TRA, Travel Residence Agency.
ÇÖZÜM SUNAN ORTAK HÜKÜMETLER
ÜCRETSİZ TELEFON DESTEĞİ İÇİN:

Öğrenci İkamet İzni

ogrenci-ikamet-izniTürkiye’deki üniversitelerde ya da bu üniversitelere bağlı dil öğretim merkezlerinde eğitim görecek olan yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkiye’ye giriş yapmalarından sonra en geç bir ay süresi içerisinde ikamet tezkeresi almak için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 38 ile 41. Maddesi ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 35 ile 39. Maddeleri öğrenci ikamet izni düzenlenmektedir. Buna göre;

 1. Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimi görecek yabancılara öğrenci ikamet izni verilmektedir.
 2. Bakımı ve masrafları gerçek ya da tüzel kişiler tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek olan yabancılara, velilerinin ya da yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenimleri boyunca birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilir ve bu izin uzatılabilir.
 3. Öğrenci ikamet izni, öğrencinin anne ve babası ile diğer yakınlarına, ikamet izni alma hususunda hiçbir hak sağlamamaktadır.
 4. Öğrenim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz.

 

 

Öğrenci ikamet izni alabilmek için üniversiteye yeni kabul edilmiş olan ön lisans, lisans ve lisans üstü yabancı uyruklu öğrenciler kabul mektuplarıyla birlikte ülkelerinde bulunan Türk elçiliğinden öğrenim vizesi almalıdırlar. Bu vizeler genel itibariyle 1 ay süresi için verilmektedir ve yabancı uyruklu öğrenci Türkiye’ye geldikten sonra bu 1 ay içerisinde üniversiteye kaydını yaptırmalıdır. Türkiye’ye öğrenim amacıyla vize alıp gelen yabancı uyruklu öğrenciler, ülkeye giriş yapmalarından itibaren 1 ay süresi içerisinde öğrenim amaçlı ikamet izni talebiyle okullarının bulunduğu ilin valiliğine başvuru yapmalıdırlar.

Öğrenciler üniversiteye kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra alacakları öğrenim belgesiyle birlikte gerekli evrakları hazırlayarak okullarının bulunduğu ilin valiliklerine sunmalı ve 1 yıl süreyle geçerli öğrenim amaçlı ikamet tezkerelerini almalıdırlar. İkamet izni başvuruları en geç 90 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Başvuru esnasında eksik belge sunulması durumunda bu belgeler yabancı uyruklu öğrenciye bildirilecek ve en geç 15 gün içerisinde belgelerin tamamlanması istenecektir. İkamet izinleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından basılıp posta yoluyla başvuru sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Yabancı uyruklu öğrencilerin ikamet tezkereleri geçerli olduğu süre içerisinde Türkiye’ye giriş yapmaları için tekrar vize almalarına gerek yoktur. Bu ikamet izniyle belirlenen süreler içerisinde Türkiye’den çıkış yapabilir ve vize almadan tekrar Türkiye’ye dönebilirler.

İkamet süresi dolan yabancı uyruklu öğrenciler en fazla 15 gün  içerisinde ikamet izinlerini uzatmalıdırlar. Bu süre içerisinde ikamet izinlerini uzatmayan öğrenciler hakkında yasal işlem uygulanmaktadır.

Kayıtlarını donduran, okulla ilişiği kesilen, kendi isteği doğrultusunda okuluyla ilişiğini kesen, mezun olan öğrencilerin listelerini okullar düzenli olarak Emniyet Müdürlüklerine bildirmektedirler. Bu bildirimler sonucunda, ilgili öğrencilerin ikamet izinleri iptal edilmektedir. Bu sebeple, bu durumda bulunan öğrencilerin maksimum 15 gün içerisinde Türkiye’yi terk etmeleri ya da farklı bir ikamet izni türüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Aksi durumda bu kişilere yasal işlem uygulanmaktadır.

Bir yıldan daha kısa bir süre izinli olan bir öğrenci, Türkiye’ye gelirken turist vizesiyle giriş yaparak kaydını yenileyebilir. Ancak izin süresi 1 yılı geçen öğrencilerin yeniden öğrenci vizesi alması gerekmektedir. Bu öğrenciler ikamet tezkereleri iptal edildiği için onunla Türkiye’ye giriş yapamazlar.

