TRA, Travel Residence Agency.
ÇÖZÜM SUNAN ORTAK HÜKÜMETLER
ÜCRETSİZ TELEFON DESTEĞİ İÇİN:

Evlilik Vizesi

Türk Vatandaşı ile Evlilik Vizesi - Aile İkamet İzni Başvurusu

Türkiye evlilik vizesi için kanunların öngörüldüğü şekilde ikamet izni başvuruları yabancıların vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulundukları ülkelerdeki Türk konsolosluklarından alınabilmesi yakın bir zamanda uygulamaya koyulacaktır. Bu aşamaya geçilene kadar yabancılar ikamet izin başvurularını ikametin gerçekleşeceği ilin valiliklerine veya Göç İdarelerine yapmaktadırlar.

Önemli: Göç İdaresi Aile ikamet müracatı için E-İkamet Randevu sistemine adres tanımlaması yamanız gerekecektir. 

Bir ülkenin vatandaşı olmayanların uluslararası hukuk kuralları ve ülkelerin ulusal hukuklarına paralel olarak uygulamaya koyulan bir takım hakları ve yükümlülükleri mevcuttur. Bu hak ve yükümlülükler arasında ülkelerde kurulan yasal bağlantıların en önemli zeminlerinden birisi hiç şüphesiz ikamet izinleridir. İkamet kavramı bir bireyin hukuki manada yaşama iradesi gösterdiği yer olarak tanımlanabilir. Kişiler kendi iradeleriyle oturdukları bu yeri ikametgah biçiminde ülkenin yetkili kurumları aracılığıyla beyan etmekle yükümlüdürler. Ülkelerde yaşayan tüm kişilerin yanında ülkenin vatandaşı olmayanlar için de sosyal ve hukuki kurallar geçerli olmaktadır.

Ülkelerin hukuki düzeni ve yabancı vatandaşların sosyal düzeni için gerekli olan ikamet izni, yabancı bir vatandaşa ülke içerisinde belirli bir süre boyunca ve belirli bir yerde yaşama hakkı sağlayan belgedir. Yetkili makamların düzenlediği bu izin belgesi, kişinin ülkenin kanunları tarafından belirlenmiş olan belirli şartları sağlaması ve talepte bulunması doğrultusunda düzenlenmektedir.

Geçerli olan bir ikamet iznine sahip olan tüm kişiler vize izninden muaf olmak kaydıyla ülkeye giriş veya ülkeden çıkış yapabilirler. İkamet izni sayesinde Türkiye’de kalmakta olan yabancı bir kişi izin süresinin sonuna geldiği takdirde ikamet şartlarını hala taşıyorsa, ülkeden çıkış yapmasına gerek olmadan ikametgahının bulunduğu il valiliklerinden sahip olduğu ikametgahını uzatabilir veya başka bir ikamet izni için gerekli şartları sağlaması durumunda yeni durumu için ikametgah izni çıkartabilir.

İkamet izni için başvuru işlemleri yapılırken 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanununun düzenlemiş bulunduğu uygulama doğrultusunda refakat uygulaması kaldırılarak, her yabancının başvuru ve izin belgesinin ayrı düzenlemesi uygulaması getirilmiştir. İkamet izinlerine başvurular yabancılar tarafından bizzat yapılabileceği gibi yabancıların yasal temsilcileri veya avukatları aracılığıyla da yapılabilmesi mümkündür. Fakat bu hususta idari birimlere tanınan inisiyatif doğrultusunda genellikle başvuruyu almakta olan makam başvuru esnasında yabancı vatandaşında hazır bulunmasını talep etmektedir.

6458 sayılı kanun uyarınca uygulamaya koyulan bir başka yenilik de çalışma izninin ikamet izni yerine geçebiliyor olmasıdır. Kanunun 27 inci maddesinde yabancı kişinin çalışma izni alması halinde ayrıca ikamet izni almasına gerek olmadığı açıkça belirtilmekte ve çalışma izni boyunca Türkiye’de kalma hakkını elde ettiği beyan edilmektedir. Türkiye’ye yurt dışından gelerek yerleşmiş olan ve Türk vatandaşlığı olmayan kişilerin çeşitli yollarla Türk vatandaşlığına başvurmaları söz konusu olmaktadır. Bunları

