TRA, Travel Residence Agency.
ÇÖZÜM SUNAN ORTAK HÜKÜMETLER
ÜCRETSİZ TELEFON DESTEĞİ İÇİN:

DUS Sınavı

DUS Sınavı Nedir?

Dus sınavı nedir? Açılımı Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı olan DUS, Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi almak isteyen öğrencileri objektif kriterler çerçevesinde seçebilmek için yapılan bir sınavdır. Önceleri ALES ve KPSS sınavı ve mülakat ile uzmanlığa seçilen adaylar Nisan 2012 tarihinden itibaren yapılmaya başlanan Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı ile seçilmeye başlanmıştır. Diş hekimliği fakültesinde uzmanlığı yapılan sekiz adet bölüm bulunmaktadır. Bunlar,

 1. Çocuk Diş Hekimliği
 2. Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
 3. Ortodonti
 4. Periodontoloji
 5. Endodonti
 6. Protetik Diş Tedavisi
 7. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
 8. Restoratif Diş Tedavisi olarak sıralanabilirler.

 

 

Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına girebilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranmaktadır;

 1. Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının yapılmış olduğu tarih itibariyle Türkiye’de tabiplik ya da diş hekimliği mesleğini yapmaya yetkili olan kişiler,
 2. 657 numaralı Devlet Memurları kanununun 48. Maddesinin A fıkrasının 4 ve 5 numaralı bentlerinde belirtilen şartlara sahip olan kişiler,

(657 sayılı kanunun 48. Maddesinin A fıkrasının 4. bendi kamu haklarından mahrum bulunmamak şartını koyarken, 5. bendi Türk ceza kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi, kasten işlenmiş olan bir suçtan dolayı bir yıl ya da daha uzun süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenmiş olan suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı olan suçlar, irtikap, zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, hileli iflas, güveni kötüye kullanma, edimin ifasına fesat karıştırma, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklı malvarlığı değerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış olmak şartını koymaktadır.)

 1. Askerlikle ilişiği bulunmayan ya da askerlik hizmetini tamamlamış veya yedek sınıfa geçirilmiş, yahut 1111 sayılı askerlik kanununun 86 ve 89 uncu maddesinde öngörülen durumlardan bir tanesine girmeyen kişiler,

(1111sayılı askerlik kanununun 86. Maddesi, yoklamada bulundukları yerlerdeki askerlik şubelerine, elçiliklere ya da konsolosluklara gelmeyen ve bu kanunda yazılı olan bir mazerete sahip olduğuna dair belge beyan etmemiş olanlardan, birlikte yoklamaya girdikleri ayı doğumluların yurt genelinde normal sevk yılı içerisindeki ilk celp ve sevk tarihlerinden sonra ve son celp ve sevk dönemlerinin bitiminden önce ele geçirilmiş ya da kendiliğinden gelen kişiler bulundukları yerlerde resmi bir hekime veya en yakın yerde bulunmakta olan asker hastanesine muayene ettirilmektedirler. Muayene sonucunda askerliğe elverişli oldukları tespit edilenlerden erteleme hakkı olmayan kişiler Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilerek sınıf ve tertibat yerlerine hemen sev edilirler. Bu durumda bulunanlar hakkında il ve ilçe kurulları tarafından yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır. 1111 sayılı askerlik kanununun 89. Maddesi, sınıf ve tertibatı belirlenmiş olan kişiler, yapılan bildirim ya da duyuru üzerine beraber sevk edilebilecekleri emsallerinin sevk tarihlerinin son gününe kadar gelmeyen ve bu durumun 47. Maddede yazılı bulunan özürlerinden ötürü meydana gelmediği anlaşılanlar ile sevk edilmesinin ardından askerliğini yapacağı kıtaya gitmeden kaçan kişiler, yakalanıp erteleme hakkı bulunmayan kişiler derhal sevk edilirler.)