Herhangi bir okulu kazanmış olduğu halde süresi içerisinde kaydını yaptırmayan yabancı uyruklu öğrencilerin bilgileri okul idareleri tarafından emniyet yetkililerine bildirilmekte ve bu kişiler öğrenci ikamet izni alma haklarını kaybetmektedir.

İkamet izni başvurusu yapan yabancı uyruklu öğrencilere başvuru evraklarını teslim etmelerinden sonra ikamet izni müracaat belgesi verilmektedir. Bu belgeyle birlikte yabancı uyruklu öğrencilerin kısa süreliğine (en fazla 15 gün) Türkiye’den ayrılmaları mümkün olmaktadır.

İkamet izninin dolmasına 60 gün kala ikamet izni uzatma başvurusu yapılabilir. Her koşulda ikamet izni bitmeden uzatma başvurusunun yapılmış olması gerekmektedir.

 

 1. Aile ikamet izni bulunmayan ilk ve orta derecede öğrenim görecek olan yabancı uyruklu kişiler,
  Aile ikamet izni bulunan ilk ve ortaöğretim seviyesinde eğitim görecek yabancılar 18 yaşına kadar ikamet izni almaya gerek kalmadan eğitimine devam edebilmektedir. Ancak 18 yaşını dolduran ve halen ortaöğretim seviyesinde eğitime devam eden öğrencilerin ikamet izni alamları gerekmektedir.
 2. Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora, TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi), DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi) seviyelerinde eğitim görecek olan yabancı uyruklu kişilere öğrenci ikamet izni düzenlenebilir.

Öğrenci ikamet izni, öğrencinin sadece eş ve çocuklarına aile ikamet izni başvuru işlemlerinde destekleyici olma hakkı sağlar. Diğer yakınlarına ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamamaktadır.

 

Yabancı uyruklu öğrencinin öğrenim süresi bir senden kısa ise öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz.

Kamu kurumları ve kuruluşları aracılığıyla gelip Türkiye’de öğrenim görecek olan yabancı uyruklu öğrencilere öğrenim süresi boyunca ikamet izni verilebilir.

Bakımı ve masrafları gerçek ya da tüzel kişiler tarafından karşılanan ilk ve orta derece öğrenim görecek olan yabancı uyruklu öğrencilere, velilerinin ya da yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenim süresi boyunca birer yıllık sürelerde öğrenci ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir.

 

Öğrenci ikamet izninin düzenlenebilmesi için Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 39. Maddesinde yer alan şartların taşınması gerekmektedir. Buna göre;

 1. Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek,
 2. İlgili kanunun 7. Maddesi kapsamına girmemek,
  Yabancılar kanunun 7. Maddesi Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek olan yabancıları düzenlemektedir. Buna göre;
  • Aşağıdaki yabancılar, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyerek geri çevrilirler;

- Pasaportu, pasaport yerine geçen herhangi bir belgesi, çalışma izni, ikameti ya da vizesi olmayanlar ile bu belgeleri ya da izinleri hileli yollarla elde ettikleri veya bu belgelerin sahte olduğu anlaşılanlar,

- Vize, vize muafiyeti ya da ikamet izni sürelerinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli olarak pasaport ya da pasaport yerine geçen belgesi olmayan kişiler,

- 15. Maddenin 2. Fıkrası saklı kalmak koşuluyla, vize muafiyeti kapsamında olsalar bile, 15. Maddenin 1. Fırkasında sayılan yabancı uyruklular.

