TRA, Travel Residence Agency.
ÇÖZÜM SUNAN ORTAK HÜKÜMETLER
ÜCRETSİZ TELEFON DESTEĞİ İÇİN:

Türk Vatandaşlığı

Her yıl binlerce kişi Türkiye’de vatandaşlık için başvuru gerçekleştirmektedir. Vatandaşlık başvurusu yapabilmek ve vatandaş olabilmek için belli başlı gereklilikler bulunmaktadır. Türk vatandaşlığı iki yoldan kazanılabilmektedir. Bunlardan bir tanesi Doğumla Kazanılan Vatandaşlık, diğeri ise Sonradan Kazanılan Vatandaşlıktır.

Türk Vatandaşlığının Genel Manada Kazanılması

Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması için aşağıda yer alan durumların varlığı gerekmektedir.

 1. Vatansız ise 4721 sayılı Türk medeni kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olması,
 2. Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru Türkiye’de beş yıl süresince ikamet etmiş olmak,
 3. Türkiye’de yerleşmeye karar vermiş olduğunun ispatı için aşağıda belirtilen şartların bir ya da birkaç tanesini taşıyor olmak gerekmektedir,
 1. Türkiye’de taşınmaz mal satın almak,
 2. Türkiye’de yatırım yapmak,
 3. Türkiye’de iş kurmak,
 4. Türkiye’ye ticaret ve iş merkezini nakletmek,
 5. Türk vatandaşıyla evlenmek,
 6. Türkiye’de çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışıyor olmak,
 7. Türk vatandaşlığı için ailece başvuruda bulunmak,
 8. Daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan anne, baba, kardeş veya çocuklara sahip olmak,
 9. Eğitimini Türkiye’de tamamlamış olmak.
 1. Genel sağlık açısından tehlike teşkil edecek bir hastalığının bulunmaması,
 2. Toplumsal açıdan sorumluluk duygusuna sahip, iyi ahlaklı ve güvenilir olmak, kötü bir alışkanlığının bulunmaması,
 3. Yeterli düzeyde Türkçe konuşabiliyor olmak,
 4. Milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir durumda bulunmamak,
 5. Türkiye’de kendisini, ailesini ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişileri geçindirecek bir mesleğe sahip olmak ve yeterli gelirinin olması,
 6. Gerekli olması halinde bakanlık başvuruda bulunan kişinin kendi ülkesinin vatandaşlığından çıkmasını da isteyebilir.

Türk vatandaşlığı genel manada kazanılması aşamasında aşağıdaki durumlara sahip olan kişilerin başvuruları ikamet ettikleri yerin valilikleri tarafından reddedilmektedir.

 1. Yasal ikamet iznine sahip olmayanlar ya da yasal ikamet izni sahibi olsalar bile Türkiye’de yerleşme niyetinin olmadığı anlaşılanlar,
 2. Sığınma ya da irtica başvurusu bulunan kişiler,
 3. Sığınmacı durumunda Türkiye’de yaşayan kişiler,
 4. Öğrenim amacıyla Türkiye’de ikamet eden kişiler,
 5. Turistik amaçlarla Türkiye’de ikamet eden kişiler,
 6. Türkiye’de öğrenim görmekte olan çocuğuna refaket eden kişiler,
 7. Tedavi amacıyla Türkiye’de ikamet eden kişiler,
 8. Herhangi bir suçtan dolayı yargı süreci devam eden kişiler, hükümlüler ve tutuklu olan kişilerin başvuruları reddedilecektir.

Başvuru dosyası tam ve uygun olan başvuru sahiplerinin başvuruları yukarıda belirtilen şartlar gözetilerek il emniyet müdürlüğünce soruşturmaya tabii tutulur. Soruşturması tamamlanan başvuru sahiplerinin dosyaları valiliğe iade edilir. Valilik tarafından dosyalar komisyona gönderilirler. Başvuru sahiplerinin yukarıda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları komisyonca dosya üzerinden incelenir. İncelemenin ardından yüz yüze mülakat yapılarak da tespit işlemleri tamamlanır. Başvuran kişinin soy durumu da bu mülakatta incelenerek Türk soylu olup olmadığına bakılır. Sağır ve dilsiz olan kişilerin mülakatları kendi işaret dillerinde tercüman aracılığıyla ya da okur – yazar iseler yazılı olarak gerçekleştirilir. Komisyonun olumlu karar vermesi halinde dosya bakanlığa, olumsuz karar çıkması durumunda dosya valiliğe gönderilir.

 

Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması İçin İstenen Belgeler

Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması için aşağıdaki belgeler başvuru sahiplerinden istenmektedir.

 1. Türk vatandaşlığına geçme isteğini belirten form dilekçe,

Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması için başvurular ikamet edilen ilin valiliklerine yapılmaktadır. Türk vatandaşlığının genel olarak kazanımı için doldurulan formda, 5901 sayılı kanunun 11. Maddesine göre Türk vatandaşlığını genel olarak kazanmak istediğine dair talep bölümünün imzalanmasının ardından isim, soy isim, Türkçe adı, Türkçe soyadı, anne ismi, baba ismi, doğum yeri ve tarihi, evlenme tarihi uyruğu, yerleşim adresi, iş adresi ve varsa yabancı kimlik numarası, mesleği, dini, cinsiyeti, daha önce herhangi bir suçtan hüküm giyip giymediği, devam eden davasının olup olmadığı gibi bilgiler doldurulur. Bunun yanında eşine ait isim, soy isim, TC kimlik numarası, meslek gibi bilgilerde forma yazılır. Bunun yanında başvuru sahibinin kendisiyle beraber Türk vatandaşlığına geçmesini istediği ergin olmayan çocukları bulunuyorsa, bunlara dair bilgilerde forma yazılır.

 1. Pasaport ya da pasaport yerine geçen belge,
 2. Doğum belgesi ya da nüfus kayıt örneği, başvuru sahibi evli ise eş ve çocuklarıyla olan aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya nüfus kayıt örneği yerine geçen belge,
 3. Medeni hal belgesi, (Evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi)
 4. Başvuru sahibinin Türk vatandaşı olan birinci ya da ikinci derece yakınları bulunuyorsa, bu kişilere ait müracaat makamları tarafından mersis siteminden alınmış olan nüfus kayıt örnekleri,
 5. Sağlık bakanlığınca verilmiş olan sağlık raporu,
 6. Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağladığını belgeleyen gelir belgesi ya da mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname ya da benzeri bir belge,
 7. Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük olarak Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıldır ikamet ettiğini kanıtlayacak olan il emniyet müdürlüklerinden alınacak ülkeye giriş ve çıkış tarihlerine gösteren belge,
 8. Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlanmasına yetecek sürede ikamet izni,
 9. Herhangi bir suçtan dolayı hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunuyorsa, bu kararın onaylı bir örneği,
 10. Kişinin doğum tarihi bilgisinin ay ve günü yoksa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış olan belge, bu belgenin temin edilememesi halinde 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununun 39. Maddesi uyarınca işlem yapılmasını kabul ettiğine dair başvuranın imzalı beyanı,
 11. Hizmet bedelinin maliye veznesine yatırılmış olduğunu gösteren makbuzla birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir.

 

Doğumla Kazanılan Vatandaşlık

Doğumla kazanan vatandaşlık iki yolla elde edilmektedir;

 1. Soy bağı vasıtasıyla kazanılan vatandaşlıklar,
 2. Doğum yeri esasına göre kazanılan vatandaşlıklar.

 

Soy Bağı Vasıtasıyla Kazanılan Vatandaşlıklar

Soy bağıyla kazanılan vatandaşlıklarda aşağıdaki durumlardan en az bir tanesinin var olması gerekmektedir.

 1. Çocuğun doğduğu an itibariyle anne veya babadan en az bir tanesinin Türk vatandaşı olması,
 2. 5718 sayılı Milletlerarası özel hukuk ve usul hakkındaki kanun hükümleri doğrultusunda çocuk doğduğu anda annesi Türk vatandaşı değil, babası Türk vatandaşıysa çocuğun babaya soy bağıyla bağlı olduğunun ispat edilmesi. Diğer bir ifadeyle babalık ispatı istenmektedir.

Bu iki maddenin incelenmesi esnasında doğan çocuğun evlilik bağı içerisinde doğup doğmadığı veya doğumun Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşip gerçekleşmediğinin hiçbir önemi bulunmamaktadır. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının çocukları 18 yaşını tamamlamalarından sonra vatandaşlık başvurusunda bulunuyorsa, yukarıdaki iki şartı taşıyıp taşımadığının tespit edilmesinin ardından Türk vatandaşlığı bakanlık tarafından onaylanmaktadır. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen inceleme olumluysa kişi doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanmış olur. Değerlendirme sonucu olumsuz ise başvuru reddedilir.