 1. Mesleğini ve sanatını uygulaması esnasında ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edecek bedeni ve ruhani bir hastalığı olmayan kişiler,
 2. 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 1076 sayılı yedek subay ve yedek askeri memur kanununa göre askerlik hizmetini yapmakta olan kişiler için, bu hizmetlerini uzmanlık eğitimine giriş sınavı günü itibariyle 3 ay süresi içerisinde bitirecek durumda olan kişiler DUS sınavına girebilirler.

 

26 Nisan 2014 tarihinde ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili kanuna göre Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi yönetmeliği belirlenmiştir. Buna göre,

 1. Diş Hekimliği fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme ve yerleştirme işlemleri ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafınca yürütülmektedir.
 2. DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) sonucuna göre uzmanlık eğitimine kabul edilecek olan adaylar, yaptıkları tercihlere göre mevcutta bulunan kontenjanlara yerleştirileceklerdir.
 3. Özlük hakları sağlık bakanlığında kalmak koşuluyla açılmış olan kontenjanlara başvuruda bulunan adaylar 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkında çıkarılan kanun hükmünde kararname hükümlerine tabi olacaklardır. Buna göre,
 1. Bakanlık ve bakanlığa bağlı olan kuruluşların kadrolarında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatı kurallarına göre diğer kamu kurumları ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi ya da yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılabilir. Bu şekilde bir eğitim yapmak isteyen kişiler, döner sermaye ek ödemesi hariç her türde mali ve sosyal hakları Bakanlık ya da Bakanlığa bağlı kuruluşlar tarafından karşılanmak koşuluyla ilgili kurum ve kuruluşlarda görev alırlar. Bu kişiler, eğitimlerini bitirdiklerinde görevlendirme süresi kadar Bakanlık ya da Bakanlığa bağlı kuruluşlarda hizmet yapmakla yükümlüdürler. Söz konusu olan personellerden örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefil senedi alınmaktadır. Bu kişilerin hizmet yükümlülüklerini yerine getirmeden görevden ayrılmaları halinde, müstafi sayılması, görevine son verilmesi ya da Devlet memurluğundan çıkarılması halinde, kendileri için Bakanlık tarafından yapılmış her türlü ödeme toplamından, var ise hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanmış olan miktarın indirilmesinden sonra kalan bakiye miktarı kendilerinden kanuni faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Tahsilat işlemi borcun miktarı ve ilgilinin durumu dikkate alınarak azami beş yıl süresince taksitlendirilerek yapılmaktadır.
 2. Uzmanlık eğitimini kazanan kişilerin eğitim sırasındaki başarısızlıkları ya da kendi istekleri doğrultusunda uzmanlık eğitimini bırakmaları halinde ise görevlendirme süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmaları zorunlu tutulmuştur. Belirlenen hizmet süresi boyunca Bakanlığa hizmet etmek istemeyenlere yapmış oldukları her türden masrafın tamamı a maddesindeki esaslar doğrultusunda ödettirilecektir.
 1. 2016 yılındaki DUS İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde gerçekleştirilecek olup, sınav 09.30’da başlayacak ve 150 dakika (2,5 saat) süresince devam edecektir.
 2. DUS sınavına giriş yapacak olan adayların programa girişleri için DUS puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde bulundurularak bilgisayarla yerleştirme yapılacaktır. Adaylarda yerleştirme işleminin gerçekleştirilebilmesi için yabancı dil yeterliliği aranmaktadır.
 3. YDS, ÜDS ya da KPDS’den en az 50 bin puan almış olan adaylar dışında ÖSYM tarafından belirlenmiş olan Yabancı Dil Eşdeğerliliğine dair tabloda belirtilmiş olan sınavlardan geçer belgesi bulunan adaylar, diğer şartları da taşımak koşuluyla Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabilirler. (ÖSYM tarafından tespit edilenYabancı Dil Eşdeğerliliğine ait tabloda belirlenen sınavlardan geçer not alındığına dair belgesi bulunan adaylar tercih aşamasında bu belgenin noter onaylı suretini dilekçenin ekinde tercih süresi dolmadan başvuru merkezine ulaştırmakla yükümlüdürler.)