15. madde vize verilmeyecek olan yabancı uyruklu kişilere dair düzenleme getirmektedir. Buna göre;

 • 1. Aşağıda belirtilen yabancılara vize verilmez:
 • Türkiye’ye girişleri yasaklı olan kişiler,
 • Talep ettikleri vize süresinden en az altmış gün daha uzun süreyle pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi bulunmayan kişiler,
 • Kamu düzeni ya da kamu güvenliği açısından sakıncalı görülen kişiler,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine esas olan suç ya da suçlulardan sanık olan kişiler veya hükümlü olanlar,
 • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birisini taşıyan kişiler,
 • Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş ya da Türkiye’de kalış amacını haklı bir sebebe dayandıramayanlar,
 • Kalacağı süreyi kapsayan geçerli bir sağlık sigortası olmayan kişiler,
 • Kalacağı süre içerisinde, yeterli ve düzenli bir maddi imkana sahip olmayan kişiler,
 • Vize ihlalinden ya da önceki ikamet izninden doğan veya 21.07.1953 tarihli 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki kanuna göre takip edilmesi ve tahsil edilmesi gereken alacakları ödemeyi kabul etmeyen kişiler ya da 26.09.2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca takip edilen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyen kişiler,
 • 2. On beşinci madde kapsamında olmasına rağmen vize verilmesinde yarar görülen kişilere bakanın onayı doğrultusunda vize verilebilir.

    3. Türkiye’de ikamet edeceği adres bilgilerini vermek.

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay süresi içerisinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden ayrıca sağlık sigortası istenmemektedir. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay süresi içerisinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybeden yabancı uyruklu öğrencilerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenmektedir.

 

 1. Öğrenci ikamet iznine sahip olan yabancı uyruklu öğrenciler, aynı öğretim kurumunda fakülte ya da bölüm değişikliği ile aynı ilde öğretim kurumu değişikliği yapmaları durumunda öğrenciliğe ara verilmemesi ve süresinde bildirimde bulunulması koşuluyla mevcut ikamet izni geçerliliğini koruyacaktır. İkamet izni öğrenim süresinden kısa ise iznin bittiği tarihten itibaren öğrenim süresi kadar uzatma yapılır.

Farklı bir ilde öğrenime devam edecek olan yabancı uyruklu öğrencilere, öğrenime devam edilecek il valiliği tarafından mevcut ikamet izni kesilerek yeni öğrenim süresi kadar öğrenci ikamet izni düzenlenecektir.

 

Türkiye’de örgün öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak koşuluyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin çalışma izni başvurularını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapmaları gerekmektedir.

 

Öğrenci ikamet izni başvurusunun reddedilmesi, mevcut ikamet izninin iptali ya da uzatılmamasının nedenleri aşağıdaki gibidir;

 1. Yabancı uyruklu öğrencinin öğrenimini sürdüremeyeceği yönünde kanıtların ortaya çıkması,
 2. Öğrenci ikamet izninin düzenlenebilmesi için aranan şartların karşılanamaması ya da ortadan kalkması,
 3. Öğrenci ikamet izninin veriliş amacı dışında farklı bir amaçla kullanıldığının tespit edilmesi,
 4. Yabancı uyruklu öğrenci hakkında geçerli sınır dışı etme kararı ya da Türkiye’ye giriş yasağının bulunması, durumlarında kısa dönem ikamet izni verilmemekte, verilmişse iptal edilmekte, süresi bitenler de uzatılmamaktadır.

 

AB eğitim ve gençlik programları kapsamında Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencilere vize türlerine bakılmaksızın ikamet izni verilmektedir. Programın içeriğine göre üniversitelerde öğrenim veya staj görecek olan yabancı uyruklulara Öğrenci İkamet İzni, diğerlerine Kısa Dönem İkamet izni düzenlenecektir. Bu türdeki projelerle gelen öğrencilerden geçimlerini ne şekilde temin ettiklerine dair bilgi ve belge talep edilmemektedir.

 

Öğrenci ikamet izni,, öğrencinin anne ve babası ile diğer yakınlarına ikamet izni alma konusunda herhangi bir hak sağlamamaktadır. Bu kişiler varsa ayrıca şartlarını sağladıkları bir ikamet iznine başvuruda bulunabilirler.

 

Türkiye’de öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni alabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı bir yıldan sonra başlar ve haftada yirmi dört saatten fazla bir süre olamaz. Ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma usul ve esasları ayrıca belirlenmektedir.

