’da gösterilmiştir.

Tablo 10. Eşdeğer Kabul Edilen İtalyanca Sınavı CELI

KPDS/ÜDS/YDS

CELI

100

CELI 5

80

CELI 4

60

CELI 3

 

İspanyolca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği (Alt Sayfa Soru)

İspanyolca sınavı için eşdeğerliği kabul edilen DELEsınavının eşdeğer olduğu ÜDS – KPDS –YDS puanları Tablo 11’de gösterilmiştir.

 

Tablo 11. Eşdeğer Kabul Edilen İspanyolca Sınavı DELE

KPDS/ÜDS/YDS

DELE

100

Diploma de Español (DELE) Nivel C2

80

Diploma de Español (DELE) Nivel C1

60

Diploma de Español (DELE) Nivel B2

 

Rusça Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği

Rusça sınavı için eşdeğerliği kabul edilen TORFLsınavının eşdeğer olduğu ÜDS – KPDS –YDS puanları Tablo 12’de gösterilmiştir.

                  Tablo 12. Eşdeğer Kabul Edilen Rusça Sınavı TORFL

KPDS/ÜDS/YDS

 

TORFL

100

93-100

 

95

84-92

Level 4

90

75-83

 

85

66-74

 

 

 

 

80

93-100

 

75

84-92

Level 3

70

75-83

 

65

66-74

 

 

 

 

60

93-100

 

55

84-92

Level 2

50

75-83

 

45

66-74

 

 

03.03.2011 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 6114 numaralı ÖSYM Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Kanununun 7. Maddesinin altıncı fıkrasında; Başkanlıkça farklı zamanlarda yapılmakta olan seviye tespit ya da sıralama sınavlarının eşdeğerliği, her sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yapmış olduğu yabancı dil sınavlarının uluslararası düzeyde yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzmanların raporlarına dayanarak, Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir, hükmü bulunmaktadır.

 

Aşağıdaki durumlara uyan adaylar TUS başvurusu yapabilmektedirler

 1. Tabip, kimyager, eczacı ya da veteriner olmak veya bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak (Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olanlar için özel mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.)
 2. Türk Soylu olan yabancılar için Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu kurumları, Özel Kuruluş ya da iş yerlerinde çalışabilmelerine dair 2527 sayılı kanun kapsamında yer almaları.
 3. Başvuru yapacak olan adayın meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmayı istediği dalda çalışmasına mani olacak herhangi bir bedeni ve ruhi hastalığının olmaması.
 4. Adayların burstan doğmuş olan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içerisinde bitirecek durumda olmaları.

TUS’a yabancı uyruklu olan adaylar da başvuruda bulunabilir.

05.07.2005 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe alınan 5371 sayılı kanunun 5. Ek maddesi uyarınca; doktorlar hizmet yükümlülüklerine başlamadan ya da tamamlamadan TUS sınavlarına katılabilirler ve tıpta uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Birden fazla uzmanlık eğitimine başlayabilmek için adayların devlet hizmeti yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.

Adayların atamalarının yapılabilmesi için yukarıda belirtilen şartlara ek olarak ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerin ön gördüğü başka koşullar bulunuyorsa, bu koşulları sağlamaları gereklidir. Durumları bu koşullara uygun olmadığı halde TUS’a başvuran adaylar, sınavda başarı gösterseler bile herhangi bir hak iddia edemezler.

 

TUS Başvuruları Nasıl Yapılmaktadır? 

TUS başvurusu elektronik ortamdan yapılmaktadır. Bu hususta adayların izlemeleri gereken yol aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:

1. Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun Edinilmesi

Sınava katılmak isteyen adayların öncelikle TUS başvuru kılavuzunu edinmeleri gerekmektedir. İlgili kılavuz ve başvuru formu ÖSYM’nin internet sitesinden edinilebilir. TUS başvuru kılavuzunun dağıtımı ve satışı yapılmamaktadır.

2. Başvurunun nereye yapılacağının belirlenmesi

ÖSYM aday işlemleri sisteminde (AİS) geçerli bir fotoğrafı ve geçerli eğitim bilgisi kayıtlı olan adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM’nin AİS internet sitesine yapabilirler. Burada geçerli fotoğraftan kasıt son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinde çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflardır. Eğitim bilgileri ise daha önce yapılan herhangi bir ÖSYM sınav başvurusunda adayların eğitim bilgileri ÖSYM sistemine kaydedilmektedir.

ÖSYM AİS sisteminde geçerli bir fotoğrafı ya da güncel eğitim bilgisi olmayan adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden gerçekleştireceklerdir. Var olan eğitim bilgilerinde değişiklik bulunan adaylarsa  başvurularını sadece ÖSYM sınav koordinatörlükleri aracılığıyla yapabilirler. ÖSYM AİS sisteminde bulunan eğitim bilgisinde değişiklik olan veya sistemde eğitim bilgisi hiç bulunmayan adaylar başvuru esnasında Aday Başvuru Formunun ekinde diploma veya mezuniyet belgesi ya da öğrenci belgelerinin onaylı bir kopyasını başvuru merkezindeki görevliye teslim etmelidirler. Başvuru merkezlerinde eğitim bilgilerinde yapılacak tüm değişiklikler resmi belgeye dayalı olarak başvuru esnasında gerçekleştirilmektedir. Eğitim bilgisini gösteren resmi belgesi yanında olmayan adayların eğitim bilgileri alanlarında işlem yapılmamakta, sonradan gönderilen değişiklik veya düzeltme talepleri dikkate alınmamaktadır.

3. Başvurunun Yapılacağı Merkezler

Başvuru işlemlerinin yapılacağı merkezlerin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin internet sitesinde açıklanmaktadır. Başvuru merkezleri aday başvurularını, resmi iş gününde ve resmi iş saatlerinde almaktadırlar.

4. Sınav Ücretinin Ödenmesi

Adaylar tarafından başvuru işlemlerinin tamamlanmasından sonra sınav ücretlerinin yatırılması gerekmektedir.

Adaylar 2016 TUS için oturum başına 110 Türk Lirası olarak belirlenmiş olan sınav ücretini ÖSYM tarafından TUS Başvuru kılavuzunda belirtilen bankalardan bir tanesine yatırabilirler.

2016 TUS için belirlenmiş olan bankalar aşağıdaki gibidir;

 1. Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı,
 2. Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
 3. Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı, (KKTC’den başvuracakadaylar hariç)
 4. Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık, (Şubelerden ve ATM’den ücretyatırılmaz.)
 5. Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler.

Bankalar TUS ücretini yatıracak olan adayları hizmet binası içerisine ya da hizmet binasına azami olarak elli metre mesafede bulunan para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilirler.

Adaylar tarafından sınav ücretinin yatırılması esnasında banka görevlisine, TUS’a başvuru esnasında bildirdikleri T.C. Kimlik numaralarını ya da Y.U. (Yabancı Uyruklu) numaralarını, isim ve soy isimlerini ve girecekleri sınavın ismini vermeleri yeterli olacaktır. Adaylar bankadan almış oldukları dekontlarda T.C. Kimlik veya Y.U. numaralarını, isim ve soy isim alanlarını ve sınav adı bilgisini mutlaka kontrol etmeli ve almış oldukları dekontu saklamalıdırlar.

Adaylar eğer isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla sınav başvuru ücretlerini yatırabilirler. İnternet üzerinden yapılan ödemeler ÖSYM’nin internet sayfasında bulunan Ödemeler bölümünden gerçekleştirilebilir.

Yurt dışından sınava başvuruda bulunacak olan adaylar, internet üzerinden ödemelerini gerçekleştireceklerdir. Ek yerleştirme ücretleri de ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.

Sınav ücretlerinin ödenmesi işlemleri başvuru tarihinin bittiği günden bir sonraki güne kadar devam etmektedir. Banka şubelerinden ödeme yapacaklar için mesai saati bitimi, internet üzerinden ödeme yapacak kişiler için ise 23.59’da sınav ücreti yatırma işlemi sona ermektedir. 

Sınava başvuru yapmış olmasına rağmen, sınav ücretini yatırmayan adaylar başvuru işlemlerini tamamlamamış kabul edilmektedirler. Bu adayların başvuru kayıtları iptal edilecek ve bu adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

 

TUS başvuru formu doldurulması oldukça önemlidir. Yapılacak en ufak bir hata adayın sınavını geçersiz kılacaktır. Aday başvuru formunun doldurulmasında dikkat edilecek en önemli hususlardan bir tanesi de formun doğru bilgilerle ve eksiksiz olarak doldurulmasıdır. Forma yazılan tüm bilgiler okunaklı bir el yazısıyla yazılmalıdır. Kimlik bölümlerinde adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden ve kısaltma yapılmadan forma aktarılmalıdır.

Aday başvuru formunun doldurulmasında yapılacak herhangi bir hata, yanlış veya eksik bilgi girişinden ÖSYM direkt olarak adayları sorumlu tutmaktadır. Formun eksik ya da yanlış bilgilerle doldurulmuş olmasından adayın yararına doğan her türlü durum iptal edilir ve zararına olan durumlarda da herhangi bir düzeltme yapılmaz. Formdaki eksiklik ya da yanlışlıklardan doğan sonuçlara yapılan itirazlar ÖSYM tarafından dikkate alınmamaktadır. Yanlış bilgi verdiği tespit edilen adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz kabul edilmektedir.

ÖSYM tarafından gerekli hallerde adaylara SMS, telefon, e-posta benzeri yollarla bilgilendirme yapılabileceğinden ÖSYM AİS sisteminde bulunan aday iletişim bilgilerinin mutlaka güncel olması ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.

Aday başvuru formunda bulunan tüm alanların nasıl doldurulması gerektiğine ilişkin detayları aşağıda bulabilirsiniz.

 1. Adayın T.C. kimlik numarası veya Y.U. numarası
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar bu alana T.C. kimlik numaralarını yazmalıdırlar.
  2. T.C. kimlik numarası bulunan ve uyruklarından bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olan çift uyruklu adaylar ve doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni alma yoluyla Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerden 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanunu ve 5203 sayılı kanunla saklı tutulan haklarının kullanımına dair belgeye sahip olan kişiler (pembe veya mavi kart sahipleri) bu alana T.C. kimlik numaralarını yazmalıdırlar.
  3. Daha önceden Y.U. numarası almış olan adaylar bu alanda T.C. kimlik numarası yerine Y.U. numaralarını yazacaklardır.
  4. T.C. kimlik numarasına sahip olmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve hiçbir uyruğu olmayan adaylar bu alana, T.C. kimlik numarası yerine geçen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait Merkezi Nüfus İdaresi (MERNİS) sisteminden aldıkları 9 rakamıyla başlayan ve 11 rakamdan oluşan Y.U. numaralarını yazmalıdırlar. Bu adayların kişisel bilgileri MERNİS’ten ÖSYM AİS kayıtlarına yansıtılmaktadır.
   MERNİS’ten Y.U. numarası almamış olan adaylar, ÖSYM AİS internet adresinden Y.U. numarası edinme formunu doldurarak onaylamaları halinde bir belge kodu edineceklerdir. Formun doldurulmasının ardından Y.U. numarası edinme formunun çıktısını alarak, geçerli kimlikleriyle birlikte ÖSYM sınav koordinatörlüklerine başvurarak ücreti karşılığında Y.U. numaralarına sahip olabilirler.
   Başvuru süresi içerisinde KKTC haricinde yurt dışında bulunan adaylar içerisinde MERNİS’te Y.U. numarası olmayan adaylar, ÖSYM AİS internet adresinden Y.U. numarası edinme formunu doldurmak suretiyle edindikleri belge koduyla birlikte ÖSYM’nin çağrı merkezi aracılığıyla Y.U. numaralarını alabilirler.
   TUS’a başvuruda bulunan adayların tercih işleminde bulunabilmeleri için, sınavdan sonra T.C. Kimlik numarası veya Y.U. numaralarındaki değişiklikleri tercih tarihinin son günü saat 12.00’ye kadar ÖSYM merkezine bildirmeleri gerekmektedir.
 2. Adayın Adı
  Kısaltma yapılmadan kimlikte yazıldığı şekilde yazılmalıdır.
 3. Adayın Soyadı
  Kısaltma yapılmadan kimlikte yazıldığı şekilde yazılmalıdır.
 4. Adayın Baba Adı
  Kısaltma yapılmadan kimlikte yazıldığı şekilde yazılmalıdır.
 5. Adayın Anne Adı
  Kısaltma yapılmadan kimlikte yazıldığı şekilde yazılmalıdır.
 6. Adayın Doğum Tarihi
  Doğru, eksiksiz ve kimlikte olan tarih yazılmalıdır.
 7. Adayın Cinsiyeti
 8. Adayın Doğum Yeri
  Kısaltma yapılmadan kimlikte yazıldığı şekilde yazılmalıdır.
 9. Adayın Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve İlçe
 10. Adayın Uyruğu
 11. Bu alanda;

  1. T.C. uyruğuna sahip olan kişiler T.C. seçeneğini işaretlemelidirler.
  2. Uyruklarından bir tanesi T.C. olan çift uyruklular da T.C. seçeneğini işaretlemelidirler.
  3. Türk vatandaşlığından izin ile ayrılmış olan kişiler ve bu kişilerin kanuni mirasçıları (Pembe veya mavi kart sahibi olan kişiler ile saklı tutulan hakların kullanılmasına dair belgeye sahip olan kişiler) Mavi Kartlı seçeneğini işaretlemelidirler.
  4. KKTC uyruğunda olan kişiler ile uyruklarından bir tanesi KKTC olan çift uyruklu olanlar KKTC seçeneğini işaretleyeceklerdir. Uyruklarından bir tanesi T.C. olan KKTC vatandaşları T.C. seçeneğini işaretlemelidirler. (KKTC uyruklu olan kişiler ilgili alana KKTC kimlik numaralarını da yazmalıdırlar.)
   Uyruklarından bir tanesi KKTC olan çift uyruklu adayların eğer mevcutsa KKTC uyruklular için açılan kontenjanlardan faydalanmak istemeleri halinde bu alanda KKTC seçeneğini işaretlemelidirler.
  5. Yabancı uyruklu olan kişiler, hiçbir devletin uyruğunda bulunmayan kişiler ve mülteciler bu alanda Yabancı Uyruklu seçeneğini işaretlemelidirler.
  6. Türk soylu olan yabancıların Türkiye’de mesleklerini ve sanatlarını serbest bir biçimde yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine dair 2527 sayılı kanun kapsamında bulunan kişiler, 2527 sayılı kanun kapsamında bulunanlar seçeneğini işaretlemelidirler.
  7. Birden fazla uyruğa sahip olan adaylar bu bölümde birden çok seçeneği işaretleyebilirler. Ancak, bu adayların diğer uyruk bilgilerinin sisteme kaydedilebilmesi için değişikliğe esas olan bilgilerini yazacakları dilekçe ekinde ÖSYM’ye göndermeleri gerekmektedir.
 12. Adayın Yazışma Adresi
  KKTC de dahil olmak üzere yurt dışında ikamet eden adaylar, Adres bilgi bölümüne ülke isimleri de dahil olmak üzere tüm adres bilgilerini yazmalıdırlar. Bu adaylar adres ili ve adres ilçesi bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.
 13. Adayın Telefon Numarası
 14. Adayın E-posta Adresi
  Adaylar 11, 12 ve 13 numaralı bilgi alanlarına kendilerine ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgileri yazmalıdırlar. ÖSYM’nin adaylarla yapacağı bütün irtibatlar bu bilgiler üzerinden sağlanacaktır. ÖSYM gerekli olduğu hallerde adaylara SMS, telefon ve e-posta yollarıyla bilgilendirme yapabilir. Bu sebeple bu alanlar ÖSYM AİS sisteminde sürekli olarak güncel tutulmalıdır.
 15. Adayın Lisans Eğitim Bilgisi
  1. Üniversite Adı
   Bu alana adaylar mezun oldukları veya olacakları üniversitenin adını ve kodunu yazacaklardır.
  2. Lisans Programı
   Bu alana adaylar mezun oldukları veya olacakları lisans programının adını ve kodunu yazacaklardır.
  3. Mezuniyet Tarihi
   Mezun olmuş adaylar bu alana mezuniyet tarihlerini yazmalıdırlar. Henüz mezun olmamış adaylar ise bu alanı boş bırakmalıdırlar. TUEY’in 12. Maddesi 3. Fıkrası gereğince TUS sonuçlarına göre yerleştirme işleminin gerçekleştirilebilmesi için mesleğini yapmaya yetkili olma şartı aranmaktadır.
  4. Not Sistemi
  5. Diploma notu veya puanı
 16. Adayın Uzman Öğrencilik Durumu
  Adaylar uzman öğrenci olup olmadıklarına göre aşağıdaki yer alan seçeneklerden bir tanesini işaretlemelidirler. Bu alan kesinlikle boş bırakılmamalıdır.
  1. Uzmanlık Öğrencisi Değilim
  2. Uzmanlık Eğitimimi Tamamladım
  3. Uzmanlık Eğitimime Devam Ediyorum
  4. Uzmanlık Eğitimime Devam Etmekte İken İstifa Ettim (Bu sınav istifam sonrasındaki ilk sınavım.)
  5. Bir Uzmanlık Alanına Yerleştirilme İşlemim Yapılmasına Rağmen Eğitime Başlamadım ( Bu sınav eğitime başlamadığım zamandan sonraki ilk sınavım.)

  Bu alanda aday başvuru formunda doğru beyanda bulunmayan kişiler durumları sınavdan sonra tespit edildiği takdirde, sınavdan kazanmış oldukları bütün hakları kaybedeceklerdir. Yerleştirme işlemi Türkiye Halk sağlığı Kurumu tarafından yapılmakta olan Sözleşmeli Aile Hekimleri için Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimine yerleştirilmiş olan adaylar da bu kapsamdadır.

 17. Sınav Merkezi Tercihi ve Kodu
 18. Bu alana adaylar sınava girmek istedikleri sınav merkezlerinin adını ve kodunu yazacaklardır. Adaylar başvuru süreci içerisinde ÖSYM AİS internet sitesi üzerinden tercih etmiş oldukları sınav merkezlerinde değişikliğe gidebilirler. Başvuru süresinin bitmesiyle birlikte sınav merkezlerinde herhangi bir değişiklik işlemi gerçekleştirilemez. Bu sebeple adaylar, sınav merkezi tercihlerini yaparken kendilerine en uygun olan merkezi seçmelidirler.

  ÖSYM gerekli gördüğü taktirde sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı olan sınav merkezlerine ek sınav merkezleri açabilir ya da listede yazılı olan sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş olan ya da iptal edilmiş sınav merkezlerini tercih eden adayların, ilgili dönem başvurusunun tamamlandığı tarih dikkate alınarak belirlenecek olan bir kısmı, kapasitesi dolmamış olan diğer sınav merkezlerine atanırlar. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri tespit etme yetkisi ÖSYM’ye ait olmaktadır. ÖSYM gerekli gördüğü hallerde adayı tercih ettiği sınav merkezinden farklı bir sınav merkezine atayabilir. Başvuru sayısının binin altında olduğu sınav merkezlerinde sınavın yapılıp yapılmayacağına ÖSYM başkanlığı başvurular tamamlandıktan sonra karar verecektir.