26 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmiş olan Diş Hekimliği ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 3. Fıkrası Yabancı Dil Yeterliliği hakkında bilgi vermektedir. Buna göre;

 

 1. DUS sınavı sonuçlarına göre adayların yerleştirilebilmesi için yabancı dil yeterliliği aranmaktadır.
 2. Yabancı dil yeterliliği sağlanabilmesi için İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden bir tanesinde Bakanlık tarafından yapılan veya yaptırılan sınavlardan ya da ÖSYM tarafından yapılmakta olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS), yüz üzerinden en az elli puan almış olma şartı aranmaktadır. (Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavlar Sağlık Bakanlığından takip edilebilir.)
 3. Daha önce yapılmakta olan Kamu Personelleri Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversiteler arası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), sınavlarından herhangi birisinden en az elli puan alan kişiler Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabilirler.
 4. Yabancı Dil Sınavlarının sonuçları beş yıl süresi boyunca geçerli olup, beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesaplamasında ilgili sınava başvurma tarihi dikkate alınmaktadır.
 5. Diş hekimliğine Uzmanlık Eğitimi Giriş sınavına başvuran adayların yerleştirme işlemleri esnasında bu hususlara dikkat etmeleri kendi yararlarına olacaktır. Bunun yanında adayların, tercihlerini yaptıkları aşamada uluslararası geçerliliği olan ve ÖSYM tarafından Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosu aracılığıyla yukarıda sözü edilmekte olan sınavlardan elli puana denk kabul edildiği ilan edilmiş bir sınav sonuç belgesinin noter onaylı kopyasını tercih zamanı bitmeden ÖSYM’ye dilekçe ekinde ulaştırmalarından sonra yerleştirme işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Yabancı Dil Sınavlarının eşdeğerlilik yönergesi aşağıda belirtilen maddelerde yer almaktadır.

 

Amaç ve Kapsam

MADDE-1

 1. ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Sınavlarının eşdeğerlilik yönergesinin amacı, uluslararası yabancı dil sınavı düzenleyen kurumların ve kuruluşların yapmış olduğu sınavların Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan YDS’ye eşdeğerliliğinin değerlendirilmesi ve eşdeğerlilik tespitine dair usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE-2

 1. ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Sınavlarının eşdeğerlilik yönergesi 17.2.2011 tarihinde, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme MerkeziBaşkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında yayınlanmış olan kanunun 7. maddesinin 6.fıkrasınadayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE-3

 1. Bu Yönergede geçmekte olan ifadelerden;

a) Başkanlık, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını ifade etmektedir.

b) Daire Başkanlığı ifadesi, Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanlığınıbelirtmektedir.

c) Denetçi ifadesi, Daire Başkanlığının bu Yönerge kapsamında denetimle görevlendirmiş olduğu görevliyibelirtmektedir.

d) Eşdeğerlik kavramı, Başkanlığın yapmakta olduğu yabancı dil sınavlarının uluslararası alandaki yabancı dil sınavları ilemuhteva ve uygulama güvenirliliği esasları yönünden denkliğini ifade etmektedir.

e) Eşdeğerlik Çalışma Komisyonu, Eşdeğerlik dosyasını bilimsel yönden inceleyen üniversiteöğretim üyelerinden oluşan komisyonu ifade etmektedir.

f) YDS, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılmakta olan Yabancı Dil BilgisiSeviye Tespit Sınavını ifade etmektedir.

g) Yönetim Kurulu kavramı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Yönetim Kurulunu ifade etmektedir.