 

Ortak Belgeler

 1. Yabancı uyruklu başvuru sahibi ve/veya başvuru sahibinin yasal temsilcisi tarafından imzalanmış ikamet izni başvuru formu,
 2. Pasaport ya da yerine geçen belgenin kimlik bilgileri ve fotoğrafının bulunduğu sayfalar ile işlem görmüş olan sayfalarının aslı ve fotokopisi
 3. Dört adet son 6 ay içerisinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik özelliğe sahip fotoğraf,

Fotoğraflar aile fotoğrafı, özçekim, tanınmayı zorlaştıracak, güncel olmayan ya da siyah beyaz olmamalıdır. Sisteme yüklenecek bu tip fotoğraflar kabul edilmemekte ve bu kişilere ikamet izni düzenlenmemektedir.

 1. Kalınacak olan süre boyunca yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olunduğuna dair beyan,

Bu beyan başvuru formunda bildirilir. İdare tarafından destekleyici belge istenebilir.

 1. Geçerli sağlık sigortası,

Sigortanın süresi geçerli olan ikamet izninin süresini kapsamalıdır. Aşağıda bildirilen sigortalardan bir tanesi yeterli kabul edilmektedir;

 1. Sosyal güvenlik kurumundan alınmış e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü provizyon belgesi,
 2. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına ilişkin il sosyal güvenlik birimlerinden alınmış e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü belge,
 3. Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılmış olan başvuruya ilişkin e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü belge,
 4. Özel sağlık sigortası.

Özel sağlık sigortasına ait olan poliçede; “İş bu poliçe 06.06.2014 tarihli ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak olan özel sağlık sigortasına dair genelgede belirtilmiş olan asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” İbaresi yer almalıdır. Başvuru esnasında özel sağlık sigortası yaptırmış olanlar, sigorta poliçelerinin imzalı ve kaşeli ya da mühürlü olan asıllarını ibraz etmelidirler. Uzatma başvurularında, başvuru dosyasına sadece poliçenin onaylı (imzalı, kaşeli) örneği konulmalıdır.

 1. E-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanıldığını gösteren öğrenci belgesi.

Kalış Nedenine Göre Belgeler

İlkokul (1 yıl)

Türkiye Cumhuriyetine ait dış temsilciliklernden alınmış kalış amacına uygun vize.

Ortaokul (1 yıl)

Türkiye Cumhuriyetine ait dış temsilciliklernden alınmış kalış amacına uygun vize.

Lise (1 yıl)

Türkiye Cumhuriyetine ait dış temsilciliklernden alınmış kalış amacına uygun vize.

Askeri liseler (1 yıl)

Türkiye Cumhuriyetine ait dış temsilciliklernden alınmış kalış amacına uygun vize.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan okullarda öğrenim görenler (1 yıl)

(Büyükelçilik ve Konsolosluk okulları, Uluslararası kuruluşlar) (harca tabi)

Türkiye Cumhuriyetine ait dış temsilciliklernden alınmış kalış amacına uygun vize.

Ön lisans (2 yıl)

Ortak belgeler.

Lisans (4 yıl)

Ortak belgeler.

Lisans –Veterinerlik Fakülteleri, Eczacılık, Diş Hekimliği (5 yıl)

Ortak belgeler.

Lisans – Tıp Fakültesi (6 yıl)

Ortak belgeler.

Harp okulları (4 yıl)

Türkiye Cumhuriyetine ait dış temsilciliklernden alınmış kalış amacına uygun vize.

Yüksek Lisans (2 yıl)

Ortak belgeler.

Doktora (3 yıl)

Ortak belgeler.

TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi) (3 yıl)

TUS kapsamında olunduğuna ilişkin belge.

DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Alanlar) (3 yıl)

DUS kapsamında olunduğuna ilişkin belge.

Üniversitesi tarafından Türkçe kursuna yönlendirilenler (1 yıl)

Türkçe dil kursu vermeye yetkili olan kurum ya da kuruluştan alınacak olan eğitim görüldüğüne ilişkin e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü belge. Belgede kursun süresi de belirtilmelidir.

Erasmus Programı Kapsamında Gelenler (1 yıl)

Öğrenim görülecek olan kurumdan alınan öğrenim amaçlı değişim programı kapsamında olunduğunu gösteren e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü belge.