 

Soy Bağı Vasıtasıyla Kazanılan Vatandaşlıklar İçin İstenen Belgeler

 1. Türk vatandaşlığının soybağı vasıtasıyla kazanılmak isteğini belirten başvuru / beyan formu,

Başvuru sahibi formun doldurulması esnasında soy bağı vasıtasıyla Türk vatandaşlığını talep ettiğini belirten bölümü imzalalayıp, aşağıda istenen bilgileri vermekle yükümlüdür. Başvuru sahibinden, isim,soy isim, doğum yeri, doğum tarihi, madeni hal, uyruk, yerleşim adresi bilgilerinin yanında aşağıda yer alan soruların cevaplanması istenir. Soruların gerçek beyanlara dayandığının, yalan beyan verilmesi halinde 5490 sayılı kanunun 67. Maddesi uyarınca başvuran kişinin hapis cezası alacağını bildiğine dair beyanı ve açıkladığı hususların doğruluğunu kabul ettiğine dair imzasıyla form sonlandırılır.

 1. Baba adı, soy adı ve babanın uyruğunun ne olduğu bilgisi,
 2. Baba eğer Türk vatandaşı ise kendisine ait TC kimlik numarası ve yerleşim yeri bilgisi,
 3. Annenin ismi, soy ismi ve uyruğunun ne olduğu bilgisi,
 4. Başvuru sahibinin annesi Türk vatandaşı ise TC kimlik numarası ve yerleşim yer bilgisi,
 5. Başvuru sahibi yabancı bir devletin vatandaşı ise hangi tarihte bu ülkenin vatandaşı olduğunun bilgisi,
 6. Başvuru sahibi herhangi bir devletin vatandaşı değil ise bugüne kadar resmi ve hukuki işlemleri ne şekilde yürüttüğünün bilgisi,
 7. Başvuru sahibinin bulunduğu ülkede hangi tarihten beri ikamet ettiği ve bu ülkede hangi isim ve soy isimle tanındığının bilgisi,
 8. Başvuru sahibi evli ise eşinin ismi, soy ismi, uyruğu, eğer Türk vatandaşı ise TC kimlik numarası bilgisi,
 9. Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti nüfus kütüklerine kayıtlı olan kardeşleri var ise bunların isim ve soy isimleri,
 10. Başvuru sahibinin kardeşlerinin yerleşim adresileri,
 11. Başvuru sahibinin Türkiye’de ikinci derece yakınının bulunup bulunmadığı, eğer bulunuyorsa isim ve soy isimleriyle, yakınlık dereceleri,
 12. Başvuru sahibinin ikinci derece yakınlarının yerleşim yeri adresleri.
 • Doğum belgesine dayandırılarak düzenlenmiş olan doğum tutanağı gibi evraklar istenmektedir.
 1. Mernis sisteminden Türk vatandaşı olan anne veya babaya ait nüfus kayıt örneği,
 2. Türk vatandaşı olan anne veya babadan herhangi birinin ya da her ikisinin birden aynı zamanda yabancı ülke vatandaşı olması halinde kimliklerini ispatlayacak belge,
 3. Talepte bulunan kişinin aynı zamanda yabancı ülke vatandaşı olması halinde kimliği ispata yarayacak belge,
 4. Medeni hal belgesi, (Evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı ispatlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi)
 5. Kişinin ana veya babasından herhangi birisinin ya da her ikisinin birden ölmüş olması durumlarında, var ise kardeşlerinden, kardeşleri bulunmaması halinde üçüncü derece yakınlardan, müracaat makamları tarafından alınacak ve yakınlığın bildirildiği ifade tutanağı,
 6. Doğum belgesi,

Soy Bağı Vasıtasıyla Türk Vatandaşlığı Başvuru Formunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 1. Başvuru sahibi herhangi bir devletin vatandaşı ise kimlik bilgileri noter onaylı Türkçe tercümeye uygun biçimde doldurulmalıdır.
 2. Başvuru sahibi herhangi bir devletin vatandaşı değil ise kimlik bilgileri resmi kuruluşlarca verilmiş olan doğum belgesine göre doğum resmi bir kurumda gerçekleştirilmemişse doğum tarihi dışındaki tüm bilgileri başvuru sahibi tarafından doldurulur,
 3. Formun doldurulması esnasında herhangi bir alan yeterli gelmezse ikinci formda yeterli gelmeyen alan doldurularak her iki form da imzalanır.
 4. Bilgilerin eksik olması, okunamaması veya formun imzasız olması halinde başvuru formu işleme alınmaz.
 5. Türk vatandaşlığının kazanılmasına esas teşkil edecek olan hususların gizlendiğinin ya da yalan beyanda bulunulduğunun sonradan tespit edilmesi hallerinde Türk vatandaşlığının kazanılmasına yönelik karar iptal edilir.
 6. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı işlemler esnasında yalan beyanda bulunduğu takdirde hakkında 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununun 67. Maddesine göre hapis cezası uygulanır.
 7. Başvuru sahibi kendisine bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanmasını istediği çocukları var ise birlikte başvuru yapılır.
 8. Vatandaşlık işlemleri esnasında sahte belge kullanan kişiler Türk ceza kanununun 204. Maddesine göre 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

 

Doğum Esasına Göre Kazanılan Vatandaşlıklar

Doğum esasına göre kazanılan vatandaşlıklarda aşağıda belirtilen durumlardan en az bir tanesinin bulunması gerekmektedir.

 1. Türkiye’de doğmak şartıyla ana ve babasının belli olmaması,
 2. Türkiye’de doğmak şartıyla yabancının Haymotlos yani vatansız olması,
 3. Türkiye’de doğmak şartıyla yabancının kendi milli kanunlarına göre anne ve babasından dolayı vatandaşlık hakkı kazanamaması.

Yukarıda belirtilen üç maddenin haricinde, 29.09.2006 tarihli ve 2006/11081 sayılı Bakanlar kurulu kararına göre yürürlüğe konmuş olan Nüfus hizmetleri kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 32. Maddesi uyarınca bulunmuş olan çocuklar doğumlarından itibaren Türk vatandaşlığı hakkı kazanırlar.

 

Bulunmuş Çocukların Tescili

2006/11801 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürülüğe koyulan nüfus hizmetleri kanunu madde 32;

 1. Yaşının küçük olması nedeniyle kendisini ifade edemeyecek olan bulunmuş çocuklar kolluk görevlilerinin ya da ilgili kurumların bu durumu belirten tutanaklarıyla veya ilgililerin beyanlarına dayanılarak bulundukları yerin nüfus kütüklerine tescil edilirler. Küçük çocuk bulan kişiler, köylerde muhtarlara, kasaba ve şehirlerde ise kolluk kuvvetlerine bu durumu bildirmekle görevlidirler.
 2. Küçük çocuk bulunduğu haberini alan köy muhtarı ya da kolluk kuvvetleri çocuğun anne ve babasını araştırır. Anne ve babanın bulunamaması halinde, çocuğun cinsiyetini, üzerinde bulunan eşyaları ve ileride tanınmasına yardımcı olabilecek özelliklerini belirten üç örnek tutanak düzenlenerek tutanakların bir örneğiyle beraber 2828 sayılı sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu kanunlarına göre işlem yapılmak üzere bulunan çocuğu yetkili kuruma teslim ederler. Çocuk esirgeme kurumuna bağlı kuruluşlarca tespit edilen doğum tarihi iki örnek tutanakla birlikte çocuğun bulunduğu yerin nüfus idaresine verilir.
 3. Bu tutanakları teslim alan nüfus müdürlüğü evrak kayıt defterine kayıt işlemini gerçekleştirir. Bulunmuş çocuğa sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumuna bağlı olan kuruluşlar tarafından isim, soyisim, bab adı ve anne adı konulmamış ise çocuğa isim ve soy ismi ile baba ve anne adı koyularak üç örnek doğum tutanağı düzenlenir. Bildirimi yapan bölümüne güvenlik makamlarınca verilen tutanağın tarih ve sayısı yazılmak suretiyle işlemi yapan memur tarafından imzalanır. Bulunmuş olan çocuklar, bulundukları yere ait aile kütüğünün son aile sıra numarasının ardından yeni bir aile sıra numarası altında kütüğe kayıt edilirler. Doğum düşünceler alanına bulunmuş çocuk olarak tescil edildiğine dair açıklama yazılır.
 4. Bulunmuş çocuklara ait işlemler öncelikle yapılırlar. Çocuğun nüfus cüzdanı ile birlikte nüfus kayıt örneği bir yazı ekinde çocuğun teslim edildiği kurumun yetkilisine nüfus cüzdanı almaya yetkili olduğunu belirten belgenin ibraz edilmesi üzerine verilir. Yetkili tarafından ibraz edilmiş olan belge ve nüfus cüzdanının düzenlenmesine esas olan doğum tutanağıyla beraber nüfus cüzdanı dosyasına konur.