 

Görev ve Yetki

MADDE-4

 1. 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin altıncı fıkrasına göre, Başkanlık tarafındanfarklı zamanlarda yapılmakta olan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunungeçerli olduğu süregöz önünde bulundurularak Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası alandaki yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, Eşdeğerlik Çalışma Komisyonu raporları doğrultusunda, Yönetim Kurulu kararı ilebelirlenmektedir.

Sorumluluk

MADDE-5

 1. Başkanlık, eşdeğerlik belirlemiş olduğu yabancı dil sınavlarını içerik açısından ve uygulama esaslarıbakımından değerlendirmektedir. Sınavın eşdeğerlik kriterlerine uygunluğunu belli aralıklarla denetler ve gereklidiğer tüm işlemleri yapar.

Başvuru, Hizmet Bedeli, Sınavların Denetimi, Eşdeğerlik Süreci, İtiraz

Başvuru

MADDE-6

 1. Mevcut olan eşdeğerlikler ile yeni eşdeğerlik başvuruları her yıl Ocak ve Haziran ayları içerisinde değerlendirmeye alınır ve Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yeni yapılacak olan başvurular, her yılın Ekim veMart ayı sonuna kadar kabul edilmektedir. Eşdeğerliklere dair alınan Yönetim Kurulu kararları Başkanlığınresmi web sitesinden duyurulur.
 2. Bir sınava eşdeğerlik verilebilmesi için ve eşdeğerliğin devamı doğrultusunda yapılacakolan değerlendirmelerde sınavın nitelikleri bakımından aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

a) Sınavı yapılmış olan yabancı dilin bilgi, yetkinlik, ve beceri seviyelerini, okuma yeteneğini ve söz dağarcığını en az YDS seviyesinde ölçebiliyor olması,

b) Sınavda sorulan kök, soru ve şıkların yükseköğrenim mezunlarının, öğretim üyelerinin ve araştırmacıların başvuru yapacağı muhtemel sınav alanlarını kapsıyor olması,

c) Yapılan sınavın ölçtüğü bilgi ve seviyenin muhattabı olan kitleye uygun, ileri seviyede kelime kapasitesine sahip olan kapsamlı dil bilgisini ölçebilen akademik okuma sınavı niteliğinde olması,

ç) Yazma, konuşma ve dinleme becerileri de sınanıyor ise bu fıkranın a ve b bentlerinde bahsedilen şartların da karşılanması,

d) Ölçülen yazma, konuşma, dinleme, okuma, dil bilgisi ve kelime seviyelerinin her biri için, sınava katılmış olan 5 adaya ait olan yazılı, görsel ve/veya işitsel formatlarda sınavın yapılmış olduğu şekil ve dilde metin, soru kitapçığı ve cevap anahtarı, cevap kağıdı, talimat, puanlandırma ve değerlendirme örneklerinin ibraz edilmesi,

e) Yapılan sınavın, benzer sınavlarla karşılaştırmak suretiyle bilimsel öz değerlendirmeden geçirilmiş olması,

f) Yapılan sınavın hangi kriterler gereğince YDS ile eşdeğerlilik değerlendirilmesine tabi tutulması gerektiğine dair tahlil ve bilimsel kıyaslamalar, ölçülen bilgi, beceri ve aday kitlelerinin tanım, tasvir ve örneklerle raporlandırılmış olması gerekmektedir.

 1. Sınavın sahibi, sınavı yapan kuruluş veya temsilcisi açısından aşağıdaki şartlar aranır:

a) Sınav yapan kurumun Türkiye’de yazı ve yazışmaları en fazla 10 gün süresi içerisinde Türkçe olarak cevaplayabilecek ve muhattap / yetkili olarak bir temsilci ve temsilcilik bulunduruyor olması,

b) Kurulmuş olduğu ülkenin resmi dilini veya dillerini ölçüyor olması,

c) Sınavın sahibi olan kurumun kurulduğu ülke dışında da yaygın bir şekilde sınav yapıyor olması,