 

 

Aile ikamet izinleri, Türkiye’de bulunan destekleyicinin yabancı eşine, kendisinin ya da eşinin ergin olmayan fakat bakıma muhtaç olan çocuklarına verilmektedir. (Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı kanunun 28. Maddesi kapsamına girenler, ikamet izni sahipleri, mülteciler ve ikincil koruma statüsü sahipleri destekleyici olarak anılmaktadır. 5901 sayılı kanunun 28. Maddesi şu hususları içermektedir, Doğum yoluyla Türk vatandaşlı olan, ancak çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenler ve kendileriyle birlikte bu hususta işlem gören çocukları; milli güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin olan tüm hükümler saklı kalmak koşuluyla askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü, kamu görevlerine girme, seçme ve seçilme, muafen araç ya ada ev eşyası ithal etme gibi hakların dışında, sosyal güvenliğe ilişkin olarak kazandıkları haklar saklı kalmak ve bu hakların kullanımına ilişkin kanunlardaki hükümlere tabi olmak koşuluyla Türk vatandaşlarına tanınan tüm haklardan aynen yararlanmayı sürdürürler.)

Eşin ikamet iznini alabilmesi için bahsi geçmekte olan destekleyicinin,

 • Tüm aile fertlerini kapsamak üzere geçerli sağlık sigortasının bulunması,
 • Fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmamak koşuluyla aylık gelirinin bulunması,
 • Son beş sene içerisinde aile düzenine karşı herhangi bir suç işlememiş olduğunun adli sicil kaydıyla belgelenmiş olması,
 • En az bir yıl süresinde Türkiye’de ikamet ediyor olması,
 • Adres kayıt sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.

Eğer destekleyicinin birden fazla eşi bulunuyorsa bu durumda, eşlerden sadece birisine ve çocukların tamamına bu izin verilebilir.

Aile ikamet izni süreleri her seferinde en fazla iki yıllık sürelerle verilmektedir ve bu süreler destekleyicinin ikamet izni süresini aşamazlar. Aile ikamet izni altında Türkiye’de bulunan 18 yaşın altındaki çocuklar, ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim görme hakkını elde ederler. En az üç yıl süresince bu izinle kalan çocuklar, 18 yaşını doldurmalarıyla birlikte talep etmeleri halinde kısa dönem ikamet iznine geçiş yapabilirler. Aile ikamet izni almış olan bir kişinin destekleyicisinden boşanması halinde, yabancı eş en az üç yıl süreyle aile ikamet izniyle Türkiye’de kalmışsa kısa dönem ikamet izni alabilir. Ancak aile içi şiddet sebebiyle mağdur olduğu mahkeme kararlarıyla tespit edilmiş olan yabancı eşlerde bu şart aranmamaktadır.

Aile ikamet izniyle Türkiye’de ikametini sürdürmekte olan kişilerin kanunun 35. Maddesinde aranmakta olan şartların ortadan kalkması, son bir sene içerisinde toplamda yüz seksen gün yurt dışında bulunmuş olmaları ve evliliklerinin sırf ikamet izni alabilmek için yapılmış olduğunun valiliklerce tespit edilmesi halin de ikamet izinleri iptal edilir. Sahte evlilik yoluyla vatandaşlığa geçmiş olan kişilerin vatandaşlıkları da iptal edilmektedir.

Aile ikamet izni haricinde, Kısa dönem ikamet izinleri, öğrenci ikamet izinleri, uzun dönem ikamet izinleri, insani ikamet izinleri, insan ticareti mağduru ikamet izinleri gibi ikamet izinleri bulunmaktadır.
 

Onaylanan Aile İkamet İzni Belgeleri Nasıl Dağıtılmaktadır?
Onaylanan Aile ikamet izni belgeleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bastırılarak, PTT kanalıyla yabancıların ikamet adreslerine gönderilmektedir.
 

Aile İkamet İznine Sahip Olan Kişilerin Ülkeye Girişi İçin Vize Gerekli Midir? Vize kimlere verilmez?
Geçerli bir ikamet iznine sahip olan tüm yabancı vatandaşları vize izninden muaf olmak koşuluyla ülkeye giriş ve çıkış gerçekleştirebilirler. Bunun yanında yabancılara vize uygulamasıyla ilgili olarak 6458 sayılı yasanın 15. Maddesi kimlere vize verilebileceğini düzenlemektedir. İlgili yasaya göre aşağıda belirtilen hususlar dahilinde yabancılara vize verilmemektedir.