  Sınav merkezleri ve kodları aşağıda belirtilmektedir.

  Kodu

  Sınav Merkezi

  062

  Ankara - Çankaya

  341

  İstanbul - 1 (Kadıköy/Ataşehir/Maltepe)

  352

  İzmir-Kuzey (Çiğli/Karşıyaka/Bornova)

   

 19. Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Puanının Hesaplanması
  Yerleştirme işlemleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılmakta olan sözleşmeli aile hekimleri için Aile Hekimliği Eğitimi Başvuru Puanı hesaplanmasını isteyen adaylar bu alandaki Sözleşmeli Aile Hekimiyim, Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanımın hesaplanmasını istiyorum, seçeneğini işaretlemelidirler. Bu amacı taşımayan adaylar bu alanı boş bırakacaklardır. Bu alanda işaretleme yapan adayların Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitim Puanı hesaplanacak, bu alanda işaretleme yapmayan adayların bu puanı hesaplanmayacaktır.
 20. Oturum Bilgisi
  Bu alanda adaylar katılmak istedikleri oturumu işaretleyeceklerdir.
 21. İnternet Erişim Şifre Talebi
  Bu alanda işaretleme yapan adaylara AİS sistemine giriş yapabilmeleri içi geçici bir şifre üretilecektir. Bu işlem sonucunda adaylardan herhangi bir ücret alınmamaktadır. Bu geçici şifre aday tarafından en kısa süre içerisinde ÖSYM AİS internet sitesinden değiştirilmelidir.
 22. Adayın İmzası

 

Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduran adaylar başvuru işlemlerini aşağıdaki yöntemlerle tamamlayabilirler.

 

Başvuru merkezlerine yapılacak başvurular

Tüm başvuru işemleri merkezlerine yapılacak olan başvuru işlemleri resmi iş günlerinde ve resmi iş saatleri içerisinde yapılabilir. TUS Başvuru işleleri gerçekleştirilebilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi gerekmektedir. Başvuru merkezine giden adayların Aday Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmuş olması gerekmektedir.

Adaylar Aday Başvuru Formunun yanında Nüfus Cüzdanı ya da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli olan pasaportlarını yanlarında bulundurmalıdır. Nüfus cüzdanlarında soğuk mühür basılı olmalı ve adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasına olanak sağlayan güncel bir fotoğraf ve kimlik numarası bilgisi olmalıdır. Pasaportlarının süresi geçerli olmalı, üzerinde soğuk mühür ve adayın sınav görevlileri tarafından kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf bulunmalıdır. Üzerinde soğuk mührü olmayan, T.C. kimlik numarası bilgisi bulunmayan, bulunsa bile elle ya da daktiloyla bu bilgisi sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olan nüfus cüzdanlarıyla, süresi dolmuş pasaportlar TUS başvuru işlemleri esnasında kabul edilmemektedir. Başvuruda adayın mutlaka kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması zorunludur. Fotokopi kabul edilmemektedir.

ÖSYM AİS sisteminde engel ve sağlık bilgisi bulunmayan ya da engel bilgisi değişmiş olan adaylar, bir üniversiteden ya da devlet hastanesinden almış oldukları sağlık raporu örneğini, engellerine ilişkin öz geçmişlerini detaylarıyla anlatan bir dilekçe ve tam ve doğru bilgilerle doldurulmuş Sağlık Durumu Engel Bilgi Formunu başvuru esnasında yanlarında bulundurmalıdırlar. Bu belgeler başvuru merkezine teslim edilmeyecek, aday tarafından başvuru süresi içerisinde ÖSYM genel merkezine gönderilecektir.

Eğitim bilgisine ekletme yapmak isteyen ya da ÖSYM AİS sistemindeki eğitim bilgilerinde değişiklikte bulunmak isteyen adaylar, başvuru sırasında yukarıda bulunan belgelere ek olara keğitim bilgilerini gösteren diploma, öğrenci belgesi veya mezuniyet belgelerinin resmi olarak onaylatılmış bir örneğini yanlarında bulundurmalıdırlar. Bu belgelerin aslı ve onaysız bir fotokopisinin adayın yanında olduğu hallerde başvuru merkezi görevlileri belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilirler. Onaylı olan belge başvuru merkezi görevlilerince teslim alınacaktır. Adaydan alınan belgeler teslim alındığı tarihten itibaren bir takvim yılı süresince başvuru merkezinde saklanmakta, ÖSYM tarafından talep edildiği hallerde başvuru merkezince ÖSYM’ye gönderilmektedir. Başvuru sırasında adayın yanında eğitim bilgilerinde değişikliğe esas olan belge ya da bu belgenin onaylı bir sureti olmadan eğitim bilgilerinde başvuru yetkilisi tarafından hiçbir düzeltme ve değişiklik yapılmamaktadır.

TUS Başvuru işlemleri merkezi görevlileri Aday Başvuru Formundaki bilgilerle beraber ÖSYM kayıtlarından geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adayların web kamerasıyla fotoğraflarını çekerek, bu fotoğrafları elektronik ortama aktaracaklardır. ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunan adayların yeni bir fotoğraf çektirmeleri sistem tarafından engellenmektedir. Bu sebeple başvuru esnasında fotoğrafı yeniden çekilemeyen adaylar fotoğraflarının değişmesini isterlerse bu taleplerini başvurularını tamamladıktan sonra ÖSYM’ye genel amaçlı dilekçe örneğini doldurarak, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı suretleriyle birlikte son üç ay içerisinde çekilmiş olan bir adet vesikalık fotoğraflarını ve eğer varsa fotoğraflarının değişmesini neden istediklerini belirten belge ile sınav başvuru süresi içerisinde ve sınava başvuru süresi tamamlandıktan sonraki ilk beş gün içerisinde ÖSYM’ye başvuruda bulunabilirler. Başvuru sürelerinin hesaplanmasında ÖSYM evrak kayıtları esas alınmaktadır. Başvuru süresinin tamamlanmasından sonra ÖSYM’ye ulaşmış olan belgeler işleme konulmazlar. Adayın fotoğraf değiştirme talebi ÖSYM tarafından uygun görülürse fotoğraf değişikliğini ÖSYM belirtilen tarihler içerisinde ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden gerçekleştirecektir.

TUS Başvuru işlemleri merkezinde web kamerasıyla çekilen fotoğrafın, adayın kolayca tanınmasını sağlayacak biçimde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmesi gerekliği olduğundan, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir. Sınav günü adayın tanınmasında burada çekilen fotoğraf önemli bir rol oynayacaktır. Fotoğrafta yer alan saç, makyaj, bıyık gibi görünüm özelliklerinde fotoğrafın çekilmesinden sonra değişiklik yapılmaması önemlidir. Sınav günü salon başkanı adayın kimliğini fotoğrafından belirlemekte güçlük çekerse, ilgili aday sınava alınmayabileceği gibi sınavı geçersiz de sayılabilir.

Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını sisteme aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri isimli belgeyi kontrol etmesi için adaya verecektir. Adayların bu belgeyi dikkatlice kontrol etmeleri önemlidir. Adaylar bilgilerinde eksiklik bulunmadığından ve fotoğraflarının düzgün çekilmiş olduğundan emin olduktan sonra ilgili belgeyi onaylamaları için başvuru merkezi görevlisine geri vereceklerdir. Eğer fotoğrafınız düzgün çekilmemiş ise ve bilgilerinizde herhangi bir eksiklik bulunuyorsa başvuru merkezi görevlisinden bu durumu düzeltmesini talep ediniz.

Aday Başvuru Kayıt Bilgileri belgesinde yer alan şifre adayın ÖSYM AİS sistemine girebilmesi için oluşturulmuş geçici şifresidir. Adayın bu şifreyi en kısa süre içerisinde ÖSYM AİS internet sitesinden değiştirmesi gerekmektedir. Şifre daha sonraki işlemlerde gerekli olacağından adayların bu şifreyi unutmaması ve başkalarıyla paylaşmaması önemlidir.

Bu aşamada yapılan işlemlerde oluşabilecek herhangi bir hatadan tamamen adaylar sorumlu olacaktır. Bu sebeple adayın fotoğrafının uygunluğundan ve tüm bilgilerinin doğruluğundan emin olması oldukça önemlidir. Aday Başvuru Kayıt Bilgileri belgesi başvuru merkezi yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra adaya verilecektir. Bu belgeyi adayın saklaması gerekmektedir. Sınavın tüm aşamalarında bu belgeye ihtiyaç olabileceğinden adayın belgeyi saklaması gerekmektedir.

Bu aşamada henüz başvuru işlemi sona ermemiştir. Bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra adaylar onay kodunu başvuru merkezi görevlisine bildirmelidirler. Başvuru merkezi görevlisi onay kodunu girdikten sonra adayın başvuru bilgileri sisteme kaydedilmektedir. Onay kodu girilmemiş başvurularda başvuru bilgileri sisteme kaydedilmemiş olacağından başvuru geçersiz olacaktır ve bu konudaki tüm sorumluluk da adaya aittir.

Sınav ücretinin yatırılmasının ardından tüm başvuru işlemleri tamamlanmış olacaktır. Sınav ücretini yatırdıktan sonra adayların başvurularını başvuru tarihi sona ermeden ÖSYM AİS internet sitesinden kontrol etmeleri önemlidir. Adaylar başvuru kayıt bilgilerinin dökümünü alarak sınavın diğer aşamalarında gerekli olabileceğinden özenle saklamalıdırlar.

Adayların Sağlık ve Engel Bilgileri 2014 yılı itibariyle başvurdukları sınavlarda alınan engel durum bilgileri, ÖSYM AİS bilgilerine yansıtılmıştır. Sınava başvuru yapan adaylar başvuru esnasında engel durum bilgilerinin sisteme yansıtılmadığını görüyorlarsa, başvuru merkezlerine sağlık raporlarını ibraz ederek bu bilgilerin sisteme kayıtlarının yapılmasını sağlayabilirler. Sağlık ve Engel bilgileri alanlarında yapılan tüm değişiklikler resmi belgelere dayanılarak gerçekleştirilebilmektedir. Sistemde bulunan engel durum bilgisinde değişiklik yalnızca ÖSYM tarafından gerçekleştirilebilir. Başvuru merkezlerine ilk defa engelli olarak kaydı yapılan adaylar ile sistemde bulunan mevcut engel durumu bilgisinde değişiklik olan adaylar, Sağlık ve Engel Bilgi Formunu doldurarak, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ve sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını beyan eden bir dilekçe ekinde başvuru süreci içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmalıdırlar. Belgelerin asılları ÖSYM’ye gönderilmemeli, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine ve diğer başvuru merkezlerine de kesinlikle teslim edilmemelidir.

Tutuklu ve hükümlü olan adaylar başvuru işlemlerini kendileri için oluşturulmuş olan başvuru merkezlerinden gerçekleştireceklerdir.

İnternet üzerinden yapılan bireysel başvurular

Bireysel olarak internet üzerinden başvuru hakkı bulunan adaylar, ÖSYM’nin internet sayfasından TUS Bireysel Başvuru alanında yer alan açıklamalar doğrultusunda başvuru süresi içerisinde işlemlerini gerçekleştirip, sınav ücretlerini yatırarak başvuru işlemlerini tamamlayabilirler. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru işlemlerinin süresi sınav başvuru süresinin son günü saat 23.59’a kadardır.

İnternet üzerinden bireysel başvuru yapan adayların başvuru ekranında Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir, ibaresini mutlaka görmelidirler. İnternet üzerinden başvuru işlemi gerçekleştiren adaylar sınav ücretlerini yatırmalarının ardından, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü alarak sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamalıdırlar.

İnternet üzerinden bireysel başvuru işlemi gerçekleştiren engelli ve sağlık sorunlu adaylardan sistemde engel ve sağlık bilgisi olmayan ya da bu bilgisinden herhangi bir değişiklik bulunanların, engel ve sağlık bilgilerinin sisteme kaydedilebilmesi için Sağlık ve Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Bilgilerinin bir fotokopisi ve sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını beyan eden bir dilekçe ekinde başvuru süresi tamamlanmadan ÖSYM’ye ulaştırmalıdırlar.

 

Yurt dışından gerçekleştirilen başvurular

İnternet üzerinden bireysel başvuru hakkı bulunmayan adaylardan, başvuru süresi içerisinde tedavi, eğitim ve benzeri sebeplerle yurt dışında bulunan kişiler (Kırgızistan – Bişkek ve KKTC hariç) başvuru merkezine gitmeleri mümkün değilse başvuru işlemlerini aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştireceklerdir. ÖSYM posta yoluyla başvuru kabul etmemektedir.

Yurt dışından başvuru yapan adaylar sınava sadece pasaportlarıyla kabul edileceklerdir. Bu adaylar için pasaport dışında herhangi bir kimlik belgesi kabul edilmemektedir.

 1. MERNİS’te Yabancı Uyruklu numarası bulunmayan kişiler Y.U. numarası alacaklardır.
 2. Yurt dışından başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ÖSYM Çağrı Merkezini başvuru süreleri içerisinde yurt dışı bir telefon numarasından arayarak sınava yurt dışından başvuruda bulunacaklarını bildirmelidirler. Çağrı merkezi personeli ilgili adayın sınava yurt dışından başvuruda bulunacağını kaydedecektir.
 3. Yurt dışından başvuru işleminde bulunan adaylar T.C. kimlik numaraları veya Y.U. numaraları ve şifreleriyle birlikte ÖSYM AİS internet sitesine giriş yaparak başvuru bilgilerini sisteme kaydetmelidirler. ÖSYM aday internet erişim şifresi bulunmayan kişiler ÖSYM çağrı merkezinden şifre edinebilirler.
 4. Başvuru işlemini gerçekleştiren adaylar, başvuru süresi içerisinde ve başvuru süresi sona erdikten sonraki ilk gün 23.59’a kadar ÖSYM internet sitesinde bulunan Ödemeler, alanından kredi kartları veya banka kartlarıyla sınav ücretlerini Türk Lirası olarak yatırmalıdırlar.
 5. Yurt dışından başvuruda bulunan adaylar, başvuru süresi içerisinde başvuru kayıt bilgilerinin bir çıktısını yazıcıdan alarak sınavın diğer aşamalarında gerekli olabileceğinden özenle saklamalıdırlar.
 6. ÖSYM AİS’te geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar fotoğraf alanını boş bırakacaklardır. Ayrıca bu adaylar eğitim bilgileri alanlarında güncelleme ve ekleme yapabilirler. Yurt dışından başvuru yapan adaylar Ankara’da sınava alınacaklardır.
 7. Sınav ücretini yatırıp başvuru işlemini gerçekleştiren adaylar bir önceki maddede belirtilen durumlarda, sınav tarihinden önceki son resmi iş günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Ankara Sınav Koordinatörlüğüne aşağıda bulunan belgelerle birlikte şahsen başvuruda bulunarak başvuru işlemlerini tamamlayacaklar ve sınava giriş belgelerini elde edebileceklerdir. Aşağıda yazan belgelerden bir tanesinin bile eksik olması halinde adayların başvurusu tamamlanmamış kabul edilmektedir. Başvurusu tamamlanmamış adaylar sınava giriş belgelerini edinemezler.
  1. Doldurularak aday tarafından imzalanmış olan Aday Başvuru Kayıt Bilgisi evrakı,
  2. Başvuru tarihlerinde yurt dışında bulunduğuna dair resmi bir belge (pasaportun aslı ve pasaport giriş ve çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfaların onaylı birer sureti)
  3. Diploma ve öğrenim durumunu gösteren resmi bir belgenin onaylı sureti (Bu belge eğitim durumunda herhangi bir ekleme veya güncelleme yapılmışsa ibraz edilecektir.)
 8. Yukarıda belirtilen belgeler, başvuru merkezi görevlileri tarafından kontrol edilecektir. Adayın geçerli bir fotoğrafının sistemde bulunmaması halinde fotoğrafı çekilecek, eğitim bilgilerindeki aday beyanı eğitim bilgilerini gösterir belge doğrultusunda başvuru merkezi görevlisince sistemde onaylanacaktır.
 9. Adayın pasaportunda bulunan giriş ve çıkış tarihleri doğrultusunda yurt dışında bulunduğu süre sınavın başvuru süresinin tamamını içermediği tespit edilen kişiler (başvuru işlemlerini yaparak sınav ücretlerini yatırmış dahi olsalar) başvuruları kabul edilmemektedir.
 10. Belgelerinde herhangi bir eksiklik veya tutarsızlık bulunan adaylar ve sınav ücretini süresinde yatırmayan adaylar için yukarıda belirtilen işlemler yapılmayacaktır. Bu durumdaki adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenmemektedir. Belgelerinde herhangi bir eksiklik veya tutarsızlık bulunan adaylar ile sınav ücretlerini süresi içerisinde yatırmamış olan adaylar kesinlikle sınava alınmamaktadır. Bu adayların başvuru kayıt bilgileri ÖSYM başvuru merkezi görevlilerince sistemden silinmektedir.
 11. Başvuru merkezi görevlileri adayın pasaportunu inceledikten sonra hemen geri verecek, diğer belgeleri ise teslim alacaktır.
 12. Başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden yapan ve 6. Maddede belirtilen durumda olmayan adaylar, yurt içinden bireysel başvuru yapan adaylarla aynı işleme tabi tutulmaktadır. Yurt dışından başvuruda bulunan engelli ve sağlık sorunlu adayların, sistemde sağlık bilgileri bulunmuyorsa ya da bu bilgilerinde herhangi bir değişiklik bulunuyorsa, sağlık ve engel bilgilerinin sisteme kaydedilebilmesi için, Sağlık ve Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Bilgilerinin bir fotokopisini, Sağlık Raporlarının onaylı bir suretini, engel durumlarını beyan eden bir dilekçe ekinde başvuru süreci içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gereklidir.

 

Sınava giren adaylar yanlarında aşağıda belirtilen belgeleri bulundurmalıdırlar.