 

Doğum Esasına Göre Kazanılan Vatandaşlıklarda İstenen Belgeler

Doğum esasına göre kazanılan Türk vatandaşlıklarında aşağıdaki belgeler istenmektedir.

 1. Türk vatandaşlığı için form dilekçe,

Yurt içinden yapılan başvurular ikamet edilen ilin valiliklerine, yurt dışından yapılan başvurular ise konsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirilir. Form dilekçede başvuru sahibi 5901 sayılı yasanın 8. Maddesi uyarınca doğum yeri esasına göre Türk vatandaşlığını kazanmak istediğini belirtir ve imzalar. Bunun yanında başvuru sahibinden varsa yabancı kimlik numarası, isim, soy isim, anne ve baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, madeni hal, yerleşim yeri, cinsiyet, din gibi bilgileri istenir. Ayrıca, başvuru sahibinden kendisinden istenen bu bilgilerin tamamını anne ve babası için de vermesi istenmektedir.

 1. Çocuğun Türkiye’de doğmuş olduğunu ispatlayan doğum belgesi,
 2. Doğum belgesine dayanılarak düzenlenmiş olan doğum tutanağı,
 3. Çocuğun anne ve babasından dolayı hiçbir ülkenin vatandaşlığını kazanamadığını ispatlayan belge,
 4. Anne ve babanın vatansız olması durumlarında temini mümkün ise bu durumu ispatlayan belge istenmektedir.

 

Doğum Esasına Göre Türk Vatandaşlığı Başvuru Formunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 1. Form tükenmez kalem ya da dolma kalem kullanılarak kutucukların dışına çıkılmadan büyük harf ile okunaklı olarak doldurulmalıdır.
 2. Birden fazla ismi ve soy ismi bulunan kişiler, kısaltma yapmadan aralarında bir boşluk bırakılarak bu isimleri yazmalıdırlar.
 3. Doğum yeri, doğum tarihi, anne adı ve cinsiyeti gibi bilgiler resmi kurumlarca verilmiş olan doğum raporuna uygun şekilde doldurulmalıdır. Baba adı ise babanın kimlik belgesine uygun şekilde doldurulur.
 4. Formun doldurulması esnasında herhangi bir alan yeterli gelmezse ikinci formda yeterli gelmeyen alan doldurularak her iki form da imzalanır.
 5. Bilgilerin eksik olması, okunamaması veya formun imzasız olması halinde başvuru formu işleme alınmaz.
 6. Türk vatandaşlığının kazanılmasına esas teşkil edecek olan hususların gizlendiğinin ya da yalan beyanda bulunulduğunun sonradan tespit edilmesi hallerinde Türk vatandaşlığının kazanılmasına yönelik karar iptal edilir.
 7. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı işlemler esnasında yalan beyanda bulunduğu takdirde hakkında 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununun 67. Maddesi uyarınca hapis cezası uygulanır.
 8. Başvuru sahibi kendisine bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanmasını istediği çocukları var ise birlikte başvuru yapılır.
 9. Vatandaşlık işlemleri esnasında sahte belge kullanan kişiler Türk ceza kanununun 204. Maddesine göre 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

 

Sonradan Kazanılan Vatandaşlıklar

Sonradan Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen kişiler bunu üç yolla elde edebilirler.

 1. Yetkili makamların vatandaşlıkla ilgili kararı,
 2. Seçme hakkının kullanılması.
 3. Evlat edinilme,

 

Yetkili Makamlar Kararıyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Yetkili makamlar kararıyla Türk vatandaşlığının kazanılması dört şekilde olmaktadır.

 1. Türk vatandaşlığının genel manada kazanılması,
 2. Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması,
 3. Türk vatandaşlığının tekrar kazanılması,
 4. Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması.

 

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması

5901 sayılı kanunun 12. Maddesi uyarınca milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir durumu bulunmamak koşuluyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar kurulu kararınca aşağıda belirtilen kişiler Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

 1. Türkiye’ye sanayi tesisi getiren kişiler,
 2. Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler,
 3. Ekonomik, sosyal, bilimsel, teknolojik, kültürel, sportif, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen veya geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklar tarafından haklarında gerekçeli olarak teklif verilen kişiler,
 4. Göçmen olarak kabul edilen kişiler.

 

Göçmen İşlemleri

5543 sayılı İskan yasası uyarınca göçmen olarak kabul edilen kişilerin vatandaşlık dosyaları il bayındırlık ve iskan müdürlüğü tarafından düzenlenerek bakanlığa gönderilirler. Bakanlık tarafından incelenen göçmen dosyaları için olumlu karar verilmesi durumunda Bakanlar kurulana dosyalar teklif edilir. Bakanlar kurulunun uygun gördüğü göçmen başvuruları kabul edilirler. 5901 sayılı kanun uyarınca 11.02.2010 tarihli 2010/139 numaralı yönetmeliğin 37. Maddesi gereği göçmen olarak Türk vatandaşlığını kazanamayan yabancı eşler ve çocuklar için aşağıdaki hükümler uygulanmaktadır.

 1. Türk vatandaşlığının sonradan kazanılmış olması eşin vatandaşlığına tesir etmemektedir.
 2. Türk vatandaşlığını beraberce kazanan anne ve babaların çocukları, anne ve babaya bağlı olarak Türk vatandaşı olma hakkı kazanırlar.
 3. Evlilik birliği içerisinde anne veya babadan bir tanesinin Türk vatandaşlığı kazanması halinde, Türk vatandaşı olmayan eşin izin vermesi halinde çocuklar anne veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanırlar.
 4. Türk vatandaşlığını kazanan anne ya da babanın Türk vatandaşlığını kazandığı tarih itibariyle velayeti kendisinde olan çocuğu, Türk vatandaşı olmayan eşin izin vermesi halinde anne ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşı olma hakkı kazanır.
 5. Yabancı eş tarafından çocukların Türk vatandaşlığına geçişine izin verilmemesi halinde anne ya da babanın yerleşim yerinin bulunduğu ülkedeki mahkeme kararına göre işlem gerçekleştirilir.
 6. Anne veya babadan bir tanesinin ölmüş olması halinde çocuklar, Türk vatandaşlığını kazanan anne ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşı olmaya hak kazanırlar.
 7. Türk vatandaşlığına hak kazanan annenin evlilik birliği dışında doğan çocuğu da anneye bağlı olarak türk vatandaşı olma hakkı kazanır.
 8. Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuran anne ve babanın çocuklarının da anne ve baba ile birlikte işlem görmesi gerekmektedir. 5901 sayılı kanuna dayanılarak 11.02.2010 tarihli ve 2010/139 numaralı yönetmeliğin 15. Maddesi gereğince, anne ve babanın Türk vatandaşlığını kazandığı tarihte kendileriyle beraber işlem görmemiş olan çocukları ergin olduktan sonra Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunurlarsa, bu kişilere aşağıdaki hükümler uygulanmaktadır.
 1. Vatansız ise 4721 sayılı Türk medeni kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olması,
 2. Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru Türkiye’de beş yıl süresince ikamet etmiş olmak,
 3. Türkiye’de yerleşmeye karar vermiş olduğunun ispatı için aşağıda belirtilen şartların bir ya da birkaç tanesini taşıyor olmak gerekmektedir,
 4. Türkiye’de taşınmaz mal satın almak,
 5. Türkiye’de yatırım yapmak,
 6. Türkiye’de iş kurmak,
 7. Türkiye’ye ticaret ve iş merkezini nakletmek,
 8. Türk vatandaşıyla evlenmek,
 9. Türkiye’de çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışıyor olmak,
 10. Türk vatandaşlığı için ailece başvuruda bulunmak,
 11. Daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan anne, baba, kardeş veya çocuklara sahip olmak,
 12. Eğitimini Türkiye’de tamamlamış olmak.
 13. Genel sağlık açısından tehlike teşkil edecek bir hastalığının bulunmaması,
 14. Toplumsal açıdan sorumluluk duygusuna sahip, iyi ahlaklı ve güvenilir olmak, kötü bir alışkanlığının bulunmaması,
 15. Yeterli düzeyde Türkçe konuşabiliyor olmak,
 16. Türkiye’de kendisini, ailesini ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişileri geçindirecek bir mesleğe sahip olmak ve yeterli gelirinin olması,
 17. Milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir durumda bulunmamak,
 18. Gerekli olması halinde bakanlık başvuruda bulunan kişinin kendi ülkesinin vatandaşlığından çıkmasını da isteyebilir.