 1. Ülkeye giriş yapabilmek için talep ettikleri vize süresinden en az altmış gün veya daha uzun süre pasaport ya da pasaport yerine geçecek belgesi bulunmayan kişilere,
 2. Türkiye’ye girmesi yasaklanmış olan yabancı kişilere,
 3. Kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından sakıncalı bulunan kişilere,
 4. Kamu sağlığını tehtit edebilecek hastalıklardan birisini taşıyan kişilere,
 5. Türkiye’nin tarafı olduğu anlaşmalarda belirtildiği şekilde, suçluların geri verilmesini esas alan suçlardan birisini işlemiş olanlar veya bu suçlardan ötürü sanık olan kişiler ya da bu suçlardan hüküm giymiş kişiler,
 6. Kalacağı süreyi kapsayacak şekilde geçerli olan bir sağlık sigortasına sahip olmayan kişiler,
 7. Türkiye’ye neden geldiklerini, neden Türkiye üzerinden geçiş yapıyor olduklarını veya Türkiye’de3 kalış amaçlarını haklı bir gerekçeye dayandıramayan kişiler,
 8. Türkiye’de kalacakları süre boyunca düzenli ve yeterli, bir maddi imkanı bulunmayan kişiler,
 9. Vize ihlalinden kaynaklanan veya daha önceki ikamet izinlerinden ötürü doğmuş olan ya da 21 Temmuz 1953 tarihini taşıyan ve 6183 numaralı amme alacaklarının tahsili kanunda belirtilen takip ve tahsil edilmesi gerekli olan borçlarını ödemeyi reddeden veya 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk ceza kanunu uyarunca takibi yapılmakta olan borç ve cezalarını ödemeye yanaşmayan kişilere Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından vize verilmemektedir.

15. madde kapsamına girmesine rağmen vize verilmesinde yarar olduğu düşünülen kişilere bakanlığın onayı dahilinde vize verilebilmektedir.
 

Aile İkamet İznine Sahip Kişiler İkametları Bittiğinde Ne Yapmalıdırlar?
Aile ikamet iznine sahip olan bir yabancı vatandaş, ikamet izni süresinin sonuna geldiği takdirde ikamet izni şartlarını hala taşıyorsa, Türkiye’den çıkış yapmasına gerek olmadan ikametgahının olduğu ilin valilikleri aracılığıyla ikamet iznini uzatabilir ya da başka bir ikamet izni için şartları sağlaması halinde yeni durumuna ilişkin olan ikamet iznini çıkartabilir.
 

Aile İkamet İzni Başvurusunu Yabancı Vatandaş Adına Bir Başkası Gerçekleştirebilir Mi?
Aile ikamet izni başvuru işlemleri esnasında daha önce geçerli olan refakat uygulaması kaldırılarak 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanunu tarafından yeni bir düzenleme getirilmiştir. Bu düzenlemeye göre her yabancı vatandaşın başvuru ve izin belgesi ayrı ayrı düzenlenecektir. İkamet izni başvuruları yabancılar tarafından bizzat gerçekleştirilebileceği gibi yabancı vatandaşların yasal temsilcileri ya da avukatları aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Ancak bu konu hakkında idari birimlere tanınmış olan inisiyatif doğrultusunda genellikle başvuru alan makamlar başvurunun yapıldığı esnada yabancı vatandaşında hazır bulunmasını istemektedirler.
 

Çalışma İznine Sahip Olan Kişiler Aile İkamet İzni de Almak Zorundalar Mı?
6458 sayılı kanun tarafından uygulamaya geçirilen yeniliklerden bir tanesi de çalışma izninin ikamet izni yerine geçiyor olmasıdır. İlgili kanunun 27. Maddesi yabancıların çalışma iznine sahip olmaları halinde ayrıca ikamet izni almalarına gerek olmadığını açıkça beyan etmektedir. Çalışma izni süresinde yabancı vatandaşın Türkiye devletinde kalma hakkını elde ettiği kanunda açıkça belirtilmektedir.
 