 1. Girecekleri sınav dönemine ait TUS sınava giriş belgesi,
 1. Sınava giriş belgeleri adayların adreslerine gönderilmemektedir. Adaylar bu belgeyi T.C. kimlik numaraları veya Y.U. numaraları ve şifreleriyle birlikte ÖSYM AİS internet adresinden sınav tarihinden 10 gün önceden başlamak üzere edinmelidirler. Sınava giriş belgeleri sabah oturumu ve öğleden sonra oturumu olmak üzere ayrı ayrı edinilmelidir.
 2. Belgelerin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina ve salon bilgileri ile geçerli bir fotoğrafı bulunmaktadır. Adaylar sınava giriş belgelerinin üzerinde yazan salondan başka bir salonda sınava giremezler. Sınava giriş belgelerinin üzerinde yazan salondan farklı bir salonda sınava giren adayların sınavları geçersiz sayılmaktadır.
 3. Adayların adres bilgilerini teyit etmek amacıyla sınava gireceği binayı sınav öncesinde gidip görmeleri kendilerine kolaylık sağlayacaktır.
 4. Sınava giriş belgesini kaybetmiş olan adaylar ÖSYM AİS internet sitesinden bu belgeyi tekrar edinebilirler. Adaylar internet üzerinden edindikleri bu belgenin renkli veya siyah beyaz bir çıktısını sınav esnasında yanlarında bulundurmalıdırlar.
 5. Sınava giriş belgesi üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Belgenin yazıcıdan çıktısının alınması aşamasında fotoğrafın görünür olmasına özen gösterilmelidir.
 6. Belgenin ön yüzünde ÖSYM tarafından belirtilen bilgiler haricinde ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, işaret, resim ve benzeri bulunması halinde adayın sınavı geçersiz kabul edilecektir.
 7. Başvuru işlemini gerçekleştirdiği halde sınav ücretlerini yatırmayan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenmemektedir.
 1. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı ya da süresi geçerli olan bir pasaport,
 1. Adayın sınava girebilmesi için sınava giriş belgesinin yanında Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya Nüfus cüzdanı ya da süresi geçerli olan bir pasaportun yanında bulunması zorunludur.
 2. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı ya da süresi geçerli olan bir pasaport haricinde, askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi sahibi ( Bu durum muvazzaf askerler için geçerli değildir.), tutuklu ya da hükümlü olan adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmi bir belge, Türk vatandaşlığından izinle ayrılmış olanlar için ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe ve Mavi kartlar, pasaportları olmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı özel kimlik belgesi olarak kabul edilmektedir. Bu belgelerin haricinde meslek kimlik kartları, sürücü belgesi ve benzeri diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmemektedir.
 3. Adayların nüfus cüzdanlarında soğuk damganın basılı olması, adayın sınav görevlisi tarafından kolayca tanınmasını sağlayacak bir fotoğrafının bulunması (sınav günü sınav görevlisi tarafından fotoğrafından tanınmakta güçlük çekilen adaylar sınava alınmayabilirler), T.C. kimlik numarasının yer alması ve pasaportunun süresinin geçerli olması gerekmektedir. Üzerinde soğuk damgası olmayan, sınav görevlilerince kolayca tanınacak bir fotoğrafı bulunmayan, T.C. kimlik numarası yazılı olmayan ( T.C. kimlik numarası elle ya da daktiloyla yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ve geçerliliği bitmiş pasaportlar sınavda kabul edilmemektedir.

Bu belgeleri eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazeretleri ne olursa olsun sınava alınmayacaklardır. Herhangi bir aday bu belgeleri yanında olmamasına rağmen sınav koordinatörü, bina ve salon görevlisi ya da ÖSYM temsilcisi tarafından sınava alınmış olsa bile, bu adayların sınavları geçersiz kabul edilecektir.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmamaktadır. Bu sebeple adayların sınav binalarına bu belgeler haricinde herhangi bir belge, eşya, araç veya gereç getiremezler.

Sınavın yapıldığı her salona en az bir adet duvar saati, adayların sınav sırasında ihtiyacı olacak gereçler (kalem, kalemtıraş, silgi) ve peçete ÖSYM tarafından temin edilecektir. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içerisinde su götürebilirler.

 

Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Eşyalar, Araç ve Gereçler Nelerdir?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacaktır. Bu sebeple adaylar sınav binalarına,

 1. Çanta, cep telefonu, cüzdan, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, saat ve benzeri cihazlarla,
 2. Kolye, küpe, kulaklık, yüzük (alyans hariç), broş, bilezik, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalar (baş örtüsü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç),
 3. Çağrı cihazı, her türde elektronik ve mekanik cihaz, telsiz, fotoğraf mekinesi ve benzeri araçlar,
 4. Her türde plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşya (şeffaf numaralı gözlük hariç),
 5. Kredi kartı, banka kartı, ulaşım kartları ve benzeri kartlar,
 6. Sözlük veya saat işlevi olan elektronik aygıt, cep bilgisayarı, hesap mekinesi ve her türde bilgisayar özelliği bulunan cihazlar,
 7. Ateşli silah, her türden kesici ve delici alet benzeri teçhizat,
 8. Müsvedde kağıdı, kalem, kalemtıraş, silgi, ders notu, kitap, dergi, sözlük, gazete ve benzeri yayınlar,
 9. Cetvel, açıölçer, pergel ve benzeri araçlar,
 10. Yiyecek, içecek (su hariç) ve benzeri gıda maddeleri,
 11. Sargı bezi, ilaç, alçı, koltuk değneği ve benzeri sağlık malzemeleri ve araçlarıyla girmeleri kesinlikle yasaktır.

 

(Engelli ve sağlık sorunu olan adaylardan bu sorunları nedeniyle bir araç ve gereç ile sınava girebilmeleri için engelli ve sağlık sorunlu bilgi formlarında bu durumlarının belirtilmesi gerekmektedir. Bu hususa dair bilgileri engelli ve sağlık sorunu olan adayların sağlık durumu engel bilgi formu nasıl doldurulur bölümünden edinebilirsiniz.)

Sınavların yapıldığı binalara girişte adaylar ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlilerince elle ya da dedektörle aranmaktadır. Yukarıda belirtilmiş olan araç ve gereçlerle sınava gelmiş olan adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmamaktadır. Sınavın yapıldığı bina içinde sınav öncesinde, sınav esnasında veya sınavdan sonra bu türde bir araç, gereç veya eşya taşıdığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. ÖSYM tarafından gerekli görülmesi halinde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici cihaz kullanılabilir.

Sınav binaları ve salonları ÖSYM tarafından kurulan güvenlik kamerasıyla izlenmektedir. Görevlilerin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerekli olduğunda delil olarak kullanılabilmektedir.

Bina girişlerinde yığılma yaşanmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuarı bulunmayan sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavın başlama saatinden en az bir saat önce sınavın yapılacağı binanın önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri için önem taşımaktadır.

TUS Sınavı girecek tüm adaylar 26.09.2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına giriş koşullarına dair yönetmelik hükümleri doğrultusunda ve ÖSYM internet sitesinden yayımlanan sınav uygulamalarına dair güvenlik tedbirlerine uymak mecburiyetindedir. Aşağıda adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına giriş koşullarına dair yönetmeliği bulabilirsiniz.

 

Adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına giriş koşullarına dair yönetmelik hükümlerinin birinci bölümü yönetmeliğin amacı, kapsamı, dayanağı ve tanımlarını içermektedir. Buna göre yönetmeliğin amacı ve kapsamı;

Madde 1 – Yönetmeliğin amacı ÖSYM başkanlığı tarafından yapılacak olan tüm sınavlarda, adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına giriş koşullarına dair usulleri ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin dayanağı;

Madde 2 – Yönetmelik 17.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6114 sayılı ÖSYM başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 9. Maddesinin 5. Fıkrasına dayanarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin tanımları;

Madde 3 – Bu yönetmelikte bahsi geçen;

 1. Aday ibaresi : Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda, ölçme, yerleştirme ve değerlendirmelere hak kazanmak amacıyla başvuran kişileri,
 2. Başkan ibaresi : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin başkanını,
 3. Başkanlık, ÖSYM ibaresi : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanlığını,
 4. Görev belgesi ibaresi : Sınavlar esnasında sınav görevlilerinin kimlik bilgileri, sınav bilgileri ve görevli bulundukları sınav yerlerini gösteren, görevli işlemleri sisteminden (GİS) alınmış olan sınav yeri görev belgesini,
 5. Güvenlik görevlileri ibaresi: Protokol ve sayıları ile çalışma usul ve esasları belirlenmiş olan genel kolluk görevlileri ile kamu kurumları ve kuruluşlarının güvenlik görevlilerini (bina güvenlik görevlisi, güvenlik koordinatörü, güvenlik amiri, il ve merkez güvenlik kurulu üyesi),
 6. İl ve bölge sınav koordinasyon kurulu ibaresi : İlgili sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından belirlenmiş olan rektörün başkanlığında koordinatör ve milli eğitim müdürü, ihtiyaç doğması halinde il emniyet müdürü ya da il emniyet müdürünün görevlendirdiği yardımcısı, sorumluluk bölgesi itibariyle il jandarma komutanı ya da il jandarma komutanının görevlendirdiği temsilcisinin katılımıyla oluşturulan kurulu,
 7. Kimlik kartı ibaresi : Nüfus cüzdanı ya da geçerlilik süresi olan pasaport ve bu belgelerin dışında sınavın ve sınav yapılacak olan merkezin özelliği doğrultusunda gerekli olduğunda ÖSYM tarafından geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilebilecek olan belgeleri,
 8. ÖSYM temsilcisi ibaresi : Sınavlarda ÖSYM başkanlığı tarafından görevlendirilen temsilciyi,
 9. Özel güvenlik görevlileri ibaresi : 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre çalıştırılmakta olan özel güvenlik görevlilerini,
 10. Sınav ibaresi : ÖSYM tarafından yapılmakta olan sınavları,
 11. Sınav binası ibaresi : Sınav merkezlerinde sınavların gerçekleştirildikleri binaları,
 12. Sınav görevlileri ibaresi : Sınavlarda görev yapan sınav koordinatörü, bina sınav sorumlusu ve bina sınav sorumlusu yardımcısı, sınav yürütme komisyonu üyeleri, bina yöneticisi, gözetmen, salon başkanı, engelli görevlisi, sınav evrakı nakil görevlisi, sınav evrakı koruma görevlisi, gözlemci ve diğer görevli olan personelleri,
 13. Sınav koordinasyon kurulu ibaresi : ÖSYM başkanı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinden oluşturulmuş olan kurulu,
 14. Sınav merkezi ibaresi : Yurt içi ve yurt dışında merkezi sistem usulünde sınav yapılan merkezleri,
 15. Sınava giriş belgesi ibaresi : Sınavlarda, adayların T.C. kimlik numarası veya Y.U. numarası ve şifrelerini kullanarak aday işlemleri sisteminden edindikleri, üzerinde resimlerinin, kimlik bilgilerinin, sınav bilgilerinin, sınava giriş yeri bilgilerinin bulunduğu giriş belgesini,
 16. Sistem ibaresi : ÖSYM tarafından adaylar, görevliler ve sınavlarla ilgili işletilen GİS, AİS ve benzeri bilişim sistemlerini,
 17. Yönetim kurulu ibaresi : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunu ifade etmektedir.

Adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına giriş koşullarına dair yönetmelik hükümlerinin ikinci bölümü, sınav güvenliği ve sınava ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Buna göre;

Madde 4 – Sınav koordinasyon kurulunun toplanması

 1. ÖSYM tarafından belirlenmiş olan sınavlarda sınav tarihinden en az üç gün önce sınav koordinasyon kurulu / İl – Bölge sınav koordinasyon kurulu toplanmaktadır. Kurullar merkezde ya da sınav merkezlerinde sınav öncesinde, sınav esnasında ve sınav sonrasında, sınavın yapılacağı binalar ve çevresi ile il içi güzergah ve saklama merkezlerinde alınacak olan tedbirleri görüşürler. İlgili kurumların yapacakları görevler belirlenir. Kurul, sınavların güvenliği, koordinasyonun sağlanması, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen düzenlemeler doğrultusunda tedbir alınması, sınavın denetlenmesi, uygulanması, sınavın bütün aşamalarının kurallara uygun olacak biçimde gerçekleştirilmesi ve sınav sonrasında sınav evrakının güvenli bir biçimde ÖSYM’ye ulaştırılması, sınavların gizlilik ve güven içerisinde yapılabilmesi için gerekli olan tüm önlemleri alır.

Madde 5 – Sınava girişte gerekli olan belgeler

 1. Adaylar başkanlık tarafından yapılan sınavlara; kimlik kartının yanında, adaylar tarafından ÖSYM sisteminden alınmış olan ya da başkanlık tarafından adaylara gönderimi gerçekleştirilen sınava giriş ve kimlik belgesi ile girerler. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. kimlik numarası bilgisi bulunmayan nüfus cüzdanları ve geçerliliği dolmuş olan pasaportlar kabul edilmemektedir.
 2. Zorunlu olarak askerlik görevini yapmakta olan er ve erbaşlar ile yaşları sebebiyle nüfus cüzdanlarında fotoğrafları bulunmayan belirli yaşı ikmal etmemiş olan askeri okul öğrencileri için askeri kimlik belgesi kimlik kartı olarak kabul edilmektedir.
 3. Meslek kimlik kartları, sürücü belgeleri ve buna benzer belgeler sınava girişlerde geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.
 4. Yurt dışında gerçekleştirilen sınavlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler için bir ve ikinci fıkrada belirtilen kimlik belgeleri kabul edilmektedir. Başka bir ülkenin vatandaşı olan kişiler için ise o ülkeye ait pasaport ya da nüfus cüzdanı niteliği taşıyan resmi kimlik belgesi sınavlara girişlerde geçerli kimlik kartı olarak kabul edilebilir.
 5. Sınav güvenliğinin temin edilebilmesi amacıyla, genel kolluk görevlileri ve bunların gözetiminde olmak kaydıyla özel güvenlik görevlileri, herhangi bir emir ya da karar olmasına ve hangi meslek grubuna dahil olup olmadıklarına bakılmadan, adayların ve sınavın yapıldığı binaya girme hakkına sahip olan tüm görevlilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla, gerekli olması halinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkilidirler.
 6. Görevli olması sebebiyle sınav süresi boyunca sınav yapılan bina ve salonlara girmek isteyen kişiler, sorulmadan kimliklerini ibraz etmekle yükümlüdürler.

Madde 6 – Sınavın güvenliği

 1. Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda sınav evrakının; basılması, sınav merkezlerine şehirlerarası ya da şehir içi naklinin sağlanması, saklanması, sınav sonrasında sınav evrakının tekrar başkanlık tarafından belirlenmiş olan mekanlara getirilmesinde güvenliğin sağlanması, binalarda, salonlarda, saklama merkezlerinde ve matbaada görevli olan bina güvenlik görevlileri, güvenlik koordinatörleri, güvenlik amirleri ile diğer güvenlik, nakil güvenlik ve koruma görevlilerinin sayılarının tespit edilmesi, sınav yapılan binalarda güvenlik tedbirlerinin alınması ve bu bağlamda görevlendirilen kolluk görevlilerine sınav ücretlerinin ödenmesi ile ilgili usul ve esaslar içişleri bakanlığı ve ÖSYM arasında imzalanacak protokol ile belirlenmektedir.
 2. Başkanlık tarafından sınavın türü, niteliği ve başvuruda bulunan aday sayısı esas alınarak sınav öncesinde sınavda kullanılacak olan güvenlik görevlilerinin sayısını arttırıp azaltabilir.

Madde 7 – Sınav binaları ve çevresinin sınav öncesinde kontrolü

 1. Başkanlık ve sınav koordinatörleri sınav öncesinde ve sınav esnasında binalar ve salonlarda sınavların gizliliği ve güvenliğini temin etmek için her türlü tedbiri alır. Sınavdan önceki günlerde, binalar ve salonlar sınava hazır hale getirilirler.
 2. Bina sınav sorumlusunun koordinasyonunda sınav gününde binaların içi ve çevresi bina yöneticisi ve güvenlik görevlileri tarafından arama yapılmak suretiyle kontrol edilir. Bina içerisinde bulunan her türde cep telefonu ve kablosuz iletişim araçları sınav güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde etkisiz hale getirilirler.

Madde 8 – Bina giriş güvenliği

 1. Protokolde ve ÖSYM tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilen yazılarda bulunan esaslar uyarınca belirtilen sayıda erkek ve kadın güvenlik görevlisi sınavın başlama saatinden iki saat önce sınavın yapıldığı bina girişinde hazır bulunurlar.
 2. Bina sınav sorumlusunun koordine etmesiyle, güvenlik görevlisi ve bina yöneticisi, bina içerisinde ve çevresinde sınavdan önce binaya yerleştirilme şüphesi bulunan yasak maddeler ve elektronik cihazlarla ilgili gerekli olan güvenlik aramalarını yapar ve müşterek tutanak düzenlerler. Bu tutanak sınav koordinatörlüğüne verilir.
 3. Adayların sınav yapılacak olan binalara alınmalarından en az 15 dakika önce bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, kolluk personeli, bina yöneticisi ile sınavda görevli olan diğer personeller sınavda uygulanacak olan prosedürlerle ilgili toplantı gerçekleştirirler. Bu toplantılara ÖSYM temsilcileri de katılabilirler.
 4. Sınavın başlamasından en az iki saat önce kapı girişlerinden tüm görevlilerin üst ve eşya aramaları gerçekleştirilir.
 5. Sınav binalarına başkanlık tarafından belirlenmiş süreler içerisinde adaylar ve görevlilerden başka kimse giremez. Üst ve eşya araması gerçekleştirilmeden hiç kimse içeri alınmayacaktır. Yanlışlıkla bu kişiler içeri alınmış olsalar bile üst ve eşya araması yapılarak güvenlik görevlileri nezaretinde dışarı çıkarılır.
 6. Binalara hiçbir biçimde emanet eşya alınmamaktadır.
 7. Girişlerde zorluk çıkaran adaylar ve görevliler ile kolluk kuvvetleri arasında oluşabilecek ihtilaflarda, kolluk kuvvetleri tartışmaya girmeden bina sınav sorumlusunu durumdan haberdar eder ve bu kişiler hakkında tutanak tutularak gerekli işlemler yapılır.
 8. Bina güvenlik görevlileri sınav evrakları nakil aracına teslim edilinceye kadar görev yerlerinden hiçbir suretle ayrılamazlar. Ancak bina sınav sorumlusunun talebi halinde telsiz ve cep telefonlarını bina sınav sorumlusuna vermek suretiyle koridorda güvenlik tedbiri almak ve bina çevresinin kontrolünü sağlamak amacıyla görev yerlerinden ayrılabilirler.

Madde 9 – Görevlilerin sınav binasına girişleri

 1. Sınav görevlilerinin sınav binalarına girişleriyle ilgili olarak aşağıda bulunan usul ve esaslar uygulanmaktadır;
 1. Sınav görevlileri de adaylar gibi sınav binalarına girişte güvenlik görevlileri tarafından elle ya da teknik cihazla aranırlar.
 2. Sınav görevlileri sınav binasına girişlerinde özel kimlik kartları ile sınav görev belgelerini sınav gününde yanlarında bulundurmak, binaya girişte görevlilere göstermek, görevlendirme belgelerini de sınav süresince görünür bir biçimde yakalarında bulundurmak zorundadırlar.
 3. Sınav süresince, sınav binasında bina sınav sorumlusu ve bina güvenlik görevlileri haricinde hiç kimsede cep telefonu ve iletişim aracı bulunamaz. Görevlilerin, yanlarında her türden delici ve kesici alet ile ateşli silah, çanta, cüzdan, saat, cep telefonu, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetoothlar ve benzeri cihazlar, kulaklık, küpe, kolye, yüzük (alyans harici), bilezik, broş ve diğer takılar, her türde plastik, cam ve metal içerikli eşyalar, her türde mekanik ve elektronik cihaz ve her türde müsvedde kağıt, ders notu, defter, sözlük, kitap, gazete, dergi ve benzeri yayınlarla sınav binalarına girmelerine izin verilmemektedir.
 4. ÖSYM temsilcileri ile binaları girişi ve çıkışı yasaklanmamış olan görevlilerin haricinde sınav görevlileri sınav bitimine kadar salondan dışarı çıkamazlar.