Diğer Uluslararası Değişim Programları Kapsamında Gelenler (1 yıl)

Öğrenim görülecek olan kurumdan alınan öğrenim amaçlı değişim programı kapsamında olunduğunu gösteren e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü belge.

Öğrenci İkamet İzni Belgelerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 1. Öğrenciler talep etmeleri durumunda kayıt tarihinden itibaren üç ay süresi içerisinde genel sağlık sigortası kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmemektedir. Ancak üç ay süresi içerisin de genel sağlık sigortası yaptıran öğrencilerin bu durumu idareye bildirmeleri gerekmektedir.
 2. Başvuru esnasında verilecek olan öğrenci belgeleri öğrenim görülen kurumdan mutlaka e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü olarak alınmalıdır.
 3. Öğrenci ikamet izni sahibi yabancı uyruklu kişiler normal öğrenim sürelerinde mezun olamamaları halinde, tekrar edilen ve aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanıldığını gösteren nitelikte bir öğrenci belgesini beyan ettikleri her yıl için bir kerede en fazla 1 yıllık öğrenci ikamet izni alabilirler.
 4. İlkokul, ortaokul ve liseye kayıt yaptıracak olan öğrencilerin öğrenci ikamet iznine başvuruda bulunabilmeleri için öğrenim amacına uygun vize ile gelmeleri gerekmektedir.
 5. Herhangi bir üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora programlarına kayıtlı olmadığı halde yalnızca Türkçe öğrenme maksadıyla Türkiye’ye gelip bu programlara kayıt yaptıran yabancı uyruklular öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunamazlar. Bu kişilerin kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
 6. Açık öğretim programına kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunamazlar. Bu öğrencilerin şartlarını taşıdığı diğer ikamet izni türlerine başvurmaları gerekmektedir.
 7. Üniversitelere özel öğrenci, misafir öğrenci ve araştırma programı kapsamında gelen yabancı uyruklu öğrenciler öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunamazlar. Bu kişilerin şartlarını taşıdığı diğer ikamet izni türlerinden bir tanesine başvuruda bulunması gerekmektedir.
 8. İkamet izni süresi içerisinde;
  - Aynı üniversiteden farklı bir fakülte veya bölümde öğrenime devam edilmesi,
  - Aynı şehirde farklı bir üniversiteye geçiş yapılması durumlarında, öğrencilik statüsünde kesinti olmaması koşuluyla, bilgilerini güncellemek için il göç idaresi müdürlüğüne 20 iş günü içerisinde durumun bildirilmesi gerekmektedir.
 9. Farklı şehirde fakülte, bölüm ya da üniversite değişikliği olması durumunda 10 gün içerisinde yeni üniversitenin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğüne ikamet izni için müracaat edilmesi gerekmektedir. Bütün işlemler yeni üniversitenin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğü tarafından yürütülecektir.
 10. Kira sözleşmesiyle kalan yabancı uyruklu kişilerin, sözleşmelerinin noter onaylı örneğini başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir.
 11. Hotel, otel gibi bir yerde konaklayan yabancı uyrukluların, bu yerlerde kaldıklarına dair belgeleri başvurularına eklemeleri gerekmektedir.
 12. Öğrenci yurdunda kalan yabancı uyruklu kişilerin, yurtta kaldıklarına dair e-imzalı veya imzalı ve mühürlü ya da kaşeli belgeyi de başvurularına eklemeleri gerekmektedir.
 13. Akrabalar dışında üçüncü bir kişinin yanında ikamet edecek olan kişilerin, yanında kalacakları kişiden noter onaylı taahhüt almaları gerekmektedir. Yanında kalınacak olan kişi evli ise ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü istenmektedir.
 14. Çalıştırma amacıyla misafir etme, ev ve bakım hizmetleri, izinsiz çalışma kapsamında değerlendirilmektedir. Bu gibi durumlarda yabancı uyruklu kişiye ve işverene idari para cezası uygulanmakta ve seyahat ile diğer tüm masrafları işverene ait olmak üzere yabancı uyruklu kişi için sınır dışı etme işlemi başlatılmaktadır.