Aile İkamet İzni Süreleri Ne Kadardır?
Aile ikamet izni süreleri verildiği her seferde iki yıllık sürelerle verilmektedir. Aile ikamet izni süresi destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.
 

Aile İkamet İzni Almış Olan Ailelerin Çocukları Türkiye’de Eğitim Görebilir Mi?
Aile ikamet izni adı altında Türkiye’de bulunmakta olan 18 yaşın altındaki çocuklar, ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim alabilme hakkını elde ederler. Türkiye’de en az üç yıl süresince aile ikamet izniyle kalmış olan çocuklar, 18 yaşını doldurduklarında talep etmeleri üzere kısa dönem ikamet iznine geçiş yapabilirler.
 

Aile İkamet İzniyle Türkiye’de Bulunan Eşin Destekleyicisinden Boşanması Halinde Nasıl Bir Uygulama Yapılmaktadır?
Aile ikamet izniyle Türkiye’de ikamet etmekte olan kişinin destekleyicisinden boşanması halinde, yabancı olan eş eğer üç yıl süresince aile ikamet izniyle Türkiye’de ikamet etmişse kısa dönem ikamet iznine geçiş yaparak Türkiye’de kalmayı sürdürebilir. Aile içi şiddete sebebiyle mağdur olmuş olan yabancı eşlerde durumun mahkeme tarafından tespit edilmesiyle koşuluyla bu şart aranmamaktadır.
 

Destekleyicinin Diğer Ülke Kanunlarına Göre Birden Fazla Eşi Bulunuyorsa Nasıl Bir Uygulama Yapılmaktadır?
Eğer destekleyicinin diğer ülkelerin kanunları uyarınca birden fazla eşi bulunuyorsa, bu durumda aile ikamet izni eşlerden sadece bir tanesine ve çocukların tamamına sağlanmaktadır.
 

Anlaşmalı Evlilik Yapılarak Aile İkamet İzni alınabilir Mi?
Anlaşmalı evlilik yoluyla aile ikamet izni alınması kanunlar tarafından yasaklanmış bir uygulamadır. Anlaşmalı evlilik yapılması suretiyle talep edilen aile ikamet izinlerine ilişkin kanunlar 6458 sayılı yasanın 37. Maddesindeki hükümlerle belirlenmiştir. Buna göre;
1.             Aile ikamet izni talep eden kişilere aile ikamet izinleri verilmeden veya ilgili izinler uzatılmadan önce sahte evlilik yapmış olduklarına dair makul bir şüphe bulunuyorsa, evliliğin sadece aile ikamet izni alabilmek amacıyla yapılıp yapılmadığnın kişilerin ikamet ettikleri ilin valilikleri tarafından araştırılabilir. Araştırmanın sonucunda evliliğin aile ikamet izni alabilmek maksadıyla yapıldığı belirlenirse, aile ikamet izni verilmez ve verilen izinler iptal edilir.
2.             Aile ikamet izni verilmiş olan kişiler iznin verilmesinden sonra evliliklerinin anlaşmalı olup olmadığı konusunda ikamet ettikleri ilin valiliği tarafından denetimden geçirilebilirler.
3.             Anlaşmalı evlilik yoluyla alınmış olan ve sonradan bu durumun tespit edilmesiyle iptal edilen aile ikamet izinleri, kanunda ön görülen ikamet izin sürelerinin toplanması aşamasında hesaplanmazlar.
 

Aile İkamet İzinleri Hangi Koşullarda İptal Edilir?
Aile ikamet iznine sahip olan kişilerin izinleri belirli koşulların oluşmasıyla beraber iptal edilebilirler. Hala aile ikamet izniyle Türkiye’de ikametini sürdüren kişilerin 6458 sayılı kanunun 36. Maddesinde belirtilen durumlarda aile ikamet izinleri iptal edilir. Bu göre;