Madde 10 – Adayların sınav binasına girişleri

 1. Adayların sınav binasında girişlerinde aşağıda bulunan usul ve esaslar uygulanmaktadır;
 1. Adaylar, sınav salonlarına sınav görevlilerinden önce alınmazlar. Sınav görevlilerinden önce salona alınmış olan aday varsa sınav görevlilerince salondan dışarı çıkarılır.
 2. Adaylar ÖSYM tarafından belirlenen sınav binalarının ve sınav salonlarının dışında başka bir yerde sınava alınmazlar. Sınav görevlileri adayın sınava gireceği bina ve salonunda ilgili başkanlığın izni olmaksızın bir değişiklik yapamaz.
 3. Adaylar sınav binalarına güvenlik görevlileri tarafından elle ya da teknik cihazlar yardımıyla aranarak, güvenlik görevlilerince ya da sınav görevlileri tarafından istenen belgeler kontrol edildikten sonra alınırlar.
 4. Adaylar, sınava girebilmek için kimlik kartı ve sınava giriş belgelerini ya da sınav türü ve özelliği doğrultusunda ÖSYM tarafından istenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde bu belgeleri göstermek zorundadırlar. Kendisini tanıtan kimlik kartı ve sınava giriş belgesi olmayan adaylar sınav binasına alınmazlar ve sınava giremezler. Her ne koşulla olursa olsun bu adaylar sınava alınmış olsalar bile kimlik kartı ve sınava giriş belgesi yanında olmadığı tespit edildiğinde sınavları yönetim kurulu tarafından geçersiz sayılacaktır.
 5. Sınav binalarında adayların yanlarında yalnızca sınava giriş belgeleri, kimlik kartları ve başkanlık kararıyla sınav salonuna girmesine izin verilen alet ve cihazlar bulunabilir. Adaylar yanlarında her türden delici ve kesici alet ile ateşli silah, çanta, cüzdan, saat, cep telefonu, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetoothlar ve benzeri cihazlar, kulaklık, küpe, kolye, yüzük (alyans harici), bilezik, broş ve diğer takılar, her türde plastik, cam ve metal içerikli eşyalar, her türde mekanik ve elektronik cihaz ve her türde müsvedde kağıt, ders notu, defter, sözlük, kitap, gazete, dergi ve benzeri yayınlarla, açı ölçer, cetvel, pergel ve benzeri araçlarla sınav binalarına girmelerine izin verilmez. Sınavın gerçekleştirildiği bina içerisinde sınav esnasında veya sınavdan sonra bu türde cihazları taşıdığı tespit edilen kişilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Sağlık kurulu raporu tarafından kanıtlanmış olan engeli veya hastalığı olan kişiler başkanlığın izniyle alet, araç, gereç, ilaç ve gıdaları sınav salonuna sokabilirler.
 6. Adaylar, sınava giriş belgelerinde gösterilen bina, salon ve sınav tarihi ve saatinde sınavlara girmek zorundadırlar. ÖSYM tarafından kılavuzla belirlenen saat ve sürelerden sonra geldiği için sınava alınmayan adaylar, sınava alınmamaları suretiyle hiçbir hak iddia edemezler.
 7. Sınav görevlileri, sınava giren adayın sınava giriş belgesiyle aday kontrol listesinde fotoğrafı bulunan aday olup olmadığını kontrol edecektir. Sınava girecek olan adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak şekilde açık olmalıdır. Koyu renkli camları olan gözlük, aşırı kilo kaybı, sakal, aşırı kilo alımı, yüze yapılmış ve tanınmayı zorlaştıran estetik ve tıbbi operasyonlar benzeri kimlik kontrolünü güçleştiren ve yanılmalara yol açabilecek sebeplerden dolayı adayın kimliği hakkında sınav görevlisinin şüpheye düşmesi halinde, bina sınav sorumlusu, güvenlik görevlileri ve eğer varsa ÖSYM temsilcisinin de katılımıyla kimlik tespiti gerçekleştirilir. Adayın kimliği hususunda hala kesin bir yargıya varılamaması durumunda tutanak tutulur ve ÖSYM başkanlığına bu tutanak gönderilir. Sınava giriş belgesi ile aday kontrol listesinde bulunan fotoğrafın adayın kimlik tespitini güçleştirmesi halinde; sınav sonunda adaya boş bir kağıda, kendi el yazısıyla ve tükenmez kalem ile adı – soyadı, doğum yeri ve doğum tarihi, anne ve baba adı, okuduğu okul ve benzeri bilgilerden oluşan kimliğini açıklayıcı birkaç cümle yazdırılarak imzalatılır. Bu yazıyla birlikte adayın sınava giriş belgesi salon sınav tutanağına eklenir. Adayın yanında yeni çekilmiş vesikalık bir fotoğrafı bulunuyorsa bu fotoğraf da yazıya eklenir. Yanında yeni çekilmiş vesikalık bir fotoğrafı bulunmayan adaya, son altı ay içerisinde kendisini kolaylıkla tanıyabilecek şekilde çekilmiş vesikalık bir fotoğrafını en geç sınavdan sonraki 10 iş günü içerisinde ÖSYM başkanlığına elden veya iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla ulaştırması, bunu yapmaz ise sınavının geçersiz sayılacağı belirtilir. Bu ifadeler adayın el yazısıyla yazmış olduğu yazıya da yazdırılır. İlgili hakkında karar yönetim kurulu tarafından verilir. Aday bu süre içerisinde başka bir kimlik belgesi ve fotoğrafını götürmez ise adayın sınavı yönetim kurulu tarafından geçersiz kabul edilir.
 8. Sınav görevlisi sınava giren adayın sınava giriş belgesi ve aday kontrol listesinde fotoğrafı bulunan kişi olmadığı hususunda kesin bir yargıya varır ise bina sınav sorumlusu ile binadaki güvenlik görevlilerine durumu bildirir. İlgili olay sınavda kullanılan salon bilgi formuna işlenir. Aday ve aday yerine sınava giren kişinin kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek haklarında iki nüsha tutanak hazırlanır ve adayın sınavı iptal edilir. Tutanağın bir nüshası ve kişi, güvenlik görevlilerine teslim edilir. Aday ve aday yerine sınava giren kişi hakkında yasal işlem başlatılır. Tutanağın ikinci nüshası ise ÖSYM başkanlığına gönderilir. Kişi sınav sorularını görmüş ise sınav bitene kadar sınav binasının dışına çıkartılmaz.
 9. Sınav esnasında sağlık kurulu raporuyla tuvalet ihtiyacını karşılamak sorunda olan adaylar haricinde her ne sebeple olursa olsun adaylar tuvalet ve benzeri ihtiyaçları için kısa bir süre için dahi olsa sınav salonunun dışına çıkamazlar. Sınav salonundan çıkan adaylar kesinlikle bir daha sınav salonuna alınmazlar. Sağlık sebebiyle sınav süresinde tuvalet ihtiyacı olan kişiler, bu durumlarını belirten geçerli sağlık kurulu raporunu ilgili sınava ait kılavuzda belirtilen süreler içerisinde ya da ÖSYM başkanlığınca belirlenen ek sürelerde ÖSYM başkanlığına bildirmek zorundadırlar. Bu durumda olan adaylar kendilerinin ayrı bir salonda sınava alınmaları talebinde bulunabilirler. Durumlarını bildirmemiş olan adayların sınav salonları görevliler tarafından değiştirilmez.
 10. Sınav süresi içerisinde sağlık durumunu tehlikeye atacak sürekli bir rahatsızlığı bulunan adaylar, üniversite ya da tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış olan sağlık kurulu raporlarını bir örneği ile sınavda kullanmaları zorunlu olan araç ve gereçlerin bilgilerini sınava başvuru esnasında başvuru merkezlerine ya da ÖSYM başkanlığına vermek zorundadırlar.
 11. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasından sonra, sağlık ya da psikolojik durumunda veya fiziksel görünümünde değişiklik oluşan adaylar, durumlarını tam teşekküllü devlet hastanesi ya da üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek koşuluyla ilgili sınavın kılavuzunda belirtilen süreleri içerisinde ÖSYM başkanlığına dilekçe ile başvuruda bulundukları takdirde, söz konusu adaylara durumlarına uygun olan sınav salonu belirlenecektir. Kılavuzda belirtilen tarihlerden sonra, düşme, trafik kazası ve benzeri sebeplerle vücudunun herhangi bir yerinde alçıya alınma, kemoterapi tedavisinden ötürü saçların ya da kaşların dökülmesi ve benzeri sebeplerle fiziksel görünümlerinde değişim meydana gelen adaylar, sınavdan önce tam teşekküllü bir devlet hastanesinden ya da üniversite hastanesinden alacakları resmi sağlık kurulu raporunu dilekçe ekinde ÖSYM başkanlığına göndermeleri halinde ÖSYM başkanlığı tarafından özür durumlarına uygun olan farklı bir salonda sınava alınabilirler.

Madde 11 – Sınav salonlarında ve binalarda yapılacak olan kontroller

 1. Sınav başlamadan önce salon başkanı ve gözetmenler tarafından adayların özel kimlik kartları ve sınava giriş belgeleri kontrol edilir. Sınava giriş belgeleri kontrol edilirken her adayın yüzüne iyice bakılarak adayı belgedeki fotoğraf ve nüfus cüzdanı ya da pasaportundaki fotoğrafla karşılaştırmaları sınav güvenliği açısından zorunludur. Bu iki belgesi yanında olmayan adaylar sınav salonuna alınmazlar.
 2. Sınav sırasında sınav düzenini bozan, sınav evrakını alan, çalan, yırtan ya da teslim etmeyen adaylar bina sınav sorumlusu tarafından sınavdan men edilebilirler ve işlem yapılmak üzere bina güvenlik görevlileri nezaretinde tutanak düzenlenerek sınav binasından çıkarılırlar. Bu kişiler hakkında 6114 sayılı kanun uyarınca işlem gerçekleştirilir.
 3. Adayların bina içerisine alınmalarından sonra girişlerde görevli olan bina güvenlik görevlilerinin bir bölümü bina çevresini belirli aralıklarla kontrol ederler.
 4. Sınav sırasında gürültü yaparak, yüksek ses çıkarmak suretiyle adayın motivasyonunu bozacak biçimde çevreye rahatsızlık veren şahıslar ve iş yerlerinin engellenmesi amacıyla sınav yapılan okulların çevresinde gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca bu tür eylemlerde bulunan kişiler hakkında 30.03.2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan Kabahatler kanunu hükümleri uyarınca cezai işlem uygulanması için gerekli olan girişimler gerçekleştirilecektir.
 5. Toplu kopya çekme girişimlerine karşı emniyet birimleri tarafından sınav öncesinde, sınav esnasında ve sınav sonrasında binaların dış çevrelerinde, gerekli olduğu takdirde şüpheli kişiler ve araçlar da aranarak gerekli tüm önlemler alınır ve yapılan ve yapılması gerekli olan işlemlerle ilgili olarak ÖSYM başkanlığına bilgi verilir.

Adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına giriş koşullarına dair yönetmelik hükümlerinin üçüncü bölümü çeşitli ve son hükümleri içermektedir. Buna göre;

Madde 12 – Teknolojik gelişmelere bağlı olarak alınan yeni önlemler

 1. ÖSYM tarafın dan teknolojik gelişmelere bağlı olarak adayların ve görevlilerin sınav binalarına giriş koşullarına dair sınav gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması için parmak izi, retina tanıma gibi yeni önlemler alınabilir.

Yayınlanan bu yönetmelik yayın tarihinden itibaren geçerli olup, yönetmeliğin hükümlerini ÖSYM başkanlığı yürütmektedir.

 

Tıpta Uzmanlık Sınavı Nasıl Uygulanır?

 1. Tıpta uzmanlık sınavına girecek olan adayın yüzü, kimlik tespitine olanak sağlayacak biçimde açık olmalıdır.
 2. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin süresinde yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binaların kapısında sınavın başlama saatinden en az bir saat önce hazır bulunmaları zorunludur.
 3. Adaylar sınav salonlarına Sınava Giriş Belgeleri ve kimlik tespitlerini sağlayacak nüfus cüzdanı veya pasaportları kontrol edilerek alınacaklardır.
 4. Sınav salonuna alınan adaylar sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır.
 5. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ve kimlik belgesini sırasının üstüne koyacaktır.
 6. Salon görevlileri tarafından ilk önce adayların tek tek kimlik kontrolleri gerçekleştirilecektir. Bu esnada salon görevlileri sınava giriş belgelerini de toplayacaklardır.
 7. Gerekli kimlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından salon başkanı sınavda uygulanacak olan kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. kimlik numarası veya Y.U. numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kağıtları (her adayın sınavda kullanacağı cevap kağıdı kendine özeldir. Bu cevap kağıtlarının üzerinde adayın fotoğrafı ve kendi kimlik bilgileri bulunmaktadır. Adaylar sınav esnasında kendilerine özel olarak düzenlenmiş bu cevap kağıtlarını kullanmak zorundadırlar. Başka bir adaya ait olan cevap kağıdını kullanan adayların sınavları geçersiz sayılmaktadır.) ile içerisinde iki adet kurşun kalem, kalemtıraş, silgi ve peçete bulunan kutuların adaylara dağıtılmasını sağlayacaktır.
 8. Cevap kağıtlarında gerekli olan bölümler adaylar tarafından doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır.
 9. Adaylar kendilerine verilmiş olan soru kitaplarında bulunan sayfaların baskılarını hızlı bir biçimde kontrol ettikten sonra, kitapçığın kapağı üzerinde bulunan bölüme T.C. kimlik numarası veya Y.U. numaralarını, isim, soy isim, salon numarası ile sıra numarası bilgilerini dolduracaklardır. Soru kitapçık numarasını da Soru Kitapçık Numarası alanına yazarak kodlayacaklardır. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapılmış olduğu ve hem soru kitapçığı, hem de cevap kağıdının ilgili bölümlerinin eksiksiz olarak doldurulduğunun teyidi yine aday tarafından sağlanacaktır. Cevap kağıdının üzerine soru kitapçığının numarasının doğru ve eksiksiz olarak kodlanmasından sınav görevlileri sorumlu değildir. Tüm bu bilgilerin doğru olarak kodlanması adayların sorumluluğundadır.
 10. Kodlamaların tamamlanmasıyla birlikte salon görevlileri, adayların soru kitapçıkları üzerinde bulunan soru kitapçığı karekod etiketini, salon aday yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının bulunduğu bölüme yapıştıracaklardır.
 11. Sınava giren tüm adayların, kendilerine verilmiş olan soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarını kontrol ederek kendi durumlarına ve sınava giriş belgelerinde yer alan bilgilere uygun olan sınav evrakını aldıklarından emin olmaları, aksi bir durum oluşması halinde salon başkanına durumu bildirmeleri zorunludur. Gerekli incelemeyi yapmadan sınav evrakını teslim alarak sınava devam eden adayların, sınav evrakında oluşacak olan yanlışlıklardan doğan tüm sorumluluğu kendilerine aittir.
 12. Sınavda uygulanacak olan her testin süresi 150 dakika olacaktır. Adaylar, sınav evrakı dağıtıldıktan sonra, sınav sürecinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınav süresinin dolmasına son 15 dakika kaldığında sınav salonunu terk edemezler. Sınav esnasında kısa bir süre için dahi olsa (tuvalete gitmek dahil) sınav salonundan adayların çıkmaları yasaktır. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmemektedir.
 13. Sınav salonunda her ne sebeple olursa olsun çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 100 dakikası dolana kadar sınav binasında bekletilecektir.
 14. Sınav esnasında ÖSYM temsilcileri sınav salonlarını denetleyebilirler. Bu temsilciler gerekli gördükleri taktirde sınava giriş belgeleri ve kimlik kontrollerini yeniden yapabilirler.
 15. Sınav süresi içerisinde adayların;
 1. Kopya çekmeleri, kopya vermeleri, konuşmaları,
 2. Salon görevlilerine soru sormaları,
 3. Müsvedde kağıt kullanmaları ya da soruları ve cevaplarını başka bir kağıda yazmaları,
 4. Soru ve cevapları cevap kağıdının arkasına yazmaları,
 5. Birbirlerine kalem, kalemtıraş, silgi ve benzeri şeyleri alıp vermeleri,
 6. Sınav süresi bitmiş olduğu halde soruları okumaya devam etmeleri ve cevap kağıtlarına işaretleme yapmaya devam etmeleri,
 7. Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları, kesinlikle yasaktır.

Bu yasaklara uymadıkları tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılmaktadır.

 1. Sınav kurallarına uymak adayın en temel görevidir. Kurallara aykırı davranışlarda bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmemektedir. Ancak, sınav görevlileri tarafından diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak ve zaman kayıplarına sebep olmamak için gerekli görülmesi halinde kural dışında davranan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlileri tarafından sınav tutanaklarına ya da görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve bu adayların sınav sonuçları geçersiz kabul edilecektir.
 2. Adaylar, soru kitapçıklarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirler.
 3. Adayların soruları ya da bu sorulara vermiş oldukları cevapları ayrı bir kağıda yazıp bu kağıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır.
 4. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanarak ÖSYM tarafından tek tek incelenecektir.
 5. Soru kitapçıklarında bir sayfası bile eksik çıkan adayların sınavları geçersiz sayılmaktadır.
 6. Sınava giriş belgesini teslim etmeyen adayların da sınavları geçersiz sayılmaktadır.
 7. Sınav binaları ve sınav salonları ÖSYM tarafından kurulmuş olan güvenlik kameralarıyla izlenmektedir. Bu kamera kayıtları gerekli olduğu hallerde kanıt olarak kullanılmaktadır.

 

Sınavda Kullanılan Soru Kitapçığı ve Cevap Kağıdı Hakkında Detaylı Bilgiler

 1. Sınavda uygulanacak olan test, tek kitapçık halinde adaylara verilmektedir. Adaylar cevaplarını cevap kağıdına işaretleyeceklerdir.
 2. Her soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenmektedir. Soru kitapçıkları sınavsırasında adaylara salon görevlileri tarafından poşet içerisinde, açılmadan ve rast gele dağıtılacaktır. Soru kitapçığı poşeti ilk kez adayın kendisi tarafından açılmalıdır. Adaylar eğer kendilerine açılmış bir poşet verilirse bunu kabul etmemelidirler. Kendisine açılmış bir poşet verilmiş olan aday bunun değiştirilmesini salon başkanından talep etmelidir.
 3. Her soru kitapçığının farklı bir soru kitapçık numarası bulunmaktadır. Farklı numaralarda basılmış olan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı sorulardan oluşmakta ancak soruların ya da sorulardaki seçeneklerin sıralanışında ve doğru cevabın yerinde değişimler olmaktadır. Bu sebeple her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.