 15. Çocuklar için, pasaport ya da pasaport yerine geçen belge veya ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, doğum belgesi istenmektedir. Anne ya da babadan birisinin bulunmaması durumunda (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi sunmalıdır) onaylı muvafakat beyanı istenmektedir. Boşanma durumlarında çocuğun onaylı velayet belgesi istenmektedir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışlarsa e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü olmalıdır. Eğer yurt dışından temin edilmişlerse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gereklidir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülkelerden birinin vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülkenin makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı ya da bu hususta yetkilendirilmiş Türk makamları) istenmektedir.
 16. Başvuru sahibinin on sekiz yaşından daha küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi veya babası ya da yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek koşuluyla Türkiye’deki gerçek veya tüzel kişiler tarafından verilecek olan taahhütname aranmaktadır.
 17. Evlilik cüzdanı ya da evli olunduğunu kanıtlayan belgenin bilgi içeren sayfalarının (genellikle ilk 3 sayfa) onaylı fotokopisi istenmektedir. Bu belge Türk makamlarından (İl/İlçe nüfus müdürlüklerinden temin edilebilir) alınmış ise e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü olmalıdır. Yurt dışından temin edilmesi durumunda noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülkelerden birinin vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülkenin makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı ya da bu hususta yetkilendirilmiş Türk makamları) istenmektedir.
 18. Geçiş başvurularında önceki ikamet izni belgesinin aslı ibraz edilmelidir ve fotokopisi başvuru belgelerine eklenmelidir.
 19. Uzatma başvurularında, başvuru dosyasına sadece pasaport ya da yerine geçen belgenin noter onaylı, kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfaların fotokopisi koyulmalıdır. Pasaportun aslı gönderilmemelidir.
 20. Harçlar sistem üzerinden kredi kartıyla sanal POS kullanılarak, süreksiz vergi tahsil eden vergi dairelerine, Maliye Bakanlığının anlaşmalı olduğu bankalara, Maliye Bakanlığı veznelerine başvuru numarası bildirilerek ödenebilir.
 21. İkamet izni harç ve belge bedelinin ödendiğine ilişkin makbuzlar başvuru belgelerine eklenmelidir. Ödeme makbuzları iki nüsha halinde istenmelidir. Bu nüshalardan bir tanesi başvuru sahibinde kalacak, diğeri başvuru belgelerine eklenecektir. Sistem üzerinden kredi kartıyla sanal POS kullanarak ödeme yapılması durumunda ayrıca makbuz sunulmasına gerek yoktur.
 22. Uzatma başvurularında, başvuru dosyasına sadece harç ve belge bedelinin ödendiğine dair makbuz koyulmalıdır. Sistem üzerinden kredi kartıyla sanal POS kullanarak ödeme yapılması halinde makbuzu ibraz etmeye gerek yoktur. Başvuru dosyasına para, çek ve sair ödeme araçları koyulmamalıdır.
 23. Uzatma başvuruları PTT’den iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla ya da kargoyla gönderilmelidir. Adi posta olarak gönderilen başvurular kabul edilmemektedir.
 24. Uzatma başvurularında belgelerin sistem üzerinden başvuru yapılmasından sonra 5 iş günü içerisinde gönderiminin sağlanması gerekmektedir. Postadan gelmeyen başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.
 25. İstenen tüm belgelerin makbuzla beraber A4 boyutunda büyük bir zarf içerisinde başvuruda bulunulan il göç idaresi müdürlüğüne PTT’den iadeli taahhütlü ya da kargo aracılığıyla 5 iş günü içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.
 26. Tüm başvuruların PTT’den iadeli taahhütlü ya da kargo ile ayrı ayrı gönderilmesi gerekmektedir. Aynı zarf ile iletilen birden fazla kişiye ait başvuru belgeleri işleme konmamaktadır.
 27. Postayla iletilen belgelerin beyan edilen bilgilerden farklı olmasından ya da başvurunun eksik belge nedeniyle değerlendirmeye alınmamasından kaynaklanan sorunlardan (posta ya da kargoya dair sorunlar hariç) başvuru sahibi sorumludur.

 

TRA Pasaport