ç) Sınav sahibi kurumun başvuru tarihi itibariyle iki yıldır faaliyette olması ve düzenli ve bir takvime bağlı olarak yıl içerisinde sınav yapıyor olması,

d) Sınav sahibi olan kurum sınavı Türkiye’de düzenliyorsa, sınavın sadece devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması,

e) Sınav uygulamasında güvenlik önlemlerinin genel uygulamalar itibariyle Başkanlık ölçülerinde uygulanıyor olması,

f) Eşdeğerlik başvurularının değerlendirmeye alınmasında ya da eşdeğerliliğin devamı süresince söz konusu olan sınavın güvenlik esasları açısından değerlendirmeye alacak Başkanlık tarafından görevlendirilmiş olan denetçinin çalışmasına olanak sağlanması,

g) Yapılan sınavın kayıt ve belge dökümlerinin elektronik ortamda gerçekleştiriliyor olması,

h) Başvuru kayıt sisteminde yer alan sınav bilgileriyle, sınav yapan kuruma ait internet sayfasında ilan edilen bilgiler arasında herhangi bir çelişkinin bulunmaması,

ı) Sınav yapan kurumun sınav ücret ödemelerini elektronik ortamda gerçekleştiriyor olması,

i) Sınav yapan kurumun sınav tarihini ve sınav yerlerini en geç bir ay öncesinde internette yayınlıyor olması,

j) Belirlenmiş olan sınav tarih ve yerlerinin ÖSYM’ye bildirilmesi,

k) Sınav yapan kurumun internet sayfasında ilan etmiş olduğu sınav yer ve sınav tarihinde olağanüstü bir durum olması haricinde değişikliğe gitmemesi,

l) Zorunlu hallerde yapılan sınav yeri ve sınav tarihi değişikliklerinin duyurularının 1 ay öncesinden ilan edilmesi,

m) Sınav yapan kurumun sınavlarını bir grup adaya özel olarak yapıyor olmaması, bu grup haricinde başvuruya kapalı ya da toplu kayıt suretiyle sınav yapmaması,

n) Sınav giriş belgelerinde sınavın başvuru tarihlerinin, sınav tarihlerinin ve sınav yerinin açıkça belirtilmesi,

o) Aynı sınavı başka kurumların da uyguluyor olması halinde, başvuru ve koordinasyonun beraber sağlanıyor olması,

p) Sınav yapan kurumun farklı ülke ve kurumlar tarafından tanınır olması aranmaktadır.

 1. Yukarıda bahsi geçen belge, bilgi ve beyanlar üç başvuru dosyası şeklinde Türkçe dilekçeyle beraber Başkanlığa ulaştırılırlar. Aşağıdaki maddelerde yer alan sınava özgü ya da kurumsal şartlarda bir veya birkaç ihlalin varlığı hallerinde Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerlilik başvurusu reddedilebilir ya da eşdeğerliği kaldırılabilir. Sınav sahibi olan kuruluş tarafından sınav uygulama yetkisi verilmiş olan kurum ya da temsilciliklerin bu yönerge kapsamında herhangi bir eksikliğinin bulunması ya da herhangi bir ihlalde bulunmaları sınav sahibi olan kuruluşu bağlamaktadır.
 2. Sınav sahibi olan kuruluş her iki yılda bir bu yönergede bahsedilen belgeleri güncellemek suretiyle eşdeğerliliğini yeniler. Bir önceki eşdeğerlilik kararı ve bu karara bağlı olan haklar hiçbir şekilde kazanılmış hak teşkil etmemektedir. Süresi içerisinde yenileme başvurusu yapmamış olan sınavın eşdeğerliliği Yönetim Kurulu kararına istinaden kaldırılır.
 3. Eşdeğerliliği kabul edilmeyen sınavlar için madde 6’nın ikinci ve üçüncü bentlerinde yer alan şartlar yerine getirilmiş olsa bile takip eden iki sene içerisinde yeniden başvuru yapılamaz.
 4. Eşdeğerliği kaldıran bir sınavla ilgili olarak, eşdeğerliliğin kaldırılması gereken nedenler giderilerek iki yıl süresince sınavın düzenli olarak olarak yapıldığının belgelenmesi suretiyle ve madde 6’nın ikinci ve üçüncü bentlerindeki şartları sağlayan bilgilerin güncellenmesi kaydıyla yeninden başvuruda bulunulabilir.
 5. Başkanlık tarafından herhangi bir sınavın başvurusu yapılmamış olsa bile, ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili sınava eşdeğerlik verilmesi söz konusu olabilir.