 

Türk Vatandaşlığının istisnai Olarak Kazanılması İçin İstenen Belgeler

Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması için başvuruda bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenmektedir.

 1. Türk vatandaşlığına geçme isteğini belirten form dilekçe,

Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması için başvurular ikamet edilen ilin valiliklerine yapılmaktadır. Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanımı için doldurulan formda, 5901 sayılı kanunun 12. Maddesine göre Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak istediğine dair talep bölümünün imzalanmasının ardından isim, soy isim, Türkçe adı, Türkçe soyadı, anne ismi, baba ismi, doğum yeri ve tarihi, evlenme tarihi, uyruğu, yerleşim adresi, iş adresi ve varsa yabancı kimlik numarası, mesleği, dini, cinsiyeti, daha önce herhangi bir suçtan hüküm giyip giymediği, devam eden davasının olup olmadığı gibi bilgiler doldurulur. Bunun yanında eşine ait isim, soy isim, TC kimlik numarası, meslek gibi bilgilerde forma yazılır. Bunun yanında başvuru sahibinin kendisiyle beraber Türk vatandaşlığına geçmesini istediği ergin olmayan çocukları bulunuyorsa, bunlara dair bilgilerde forma yazılır.

 1. Pasaport ya da pasaport yerine geçen belge,
 2. Doğum belgesi ya da nüfus kayıt örneği, başvuru sahibi evli ise eş ve çocuklarıyla olan aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya nüfus kayıt örneği yerine geçen belge,
 3. Medeni hal belgesi, (Evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi)
 4. Başvuru sahibinin Türk vatandaşı olan birinci ya da ikinci derece yakınları bulunuyorsa, bu kişilere ait müracaat makamları tarafından mersis siteminden alınmış olan nüfus kayıt örnekleri,
 5. Kişinin doğum tarihi bilgisinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış olan belge, bu belgenin temin edilememesi halinde 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununun 39. Maddesi uyarınca işlem yapılmasını kabul ettiğine dair başvuranın imzalı beyanı,
 6. Hizmet bedelinin maliye veznesine yatırılmış olduğunu gösteren makbuzla birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir.

Belgeleri tamamlanan dosyalar karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir. Bazı durumlarda ise dosyalar Bakanlık tarafından tamamlanırlar.

 

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanımı Başvuru Formunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 1. Form tükenmez kalem ya da dolma kalem kullanılarak kutucukların dışına çıkılmadan büyük harf ile okunaklı olarak doldurulmalıdır.
 2. Birden fazla ismi ve soy ismi bulunan kişiler, kısaltma yapmadan aralarında bir boşluk bırakılarak bu isimleri yazmalıdırlar.
 3. Kimlik bilgileri, usulüne uygun olarak onaylanmış kimlik belgelerinin noter tasdikli Türkçe tercümelerine uygun şekilde doldurulur.
 4. Mevcut ad ve soy ad muhafaza edilmek isteniyorsa, Türkçe yazım kurallarına uygun biçimde yazılır.
 5. Başvuru sahibinin kendisiyle beraber vatandaşlığa geçmesini istediği çocuk sayısı üçten fazla ise ikinci bir form hazırlanarak sadece çocuklarla ilgili bilgi bölümü doldurulur.
 6. Formun doldurulması esnasında herhangi bir alanın yeterli gelmemesi durumunda ikinci bir form doldurulur. İkinci formda sadece yetersiz gelen alanlar doldurularak imzalanır.
 7. Bilgilerin eksik olması, okunamaması veya formun imzasız olması halinde başvuru formu işleme alınmaz.
 8. Türk vatandaşlığının kazanılmasına esas teşkil edecek olan hususların gizlendiğinin ya da yalan beyanda bulunulduğunun sonradan tespit edilmesi hallerinde Türk vatandaşlığının kazanılmasına yönelik karar iptal edilir.
 9. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı işlemler esnasında yalan beyanda bulunduğu takdirde hakkında 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununun 67. Maddesine göre hapis cezası uygulanır.
 10. Başvuru sahibi kendisine bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanmasını istediği çocukları var ise birlikte başvuru yapılır.
 11. Vatandaşlık işlemleri esnasında sahte belge kullanan kişiler Türk ceza kanununun 204. Maddesine göre 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

 

 

Türk vatandaşlığı iki şekilde yeniden kazanılabilir.

 1. Türkiye’de ikamet etme süresi şartı aranmadan Türk vatandaşlığının tekrar kazanılması,
 2. Türkiye’de üç yıllık ikamet etme süresi şartı aranarak Türk vatandaşlığının tekrar kazanılması.

Türkiye’de ikamet Etme Süresi Şartı Aranmadan Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması

5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 13. Ve 43. Maddelerinde belirtilen koşulları taşıyan kişiler Türkiye’de ikamet etme şartı aranmadan Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler. Bu şartları sağlayan kişiler bakanlık veya bakanlar kurulu kararı ile Türk vatandaşlığına tekrar alınırlar.

5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 13. Maddesi;

 1. Milli güvenlik açısından engel teşkil edecek bir durumu bulunmamak şartı ile aşağıda belirtilen kişiler Türkiye’de ikamet etme sürelerine bakılmadan, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararı uyarınca tekrar kazanabilirler.
 1. Çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler,
 2. Anne ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerden 5901 sayılı kanunun 21. Maddesinde öngörülen süreçler içerisinde seçme hakkını kullanmamış olan kişiler.

5901 sayılı kanunun 21. Maddesinde ön görülen süreç;

5901 sayılı kanunun 27. Maddesine göre anne ya da babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından (18 yaşını doldurmalarından) itibaren üç yıl içerisinde seçme haklarını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanma hakkına sahiptirler.

5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 43. Maddesi;

403 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 25. Maddesinin a,ç,d,e bentlerine göre Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan kişilerin başvuruda bulunmaları halinde, milli güvenlik açısından engel teşkil edecek bir durumu bulunmamak koşuluyla, Türkiye’de ikamet etme şartı aranmadan Bakanlar Kurulu kararı ile tekrar Türk vatandaşlığına alınabilirler.

403 Sayılı Kanunun 25. Maddesinin a,ç.d,e Bentleri;

Madde 25- Aşağıda bahsi geçen kişilerin Türk vatandaşlığını kaybetmelerine Bakanlar Kurulu tarafından karar verilebilir.

 1. İzin almadan kendi istekleriyle yabancı bir Devletin vatandaşlığını kazanan kişiler,

ç. Yurt dışında bulunan ve muvazzaf askerlik görevini yapmak ya da Türkiye’de savaş ilanı üzerine, yurt dışında olup da yurt savunmasına katlabilmek için yetkili kılınmış makamlarca usulen yapılacak çağrıya mazeret göstermeden üç ay içerisinde icabet göstermeyen kişiler,

d. Sevk esnasında ya da kıtalarına katıldıktan sonra yurt dışına kaçıp, kanuni süre içerisinde geri dönmeyen kişiler,

e. Silahlı kuvvetlere mensup kişiler ile askerlik görevini yapmakta olan kişilerden izin, hava değişimi, tedavi ya da görev için yurt dışında bulunup, süresi bittiği halde mazeretsiz şekilde üç ay süresinde geri dönmeyen kişiler.

Türkiye Sınırları İçerisinde Üç Yıllık İkamet Etme Süresi Şartı Aranarak Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması

5901 sayılı kanunun 14. Maddesi uyarınca üç yıllık ikamet etme süresi şartı aranarak Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması için aynı kanunun 29. Maddesinde belirtilen şartlarla Türk vatandaşlığını kaybedenler bakanlar kurulu kararıyla, 34. Madde uyarınca Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler Bakanlık kararıyla, milli güvenlik bakımından engel oluşturacak bir halin bulunmaması ve Türkiye’de üç yıl ikamet etme şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilir.