 

Cevap Kağıdı Nasıl Doldurulur?

 1. Her aday sınav esnasında başvuru bilgilerine uygun olan soru kitapçığını ve kendisi adına düzenlenmiş olan cevap kağıdını kullanacaktır.
 2. Cevap kağıtlarında adayların T.C. kimlik numarası veya Y.U. numarası, ismi, soy ismi ve fotoğrafı yer almaktadır. Adaylar verilen kağıdın kendilerine ait olup olmadığını, sınava başlamadan önce kendilerine verilmiş olan sınav evrakı ile sınava giriş belgelerinde yer alan bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol etmelidirler. Bilgilerin doğruluğunun kontrolü adayın sorumluluğundadır.
 3. Gerekli incelemeyi yapan adaylar sınav evraklarında bir uyumsuzluk tespit ederlerse salon başkanına durumu bildirerek sınava giriş belgelerindeki bilgilere göre düzenlenmiş olan sınav evrakını istemelidirler. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için düzenlenmemiş sınav evrakıyla sınava giren adayların sınavları geçersiz olacaktır.
 4. Kontrollerin sağlanmasının ardından adaylar kendilerine verilen soru kitapçığının üzerinde bulunan soru kitapçık numarasını cevap kağıdının üzerinde bulunan ilgili alana kodlamalıdırlar. Soru kitapçığı numarası kodlanmamış ya da yanlış kodlanmış cevap kağıtlarının optik okuyucu tarafından okunması ve değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemin doğru ve eksiksiz gerçekleştirilmesinin sorumluluğu tamamen adaya aittir.
 5. Bütün adaylara sadece 9 punto cevap kağıdı verilecektir.
 6. Soru kitapçıklarında bulunan tüm sorular çoktan seçmelidirler. Her soru için beş adet farklı cevap seçeneği verilmiştir. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi sorunun  doğru cevabıdır. Cevaplar adayın kendi adına düzenlenmiş olan cevap kağıdına işaretlenecektir.
 7. Soru kitapçığında işaretlenmiş olan cevaplara hiçbir işlem yapılmamaktadır.
 8. Doğru cevap olarak işaretlenecek olan seçeneği gösteren yuvarlak alan dışarıya taşırılmadan, belirgin bir biçimde ve tam olarak doldurulmalıdır.
 9. Bir soru için birden fazla işaretleme yapılmış ise o soruya verilmiş olan cevap yanlış kabul edilmektedir.
 10. Cevap kağıdına değerlendiren optik okuyucular iyi silinmemiş olan bir işareti de okuyabilirler. Bu sebeple bir soruya verilmiş olan cevabın değiştirilmesi aşamasında yanlış koyulduğu düşünülen işaretin temiz bir biçimde silinmesi gerekmektedir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine başka herhangi bir işaretleme yapılmayacaksa bu işaret  çok iyi silinmelidir.
 11. Sınavda uygulanacak olan test sorularını tüm telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM yönetim kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler haricinde hiçbir kişi veya kuruma verilemezler. Sorular basılı olarak ya da internet ortamında yayımlanamazlar.ÖSYM’nin yazılı izni olmaksızın, hangi amaçla olursa olsun, soruların bir kısmının ya da tamamının kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir biçimde çoğaltılması, kullanılması ya da yayımlanması kesinlikle yasaktır. Aksi yönde hareket edenlere karşı 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu uyarınca yasal yollara başvurulacaktır. Sınava giren tüm adaylar bu durumu kabul etmiş sayılmaktadırlar.

 

Adaylar Sınavda Hangi Evrakları Teslim Etmelidirler?

 1. Sınavın bitmesiyle birlikte adayların kullanmış oldukları soru kitapçıkları ve cevap kağıtları salon görevlileri tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük olan salonlarda görevliler yanlışlıkla adaya ait olan soru kitapçıklarını ve cevap kağıtlarını almayı unuturlarsa ilgili adayı derhal gerekli uyarıda bulunarak soru kitapçığını ve cevap anahtarının salon görevlisi tarafından teslim alınmasını sağlamalıdır. Sınavı tamamlayan adaylar, kullandıkları cevap kağıtlarını ve soru kitapçıklarını salon görevlilerine teslim etmeliler, kesinlikle sıra üzerinde bırakmamalıdırlar.
 2. Sınav süresinin bitmesi sebebiyle salon sınav görevlilerinin soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarını masa veya sıra üzerinde bırakmalarını söylemeleri durumunda adaylar, soru kitapçıklarını ve cevap kağıtlarını salon görevlileri teslim alana kadar sınav salonundan ayrılmamalıdırlar. Adayın sınava girmiş olduğu salonda sıra üzerinde kalmış olan ve ÖSYM’ye ulaşmayan sınav evrakından adayların kendileri sorumludurlar.
 3. Adayların sınava giriş belgeleri sınavın başlangıcında sınav görevlileri tarafından toplanacaktır.
 4. ÖSYM’de her salona ait olan sınav evrakı paketi, görevlilerce tek tek açılmakta ve paketin içerisinde çıkan tüm belgeler tek tek sayılmaktadır. Bu belgelerde herhangi bir eksik varsa tutanak tutularak tespit edilir.
 5. Sınava giriş belgesi, soru kitapçığı ve cevap kağıdının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin tüm sorumluluğu adaya aittir. Bu belgelerin herhangi bir tanesinde eksiklik olması durumunda adayın sınavı geçersiz sayılmaktadır. ,
 6. Adaylar istemeleri halinde salon görevlilerinin cevap kağıtlarını ve soru kitapçıklarını paketlemelerini izleme hakkına sahiptirler.

 

Bir adayın sınavının geçerli kabul edilerek sınav kağıdının değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanmış olması gerekmektedir.

 1. Adayın sınava atandığı salonda girmiş olması,
 2. Adayın sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini salon görevlisine teslim etmiş olması,
 3. Adayın herhangi bir kopya çekme girişiminde bulunmaması veya kopya çekmeye yardım etmemiş olmaması,
 4. Adayın cevaplarını sınav süresi içerisinde cevap kağıdına işaretlemiş olması,
 5. Adayın cevap kağıdına T.C. kimlik numarası veya Y.U. numarası ve soru kitapçığı numarasını doğru bir şekilde yazıp kodlaması,
 6. Adayın soru kitapçığı ile cevap kağıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerin eksiksiz ve doğru olması,
 7. Adayın sınav sonunda soru kitapçığının sayfalarını eksiksiz olarak ve cevap kağıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
 8. Adayın sınav salonunda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ile birlikte diğer tüm sınav kurallarına da uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan tüm adayların sınavları iptal edilmektedir.

Belgeleri eksik ya da geçersiz olduğu halde salon görevlileri tarafından yanlışlık sonucu sınava alınana ya da sınav kurallarına uymadıkları halde sınav düzenini bozmamak adına sınav salonunda çıkarılmayarak sınavı devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda geçersiz sayılmaktadır.

Sınav tutanaklarında herhangi bir kaydın ya da tespitin olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz kabul edilmesini engellememektedir. Söz konusu hallerde sınav görevlisinin herhangi bir ihmali ya da kusuru varsa kamera kayıtları esas alınmaktadır. Kusur ya da ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda ayrıca işlem yapılmaktadır.

Sınav gününde sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görevli olan sınav personellerinin adaylara, aday yakınlarına veya başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak ya da rapor verme gibi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Sınav kurallarına uyum göstermeyen adaylara 6114 sayılı kanun uyarınca işlem yapılmaktadır. Bu kanunun ilgili maddesinde yer alan ve adayları ilgilendiren düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

6114 sayılı kanun

Madde 10 – Ceza hükümleri

 1.  ÖSYM başkanlığı tarafından yapılmakta olan sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularını hazırlanma sürecinden başlamak üzere, görevlendirilen tüm kişiler, başka bir kamu kurumunda ya da özel kuruluşta görevli olup olmadıklarına bakılmadan, bu kanun hükümlerine göre ifa etmiş oldukları görev açısından, kamu görevlisi sayılmaktadırlar.
 2. Bu kanun hükümleri uyarınca gizli olan bilgileri, hukuka aykırı bir biçimde elde eden ya da elinde bulunduran kişiler, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suçları bulunmadığı taktirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. Bu bilgileri ifşa eden kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaklardır.
 3. ÖSYM başkanlığı tarafından yapılan sınavlarda;
 1. Ses ya da görüntü nakleden bir cihaz kullanmak suretiyle kopya çekenler ya da bu suretle kopya çekilmesine aracı olanlar,
 2. Başka bir adayın yerine sınava giren ya da kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayanlar,
 3. Bireysel ya da toplu olarak kopya çekenler ya da kopya çekilmesine imkan sağlayanlar, fiili daha ağır bir cezayı gerektirecek başka bir suç unsuru bulunmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.
 1. Sınav sonuçlarını adayın lehine ya ada aleyhine olacak biçimde değiştiren kişiler, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç unsuru bulunmaması halinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.
 2. Sınav sırasında kopya çektiği tespit edilen adayların sınavı, ÖSYM yönetim kurulu tarafından iptal edilecektir. Bu adaylar, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süresince ÖSYm başkanlığı tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramazlar ve giremezler. Sınavı iptal edilen kişilerin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki başarısına dayanarak kamu görevine atanmış olsa ya da sair bir hak elde etmiş olsa bile ilgili kurum yetkililerince görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanmış tüm haklar geri alınır. Bu fıkrada yer alan hükümler, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanacaktır.
 3. Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlendiğinin tespit edilmesi halinde, verilen cezalar yarı oranında arttırılacaktır. Bu suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmediğinin tespit edilmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacaktır.
 4. Gizlilik ihlali sonucunda soruların ele geçirilmesinden yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptal edilmesine karar verilmiş olan adayın, soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle soruları elde ettiğine dair bilgi vermesi halinde, ÖSYM yönetim kurulu kararıyla sınava giriş yasağının süresinde kısalmaya gidilebileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilir.

 

ÖSYM Salon Tutanakları ve Test Sorularına Verilmiş Olan Cevaplarla İlgili Ne Gibi İncelemeler Yapmaktadır?

Sınav görevlileri tarafından sınav tutanakları yada raporlarla ÖSYM’ye sınav kurallarına uymadığı bildirilmiş olan adayların, yapılan istatistiksel kopya analizlerinde ikili ya da toplu kopya çektikleri, birbirlerinden yararlandıklarının saptanması halinde sınav sonuçları derhal iptal edilmektedir.

Kopya işlemine aracılık yapan kişiler varsa bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulmakta ve 6114 sayılı kanun uyarınca işlem yapılmaktadır.

Adayların bilgisayar ortamında yapılacak olan istatistiksel kopya analizlerinin neticesinde sınavlarının iptal edilmemesi için, kendilerinden hiçbir surette kopya çektirmemeleri, cevap kağıtlarını diğer adayların görmeyecekleri şekilde kullanmaları önemlidir.

Sınav esnasında kopya çekenler, çekmeye çalışanlar, kopya verenler ya da kopya verilmesine yardım eden tüm adayların kimlik bilgileri sınav salon tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz olacaktır.

Ayrıca kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda bu filleri işlediği tespit edilmiş olan adayların da sınavları geçersiz sayılabilecektir.

Görevliler kopya çekmeye çalışan kişileri uyarmak zorunda değildir. Bu konudaki tüm sorumluluk adaylara aittir.

 

Tıpta Uzmanlık Sınavı Değerlendirme İşlemleri Nasıl Yapılır?

 1. TUS’a dair tüm değerlendirme işlemleri, hesaplamalar ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır.
 2. Çoktan seçmeli olan sorulardan oluşan mesleki bilgi sınavında, adayların iki testin her bir tanesinde bulunan sorulara verdikleri doğru cevaplar ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılacaktır. Bu şekilde adayın ham puanı elde edilecektir. Bu ham puanlar her bir test için ayrı olmak kaydıyla, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürüleceklerdir. Hesaplanmış olan standart puanlar kullanılarak,
 1. Tıp fakültesi mezunu olan adaylar için aşağıda belirtilmiş olan ağırlık katsayıları kullanılarak adayların K Puanı (Ağırlıklı Klinik Bilimleri puanı), T puanı (Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri puanı) ve talep eden adaylara A puanı (Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Eğitimi Başvuru Puanı) hesaplanacaktır.

 

Tıp Fakültesi Mezunu Olan Adaylar

 

 

KTBT Standart Puanı

TTBT Standart Puanı

K Puanı

0,5

0,5

T Puanı

0,3

0,7

A Puanı

1

Yok

 

 1. Tıp dışı meslek mensubu olan adayların aşağıda belirtilmiş olan ağırlık katsayıları kullanılarak T puanı (Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri puanı) hesaplanacaktır.

 

 

Tıp Dışı Meslek Mensubu Adaylar İçin

 

 

KTBT Standart Puanı

TTBT Standart Puanı

T Puanı

Yok

1

 

 1. Sınav sonrasında gerçekleştirilen analizlerde testte yer alan sorulardan herhangi bir tanesi biçimsel ya da bilimsel nedenlerle ÖSYM tarafından geçersiz olarak kabul edilirse, ilgili testte yer alan cevaplardan herhangi bir tanesini işaretlemiş olan tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı varsayılacaktır.
 2. Türk Silahlı Kuvvetleri adına ilan edilmiş olan Tıpta Uzmanlık Kontenjanlarına girebilmek için sınava başvuruda bulunmuş olan ve sınava girmesi uygun bulunmuş personellerin kimlik bilgileri, Genelkurmay başkanlığı tarafından ÖSYM’ye bildirilmektedir. ÖSYM başkanlığınca yapılan değerlendirme ve seçme işlemlerinde isimleri bildirilen bu personeller haricinde, Genelkurmay başkanlığının izni olmadan sınava başvuru yapan adaylar sınava alınmış olsalar bile tercih işlemi gerçekleştiremezler.

 

 

 1. TUS sonucunda yerleştirme işleminin gerçekleştirilebilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma şartı aranmaktadır.
 2. Adaylar TUS sınav dönemlerinde puanlarının sonuçlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemlerine dair tercih işlemlerini nasıl ve hangi tarihlerde gerçekleştireceklerini ÖSYM internet sitesinden öğrenebilirler.
 3. Her sınav döneminde sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar için geçerli olan süre dolmadan ya da ilgili sınava dair açılan mahkemeler sonuçlanmadan tercih işlemleri başlatılmamaktadır.
 4. Adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirirken, tercih süresi boyunca ÖSYM internet adresi üzerinden yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmalıdırlar.
 5. Tercihlerinde değişiklik gerçekleştirmek isteyen adaylar tercih süresi içerisinde internet vasıtasıyla tercihlerini değiştirebilirler. Belirtilen tercih süreleri dışında adaylar tercihlerinde herhangi bir değişiklik yapamayacaklardır.
 6. Her bir uzmanlık dalına ilişkin olarak hangi puana göre seçme yapılacağı aşağıda bulunan tablolarda gösterilmiştir. Bu programlara ilgili Ağırlıklı Mesleki Sınavı Puanı 45 ve daha üzerinde olan adaylar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Puanı 45’ten düşük olan adaylar o puan türüne göre öğrenci alan programlar için yerleştirme işlemlerine dahil edilmeyeceklerdir.
 7. Yerleştirme işleminin gerçekleştirilebilmesi için şart olarak aranan yabancı dil yeterliliğini ölçmeye yönelik olarak Sağlık Bakanlığınca yapılmış ya da yaptırılmış olan sınavlardan (ÜDS, YDS, KPDS) en az 50.000 puan almış olan adaylar dışında ÖSYM tarafından tespit edilmiş eşdeğerlilik kriterleri doğrultusunda belgesi bulunan adaylar uzmanlık eğitimi için tercih yapabilirler.
 8. Tercih işlemleri bireysel olarak internet üzerinden aday tarafından gerçekleştirilecektir. Yanlışlıkla bir program yerine farklı bir programa girilmesi durumlarında, girilen program tercih edilen program gibi işlem görmektedir. Tercihlerin elektronik ortama yanlış aktarılması sonucunda doğacak tüm sorumluluk adaya aittir.
 9. Tercih işlemleri esnasında adaylar Üniversitelerdeki Tıp Fakülteleri bölümlerinde açılmış olan kontenjanlardan ve Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin kontenjanlarından (Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden (GATA) mezun olan ve askerlikle bir ilişiği bulunmayan siviller dahil) ile tıp dışı meslek mensupları için T.D.M.M.İ başlıklı bölümde yer alan ilgili fakülte, yüksekokul ve bölümlerden mezun olan adaylar tercih edeceklerdir.

 

 

Tıp Dışındaki Meslek Mensupları İçin (T.D.M.M.İ)

 

 

1. Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık dalları eğitimleri için;

 

a. Fen fakülteleri ya da dengi fakültelerin kimya bölümü ve biyokimya bölümü,

b. Eczacılık fakültesi

   

 

c. Kimya yüksekokulu

   

 

ç. Eczacılık yüksekokulu,

   

 

d. Veteriner fakültesi

 

 

 

 1. Adaylar en fazla 30 tercih yapabilirler. Askeri sağlık personeli olan adaylar ise sadece tablo 4’ten en çok 30 tercih yapabilirler. Adaylar kendilerine tanınmış olan tercih haklarının tamamını kullanmak zorunda değillerdir.

Özel koşullar, ilgili programlarda eğitim alabilmek için kurumların belirlemiş olduğu, yazılı sınavla ölçülemeyen niteliklerdir ve tercihlerin yapılması aşamasında adaylar tarafından mutlaka göz önünde bulundurulmalıdırlar. Bir program için istenen nitelikleri taşımıyor olmalarına rağmen bu programı tercih eden adaylar ilgili program tarafından kabul edilmeyecek ve seçilmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

Yerleştirme işlemi gerçekleştirilirken yeterli puanın alınması koşuluyla tercih sırası da önem kazanmaktadır. Bu sebeple tercih işlemleri yapılırken eğitim görmek istenen programların en fazla istenenden başlaması ve bu şekilde bir sıralama yapılması adayın yararına olacaktır.

TC ve KKTC uyruklu olan adaylar genel kontenjanları, Mavi kartlı adaylar ve 2527 uyruklu olan adaylar genel kontenjanlar ile birlikte yabancı uyruklu kontenjanlarını (tercih aşamasında hangi kontenjandan yararlanacaklarını sistemden seçmek suretiyle), yabancı uyruklu olan adaylar ise yabancı uyruklu kontenjanlarını tercih edebilirler. Yerleştirme işlemleri yukarıda belirtildiği gibi uyruk bilgilerine göre gerçekleştirilecektir.

Birden fazla uyruğu olması sebebiyle hem genel kontenjandan, hem de yabancı uyruklu kontenjanından tercih yapma hakkı bulunan adaylar, tercih aşamasında hangi kontenjandan yararlanacaklarını sistemde belirtmek suretiyle işlem yapacaklardır. KKTC uyruklu kontenjanlarından sadece KKTC uyruğunda olan veya uyruklarından bir tanesi KKTC olan kişiler faydalanabilirler.