Hizmet Bedeli

MADDE-7

 1. Eşdeğerlik belgesi isteyen kurumlar ve kuruluşlardan eşdeğerlik hizmetlerinin karşılığı olarak Yönetim Kurulunca belirlenmiş bir hizmet bedeli alınabilir. Bu ücretler aşağıdaki gibidir;
 1. Başvuru ücreti,
 2. Eşdeğerlik verilmiş olan her sınav türü için yıllık ücret,
 3. Başkanlığın eşdeğerlik talebini reddetmiş olduğu durumlarda itiraz ücreti,
 4. Yönetim Kurulu tarafından alınacak olan karara dayanarak Başkanlık tarafından eşdeğerliği belirlenmiş olan bir sınava dair şahısların eşdeğerlilik onay taleplerinden alınacak olan hizmet bedeli.

Eşdeğerlik Süreci

MADDE-8

 1. Başkanlık tarafından başvurunun ilk incelemesi sırasında bu yönergenin 6. Maddesinde yer alan üçüncü fıkradaki şartları taşmadığı açık olan başvurular için kuruma bir defaya mahsus olmak üzere 10 günlük ek süre verilebilir. Bu ek süreye rağmen eksikliğini gidermemiş ya da 6. Maddenin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilemeyecek olan başvurular reddedilirler.
 2. Başkanlık tarafından üniversite öğretim üyeleri arasından en az üç üyeden oluşan bir eşdeğerlik çalışma komisyonu oluşturur. Oluşturulan komisyon dosyaları inceledikten sonra başvuruda bulunulan sınavın Yabancı Dil Bilgisi SeviyeTespit Sınavına (YDS) eşdeğerliğine yönelik olarak gerekçeli rapor hazırlar ve hazırlanan bu raporu Daire Başkanlığına sunar. Yönetim Kurulu tarafından raporun gerekçeli olarak yetersiz görülmesi ya da raporda eksik görülen konuların açıklanması halinde tekrar incelenmek üzere rapor iade edilebilir. Yönetim Kurulu bu durumlarda ikinci bir eşdeğerlik çalışma komisyonu raporu talep edebilir.
 3. Daire Başkanlığı tarafından konuya dair görüş de eklenerek, eşdeğerlik çalışma komisyonu değerlendirme raporu Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmak üzere Başkanlığa sunulur.

İtiraz

MADDE-9

 1. Başvuru sahipleri tarafından yapılan itirazlar Yönetim Kurulu tarafından incelenmek suretiyle karara bağlanır.

Sınavların Denetimi

MADDE-10

 1. Başkanlık tarafından eşdeğerlilik verilen herhangi bir sınav uygulaması yayınlanmış olan Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliliğini Belirleme Yönergesi hükümleri doğrultusunda denetlenebilir. Denetçiler, Başkanlık personelleri ya da üniversitelerde görevli olan konuyla ilgili akademisyenler arasından belirlenir. Denetçi, sadece gözleme dayanan raporunu denetimini tamamladıktan sonra 3 gün süresi içerisinde Daire Başkanlığına ulaştırır. Sınav sahibi, sınavı yapan kurum ya da temsilcinin denetime imkan sağlamaması ve sınav uygulamalarında aksaklıklar tespit edilmesi halinde sınavların eşdeğerliği, denetçinin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından kaldırılabilir.