5901 sayılı yasanın 29. Maddesi uyarınca Türk vatandaşlığının kaybedilmesi;

 1. Aşağıda bahsedilen eylemlerde bulundukları resmi makamlar tarafından tespit edilmiş olan kişilerin Türk vatandaşlıkları Bakanlığın tekli etmesi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kaybettirilebilir.
 1. Yabancı bir ülkenin, Türkiye’nin menfaatlerine uygun olmayan herhangi bir hizmetinde bulunmakta olan ve görevi bırakmaları taraflarına yurt dışındaki temsilcilikler, yurt içindeyse mülki idare amirlikleri tarafından tebliğ edilmesine rağmen, üç aydan daha az olmamak üzere verilmiş olan uygun bir süre içerisinde kendi istekleriyle bahsi geçen  görevi bırakmayan kişiler,
 2. Türkiye ile savaşta olan bir devletin her türde hizmetinde Bakanlar kurulunun izni dışında kendi istekleriyle çalışmayı sürdüren kişiler,
 3. Türkiye’den izin almadan yabancı bir devletin hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapan kişiler.

5901 sayılı yasanın 34. Maddesi uyarınca Türk vatandaşlığının kaybedilmesi;

 1. Aşağıda durumları belirtilen kişiler ergin olmalarından itibaren üç sene içerisinde Türk vatandaşlığından ayrılabilirler.
 1. Anne veya babadan ötürü soy bağı sebebiyle doğumla Türk vatandaşı olanlardan yabancı anne ya da babannın vatandaşlığını doğum ile ya da sonradan kazanan kişiler,
 2. Anne veya babadan ötürü soy bağı sebebiyle Türk vatandaşı olanlardan doğum yeri esasına göre yabancı bir ülkenin vatandaşlığını kazanan kişiler,
 3. Evlat edinilme suretiyle Türk vatandaşlığını kazanan kişiler,
 4. Doğum yeri esaslarına göre Türk vatandaşı oldukları halde, sonradan yabancı anne ya da babasının ülkesinde vatandaşlık kazanan kişiler,
 5. Herhangi bir biçimde Türk vatandaşlığını kazanmış olan anne ya da babaya bağlı olmak suretiyle Türk vatandaşlığı kazanan kişiler.
 1. Yukarıdaki hükümler gereğince Türk vatandaşlığının kaybı kişiyi vatansız hale getirecekse seçme hakkı kullanılamaz.

5901 sayılı kanunun 15. Maddesi üç yıllık ikamet etme süresinin hesaplanmasına açıklık getirmektedir. Buna göre, bir yabancı için ikamet Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye’de oturmaktır. Türk vatandaşlığını kazanma talebinde bulunmuş olan bir yabancı başvuru yapabilmek için aranmakta olan ikamet süresi içerisinde toplam altı ayı geçmemek suretiyle Türkiye dışında bulunabilir. Türkiye dışında geçirilen tüm süreler 5901 sayılı kanunda öngörülen ikamet süreleri içerisinde değerlendirilecektir.

 

Türk Vatandaşlığının Tekrar Kazanılması Başvurusunda Bulunabilmek İçin İstenen Belgeler 

 1. Türk vatandaşlığının yeniden kazanılmasını talebini beyan eden form dilekçe,

Türk vatandaşlığının yeniden kazanımı için yapılan başvurular yurt içinde ikamet edilen ilin valiliklerine, yurt dışında ise konsolosluklara yapılır. Başvuru esnasında doldurulan formda 5901 sayılı kanun uyarınca Türk vatandaşlığımı yeniden kazanmak istiyorum, diyerek talep beyan edilir ve imza atılır. Formda ayrıca başvuru sahibi, TC kimlik no, isim, soy isim, anne ve baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyeti, yerleşim adresi, uyruğu, medeni hali gibi kişisel bilgilerinin yanında eşine ait kimlik bilgilerini ve varsa kendisiyle beraber Türk vatandaşlığını kazanmasını istediği çocuklarının bilgilerini beyan eder.

 1. Müracaat makamları tarafından sistemden alınan nüfus kayıt örneği,
 2. Pasaport ya da pasaport yerine geçen belge, başvuran kişi vatansız ise temin edilebiliyorsa bunu gösteren belge,
 3. Başvuru sahibinin medeni durumunu gösterir belge,
 4. Başvuran kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra medeni halinde bir değişiklik meydana gelmişse bunu gösteren belge,
 5. Başvuru sahibi evli ise eş ve çocuklarının aile bağını gösteren nüfus kayıt örneği ya da nüfus kayıt örneği benzeri belge,
 6. Başvuran kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kimlik bilgilerinde bir değişiklik olmuş ise bunu gösteren belge,
 7. Türkiye’de üç yıllık ikamet etme şartı aranarak Türk vatandaşlığına geri kabul edilecek olan kişilerden, başvuru tarihinden itibaren geriye dönük Türkiye’de kesintisiz olarak üç yıl süreyle ikamet ettiklerini gösteren il emniyet müdürlüğünden alınmış yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge ve başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlanmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi,
 8. Hizmet bedelinin maliye veznesine yatırılmış olduğunu gösteren makbuz başvuru dosyasında yer almalıdır.

Herhangi bir nedenle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan, yapılan yersel yazımda kayıt dışı kalmış olan, Türk vatandaşlığından çıkma izni almış, anne veya babanın çıkma izninden daha önce doğmuş ve aile kütüğüne tescili yapılmamış çocuklar, Türk vatandaşlıklarını tekrar kazanmaları halinde anne ve babalarının eski kütüklerine kaydedilirler.

 

Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanımı Başvuru Formunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 1. Form tükenmez kalem ya da dolma kalem kullanılarak kutucukların dışına taşılmadan büyük harf ile okunaklı olarak doldurulmalıdır.
 2. Birden fazla ismi ve soy ismi bulunan kişiler, kısaltma yapmadan aralarında bir boşluk bırakılarak bu isimleri yazmalıdırlar.
 3. Başvuru sahibinin kendisiyle beraber vatandaşlığa geçmesini istediği çocuk sayısı üçten fazla ise ikinci bir form hazırlanarak sadece çocuklarla ilgili bilgi bölümü doldurulur.
 4. Formun doldurulması esnasında herhangi bir alanın yeterli gelmemesi durumunda ikinci bir form doldurulur. İkinci formda sadece yetersiz gelen alanlar doldurularak imzalanır.
 5. Bilgilerin eksik olması, okunamaması veya formun imzasız olması halinde başvuru formu işleme alınmaz.
 6. Türk vatandaşlığının kazanılmasına esas teşkil edecek olan hususların gizlendiğinin ya da yalan beyanda bulunulduğunun sonradan tespit edilmesi hallerinde Türk vatandaşlığının kazanılmasına yönelik karar iptal edilir.
 7. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı işlemler esnasında yalan beyanda bulunduğu takdirde hakkında 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununun 67. Maddesine göre hapis cezası uygulanır.
 8. Başvuru sahibi kendisine bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanmasını istediği çocukları var ise birlikte başvuru yapılır.
 9. Vatandaşlık işlemleri esnasında sahte belge kullanan kişiler Türk ceza kanununun 204. Maddesine göre 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

 

Türk vatandaşlığının evlilik yoluyla kazanımı 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 16. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

 1. Bir Türk vatandaşıyla evlenen kişi doğrudan Türk vatandaşı olma hakkını kazanmaz. Ancak Türk vatandaşı ile en az üç sene süreyle evli olan ve evliliğini sürdüren yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Başvuru yapan kişilerde;
 1. Aile birliği içerisinde yaşıyor olma,
 2. Evlilik birliği ile bağdaşmayan bir faaliyette bulunmama,
 3. Milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel oluşturacak bir hali bulunmama şartları aranmaktadır.
 1. Başvuru sonrası Türk vatandaşı olan eşin ölümü sebebiyle evliliğin sona ermesi halinde, başvuran kişilerde aile birliği içinde yaşıyor olma şartı aranmaz.
 2. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanmış olan yabancılar evlenmenin butlanına yani geçersiz olmasına karar verilmesi durumunda iyi niyetli iseler Türk vatandaşlıklarını muhafaza edebilirler.
 3. Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuruda bulunan kişinin eşi Türk vatandaşlığını sonradan kazanmış ise evlilikte geçen sürenin hesaplanması aşamasında vatandaş olan eşin vatandaşlığı kazanma zamanı dikkate alınır.
 4. Herhangi bir suçtan ötürü yargılaması süren kişiler, hükümlü olanlar veya tutuklular Türk vatandaşlığı kazanımı için başvuruda bulunamazlar.