Uyruklarından bir tanesi T.C. olan çift uyruklu adaylar ileride hukuki bir sorunla karşılaşmamak için diplomalarını tescil ettirme esnasında esas alınan uyruklarına göre başvuru işleminde bulunmak zorundadırlar.

 1. Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik bulunması halinde seçimi yapılan programı daha üst sırada tercih etmiş olan adaya öncelik verilmektedir. Bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan aday öncelik kazanmaktadır.
 2. Sınava başvuru aşamasında henüz mezuniyet tarihi bulunmayan adayların tercih işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için süresi içerisinde ÖSYM sınav koordinatörlüklerine şahsen başvuruda bulunarak mezuniyet tarihlerini ÖSYM AİS sistemine kaydettirmeleri gerekmektedir. Adayların kayıt işlemi esnasında mezuniyet tarihlerini gösteren belgenin onaylı bir suretini yanlarında bulundurmaları ve bu belgeyi görevliye teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Kayıt, Atama Bilgileri ve Gerekli Olan Belgeler 

Tus’a katılan adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM internet sitesi üzerinde bulunan sonuç sayfasından T.C. kimlik numaraları ya da Y.U. numaralarıyla ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilirler.

Sınava giriş yapmış olan adaylar sonuçların ilan edilmesinden sonra bir iş günü içerisinde yerleştirildikleri kuruma 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

Sağlık Bakanlığı tarafından, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ve Üniversitelerdeki programlara yerleştirilen adaylar yerleştirme sonuç bilgilerini ÖSYM’den edinecekleri şifrelerle internet üzerinden ftp yoluyla alabilirler.

Üniversitelerin tıp fakültelerinde bulunan programlarına seçilen adaylar üniversitelere, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleriyle Sağlık Bakanlığı adına üniversite tıp fakültelerindeki programlara seçilen adaylar belgeleriyle birlikte sağlık bakanlığına, Adalet Bakanlığı Adli Tıp kurumundaki programlara seçilen adaylarsa Adli Tıp Kurumu Başkanlığına, ilan edilmiş olan başvuru tarihleri arasında istenen tüm belgelerle beraber başvuruda bulunmalıdırlar. Herhangi bir sebeple süresi içerisinde başvuru işlemi gerçekleştirmeyen adaylar ya da eksik belge ibraz eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu durumda olan adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybetmiş sayılacaklardır. Atamalar sırasında başvuru şartları ve ilgili mevzuata durumları uymayan ya da belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması hususunda herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

Sağlık Bakanlığının kadrolarına yerleştirilmiş olan adaylar; ÖSYM’nin ilanını takiben 10 iş günü içerisinde, internet aracılığıyla ilen edilecek olan belge ve formları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Genel Evrak Gelen Servisi adresine APS yoluyla ya da özel kargoyla gönderebilirler. APS ya da özel kargoyla gönderimi sağlanan belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması durumunda sorumluluk adaya ait olacaktır.

 

Yabancı Uyruklu Kişilerin Kayıt İşlemleri 

Yabancı uyruğa sahip olan ve TUS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere ya da Sağlık Bakanlığına ait Eğitim ve  Araştırma Hastanelerindeki programlara yerleştirilen kişiler kayıt için 10 iş günü içerisinde başvuruda bulunmalıdırlar. Bu adaylar aşağıda yer alan evrakları ek olarak beyan etmelidirler;

 1. Ana dal uzmanlık eğitimi yapabilmek için Türkiye’de bulunan tıp fakültelerinin bir tanesinden mezun olduğunu gösteren diploma ya da yabancı ülkelerde bulunan tıp fakültelerinin bir tanesinden mezun olup YÖK’ten alınan denklik belgesinin noter tasdikli örneği,
 2. Mesleki konuları takip edebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarı gösterdiklerine dair belgenin aslı ya da noter tasdikli örneği, (Adayın uzmanlık eğitimine başladığı tarihten itibaren en geç bir sene içerisinde bu belgeyi sunması zorunludur. Aksi halde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilecektir. Türkiye’deki tıp fakültelerinin Türkçe eğitim veren bölümlerinden mezun olan kişilerde Türkçe dil bilgisi başarı belgesi şartı aranmamaktadır.)
 3. Türkiye’de ikamet etmelerine izin verildiğine dair Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan oturum belgesinin noter tasdikli örneği,
 4. Uzmanlık eğitimi boyunca kendilerine burs verileceğini ya da Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını gösteren belge.

Yabancı uyruklu adayların atamaları yetkili mercilerce izin verilmesinden sonra yapılmaktadır.

 

Ek Yerleştirme 

TUS sonuçlarına göre yapılmış olan yerleştirmeler sonucunda adayların tercih etmediği, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması ya da yerleştirilmesi yapılmış olan adayların başvuru süreci içerisinde başvuruda bulunmamaları gibi sebeplerle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılmaktadır. Adaylar, TUS’un ilgili döneminin ek yerleştirme boş kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM sitesindeki duyuruları takip ederek öğrenebilirler. Adayların ek yerleştirme kontenjanlarına başvuruda bulunabilmeleri için aşağıda bulunan koşulların tamamını karşılamaları gerekmektedir;

 1. TUS’un ilgili dönemdeki sınavına girmiş olmak,
 2. TUS’un ilgili dönem sınavından sonra hiçbir kontenjana yerleştirilmemiş olmak,
 3. Yerleştirmede esas alınacak olan Ağırlıklı Bilgi Sınavı Puanı 45 ve üzerinde olmak,

Adaylar ek yerleştirme için ilgili dönemde belirlenecek olan bir ücret yatıracaklardır. Ek yerleştirmeye başvuruda bulunmak isteyen adaylar, tercihlerini internet üzerinden sisteme kayıt ettikten sonra ÖSYM’nin internet sayfası üzerinde bulunan ödemeler bölümünden ek yerleştirme ücretini ödeyeceklerdir. Tercih süreci içerisinde ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve bu tercihler işleme konmayacaktır.

Ek yerleştirme sonuçları da ÖSYM internet sayfasından yayımlanacaktır. Bu ilandan bir iş günü sonra başlamak üzere ek yerleştirmeyle yerleştirilen adaylar 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

 

Yabancı Uyruklu Adaylar 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca üniversiteler ve Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tıpta uzmanlık programlarında aylık almadan eğitim görmek isteyen tıp fakültesinden mezun olmuş yabancı uyruklu adaylar da TUS’a girmekle yükümlüdürler.

Yabancı uyruklu olan adaylar için Sağlık Bakanlığına bağlı olan Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve Üniversitelerin tıp fakültelerinde yabancı uyruklular kontenjanları ayrılmıştır.

Türk Cumhuriyetlerinden, Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve akraba olan topluluklardan gelerek üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olan ve tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen kişilerin de TUS’a girmeleri zorunludur. Bu adaylar içerisinden devlet bursu almak isteyen kişiler, bu durumlarını belgelendirmek suretiyle YÖK’e başvuruda bulunabilirler. Bu adaylar için ayrılan kontenjanlar da yabancı uyruklu kontenjanı içerisinde gösterilmiştir.

Yabancı uyruklu adaylarda kendileri için istenen özel durumların haricinde TUS’a giren diğer adaylarla aynı şartlara tabi olacaklardır. İkili anlaşmalar uyarınca Türkiye’de ihtisas yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, ikili anlaşma hükümlerine göre hareket edeceklerdir.

Uyruğu bölümünde Yabancı Uyruklu seçeneği işaretlenmiş olan kişiler sadece Yabancı Uyruklu kontenjanlarından tercih yapabilirler. Bu kişiler diğer kontenjanları tercihe edemezler.

Yabancı uyruklular seçeneğiyle birlikte diğer uyruk alanları da işaretlenmiş olan adaylar, tercih ekranlarında Yabancı uyruklu kontenjanlarından yararlanmak istiyorum, seçeneğini işaretlemiş olan adaylar yabancı uyruklu kontenjanını tercih edebilirler. Uyruklarından bir tanesi yabancı uyruklular olan adayların tercih ekranlarında Yabancı uyruklu kontenjanlarından yararlanmak istiyorum, seçeneğini işaretlemeyenler genel kontenjanlardan tercih yapacaklar, yabancı uyruklu kontenjanları tercih etmeyeceklerdir.

Yabancı uyruklu olan adaylar, yabancı uyruklular kontenjanlarına puanları ve tercihleri göz önünde bulundurularak yerleştirilirler. Genel kontenjanlarda açık olsa bile yabancı uyruklu olan adaylar genel kontenjanlara yerleştirilmezler.

 

İnternet Erişim Şifresi

Başvuru işleminden sonra AİS’e ilk kez dahil olan ya da bir başvuru merkezinde sınav başvurusu sırasında internet erişim şifresi talep eden adaylara ücretsiz olarak geçici bir şifre verilmektedir. Şifre geri dönüşümü ve kriptolu olarak sistemde tutulur. İlgili adaydan başka bir kişinin şifreyi bilmesi, görmesi ya da edinmesi mümkün değildir. Bu sebeple şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adaylara ait olacaktır.

Verilen şifre ile ÖSYM sistemine giriş yapan adaylar, sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvurularında ve tercihlerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgelerini edinme, sınav yerleştirme sonuçlarını edinebilme vb. İşlemleri gerçekleştirebilirler. Verilen şifre hem TUS’un tüm aşamalarında, hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda gerçekleştireceği tüm işlemlerinde gerekli olacağından aday tarafından özenle saklanmalıdır ve kesinlikle başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar ÖSYM AİS internet adresinden şifreyi ücretsiz olarak yenileyebilirler. Bunu gerçekleştirebilmek için ilgili internet adresinden şifremi unuttum bölümüne girmeleri ve burada kendilerine sorulacak olan soruları doğru cevaplamaları gerekmektedir. Bu aşamada sorulacak olan sorulara verilen yanıtlar adayın daha önce sistemde şifre değişikliği yaparken verdiği cevaplarla aynı olmalıdır. Soruları doğru bir şekilde cevaplayamadığı için internet erişim şifresi alamayan adaylar yeni bir şifre alabilmek için ÖSYM sınav koordinatörlüklerine ya da ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş olan başvuru merkezlerine nüfus cüzdanları ya da pasaportlarıyla şahsen başvuruda bulunarak ödeyecekleri cüzi bir ücret karşılığında yeni şifrelerini alabilirler.

Şifresini ÖSYM başvuru merkezlerinden alacak olana adayların ibra etmek zorunda oldukları kimliklerin üzerinde mutlaka güncel fotoğrafları ve T.C. kimlik numarası bilgileri bulunmalıdır. Güncel fotoğrafları olmayan T.C. kimlik numarası bilgisi olmayan ya da süresi geçmiş pasaportla başvuru yapan adaylara yeni şifre temin edilmemektedir.

Tutuklu veya hükümlü olması sebebiyle şahsen ÖSYM sınav koordinatörlüğüne gidemeyecek olan adaylar, bulundukları cezaevi müdürlükleri tarafından şifre alma işlemlerini gerçekleştirebilirler. Zorunlu askerlik görevini yaptığı için bizzat ÖSYM sınav koordinatörlüklerine ya da ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş olan başvuru merkezlerine gidemeyecek olan kişiler ise askeri birlik komutanlarının resmi yazısıyla ÖSYM’ye müracaat etmeleri durumunda adayın ismine düzenlenmiş olan kapalı zarf içerisindeki şifreler adaya iletilmek üzere verilecektir.

Bunların haricinde adayın kendisinden başka kimsenin aday adına şifre edinemeyeceği unutulmamalıdır.

 

Kimlik, Eğitim, İletişim ve Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olan Adaylar

Sınava başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra bilgilerini güncellemek ya da bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adayların başvuru süresi bitmeden bilgilerini güncelleme veya değiştirme olanağı bulunmaktadır.

 

Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olan Adaylar

Sınava başvuru yaptıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olan adaylardan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı MERNİS’te (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) kimlik bilgileri olanlar, kimlik bilgilerindeki değişikliği öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı MERNİS sisteminde yapmalıdırlar. Bu değişiklik ancak MERNİS’te yapıldıktan sonra ÖSYM AİS internet sayfasından yapılabilir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı MERNİS’te (Merkezi Nüfus İdaresi) kimlik bilgisi bulunmayan adayların ise ilgili değişikliği başvuru süresi içerisinde Genel Amaçlı Dilekçe ile ÖSYM merkezine bildirmesi gerekmektedir.

 

Kimlik Bilgilerinin Uyruğu Alanında Değişiklik Olan Adaylar

Kimlik bilgilerinin uyruğu alanında değişiklik olan adaylar, sınava başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra MERNİS’te uyruk bilgileri bulunuyorsa, bu değişikliği önce MERNİS’te yapmalıdırlar. Bu değişiklik ancak MERNİS’te yapıldıktan sonra ÖSYM AİS internet sayfasında gerçekleştirilebilir.

MERNİS’te uyruk bilgisi olmayan adaylar ise ilgili değişikliği Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekine koyacakları resmi belgelerle birlikte ÖSYM merkezine başvuruda bulunmalıdırlar. Uyruk bilgisinde değişiklik olana adaylar, cevap kağıtlarına sınava giriş belgelerinde bulunan T.C. kimlik numarasını kodlamak zorundadırlar.

 

Eğitim Bilgilerinde Değişiklik Olan Adaylar

ÖSYM sisteminde eğitim bilgisi olmayan ya da eğitim bilgisinde değişiklik olan adaylar, bu bilgilerindeki değişiklik/düzeltme işlemlerini başvuru esnasında ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden yapabilirler. ÖSYM merkezine gönderilecek olan değişiklik/düzeltme talepleri işleme konmamaktadır.

 

Engel veya Sağlık Bilgilerinde Değişiklik Olan Adaylar

Başvuru süresinde engelli olmayan, ancak başvuru tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adayların, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınava girmelerinde engel olacak biçimde fiziki durumlarında meydana gelen değişimleri (sargı bezi kullanma, alçı, ortopedik engel, hastalık, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereçler takmak zorunda kalma vb.) sağlık raporu ile belgelendirmek suretiyle, Genel Amaçlı dilekçe ekinde sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Bu adaylardan raporları kabul edilenler engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Engelli salonunun dışında sağlık sebebiyle de olsa herhangi bir sargı bezi, alçı, koltuk değneği vb. Araç ve gereçler kullanılamazlar.

 

Fotoğraf Değişikli Yapmak İsteyen Adaylar

ÖSYM AİS sisteminde fotoğraf değişikliği gerçekleştirmek isteyen adaylar;

 1. Fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı sureti,
 2. Genel amaçlı dilekçe örneği,
 3. Son 3 ay içerisinde çekilmiş olan bir adet vesikalık fotoğraf,
 4. Varsa fotoğraf değiştirme talebinin sebebini belirten belge ile birlikte sınava başvuru süresi içerisinde ya da sınava başvuru süresi tamamlandıktan sonra ilk 5 gün içerisinde ÖSYM’ye başvuruda bulunmalıdırlar. (Sürenin hesaplanmasında ÖSYM kayıtları esas alınmaktadır. Sürenin tamamlanmasıyla birlikte ÖSYM’ye ulaşan evraklar işleme konulmazlar.)

Adayın gerçekleştirdiği talep ÖSYM tarafından uygun görülürse, fotoğraf değişimi ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden gerçekleştirilir.

 

Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olan Adaylar

Sınava başvurduktan sonra sınava dair bilgilerinde, iletişim bilgilerinde değişiklik ya da düzeltme olan adaylar, bu bilgileri başvuru süresi içerisinde ÖSYM AİS internet sayfası üzerinden gerçekleştirebilirler. ÖSYM AİS internet sayfasından aday tarafından yapılabilecek tüm değişiklikler sadece ÖSYM tarafından belirlenen tarihlere kadar gerçekleştirilebilir. ÖSYM’nin AİS internet sayfasından aday tarafından gerçekleştirilen bilgi değişiklikleri, ilgili sınavın güncelleme sayfasından yapılması halinde ilgili sınav işlemlerine yansıtılacaktır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler, TUS sınavına yansıtılmazlar.

 

ÖSYM ile Yapılacak Yazışmalar

TUS’a başvuruda bulunan adaylar ÖSYM ile yapılacak olan tüm yazışmalarında ÖSYM internet sayfasından edinebilecekleri Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanmalıdırlar. Dilekçenin işleme koyulabilmesi için adayların mutlaka T.C. kimlik numarası bilgilerini, isim ve soyisimlerini, adreslerini yazıp dilekçeyi imzalamaları ve ÖSYM AİS internet sayfasından alacakları evrak referans numarasının dilekçe üzerinde bulunması gerekmektedir. Dilekçe üzerinde bilgilerinde eksiklik olan adayların dilekçeleri hiçbir koşulda işleme konmamaktadır. Adayların mutlaka dilekçe asıllarını ÖSYM merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. ÖSYM merkezine faks yoluyla ulaşan dilekçeler işleme konulmamaktadır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM AİS internet sayfasından alabilirya da adayların vermiş oldukları dilekçeleri AİS üzerinden cevaplayabilir.

Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini talep eden adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından sonraki 10 gün içerisinde (sonuçların açıklanmasından bir gün sonra başlamak kaydıyla) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanmak suretiyle ÖSYM’ye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Sınav sorularına dair yapılacak olan itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak kaydıyla) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvuruda bulunulmalıdır. Yapılacak olan her tür itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli olan 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmayacaktır.

İtirazda bulunan adayların inceleme masraflarının karşılığı olan tutarı Ziraat Bankası’nın Ankara Kamu Girişimci Şubesine yatırması ve gerekli ücretin yatırıldığını gösteren dekontu dilekçelerinin ekinde ÖSYM’ye göndermeleri gereklidir.

Dilekçe posta yoluyla ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığının Ankara adresine ulaştırılmalıdır. İtiraz süresinin hesaplanmasında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınmaktadır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve üzerinde adayın T.C. kimlik numarası bilgisi, adresi, evrak referans numarası vb. Bilgileri bulunmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu olmayan dilekçeler hiçbir şekilde işleme alınmaz ve cevaplanmazlar.

6114 sayılı kanun gereği sınavlarda kullanılmış olan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilan edilmesinden 6 ay sonra, cevap kağıtları ise 1 yıl sonra imha edilmektedirler. ÖSYM’de bulunan her tür sınav evrakının aslı ya da sureti, yargı organının kararı olmadığı sürece, sınava giren adaylar dahil hiçbir kişiye veya kuruma gösterilmezler ve verilmezler. Ancak, adaylar tarafından dilekçe gönderilmesi ve işlem ücretleri konulu duyuru kapsamında adaylar, sınavlarda kullanmış oldukları kendi soru kitapçıklarını ve cevap kağıtlarını ÖSYM’nin Ankara merkezinde her oturum ayrı ayrı olmak kaydıyla ücretini ödeyerek inceleyebilirler.

 

Adaylar İnternet Ortamında Hangi İşlemleri Yapabilirler?