 1. 6458 sayılı yasanın 35. Maddesinin birinci fırkasında bulunan destekleyicinin taşıması gereken koşulların ortadan kalkması ve yine 6458 sayılı yasanın 35. Maddesinin üçüncü fırkasında yer alan yabancı vatandaşların taşıması gereken şartların ortadan kalkması halinde aile ikamet izni iptal edilir.
 2. Aile ikamet iznine sahip olan kişi hakkında geçerli bir sınır dışı kararının bulunması veya Türkiye’ye giriş yasağına sahip olması halinde aile ikamet izni iptal edilir.
 3. Alınmış olan aile ikamet izninin, alınma amacının dışında başka bir amaçla kullanıldığının tespit edilmesi halinde aile ikamet izni iptal edilir.
 4. Aile ikamet iznine sahip olan kişinin son bir sene içerisinde toplamda yüz seksen günden fazla süreyle yurt dışında bulunduğu tespit edilirse aile ikamet izni iptal edilir.
 5. Aile ikamet izni alabilmek için sahte evlilik yaptığı tespit edilen kişilerin aile ikamet izinleri iptal edilir.

 

Aile İkamet İzni Talepleri Hangi Koşullarda Reddedilir?
Aile ikamet izni başvurusunda bulunan kişilerin aile ikamet izni talepleri aşağıda yer alan koşullar halinde reddedilmektedir.

 1. 6458 sayılı kanunun 35. Maddesinin birinci fırkasında yer alan destekleyicinin taşıması gereken şartların oluşmaması ve yine 6458 sayılı kanunun 35. Maddesinin üçüncü fırkasında yer alan aile ikamet izni talebinde bulunan yabancı vatandaşın taşıması gereken şartların karşılanmaması durumunda başvuru reddedilir.
 2. Aile ikamet izni talebinde bulunan kişi hakkında geçerli bir sınır dışı etme kararının bulunması veya Türkiye’ye giriş yapmasını yasaklayan bir kararın bulunması durumunda aile ikamet izni başvurusu reddedilir.
 3. Aile ikamet izni alabilmek için sahte evlilik yapılmış olduğunun tespit edilmesi halinde aile ikamet izni başvurusu reddedilir.

 

Aile İkamet İzinleri Hangi Durumlarda Uzatılmaz?
Süresi biten aile ikamet izinleri aşağıda belirtilen hallerde uzatılmamaktadır;

 1. 6458 sayılı kanunun 35. Maddesinin birinci fırkasında yer alan destekleyicinin taşıması gereken şartların oluşmaması ve yine 6458 sayılı kanunun 35. Maddesinin üçüncü fırkasında yer alan aile ikamet izni talebinde bulunan yabancı vatandaşın taşıması gereken şartların karşılanmaması durumunda aile ikamet izinleri uzatılmaz.
 2. Aile ikamet iznine sahip olan kişi hakkında geçerli bir sınır dışı kararının bulunması veya Türkiye’ye giriş yasağına sahip olması halinde aile ikamet izni uzatılmaz.
 3. Alınmış olan aile ikamet izninin, alınma amacının dışında başka bir amaçla kullanıldığının tespit edilmesi halinde aile ikamet izni uzatılmaz.
 4. Aile ikamet iznine sahip olan kişinin son bir sene içerisinde toplamda yüz seksen günden fazla süreyle yurt dışında bulunduğu tespit edilirse aile ikamet izni uzatılmaz.
 5. Aile ikamet izni alabilmek için sahte evlilik yaptığı tespit edilen kişilerin aile ikamet izini uzatılmaz.

 

Aile İkamet İznine Sahip Olan Kişiler İl Değiştirmeleri Halinde Ne Yapmalıdırlar?
Aile ikamet iznine sahip olan yabancılar ikamet izinlerini aldıkları ilden daha farklı bir ile taşınmaları durumunda, yeni taşındıkları ilde ikamet etmek üzere en geç 20 iş günü içerisinde başvuruda bulunarak yeni ikamet izni almaları gerekmektedir. Bu işlemde, ikamet izninin türünde bir değişiklik olmuyorsa, yeni bir ikamet izni belgesi düzenlenmekle beraber, harcı ödenmiş olan süre tekrar harca tabi tutulmamaktadır.
 

Çalışma Amacıyla Yabancı Kişiyi Misafir Etmek Aile İkamet İzni Kapsamında Değerlendirilir Mi?
Çalışma amacıyla yabancı ülke vatandaşını misafir etmek, ev ve bakım hizmetlerini gördürmek için misafir etmek izinsiz çalışma kapsamında değerlendirilmektedir. Bu durumlarda yabancı kişiye ve işverene idari para cezası uygulanmakta ve tüm seyahat masrafları işverene ait olmak üzere yabancı kişi hakkında sınır dışı etme işlemi yapılmaktadır.
 