 

Türk Vatandaşlığının Evlilik Yoluyla Kazanımı İçin Yurt İçinden Yapılacak Başvurularda İzlenecek Yol

Türk vatandaşlığının evlilik yoluyla kazanımı için yurt içi başvuruları ikamet edilen ilin valiliğine gerçekleştirilir. Başvuru sonrası il emniyet müdürlüğü tarafından evliliğin aile birliği içerisinde olup olmadığına dair araştırma yapılır. Soruşturması tamamlanmış olan başvuru sahibinin dosyası il müdürlüklerine oradan da komisyona gönderilir. Evli çiftler komisyon tarafından önce ayrı ayrı sonra birlikte mülakata tabi tutulurlar. Bu sayede evliliğin Türk vatandaşlığını kazanmak için yapılmış sahte bir evlilik olup olmadığı detaylarıyla araştırılır. Komisyon kararı il müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilir ve Bakanlık tarafından başvuru sahibinin Türk vatandaşı olup olmayacağı karara bağlanır. Türk vatandaşlığının evlilik yoluyla kazanımı için doldurulan formda, isim, soy isim, Türkçe adı, Türkçe soyadı, anne ismi, baba ismi, doğum yeri ve tarihi, evlenme tarihi uyruğu, yerleşim adresi, iş adresi ve varsa yabancı kimlik numarası, mesleği, dini, cinsiyeti, daha önce herhangi bir suçtan hüküm giyip giymediği, devam eden davasının olup olmadığı gibi bilgiler istenir. Bunun yanında eşine ait isim, soy isim, TC kimlik numarası, meslek gibi bilgilerde forma yazılır. Bunun yanında başvuru sahibinin kendisiyle beraber Türk vatandaşlığına geçmesini istediği ergin olmayan çocukları bulunuyorsa, bunlara dair bilgilerde forma yazılır.

 

Türk Vatandaşlığının Evlilik Yoluyla Kazanımı İçin Yurt Dışından Yapılacak Başvurularda İzlenecek Yol 

Türk vatandaşlığının evlilik yoluyla kazanımı için yurt dışından yapılan başvurular konsolosluk kanalıyla gerçekleştirilir. Evliliğin aile birliği içerisinde olup olmadığının tespit edilebilmesi için, en az muavin konsolos ünvanı taşıyan bir diplomat tarafından önce eşler ayrı ayrı, sonra bir arada mülakata tabi tutulur. Yabancı uyruklu olan eşin vatandaşı olduğu devletin kanunları izin verdiği takdirde sabıka kaydı alınır. Evliliğin yabancı devletin resmi makamları tarafından da kabul edilip edilmediğine bakılarak, elde edilen sonuçlar Bakanlığa gönderilir.

 

Türk Vatandaşlığının Evlilik Yoluyla Kazanımı Başvurusunda İstenen Belgeler 

 1. Türk vatandaşlığına geçme isteğini belirten form dilekçe,
 2. Başvuru sahibinin hangi devletin vatandaşı olduğunu gösteren pasaport ya da pasaport benzeri belge,
 3. Başvuru sahibi vatansız ise buna dair usulüne uygun olarak onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 4. Tescile esas olacak biçimde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış olan belgenin noter tasdikli tercümesi,
 5. Başvuru sahibinin yerleşim yeri Türkiye’de ise en son tarihli ikamet tezkeresi,
 6. Başvuru sahibinin herhangi bir suçtan dolayı hakkında mahkeme kararı bulunuyorsa, kararın örneği,
 7. İbraz edilmiş olan kimlik bilgilerinde başvuru sahibinin doğum tarihi bilgisinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu eksikliğin giderilmesi için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, bu belgenin temin edilemiyor olması halinde ise 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanunu uyarınca işlem yapılmasını kabul ettiğine dair başvuru sahibinin imzalı beyanı,
 8. Anne ve babanın velayetinde bulunan ve kendisiyle beraber Türk vatandaşlığını kazanmasını istenmekte olan çocuk var ise yurt içerisinde bir noterde ya da yetkili makam huzurunda, yurt dışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili makamları tarafından düzenlenmiş olan diğer ebeveynin muvafakatini (iznini) gösteren belge ya da usulüne göre onaylanmış olan belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 9. Başvuru sırasında ödenmesi gereken hizmet bedelinin maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

 

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Talep Formunun Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 1. Form tükenmez kalem ya da dolma kalem kullanılarak kutucukların dışına çıkılmadan büyük harf ile okunaklı olarak doldurulmalıdır.
 2. Birden fazla ismi ve soy ismi bulunan kişiler, kısaltma yapmadan aralarında bir boşluk bırakılarak bu isimleri yazmalıdırlar.
 3. Kimlik bilgileri, usulüne uygun olarak onaylanmış kimlik belgelerinin noter tasdikli Türkçe tercümelerine uygun şekilde doldurulur.
 4. Türkçe isim ve soy isim alanları, vatandaşlığa geçişte Türkçe isim veya soy isim isteniyorsa doldurulur.
 5. Başvuru sahibinin kendisiyle beraber vatandaşlığa geçmesini istediği çocuk sayısı üçten fazla ise ikinci bir form hazırlanarak sadece çocuklarla ilgili bilgi bölümü doldurulur.
 6. Formun doldurulması esnasında herhangi bir alanın yeterli gelmemesi durumunda ikinci bir form doldurulur. İkinci formda sadece yetersiz gelen alanlar doldurularak imzalanır.
 7. Bilgilerin eksik olması, okunamaması veya formun imzasız olması halinde başvuru formu işleme alınmaz.
 8. Türk vatandaşlığının kazanılmasına esas teşkil edecek olan hususların gizlendiğinin ya da yalan beyanda bulunulduğunun sonradan tespit edilmesi hallerinde Türk vatandaşlığının kazanılmasına yönelik karar iptal edilir.
 9. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı işlemler esnasında yalan beyanda bulunduğu takdirde hakkında 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununun 67. Maddesine göre hapis cezası uygulanır.
 10. Başvuru sahibi kendisine bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanmasını istediği çocukları var ise birlikte başvuru yapılır.
 11. Vatandaşlık işlemleri esnasında sahte belge kullanan kişiler Türk ceza kanununun 204. Maddesine göre 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

 

Türk vatandaşlığının evlat edinme yoluyla kazanımı 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 17. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

 1. Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilmiş olan kişi ergin olmaması (18 yaşından küçük olması), milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel oluşturacak bir durumunun bulunmaması şartıyla, evlat edinme kararının alındığı tarihten itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.
 2. Evlat edinilmiş olan kişi Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra evlat edinenle arasındaki evlatlık ilişkisi herhangi bir sebeple son bulursa Türk vatandaşlığını kaybetmez.
 3. Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilmiş olan ve evlat edinilme tarihinde ergin olan (18 yaşından büyük olan) kişiler için Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması ile ilgili hükümler uygulanmaktadır.

 

Türk Vatandaşlığının Evlat Edinme Yoluyla Kazanımı Başvurusunda İstenen Belgeler 

 1. Türk vatandaşlığına geçme isteğini belirten form dilekçe,

Türk vatandaşlığının evlat edinme yoluyla kazanımı için yapılacak olan başvurular yurt içinde ikamet edilen ilin valiliklerine, yurt dışında ise konsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirilir. Doldurulan form dilekçede velisi, vasisi olunan kişi adına 5901 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca evlat edinme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanması isteği beyan edilir ve imzalanır. Başvuru formu Türk vatandaşlığına geçmesi istenen kişi tarafından değil, veli ya da vasi tarafından doldurulur. Formda, Türk vatandaşlığına geçmesi başvurusunda bulunulan kişinin varsa yabancı kimlik numarası, ismi, soy ismi, Türkçe adı, anne ve baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, madeni hali, yerleşim yeri, cinsiyeti, dini, uyruğu gibi bilgilerin yanında, evlat edinen anne ve babaya ait kimlik bilgileri yazılır.

 1. Usulüne göre hazırlanmış olan doğum belgesinin noter onaylı Türkçe tercümesi,
 2. Türk vatandaşlığına geçmesi istenen kişinin hangi ülkenin vatandaşı olduğunu gösterir belge,
 3. Evlat edinilen kişinin veli ya da vasisi olunduğunu gösterir belge,
 4. Başvuru hizmetleri için alınan bedelin maliye veznesine yatırıldığını gösterir belge istenmektedir.