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Komisyonunun raporları ve Yabancı Dil Sınavları Dairesinin değerlendirmeleri sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulunca, yapılan Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri hususunda 25.02.2016 tarihinde güncelleme yaparak aşağıdaki kararları almıştır.

ÜDS – KPDS - YDS Eşdeğerliği

ÖSYM tarafından yapılmakta olan Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavı (YDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personelleri Yabancı Dil Bilgi Seviyesi Tespit Sınavı (KPDS) birbirlerine çift yönlü eşdeğerdir ve denktir.

Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının ÜDS-KPDS-YDS Eşdeğerliği

Yapılan herhangi bir uluslararası yabancı dil sınavının YDS, KPDS ve ÜDS’ye eşdeğer olarak kabul edilebilmesi için öncelikle sınavın uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip olması ve sınavı hazırlamakta olan kurumun sadece bağlı olduğu ülkenin resmi dili ve dillerinde yaptığı sınavların eşdeğer kabul edilmesine karar verilmiştir. Eşdeğerliliği kabul edilmiş olan yabancı dil sınavları için sonuç belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmiyorsa, Eylül 2005 ve sonrasında alınmış olan yabancı dil belgelerinin geçerli olarak kabul edilmesine karar verilmiştir. Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliliği Belirleme Yönergesi madde 6 3. Fıkra d bendine göre uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve bu eşdeğerliğin sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması durumlarında devlet üniversitelerine ait binalarda sınavın gerçekleştirilmesi şartı bulunmaktadır. Yabancı dil sınavları eşdeğerlilikleri tablosunda kabul edilmiş olan yabancı dil sınavları, YDS, KPDS ya da YDS ile tek yönlü olarak eşdeğerdir. Tablolarda belirtilmekte olan sınavlar haricinde kalan Enstitü, Üniversite ya da diğer dil öğrenimi yapan kuruluşlar tarafından düzenlenmiş olan çeşitli kurslara yönelik olarak yapılan seviye tespit sınavları bu eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilemezler.

 

İngilizce sınavı için eşdeğerliği kabul edilen sınavların (PTE Akademik, CPE, TOEFL İBT, CAE) eşdeğer olduğu KPDS – ÜDS – YDS puanları Tablo 1,2,3 ve 4’te gösterilmiştir.

Tablo 1. Eşdeğer Görülen İngilizce Sınavı CPE

KPDS/ÜDS/YDS

CPE

100

A

90

B

80

C

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Eşdeğer Görülen İngilizce Sınavı CAE

KPDS/ÜDS/YDS

CAE

80

A

70

B

60

C

 

Tablo 3. Eşdeğer Görülen İngilizce Sınavı İBT TOEFL

KPDS/ÜDS/YDS

İBT

TOEFL

100

120

95

114

90

108

85

102

80

96

75

90

70

84

65

78

60

72

55

66

50

60

45

54

40

48

 

Tablo 4. Eşdeğer Görülen İngilizce Sınavı PTE Akademik Sınavı

KPDS/ÜDS/YDS

PTE Akademik

100

90

95

87

90

84

85

81

80

78

75

75

70

71

65

67

60

55

55

50

50

45

45

38

40

30

 

Fransızca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği

Fransızca sınavı için eşdeğerliği kabul edilmiş olanDELF & DALFsınavının eşdeğer olduğu KPDS – ÜDS – YDS puanları Tablo 9’da gösterilmiştir.

Tablo 5. Eşdeğer Kabul Edilen Fransızca Sınavı DELF & DALF

KPDS/ÜDS/YDS

DELF & DALF

100

DALF C2

80

DALF C1

60

DALF B2

 

Almanca sınavı için eşdeğerliği kabul edilen Goethe Institut, TestDaF, TELC Deutsch ve DSD II sınavlarının eşdeğer olduğu KPDS – ÜDS – YDS puanları Tablo 5,6,7 ve 8’de gösterilmiştir.