Aile İkamet İzninde Destekleyicinin Ölümü Halinde Bu Kişi Üzerinden Alınmış Olan İkamet İzni Geçerliliğini Kaybeder Mi?
Aile ikamet izni almış olan bir yabancı destekleyicisinin bu süre içerisinde vefat etmesi halinde ikamet izni süresinin sonuna kadar Türkiye’de kalmaya devam edebilir. Sürenin tamamlanmasıyla birlikte kısa dönem ikamet izni talebinde bulunabilir.

 

6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanununun 35. Maddesine göre

 1. Aile ikamet izni talebi yapılırken, destekleyicide aşağıdaki şartlar aranmaktadır;
  - Destekleyicinin toplam geliri asgari ücretten az olmamak koşuluyla, ailedeki bulunan fert başına kazandıkları ücretin üçte birinden az olmayan aylık gelire sahip olması,
  - Destekleyicinin sağladığı şartların ailenin nüfusuna göre, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun olacak biçimde barınma şartlarına sahip olması ve tüm aile fertlerini kapsayıcı sağlık sigortasının bulunması,
  - Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle destekleyicinin beş yıl süresi içerisinde aile düzenine karşı işlenmiş olan herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olduğunun adli sicil kaydıyla belgelenmiş olması,
  - Destekleyicinin Türkiye’de en az bir yıl süresince ikamet izniyle kalıyor olması,
  - Destekleyicinin adres kayıt sisteminde kaydının bulunması.
 2. Bilimsel araştırma amacıyla ikamet iznine ya da çalışma iznine sahip olanlar, 5901 sayılı kanunun 28. Maddesi kapsamında bulunanlar veya Türk vatandaşlarıyla evli olan yabancılara destekleyici şartları arasında bulunan, destekleyicinin Türkiye’de en az bir yıl süreyle ikamet izniyle kalıyor olması, maddesi uygulanmaz.
 3. Türkiye’de destekleyicinin yanında kalmak için aile ikamet izni talebinde bulunacak olan yabancı vatandaşlarda aşağıdaki şartlar aranmaktadır;
  - Başvuru yapan kişinin 6458 sayılı yasanın 34. Maddesinin birinci fırkası kapsamında olduğunu gösteren belgeleri ve bilgileri ibraz etmesi (eş olunduğuna veya 18 yaşından küçük çocuklara ilişkin bilgi ve belgeler)
  - Başvuru yapan kişinin 6458 nolu yasanın 34. Maddesinin birinci fırkasında belirtilen kişilerle beraber yaşadığını ya da yaşama niyeti içerisinde olduğunu ortaya koyması,
  - Evliliği aile ikamet izni alabilmek amacıyla yapmamış olmak,
  - Eşlerden her birinin on sekiz yaşını doldurmuş olması,
  - 7. Madde kapsamına girmemek.
 4. Türkiye’de ikamet eden mülteciler ve ikincil koruma statüsü altındaki kişilerde, bu maddenin birinci fırkasında belirtilen şartlar aranmayabilir.

6458 sayılı yasanın 7. Maddesi;

 1. Aşağıdaki durumlarda yabancıların Türkiye’ye girişlerine izin verilmeden geri çevrilmektedir;
  - Ülkeye giriş yapmak isteyen kişinin pasaportu, pasaport yerine geçen bir belgesi, vizesi ya da ikamet veya çalışma izni olmayanlarla bu belgeleri ya da izinleri hileli yollarla edindiği veya bu belgelerin sahte olduğu anlaşılan kişiler.
  - Vizesi, vize muafiyeti ya da ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış günlük süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen herhangi bir belgesi olmayan kişiler.
  - 6458 nolu yasanın 15. Maddesinin 2. Fırkası saklı kalmak koşuluyla, vize muafiyeti kapsamında olsalar bile, 15. Maddenin birinci fırkasında sayılan yabancılar.
 2. Bu maddeyle ilgili olarak yapılan tüm işlemler, geri çevrilmiş olan yabancılara tebliğ edilirler. Tebligatta, yabancıların ilgili karara karşı itiraz haklarını etkin bir şekilde nasıl kullanabilecekleri ve bu süreç içerisinde diğer yasal hak ve yükümlülüklerine ilişkin bilgilendirme yer almaktadır.