 

Evlat Edinme Yoluyla Türk Vatandaşlığı Talep Formunun Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 1. Form tükenmez kalem ya da dolma kalem kullanılarak kutucukların dışına taşılmadan büyük harf ile okunaklı olarak doldurulmalıdır.
 2. Birden fazla ismi ve soy ismi bulunan kişiler, kısaltma yapmadan aralarında bir boşluk bırakılarak bu isimleri yazmalıdırlar.
 3. Kimlik bilgileri, usulüne uygun olarak onaylanmış kimlik belgelerinin noter tasdikli Türkçe tercümelerine uygun şekilde doldurulur.
 4. Evlat edinilen çocuğa yeni bir ad verilmemiş ise Türkçe isim bölümü Türkçe ad istenmesi halinde doldurulur.
 5. Mevcut isim muhafaza edilmek istendiği takdirde, Türkçe yazım kurallarına uygun biçimde yazılır.
 6. Formun doldurulması esnasında herhangi bir alanın yeterli gelmemesi durumunda ikinci bir form doldurulur. İkinci formda sadece yetersiz gelen alanlar doldurularak imzalanır.
 7. Bilgilerin eksik olması, okunamaması veya formun imzasız olması halinde başvuru formu işleme alınmaz.
 8. Türk vatandaşlığının kazanılmasına esas teşkil edecek olan hususların gizlendiğinin ya da yalan beyanda bulunulduğunun sonradan tespit edilmesi hallerinde Türk vatandaşlığının kazanılmasına yönelik karar iptal edilir.
 9. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı işlemler esnasında yalan beyanda bulunduğu takdirde hakkında 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununun 67. Maddesine göre hapis cezası uygulanır.
 10. Vatandaşlık işlemleri esnasında sahte belge kullanan kişiler Türk ceza kanununun 204. Maddesine göre 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

 

Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanımı 5901 sayılı kanunun 21. ve 22. Maddesi tarafından düzenlenmiştir. Buna göre, 27. Madde uyarınca anne ya da babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl süresi içerisinde seçme haklarını kullanarak Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılması, bu hakkın kullanılmasına ilişkin şartların tespitinde karar tarihinden itibaren hüküm ifade etmektedir. Seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin eşleri ve çocukları 5901 sayılı kanunun 20. Maddesi hükümlerine tabidirler.

 

5901 sayılı kanunun 20. Maddesi;

5901 sayılı kanunun 20. Maddesi, yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılmasının geçerliliğini ve sonuçlarını hükme bağlamıştır. Buna göre;

 1. Türk vatandaşlığının kazanılmasına yönelik kararlar, karar tarihinden itibaren hüküm ifade ederler.
 2. Yetkili makamların kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması durumu eşin vatandaşlığına tesir etmemektedir. Anne ya da babanın Türk vatandaşlığını kazanmış olduğu tarihte velayeti kendisinde olan çocukları, diğer eşin muvafakat etmesi durumunda Türk vatandaşlığını kazanırlar. Muvafakat verilmemesi hallerinde, muvafakatı vermeyen anne ya da babanın mutad meskeninin bulunduğu ülkenin hakim kararına göre işlem yapılabilir. Türk vatandaşlığını beraber kazanan anne ve babaların çocukları da Türk vatandaşlığını kazanırlar.
 3. Anne ya da babanın Türk vatandaşlığını kazanmış olduğu tarihte kendileri ile beraber işlem görmemiş olan çocukları, ergin olmalarından sonra Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunmaları halinde haklarında 5901 sayılı kanunun 11. Maddesindeki hükümler uygulanır.

5901 sayılı kanunun 11. Maddesi;

5901 sayılı kanunun 11. Maddesi yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığına geçiş yapmak isteyen kişilerde başvuru için aranan şartları belirlemektedir. Buna göre;

 1. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda aşağıdaki şartlar aranmaktadır;
 1. Kendi milli kanunu uyarınca, vatansız ise Türk kanunları uyarınca ergin ve ayırt etme gücünü taşımak,
 2. Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru olarak Türkiye’de kesintisiz beş yıl süresince ikamet etmek,
 3. Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışlarıyla teyit ediyor olmak,
 4. Genel sağlık açısından tehlike içeren bir hastalığının bulunmaması,
 5. İyi bir ahlaka sahip olmak,
 6. Yeterli seviyede Türkçe konuşabilmek,
 7. Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek gelire ve mesleğe sahip olabilmek,
 8. Milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel oluşturacak bir halinin bulunmaması şartları aranmaktadır.
 1. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların, yukarıda sayılan şartlarla beraber taşımakta oldukları devletin vatandaşlığından çıkmaları da istenebilir. Bu takdirin kullanılmasına dair esasların tespit edilmesi Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.

Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkıyla Kazanımı Başvurusunda İstenen Belgeler 

 1. Türk vatandaşlığına geçme isteğini belirten form dilekçe,

Türk vatandaşlığının seçme hakkıyla kazanımı için yapılacak olan başvurular yurt içinde ikamet edilen ilin valiliklerine, yurt dışında ise konsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirilir. Doldurulan form dilekçede 5901 sayılı kanunun 21. Maddesi uyarınca seçme hakkıyla Türk vatandaşlığını kazanması isteği beyan edilir ve imzalanır.. Formda, Türk vatandaşlığına geçmesi başvurusunda bulunulan kişinin varsa yabancı kimlik numarası, ismi, soy ismi, varsa diğer adı ve soy adı, anne ve baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, madeni hali, yerleşim yeri, cinsiyeti, dini, uyruğu gibi bilgilerin yanında, evliyse eşine ait kimlik bilgileri ve kendisiyle beraber Türk vatandaşlığına geçmesini istediği çocukları bulunuyorsa bunların bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

 1. Başvuru sahibinin Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kazanmış olduğu devletin vatandaşlığını gösterir usulünce onaylanmış belgenin noter onaylı Türkçe tercümesi,
 2. Usulüne göre onaylanmış olan medeni hal belgesinin noter onaylı Türkçe tercümesi,
 3. Başvuru hizmet bedelinin maliye veznesine yatırıldığını gösterir belge istenmektedir.

 

Seçme Hakkıyla Türk Vatandaşlığı Talep Formunun Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 1. Form tükenmez kalem ya da dolma kalem kullanılarak kutucukların dışına taşılmadan büyük harf ile okunaklı olarak doldurulmalıdır.
 2. Birden fazla ismi ve soy ismi bulunan kişiler, kısaltma yapmadan aralarında bir boşluk bırakılarak bu isimleri yazmalıdırlar.
 3. Kimlik bilgileri, usulüne uygun olarak onaylanmış kimlik belgelerinin noter tasdikli Türkçe tercümelerine uygun şekilde doldurulur.
 4. Varsa diğer adı ve soy adı alanları, Türk vatandaşlığının kaybından sonra yabancı bir ad veya soy ad alınmışsa doldurulur.
 5. Başvuru sahibinin kendisiyle beraber vatandaşlığa geçmesini istediği çocuk sayısı üçten fazla ise ikinci bir form hazırlanarak sadece çocuklarla ilgili bilgi bölümü doldurulur.
 6. Formun doldurulması esnasında herhangi bir alanın yeterli gelmemesi durumunda ikinci bir form doldurulur. İkinci formda sadece yetersiz gelen alanlar doldurularak imzalanır.
 7. Bilgilerin eksik olması, okunamaması veya formun imzasız olması halinde başvuru formu işleme alınmaz.
 8. Türk vatandaşlığının kazanılmasına esas teşkil edecek olan hususların gizlendiğinin ya da yalan beyanda bulunulduğunun sonradan tespit edilmesi hallerinde Türk vatandaşlığının kazanılmasına yönelik karar iptal edilir.
 9. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı işlemler esnasında yalan beyanda bulunduğu takdirde hakkında 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununun 67. Maddesi uyarınca hapis cezası uygulanır.
 10. Vatandaşlık işlemleri esnasında sahte belge kullanan kişiler Türk ceza kanununun 204. Maddesine göre 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

 

Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanımında Eş ve Çocukların Durumu

 1. Türk vatandaşlığının sonradan kazanımı eşin vatandaşlığına etki etmemektedir.
 2. Türk vatandaşlığını beraber kazanan anne ve babaların çocukları eğer ergin değillerse (18 yaşından küçüklerse), anne ve babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanırlar.
 3. Evlilik birlikteliği içerisinde anne veya babadan herhangi birinin Türk vatandaşlığını kazanması halinde, Türk vatandaşı olmayan eşin izin vermesi halinde ergin olmayan çocuklar da Türk vatandaşlığını elde ederler.
 4. Türk vatandaşlığını kazanan anne ya da babanın Türk vatandaşlığını kazandığı tarihte velayeti kendisinde olan çocuğu, Türk vatandaşı olmayan eşin izin vermesi halinde anne ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır.
 5. Yabancı eşin izin vermemesi durumunda anne veya babanın daimi ikametinin bulunduğu ülkenin vereceği mahkeme kararına göre işlem yapılır.
 6. Anne ya da babadan bir tanesinin vefat etmiş olması durumunda, Türk vatandaşlığını kazanan anne veya babaya bağlı olarak çocuklar da Türk vatandaşlığını kazanırlar.
 7. Türk vatandaşlığını kazanan annenin evlilik birliği dışında doğmuş olan çocuğu anneye bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır.
 8. Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuran anne ya da babanın çocuklarının kendisiyle birlikte işlem görmesi esastır. Anne ya da babanın Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri esnasında kendisiyle beraber başvurusu yapılmayan çocukları ergin olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçmek isterlerse Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması esaslarına tabi olacaklardır.