Adaylar internet ortamında kılavuz bilgilerine, başvurular ve sınavlar ile ilgili tüm duyurulara ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirler. Bunun yanında başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ÖSYM AİS internet sayfasına T.C. kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yapabilirler. AİS internet sayfasından adaylar aşağıdaki işlemleri yapabilirler;

 1. Başvuru işlemleri sonrası başvuru kayıt bilgilerini görme,
 2. Bireysel başvuru hakkı bulunan adaylar için internet üzerinden bireysel başvuru yapma,
 3. Eğitim bilgilerini öğrenme ve diplomaya notu ya da puanı bilgilerini, varsa engel durum bilgilerini görme ve inceleme,
 4. ÖSYM’nin belirlediği tarihlerde, sınava dair bilgiler ile kimlik ve iletişim bilgilerini değiştirme ve güncelleme,
 5. Sınava giriş belgesi edinme,
 6. Tercih yapma,
 7. Sınav sonuç bilgilerini öğrenme,
 8. Yerleştirme sonuçlarını öğrenme,
 9. Cevap kağıdını görüntüleme,
 10. Evrak referans numarası alabilme,
 11. Şifre değiştirme.

 

Kablolu ve Kablosuz Her Tür İletişimin Kesildiği Sınav Merkezleri

Ankara – Çankaya

İstanbul -1 (Kadıköy, Ataşehir, Maltepe)

İzmir – Kuzey (Çiğli, Karşıyaka, Bornova)

 

Görme Engelli Adaylar 

Görme engelli olan adaylardan okuyucu yardımı talebinde bulunan adaylara; grafik, şekil, tablo, resim gibi görsel verilerin bulunduğu sorularla, karmaşık ifadeler içeren sorular sorulmamaktadır. Bu adaylara, okuyucu ve işaretleyici yardımcı görevliler verilerek, tekli salonlarda sınava girmeleri sağlanır.

Sınav soruları ve süre miktarlarına göre belirlenen ölçülerde ek süre de bu adaylara verilir. Bu adayların soru kitapçıklarını kendilerinin okumalarına izin verilmemektedir. Sınavlarda okuyucu yardımı talep ettikleri halde soruları kendileri okuyan görme engelli adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Soru kitapçıklarını kendileri okuyabilecek durumda olan görme engelli adaylara, talep etmeleri halinde 9 veya 14 punto yazı karakteriyle yazılmış soru kitapçıkları ve işaretleyici yardımı verilir. Soru kitapçıkları 14 punto olsa bile, cevap kağıtlarının boyutları standart olduğundan tüm görme engelli adaylara sadece 9 punto cevap kağıdı verilmektedir. Adayların cevap kağıdını işaretleme durumlarını göz ardı etmemeleri önemlidir.

İşaretleyici yardımı talebinde bulunan görme engelli adaylar tekli, istemeyen adaylar ise toplu salonlarda sınava alınmaktadır. Sınavda yalnızca işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına ya da adayın kendisinin cevap kağıdına işaretleme yapmasına izin verilmez. Soru kitapçıklarını kendisi okuyabilecek durumda olan ve sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen adaylara ek süre verilmemektedir.

 

İşitme Engelli Olan Adaylar 

İşitme engelli olan adayların raporlarında, işitme engellerinin tipi (mixt, sensörinoral ya da iletim olarak) her bir kulak için ayrı ayrı işitme eşikleri (dB olarak) ve konuşma engellerinin bulunup bulunmadığı, eğer varsa derecesinin belirtilmesi zorunludur. İşitme engelli adayların raporlarına işitme testlerinin imzalı ve onaylı bir örneğini de eklemeleri gerekmektedir.

İşitme engelli olan adaylar işitme cihazı ya da biyonik kulak kullanıyorlarsa engelli sağlık kurulu raporlarında ve sağlık durumu engel bilgi formlarında bu durumlarını mutlaka beyan etmeleri gerekmektedir. Bu durum adayların sınava giriş belgelerine yansıtılacak ve adayların bu cihazları ile sınav binalarına alınmalarına izin verilecektir.

Sınava giriş belgelerinde işitme cihazı veya biyonik kulak bilgisi yer almayan adayların bu cihazlarıyla sınav binalarına girişlerine izin verilmez. Sınava giriş belgelerinde işitme cihazı veya biyonik kulak yazılı olan adaylar, bu cihazlarıyla birlikte sınav binalarına alınırlar ve cihazlar sınav görevlileri tarafından adaylardan sınav öncesinde teslim alınarak sınavın tamamlanmasıyla birlikte tekrar adaya teslim edilir.

Sınava giriş belgelerinde işitme cihazı veya biyonik kulak yazılı olan adaylardan bu cihazlarının sınav süresi boyunca üzerinde bulunmasını talep edenler ise ÖSYM tarafından hazırlanmış olan her türlü kablolu ve kablosuz iletişimi kesilmiş olan sınav merkezlerinde sınava alınırlar. İşitme engelli adaylardan engelli sağlık kurulu raporlarını ve istenen diğer belgeleri ÖSYM merkezine ulaştıran kişilere ÖSYM’nin görevlendireceği ilgili komisyon tarafından belirlenmiş ek süre verilmektedir.

 

Bedensel Engelli Adaylar

Sınavda işaretleyici yardımına ihtiyaç duyan bedensel engelli adaylara işaretleyici yardımı verilmektedir. Bedensel engelli olan adaylardan, vücutlarında motor sistem mekanizması yeterli seviyede gelişmediği için vücut hareketlerine hakimiyetinin bulunmadığı belirtilen CP (serebral palsi vb.) hastalarından sınavda okuyucu ve işaretleyici yardımı isteyen adaylara, ÖSYM tarafından okuyucu ve işaretleyici yardımı verilmektedir.

 

Diğer Engelli Adaylar 

Sağlık durumu engel bilgi formunda sürekli engel grubunda;

 1. Dil ve konuşma zorluğu,
 2. Kronik hastalık,
 3. Zihinsel (MR),
 4. Sınıflanamayan alanlarını işaretlemiş olan adaylar bu grupta yer almaktadırlar.

Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında;

 1. Zihinsel MR ile
 2. Sınıflanamayan grupta bulunan yaygın gelişim bozukluğu (otizm spektrum bozukluğu, dezintegratif bozukluk, asberger sendromu, RETT sendromu vb.) gibi durumlar olduğu belirlenen adaylara ek süre ve talep ederlerse okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı verilmektedir.

Bu adaylar tüm sorulardan sorumlu olacaklardır. Ancak okuyucu yardımı alan adaylar isterlerse sınav sırasında soruları kendilerinin de okumasına izin verilmektedir. Okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı istemeyen kişiler istedikleri taktirde tekli salonlarda sınava girebilirler.

Ruhsal ve duygusal sağlık sorunu bulunan (depresyon, panikatak, atipik psikoz, şizofreni vb.) adaylara talep etmeleri halinde işaretleyici yardımı verilmektedir. İşaretleyici yardımı talep etmeyen kişiler istedikleri takdirde tekli salonlarda sınava alınabilirler.

Diyabet hastalarının insülin pompası, ek gıda, şeker ölçüm cihazı vb. Araç gereçle sınav salonlarına alınmalarına müsaade edilmektedir. Sürekli sağlık sorunu bulunan ve yanlarında ilaç bulundurma zorunluluğu olan adayların yanlarında ilaçla sınava girmelerine izin verilmektedir. Sürekli sağlık sorunu sebebiyle ilaç vb. Kullanan adaylar bu durumlarını dilekçelerinde belirtmelidirler. ÖSYM’nin ilgili komisyonları adayların bu taleplerini değerlendirecektir.

 

Geçici Engele Sahip Olan Adaylar 

Geçici olarak sürekli sağlık sorunu ya da hamilelik gibi geçici özel durumu olan adayların, ek gıda, ilaç, tuvalet ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanmasında ve üstlerinde veya yanlarında sargı, atel, alçı, oturma simidi, koltuk değneği gibi tedavi uygulamaları ile sınava alınmalarına izin verilmektedir. Bu adaylara normal sınav süresi uygulanacak, talep etmeleri halinde işaretleyici yardımı verilecektir. Geçici engele sahip olan adayların sağlık raporlarında belirtilen rapor bitiş tarihi en fazla 1 yıl sonrası olarak tanımlanabilir. Rapor bitiş tarihinden sonra bu durumda olan adayların sağlık durumu bilgisi sistemden silinmektedir. Rapor bitiş tarihinden önce raporda belirtilen sağlık durumunda değişiklik olan adayların, bu durumlarını dilekçe ekiyle birlikte ÖSYM’ye bildirmeleri gerekmektedir. Gerekli olması halinde bu adaylardan raporlarını yenilemeleri talep edilir.

 

Sağlık Durumu Engel Bilgi Formunun Doldurulmasına İlişkin Açıklamalar 

Sağlık durumu sebebiyle özel ihtiyaçları bulunan adayların, sınavda bu gereksinimlerine uygun bir hizmet alabilmeleri için, Sağlık Durumu Engel Bilgi Formunu doldurmaları ve engel ve sağlık bilgilerinin bu formda belirtilen şekilde sisteme kayıt edilmelerini sağlamaları gerekmektedir. Başvuru merkezleri aracılığıyla başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar, bu formu durumlarına uygun biçimde doldurarak, başvuru merkezlerine yanlarında götürmeli ve başvurularını Sağlık Raporlarını ve Sağlık Durumu Engel Bilgi formlarını başvuru merkezindeki görevliye göstermelidirler.

Başvuru işlemlerini bireysel olarak internet üzerinden gerçekleştirecek olan adaylar, Sağlık Durumu Engel bilgilerinin sisteme kaydedilebilmesi için ilgili formu durumlarına uygun bir biçimde doldurarak ÖSYM’ye göndermelidirler.

Sağlık Durumu Engel Bilgi Formu aşağıda açıklandığı biçimde doldurulmalıdır.

Başvuru işlemlerini başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştiren ya da bireysel olarak internet üzerinden başvuru işlemlerini yapan engeli ve sağlık sorunu bulunan adayların, başvuru süresi içerisinde verdikleri bilgileri doğrulayan sağlık raporlarının onaylanmış bir örneğini, Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formuyla beraber Sağlık Durumu Engel Bilgi Formlarını durumlarını net bir biçimde anlatan bir dilekçe ekinde ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığının Bilkent Ankara’da bulunan adresine posta yoluyla göndermeleri ya da elden teslim etmeleri zorunludur. Adayların ÖSYM merkezine gönderecekleri dilekçelerinin, ilgili sınav için yayımlanan Genel Amaçlı Dilekçe ile uyumlu olması ve bu dilekçelerde AİS sisteminden alınmış Evrak Referans Numarası bulunması gereklidir.

Sağlık Durumu Engel Bilgi Formunda işaretleme gerçekleştiren ve başvuru sistemine engelli olarak kayıt olan adaylar aşağıda bulunan belgeleri başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmazlarsa, engelli olarak bina ve salon atamaları gerçekleştirilmeyecek, bu adaylar sınava engelli aday olarak katılamayacaklardır.

 1. Sağlık Engel Bilgi Formu
 2. Engelli Sağlık Kurulu Raporu veya Sağlık raporlarının onaylı bir örneği
 3. Aday Başvuru kayıt bilgilerinin fotokopisi
 4. Sağlık engel durumlarını belirten dilekçe

Sınava engelli aday olarak girdiği halde sağlık kurulu raporu ve sağlık raporu ÖSYM’ye ulaşmadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

 

Engel ve Sağlık Durumuna Dair Bilgiler 

 1. Sürekli Engel Grubu

İşitme, görme, bedensel, zihinsel gibi sürekli engele sahip olan adaylar ve diyabet, otizm, astım, DEHB, dil ve konuşma bozukluğu, spektrum, ruhsal ve duygusal gibi süreğen ya da sınıflanamayan sağlık sorunlarına sahip olan adaylar bu bölümü doldurmalıdırlar.

Sürekli engel durumuna sahip olana adaylar bu bölümde, engel durumlarına uygun olan seçenek veya seçenekleri işaretleyecekler ve sağlık raporlarında belirtilen yüzdelik oranı ilgili alana kaydedeceklerdir. Raporlarında yüzdelik oran bulunmayan adaylar bu alanı boş bırakacaklardır.

 1. Geçici Engeli Olan Adaylar

Hamilelik, kaza, tedavi, hastalık vb. Gibi durumlar sebebiyle geçici bir sağlık durumu yaşayan ya da özel gereksinime ihtiyacı olan adaylar ve yardıma ihtiyacı bulunmasa dahi sağlık sorunu sebebiyle üzerinde veya yanında alçı, atel, sargı, splint, oturma simidi, ilaç, ek gıda vb. Gereksinimlerini bulundurmak zorunda olana adaylar, bu bölümü durumlarına uygun bir biçimde dolduracak ve sağlık raporlarında belirtilen rapor bitiş tarihini ilgili alana yazacaklardır. Bu adayların rapor bitiş tarihleri en fazla 1 yıl sonrası olarak yazılabilir. Rapor bitiş tarihi itibariyle bu durumda bulunan adayların engel bilgileri sistemden silinmektedir. Rapor bitiş tarihinden önce raporda belirtilen engel durumlarında değişiklik olan adayların, bu durumlarını bir dilekçeyle birlikte ÖSYM’ye bildirmeleri gerekmektedir.

 1. Özel Durumlar

Sağlık Durumu Engel Bilgi Formunda sürekli engel grubunda işaretleme yapan adayların varsa Özel Durumlar alanında da durumlarına uygun olan seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. Örneğin; sürekli engel grubunda sınıflanamayan alanında işaretleme yapmış olan adaylardan varsa yaygın gelişimsel bozukluk ya da özgül ve özel öğrenme güçlüğü olanların durumlarına uygun seçenekleri Özel Durumlar, bölümünde de işaretlemeleri gerekmektedir. Sürekli engel grubunda Bedensel Engel (Ortopedik) alanında işaretleme yapmış olan adaylardan CP hastası olanların Özel Durumlar, alanında da CP Hastası seçeneğini, İşitme alanında işaretleme yapan adaylardan ilköğretime başlama yaşı öncesi işitme engeli tespit edilmiş olan adayların Özel Durumlar alanında, ilköğretime başlama yaşı öncesi işitme engeli edinmiş, seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.

Engelli ve Sağlık Sorunluların Sınav Uygulamasına Dair Bilgiler (Alt Sayfa Soru )

Bu bölümde engelli ve sağlık sorununa sahip olan adaylar durumlarına ve ihtiyaçlarına uygun olan seçenekleri işaretleyeceklerdir.

 

Soru Kitapçığı Okuma Durumu 

Bu bölüm adayın genel manada okuyabilme durumunu ifade etmektedir. Görme engelli adaylar soru kitapçıklarının kaç punto olacağını burada bulunan seçeneklerden bir tanesini işaretleyerek belirlerler. Ayrıca Okuyucu İstiyor, seçeneğini işaretlemiş olan adayların bu talepleri engel gruplarına göre değerlendirilecektir. Herhangi bir işaretleme yapılmaması durumunda adayın 9 punto (normal) yazı karakteriyle yazılmış olan kitapçığı okuyabildiği varsayılacak ve bu adaylara okuyucu yardımı verilmeyecektir.

 

Cevap Kağıdı İşaretleme Durumu 

Cevap kağıtları standart boyutta, 9 puntodur. Büyük punto kitapçık talebinde bulunan kişilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Adaylar standart boyutta olan cevap kağıdına işaretleme yapma durumlarına göre bu alanda ilgili bölümleri dolduracak ve adayların bu talepleri engel gruplarına göre değerlendirmeye alınacaktır. Cevap kağıdında işaretleme (kodlama) yapamayacak olan adaylardan ÖSYM’den işaretleyici yardımı talebinde bulunanlara işaretleyici görevli yardımı verilmektedir.

Sınavda işaretleyici görevli yardımı alan adayların, cevap kağıtlarında kendisinin işaretleme yapmasına izin verilmemektedir. İşaretleyici yardımı talep etmesine rağmen sınavda kendisi işaretleme yapan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara işaretleyici görevlinin soru okumasına izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı almış olmasına rağmen işaretleyici görevliden okuma yardımı aldığı tespit edilen engelli adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınavda işaretleyici yardımı alan adayların cevap kağıtlarında ve doru kitapçıklarının kapaklarındaki doldurulması gereken alanlar, salon görevlileri tarafından doldurulacaktır.

 

Sınav Salon Tercihi 

Bu bölüm Özel Durumlar bölümünde yer alan sağlık sorunları ve sosyal uyum (hiperaktivite, dikkat eksikliği, otizm, bazı ruhsal ve duygusal sağlık sorunları vb.) gibi sebeplerden ötürü tekli salonda sınava girmesi gereken adayların bilgisini içermektedir. Özel Durumlarda belirtilmeyen sebeplerden ötürü tekli salonda sınava girmesi gereken adaylar bu durumlarını dilekçelerinde beyan etmelidirler. ÖSYM’nin ilgili komsiyonları bu talepleri değerlendirecektir. Sürekli ya da geçici sağlık sorunu sebebiyle okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı talep eden adayların sınav yeri atamaları doğrudan tekli salonlara yapılacaktır.

 

Sınav Salonuna Erişim Durumu 

Adayların bu bölümde engel ve sağlık sorunlarına uygun olarak vermiş oldukları bilgiler sınav yeri atamalarında kullanılmaktadır. Asansörü olmayan binalara ya da giriş kat salonları dolu olan binaların ara katlarına yapılacak olan atamalar, adayların bu kısımında yer alan Merdiven Çıkabilir ve Merdiven Çıkmakta Zorlanıyor bilgilerine göre yapılmaktadır.

 

Sınava Getirilebilecek Araç ve Gereçler 

Bu bölümde adaylar, sağlık raporlarında belirtilmiş olan ve sınav salonuna getirip kullanmak istedikleri araçları ve gereçleri işaretleyeceklerdir. Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak vermiş oldukları bilgiler, sınav yeri atamalarında kullanılmaktadır. Sağlık Durumu Engel Bilgi Formunda bulunmayan bir araç veya gereçle sınava girmek isteyen adaylar, bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri halinde Sağlık Sorunu Olan Adaylar İçin Sınav Yönetim Süreci kapsamında işleme tabi tutulacaklardır.

 

Sağlık Engel Durumu Sebebiyle Özel Bir Araç, Gereç, Cihaz veya Aletle Sınava Girecek Olan Adayların Uyması Gereken Kurallar

Sağlık ve engel durumu sebebiyle bir araç, gereç, cihaz ya da aletle sınava girmesi gerekli olan adayların, sınav konforunu sağlayabilmek ve daha rahat koşullarda sınavlarını gerçekleştirebilmek amacıyla, ilgili cihazlar ile sınava girmelerine müsaade edilmektedir. Bu durumda olan adayların, ÖSYM’ye gönderecekleri sağlık kurulu raporlarında, kullandıkları araç, gereç, cihaz ve aletlerin neler olduğunu ve engelleri sebebiyle ilgili olan araç, gereç, cihaz ve aletleri kullanmalarının zorunlu olduğunu açıkça belirtmelidirler. Adaylar, sağlık raporlarında belirtilmemiş bir araç, gereç, cihaz veya aletle sınav salonlarına alınmayacaklardır.