6458 sayılı yasanın 15. Maddesi;

 1. Aşağıda belirtilen hususlar dahilinde yabancılara vize verilmez;
  • Talep etmiş oldukları vize süresinden en az altmış gün daha uzun süreli olarak pasaport ya da pasaport yerine geçen herhangi bir belgesi olmayanlar,
  • Türkiye’ye girişi yasaklı olan yabancılar,
  • Kamu düzeni ya da kamu güvenliği açısından sakıncalı görülen kişiler,
  • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilebilecek hastalıklardan birisini taşıyanlar,
  • Türkiye Cumhuriyeti devletinin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine esas olan suçlar ya da bu suçlardan sanık olanlar veya bu suçlardan hükmü bulunan kişiler,
  • Kalacağı süreyi kapsayacak geçerli sağlık sigortası bulunmayan kişiler,
  • Türkiye’ye giriş yapma, Türkiye’den geçme ya da Türkiye’de kalış amacını haklı gerekçelere dayandıramayanlar,
  • Türkiye’de kalacağı süre içerisinde yeterli ve düzenli bir maddi imkana sahip olmayan kişiler,
  • Vize ihlalinden ötürü ya da önceki ikamet izninden doğan veya 21.07.1953 tarihli ve 6183 nolu amme alacaklarının tahsil usulü kanunu uyarınca takip ve tahsil edilmesi gereken borçlarını ödemeyi kabul etmeyen ya da 26.09.2004 tarihli ve 5237 numaralı Türk ceza kanununa göre takibi yapılan borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyen kişiler,
 2. 15. Madde kapsamında olmasına rağmen vize verilmesinde yarar görülen kişilere bakanın onayı dahilinde vize verilebilir.

 

Aile ikamet izni taleplerinin reddedilmesi, iptal edilmesi veya uzatılmamasına ilişkin olarak belirlenen hükümler 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanununun 36. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre aşağıdaki durumlarda kişilere aile ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir veya süresi bitmiş olan kişilerin izinleri uzatılmaz.

                  - 6458 sayılı yasanın 35. Maddesinde yer alan birinci ve üçüncü maddelerde yer alan şartların karşılanamaması ya da ilgili şartların ortadan kalkmış olması,

                  - Aile ikamet izni alma şartlarının ortadan kalkmasıyla birlikte kısa dönem ikamet izni verilmemesi,

                  -  İlgili kişinin hakkında geçerli bir sınır dışı etme kararının ya da Türkiye’ye giriş yasağı kararının bulunması,

                  - Aile ikamet izninin veriliş amacı dışında başka bir amaç için kullanıldığının tespit edilmesi,

                  - İzni talep eden kişinin son bir yıl süresi içerisinde toplamda yüz seksen günden daha uzun süreyle yurt dışında kalmış olması durumlarında izin talebi reddedilir, iptal edilir veya uzatılmaz.

 

Anlaşmalı evlilik yapılması yoluyla talep edilen aile ikamet izinlerine ilişkin hükümler 6458 numaralı yabancılar ve uluslararası koruma kanununun 37. Maddesinde belirlenmiştir. Buna göre;

 1. Aile ikamet izni verilmeden ya da uzatılmadan önce kişiler hakkında makul bir şüphe bulunuyorsa, evliliğin sadece ikamet izni alabilmek maksadıyla yapılıp yapılmadığı kişilerin ikamet ettiği ilin valiliği tarafından araştırılır. Araştırma sonucuna göre, evliliğin ikamet izni alma amacıyla yapıldığı tespit edilirse, aile ikamet izni verilmez, verilmiş olan izinler de iptal edilir.
 2. Aile ikamet izni verilmiş olan kişilere izin verilmesinden sonra evliliğin anlaşmalı olup olmadığı hususunda valilik tarafından denetim gerçekleştirilebilir.
 3. Anlaşmalı evlilik yoluyla alınmış olan ve sonradan iptal edilen ikamet izinleri, kanunda ön görülen ikamet izin süresinin toplanması aşamasında hesaba katılmaz.

 

TRA Pasaport