 

Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılmasında Çocuklardan İstenen Belgeler

Anne veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanmak için talepte bulunan çocuklardan aşağıdaki belgeler istenmektedir.

 1. Çocuk evlilik birliği içerisinde dünyaya gelmişse ve anne ya da babaya bağlı olarak işlem yapılacaksa;
 1. Doğum belgesi
 2. Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı,
 3. Anne ya da babanın muvafakat belgesi,
 4. Anne ve babaya ait evlenme belgesi.
 1. Çocuk boşanma ile son bulmuş olan evlilikten dünyaya gelmişse ve anne ya da babaya bağlı olarak işlem yapılacaksa;
 1. Doğum belgesi,
 2. Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı,
 3. Diğer eşin muvafakat belgesi,
 4. Velayet kararı,
 1. Çocuk anne veya babadan birisinin ölümü ile son bulan evlilikten meydana gelmiş, anne ya da babaya bağlı olarak işlem yapılacaksa;
 1. Doğum belgesi,
 2. Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı,
 3. Anne ya da babaya ait ölüm belgesi,
 4. Anne ve babaya ait evlenme belgesi.
 1. Çocuk evlilik birliği dışında dünyaya gelmişse ve anneye bağlı olarak işlem yapılacaksa;
 1. Doğum belgesi,
 2. Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı,
 3. Çocuğun doğmuş olduğu tarihte annenin bekar olduğunu gösteren belge.
 1. Çocuk evlilik birliği dışında dünyaya gelmişse ve babaya bağlı olarak işlem yapılacaksa;
 1. Doğum belgesi,
 2. Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı,
 3. Çocuk ile baba arasında soy bağının olduğunu kanıtlayan belge,
 4. Velayet kararı,
 5. Annenin muvafakat belgesi.

 

Vatandaşlık Başvurularında Belgelerin Temin Edilememesi Durumu

Türk vatandaşlığını kazanma başvuruları esnasında müracaatta bulunan kişilerin vatansız olmaları durumunda ya da uyruğunun bulunduğu devlet makamlarından istenen belgelerin bir veya bir kaçını alamaması halinde, başvuru sahibinin durumu bakanlığı bildirilir. Bakanlık başvuru sahibiyle ilgili olumlu görüş bildirir ise Türk vatandaşlığına başvuruda bulunan kişiden eksik belgelerin içeriğinde bulunması gereken bilgiler yazılı beyan olarak alınır. Kişinin yalan beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi durumunda Türk vatandaşlığına geçilmiş olsa dahi işlem iptal edilir ve kişi Türk vatandaşlığından çıkarılır.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı kazanmalarına ilişkin hükümler 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 42. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan etmeleri durumunda vatandaşlık alabilirler.
 2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını daha sonra kazanmış olan kişiler için 5901 sayılı kanunun 11. Maddesindeki hükümler uygulanır.

5901 sayılı kanunun 11. Maddesi;

5901 sayılı kanunun 11. Maddesi yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığına geçiş yapmak isteyen kişilerde başvuru için aranan şartları belirlemektedir. Buna göre;

 1. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda aşağıdaki şartlar aranmaktadır;
 1. Kendi milli kanunu uyarınca, vatansız ise Türk kanunları uyarınca ergin ve ayırt etme gücünü taşımak,
 2. Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru olarak Türkiye’de kesintisiz beş yıl süresince ikamet etmek,
 3. Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışlarıyla gösteriyor olmak,
 4. Genel sağlık açısından tehlike içeren bir hastalığının bulunmaması,
 5. İyi bir ahlaka sahip olmak,
 6. Yeterli seviyede Türkçe konuşabiliyor olmak,
 7. Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler varsa bu kişilerin geçimini sağlayabilecek gelire ve mesleğe sahip olabilmek,
 8. Milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel oluşturacak bir halinin bulunmaması şartları aranmaktadır.
 1. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların, yukarıda sayılan şartlarla beraber taşımakta oldukları devletin vatandaşlığından çıkmaları da istenebilir. Bu takdirin kullanılmasına dair esasların tespit edilmesi Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türkiye Vatandaşlığına Geçiş Başvuru Belgeleri

 1. Türk vatandaşlığına geçme isteğini belirten form dilekçe,

Türk vatandaşlığına geçmek isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için yapılacak olan başvurular yurt içinde ikamet edilen ilin valiliklerine, yurt dışında ise konsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirilir. Doldurulan form dilekçede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup 5901 sayılı kanunun 42. Maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kazanması isteği beyan edilir ve imzalanır. Formda, Türk vatandaşlığına geçmesi başvurusunda bulunulan kişinin varsa yabancı kimlik numarası, ismi, soy ismi, varsa diğer adı ve soy adı, anne ve baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, madeni hali, yerleşim yeri, cinsiyeti, dini, uyruğu gibi bilgilerin yanında, evliyse eşine ait kimlik bilgileri ve kendisiyle beraber Türk vatandaşlığına geçmesini istediği çocukları bulunuyorsa bunların bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığının doğumla kazanıldığını gösteren yetkili makamlarca verilmiş olan belge,
 2. Medeni hale dair belge,
 3. Evli ise eşinin, varsa ergin olmayan çocuklarının kimliklerini ve aile bağlarını kanıtlayan belge istenmektedir.

 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığına Geçişleri Sırasında Dolduracakları Başvuru Formunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Form tükenmez kalem ya da dolma kalem kullanılarak kutucukların dışına taşılmadan büyük harf ile okunaklı olarak doldurulmalıdır.

 1. Birden fazla ismi ve soy ismi bulunan kişiler, kısaltma yapmadan aralarında bir boşluk bırakılarak bu isimleri yazmalıdırlar.
 2. Kimlik bilgileri, usulüne uygun olarak onaylanmış kimlik belgelerinin noter tasdikli Türkçe tercümelerine uygun şekilde doldurulur.
 3. Başvuru sahibinin kendisiyle beraber vatandaşlığa geçmesini istediği çocuk sayısı üçten fazla ise ikinci bir form hazırlanarak sadece çocuklarla ilgili bilgi bölümü doldurulur.
 4. Formun doldurulması esnasında herhangi bir alanın yeterli gelmemesi durumunda ikinci bir form doldurulur. İkinci formda sadece yetersiz gelen alanlar doldurularak imzalanır.
 5. Bilgilerin eksik olması, okunamaması veya formun imzasız olması halinde başvuru formu işleme alınmaz.
 6. Türk vatandaşlığının kazanılmasına esas teşkil edecek olan hususların gizlendiğinin ya da yalan beyanda bulunulduğunun sonradan tespit edilmesi hallerinde Türk vatandaşlığının kazanılmasına yönelik karar iptal edilir.
 7. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı işlemler esnasında yalan beyanda bulunduğu takdirde hakkında 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununun 67. Maddesine göre hapis cezası uygulanır.
 8. Vatandaşlık işlemleri esnasında sahte belge kullanan kişiler Türk ceza kanununun 204. Maddesine göre 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

 

Vatandaşlık İşlemlerinde Alınan Hizmet Bedelleri

Vatandaşlık işlemlerinde alınan hizmet bedellerine ilişkin hükümler 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 45. Maddesinde belirlenmiştir. Buna göre;

 1. Türk vatandaşlığının sonradan kazanımına ilişkin verilen hizmet bedeli karşılıkları, Bakanlık ve Maliye Bakanlığı tarafından beraber belirlenir. Tahsil edilen hizmet bedelleri bütçeye gelir kaydedilir.
 2. 193 sayılı gelir kanununa göre geliri olmayan kişilerden ve kendileriyle beraber işlem gören ergin olmayan çocuklarından ilgili kanunun birinci fırkası uyarınca hizmet bedeli tahsil edilmez.

 

TRA Pasaport