Bunun yanı sıra, sağlık raporlarında engelli adayların zorunlu olarak kullanacakları belirtilen araç, gereç, cihaz ve aletler sınav güvenliğini zedeleyecek nitelikte ise ÖSYM aşağıda belirtilen Genel Kurallardan sonra ilgili sınav merkezlerinde her türlü kablolu ve kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınacaklardır. Bu türde araç, gereç, cihaz ve aletleri kullanan adaylardan yukarıda belirtilen şekilde sınava girmek istemeyen kişiler, diğer engelli adayların sınava alındığı binalarda ilgili araç, gereç, cihaz veya aletlerin kullanımına izin verilmeden sınava alınabilirler.

Adaylar ilgili sağlık raporlarını, taleplerini ve durumlarını başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye iletecek ya da bildireceklerdir. Başvuru süresi dışında yapılan talepler, gönderilen bilgi ve belgeler dikkate alınmamaktadır. Bu bağlamda ilgili komisyonlar tarafından yapılacak olan değerlendirmelerde, ÖSYM sınavlarında sağlık ve engel durumu sebebiyle aşağıdaki listede bulunan araç, gereç, cihaz ve aletleri kullanacak olan engelli adaylar belirtilen sınav merkezlerinde sınava alınacaklardır.

 1. Kalp pili, kağıt torba kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezlerinde sınava alınırlar.
 2. Gözlük tipi işitme cihazı, elektronik büyüteç, atel, masa lambası, oksijen tüpü, koyu renk camlı gözlük kullanacak olan adaylar ÖSYM tarafından hazırlanacak olan her türlü kablolu ve kablosuz iletişimi kesilmiş sınav merkezlerinde sınava alınırlar.
 3. Enjektör, insülin iğnesi, şırınga, şeker ölçüm cihazı kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı tarafından bu cihazları kontrol edilerek sınava alınacaklardır. Bu cihazlar ihtiyaç halinde kullanılmak üzere sınav boyunca Salon Başkanının masasının üzerinde bulunacaktır. Bu durumlarda adaylar kendi tercih etmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava alınabilirler. İlgili cihazları sınav boyunca yanında bulundurmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından hazırlanacak olan her türlü kablolu ve kablosuz iletişimi kesilmiş sınav merkezlerinde sınava alınırlar.
 4. İnsülin pompası kullanan adaylar, bu aparatları giysilerinin altında bulundurmak koşuluyla kendi istedikleri sınav merkezlerinde sınava alınırlar.
 5. İnsilün pompası kullanıp aynı zamanda farklı bir rahatsızlığa sahip olması sebebiyle okuyucu yardımı talep eden adaylar, ÖSYM tarafından hazırlanacak olan her türlü kablolu ve kablosuz iletişimi kesilmiş sınav merkezlerinde sınava alınırlar.
 6. Hipoglisemi sebebiyle sınavda yanlarında meyve suyu ve ek gıda bulundurması zorunlu olan adaylar, bu gıdaları sınavda kendi sıraları üzerinde bulundurabilirler.
 7. Üzerinde protez ve ortezi bulunan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından bu araçları kontrol edilerek sınava alınacaklardır. Protez ve ortezler giysi altında olmalıdırlar. Üzerinde protez veya ortezi olan adaylar (protez veya ortezi giysi altında olsun olmasın) okuyucu yardımı talep ederlerse, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 8. Bandaj, şapka, boyunluk, destek malzemesi (yükseltici materyal), bere, eldiven, hasta bezi, havlu, bez, peçete kullanacak olan adaylar tercih ettikleri sınav merkezlerinde sınava girebilecekler ancak, bu malzemeler arasında metal içerikli olan ürün kullanacak olan adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 9. Üzerinde diren ve katater bulunan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından bu araçları kontrol edilerek sınava alınacaklardır. Diren ve kataterler giysi altında olmalıdırlar. Bu adaylardan okuyucu yardımı talep edenler ile diren ve kataterlerinde metal parça içerikli ürün kullanan adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 10. İlaç kullanan adaylardan ilaçlarını tane ile sınav merkezine getirmiş olan adaylar kendi istedikleri sınav merkezlerinde sınava alınacaklardır. Kullanmaları gereken ilacı paket içerisinde sınava getirmesi zorunlu olan adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 11. Sınavda ek gıda kullanması gerekli olan adayların gıda paketleri Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı tarafından kontrol edildikten sonra kendi seçtikleri sınav merkezlerinde sınava alınabileceklerdir.
 12. Korse kullanmakta olan adaylardan korsesi giysi altında olan adaylar tercih etmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava alınacaklardır. Bu adaylardan okuyucu yardımı alanlar ile korsesi metal parça içermekte olan adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 13. Yastık veya oturma simidi kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı tarafından kontrol edildikten sonra kendi seçtikleri sınav merkezlerinde sınava alınabileceklerdir. Bu adaylardan okuyucu yardımı talep edenler, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 14. Göz damlası kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlu Yardımcısının kontrolünden sonra göz damlasının ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere sınav salon başkanının masasının üzerinde bulunması koşuluyla tercih etmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava girebilirler.
 15. Dizlik ve pant kullanan adaylar bu malzemeleri giysi altında olmak koşuluyla istedikleri sınav merkezlerinde sınava girebilirler. Bu adaylar arasından okuyucu yardımı talep edenler, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 16. Sonda kullanmakta olan adaylar tercih etmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava alınabilecekler ancak bunların arasında okuyucu yardımı talep edenler, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 17. Elektronik olmayan büyüteç kullanan adaylar, tercih etmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava alınacaklardır. Büyüteçleri metal parça içeren adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 18. Astım ilacı, pompası ve spreyi kullanan adaylar, bina sınav sorumlu yardımcısının kontrolünde seçmiş oldukları sınav merkezinde sınava alınabileceklerdir. Bu araç, gereç ve cihazları ihtiyaç halinde kullanılmak üzere sınav boyunca salon başkanının masasının üzerinde bulunacaktır.
 19. Maske kullanması gereken adaylar, bina sınav sorumlu yardımcısının kontrolünde tercih etmiş oldukları sınav merkezinde sınava alınırlar. Bu adaylar arasında maskesi metal parça içeren adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 20. Büyüteç gözlüğü kullanmakta olan adayların bu malzemeleri bina sınav sorumlu yardımcısı tarafından kontrol edilerek seçtikleri sınav merkezlerinde sınava alınabileceklerdir. Eğer olağan dışı bir durum mevcut ise adayın kendi talebi doğrultusunda, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 21. Biyonik kulak ve işitme cihazı kullanan adaylar, eğer kulaklıkları ve cihazları bedenlerinden ayrılabiliyorsa, sınav öncesinde Bina sınav sorumlu yardımcısının kontrol etmesinden sonra sınav binalarına alınırlar. Bu cihazlar sınav görevlileri tarafından adaydan sınav öncesinde teslim alınarak sınavın tamamlanmasıyla birlikte adaya tekrar teslim edilirler. Sınav yapılırken biyonik kulak ve işitme cihazı kullanmak zorunda kalan adaylar ile bu cihazlarını salon görevlilerine teslim etmek istemeyen adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 22. Tahta veya beyaz tahta kalemi kullanan adaylar, seçtikleri sınav merkezlerinde sınava alınabilirler. Bu malzemesi metal parça içerenler ve okuyucu yardımı talep edenler, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 23. Tekerlekli sandalye kullananlar bu sandalyeler akülü olsa bile tercih ettikleri sınav merkezlerinde sınava alınırlar. Bu adaylardan okuyucu yardımı talep edenler, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 24. Braille daktilo kullanan adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 25. Yürüteç, koltuk değneği, kanedyen, baston kullanan adaylar tercih etmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava alınacaklardır. Bina sınav sorumlu yardımcısı tarafından bu malzemeler sınavın başlamasından önce adaylardan teslim alınacak ve sınavın bitmesiyle birlikte adaya teslim edilecektir.
 26. Kabartmalı yazı tableti ya da küptaş kullanan adaylar bu malzemeleri plastik ise seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava girebilirler. Metal kalem kullanan kişilerde bu malzeme kontrol edilerek tutanağa olağan dışı bir durum olmadığı aktarılacaktır. Aksi halde bu adaylar sınava alınmayacaklardır. Kalem haricinde metal aksama sahip malzeme kullanacak olan adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 27. Abaküs kullanmakta olan adaylar bina sınav sorumlu yardımcısının kontrolü ile tercih ettikleri sınav merkezlerinde sınava katılabilirler. Üzerinde herhangi olağan dışı bir aparat olan cihazlarla sınava girmek isteyen adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 28. Teleskopik gözlük veya prizmatik gözlük kullanan adaylar (sadece çerçeve ise) tercih etmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava alınacaklardır. Bu malzemelerinde aparat takılı olan adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.

 

Engelli Adaylara Dair Genel Kurallar 

 1. İşaretleyici yardımı talep eden adaylar arasından engeli sebebiyle sınavda metal eşya, cihaz ve alet bulundurması gerekenler ve sınav sırasında yüksek sesle soruları kendileri okumak isteyenlerse, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 2. Engeli sebebiyle herhangi bir alet, araç ve gereç kullanan engelli adaylardan okuyucu yardımı talep eden kişiler, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 3. Adaylar başvuru süreci içerisinde kullanmak istedikleri cihazların fotoğraflarını ve özelliklerini içeren dilekçelerini ÖSYM’ye ileteceklerdir. ÖSYM her cihazı inceleyerek yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda adayların sınav merkezlerini belirleyecektir. ÖSYM’ye fotoğrafı ve özellikleri gönderilen cihazlar dışında farklı bir cihazla sınav binasına gelen adaylar sınava alınmayacaklardır.
 4. Engeli sebebiyle herhangi bir elektronik alet, araç ve gereç kullanmakta olan engelli adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 5. Üzerinde cihaz olan engellilerden soruları yüksek sesle okumak isteyenler, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 6. ÖSYM tarafından belirtilen sınav merkezlerinde her türde kablolu ve kablosuz iletişimi kesilmiş binalara atanan adaylar ihtiyaçları olan cihazları kendileri getirecektir. Sınavdan önce ÖSYM uzmanları tarafından bu cihazlar kontrol edilecek ve sınav güvenliğini zedeleyici bir durum olmadığını onaylayıp kullanım izni vereceklerdir. Bu cihazlara ÖSYM uzmanları izin verirlerse adaylar cihazlarını sınavda kullanabilirler. Güvenlik ihlali yapan adaylar sınav binalarına alınmayacaklardır.
 7. Vücut üzerinde monte halde bulunan ve elektronik olmayan alet ve araçlarla, bu aletler giysi altında olmak koşuluyla sınava girmek isteyen adaylar, seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava girebilirler.
 8. Belirlenen sınav merkezlerinden sınava başvuruda bulunan engelliler de metal aksam içeren cihazların kullanılması halinde, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 9. Giysi altında kabul edilen cihazların sınav esnasında giysi üzerine çıkarılması ya da bedenden ayrılması halinde bu adayın sınavı geçersiz olacaktır. İlgili aday hemen bina sınav sorumlusunun odasına götürülerek, çıkış izninin verildiği süreye kadar bekletilerek sonrasında bina dışına çıkmasına müsaade edilecektir. Söz konusu olan alet tutanak yardımıyla ÖSYM’ye gönderilecektir.
 10. Metal nitelikli eşya beyanında bulunmamasına rağmen üzerinde metal eşya taşıyan engelliler atanmış oldukları binalara söz konusu alet ve cihaz ile alınmayacaklardır.
 11. Engelli salonunda herhangi bir alet, araç ve gereç ile sınava girecek olan aday olması halinde bina sınav sorumlu yardımcısı bu alet, araç ve gereci tek tek kontrol edecek ve izin verilen alet, araç ve gereç olup almadığına, bu aletlerin üzerinde herhangi bir metal unsur bulunup bulunmadığına karar vererek, engelli adayı binaya alacaktır.
 12. Yukarıda tanımlı olan araç, gereç ve cihazların dışında engelli adayların kullanmak zorunda oldukları farklı başka aleti araç, malzeme, cihaz ya da engel durumu söz konusu ise adaylar başvuru süreçleri içerisinde durumlarını dilekçeyle birlikte ÖSYM’ye bildirecekler ve ÖSYM’nin ilgili komisyonlarının incelemesi neticesinde durumları hakkında adaya bilgi verilecektir.

 

Engelli ve Sağlık Sorunlu Adaylar ve Sağlık Durumu Engel Bilgi Formunun Doldurulması 

Engelli ve sağlık sorunlu adayların 2014 yılından başlamak üzere başvuruda bulundukları tüm sınavlarda (EKPSS haricinde) alınan engel durumu bilgileri, ÖSYM AİS’e yansıtılmıştır. TUS’a başvuru esnasında engel durumu bilgisi sistemde bulunmayan adaylar, başvuru merkezlerine sağlık raporlarını ibraz ederek engel ve sağlık sorunlarının kaydını sisteme yapabilirler. Bu alanda yapılacak olan tüm işlemler resmi belgelere dayalı olarak gerçekleştirilir. Sistemdeki mevcut engel durumu bilgisi değişikliği sadece ÖSYM tarafından yapılabilir.

Engelli ve sağlık sorunu olan adayların engelli salonlarında sınava girebilmeleri için üniversite ya da devlet hastanelerinden alacakları;

 1. Engelli sağlık kurulu raporu veya sağlık raporlarının onaylı bir örneğini,
 2. Sağlık ve engel bilgi formunu,
 3. Sağlık ve engel durumlarını beyan eden dilekçeyi,
 4. Aday başvuru kayıt bilgilerinin fotokopisini başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gereklidir. Bir üniversite ya da devlet hastanesinden alınmamış olan raporlar kabul edilmemektedir.

Başvuru işlemlerini bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak olan engelli ve sağlık sorunlu adayların, ÖSYM AİS’te hiçbir engel bilgisi bulunmuyorsa, yukarıda belirtilen evrakları başvuru merkezine giderken yanlarında götürmeleri ve bu bilgilerinin sisteme kaydını sağlamaları gerekmektedir.

Bu belgeler, başvuru süreci içerisinde adaylar tarafından ÖSYM’ye ulaştırılacak ve kesinlikle başvuru merkezlerinde bırakılmayacaklardır.

Adayların engel ve sağlık sorunu bilgilerini sınava başvuruda bulunmadan önce ÖSYM AİS’ten kontrol etmeleri ve bu bilgilerinde değişiklik bulunanların, talep ettikleri soru kitapçığı puntosunda güncelleme yapılacak olanların ya da kullandıkları araç, gereç ve cihazlarda güncelleme yapılması gerekenlerin, internet aracılığıyla bireysel başvuruda bulunanlar da dahil olmak üzere yeni durumlarını beyan eden sağlık kurulu raporu ya da sağlık raporlarını yukarıda belirtilen diğer belgelerle beraber ÖSYM’ye başvuru süreci içerisinde ulaştırmaları gerekmektedir.

Sistemde mevcut olan engel ve sağlık durumu ve araç, gereç, cihaz bilgilerindeki değişiklik sadece ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

Raporların ÖSYM’ye ulaştırılmasını takiben başvuru sırasında sisteme kaydedilmiş olan engel ve sağlık durumu bilgileri ÖSYM tarafından onaylanır. Engelli sağlık kurulu raporunu veya sağlık raporunun onaylı bir örneğini yukarıda beyan edilen diğer belgelerle birlikte başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmayan adaylar başvuru esnasında engel sağlık durumu bilgileri sisteme kaydedilmiş olsa bile engelli salonlarında sınava giremezler ve sınava başvuran diğer adaylar gibi işlem görürler.

Cevap kağıdında işaretleme yapamayacak olan adaylardan ÖSYM’ye işaretleyici talebinde bulunan kişilere işaretleyici görevli yardımı verilmektedir. Sınavda işaretleyici görevli yardımı alan adayların cevap kağıtlarına kendilerinin işaretleme yapmalarına kesinlikle izin verilmemektedir. İşaretleyici yardımı talep etmesine rağmen sınavda kendileri işaretleme yapan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevlinin sınav sorularını okumasına izin verilmemektedir. Sadece işaretleyici yardımı almış olmasına rağmen, işaretleyici görevliden sınav sorularını okumasını talep eden adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

İlk defa engelli olarak sisteme kaydı yapılacak olan adayların sağlık durumu engel bilgi formunun doldurulmasına dair açıklamaları dikkatlice okumaları ve başvuru işlemleri esnasında ilgili formu doğru bir şekilde doldurarak sisteme kaydettiklerinden emin olmaları ve yukarıdaki belgeleri başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gereklidir.

Sürekli engel ve sağlık sorunu bulunan adaylardan bu bilgiler sonraki sınavlarında kullanılmak üzere alınıp, arşivlenmektedir. Bu sayede sağlık ve engel durumunda değişiklik olmayan adaylar başvuracakları tüm ÖSYM sınavlarında yeniden sağlık raporu vermelerine gerek kalmadan başvuru işlemlerini tamamlayabilirler. ÖSYM’nin gerekli hallerde tekrar sağlık raporu isteme hakkını saklı tuttuğu unutulmamalıdır.

Sağlık raporları ÖSYM merkezine ulaşan ve kabul edilen adaylar, engel ve sağlık durumları doğrultusunda uygun salonlarda sınava alınacaklar ve gerekli olması halinde kendilerine okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı sağlanacaktır. Bu adayların sınava giriş belgelerinde engelli salonu yazılı olacaktır.

Raporları kabul edilmeyen adaylar, sınava başvuruda bulunan diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir.

Engelli olan adaylar sınavda, kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyaçlarını ve kullanacakları gereçlerin ne olduğunu sağlık raporlarında ve dilekçelerinde ayrıntılı bir biçimde belirtmelidirler. Rapor, ÖSYM’nin ilgili komisyonu tarafından kabul edilirse adaylar bu gereçleri sınavda kullanabilirler. Bu adayların engelli salonu yazılı olan sınava giriş belgelerinde sınava getirebilecekleri araç, gereç ve cihazlar da belirtilecektir.

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasından sonra engel ve sağlık sorunu oluşan ya da sağlık sorunu sebebiyle özel bir gereksinime ihtiyacı olan adaylar mazeretleri ne olursa olsun engelli salonlarının dışında üzerlerinde veya yanlarında alçı, sargı, koltuk değneği, atel, ilaç, oturma simidi, ek gıda vb. İle sınava giremezler. Sınav günü bu durumda olacağını raporlarında belirten ve raporunu bir dilekçe ekinde, sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM’ye ulaştıran ve raporları kabul edilen adaylar, engel ve sağlık durumları göz önünde bulundurularak engelli salonlarında sınava alınırlar. Engelli ve sağlık sorunu olan adaylarla ilgili bu kuralların tamamı internet üzerinden bireysel başvuru işlemi yapacak olan engelli adaylar içinde aynı şekilde geçerlidir.

 

TRA Pasaport