Tablo 6. Eşdeğer Görülen Almanca TestDaF Sınavı

KPDS/ÜDS/YDS

Seviye

TestDaF

85

5

TDN

80

4

TDN

75

3

TDN

 

Tablo 7. Eşdeğer Görülen Almanca Sınavı DSD II

 

KPDS/ÜDS/YDS

(DSD) Deutsches Sprachdiplom Stufe II

80

C1

60

B2

 

Tablo 8. Eşdeğer Görülen Almaca Sınavı TELC Deutsch

 

ÖSYM

TELC Deutsch

KPDS/ÜDS/YDS

C2

100

Sehr Gut

95

Gut

90

Befriedigend

85

Ausreichend

   

KPDS/ÜDS/YDS

C1

80

Sehr Gut

75

Gut

70

Befriedigend

65

Ausreichend

   

KPDS/ÜDS/YDS

B2

60

Sehr Gut

55

Gut

50

Befriedigend

45

Ausreichend

 

Tablo 9. Eşdeğer Görülen Almanca Sınavı Goethe Institut

ÖSYM

 

GOETHE INSTITUT

KPDS/ÜDS/YDS

Puan Aralığı

Goethe-Zertifikat Groβes Deutsches

 

 

Sprach Diplom C2

100

90-100

Sehr Gut

95

80-89

Gut

90

70-79

Befriedigend

85

60-69

Ausreichend

 

 

 

KPDS/ÜDS/YDS

Puan Aralığı

Goethe-Zertifikat C1

80

90-100

Sehr Gut

75

80-89

Gut

70

70-79

Befriedigend

65

60-69

Ausreichend

 

 

 

KPDS/ÜDS/YDS

Puan Aralığı

Goethe-Zertifikat B2

60

90-100

Sehr Gut

55

80-89

Gut

50

70-79

Befriedigend

45

60-69

Ausreichend

 

İtalyanca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği

İtalyanca sınavı için eşdeğerliği kabul edilmişCELIsınavının eşdeğer olduğu KPDS – ÜDS – YDS puanları Tablo 10’da gösterilmiştir.

 

Tablo 10. Eşdeğer Kabul Edilen İtalyanca Sınavı CELI

KPDS/ÜDS/YDS

CELI

100

CELI 5

80

CELI 4

60

CELI 3

 

İspanyolca sınavı için eşdeğerliği kabul edilen DELEsınavının eşdeğer olduğu ÜDS – KPDS –YDS puanları Tablo 11’de gösterilmiştir.

Tablo 11. Eşdeğer Kabul Edilen İspanyolca Sınavı DELE


KPDS/ÜDS/YDS

DELE

100

Diploma de Español (DELE) Nivel C2

80

Diploma de Español (DELE) Nivel C1

60

Diploma de Español (DELE) Nivel B2

Rusça Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
Rusça sınavı için eşdeğerliği kabul edilen TORFLsınavının eşdeğer olduğu ÜDS – KPDS –YDS puanları Tablo 12’de gösterilmiştir.

Tablo 12. Eşdeğer Kabul Edilen Rusça Sınavı TORFL


KPDS/ÜDS/YDS

 

TORFL

100

93-100

 

95

84-92

Level 4

90

75-83

 

85

66-74

 

 

 

 

80

93-100

 

75

84-92

Level 3

70

75-83

 

65

66-74

 

 

 

 

60

93-100

 

55

84-92

Level 2

50

75-83

 

45

66-74

 

03.03.2011 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 6114 numaralı ÖSYM Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Kanununun 7. Maddesinin altıncı fıkrasında; Başkanlıkça farklı zamanlarda yapılmakta olanseviye tespit ya da sıralama sınavlarının eşdeğerliği, her sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yapmış olduğu yabancı dil sınavlarının uluslararası düzeyde yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzmanların raporlarına dayanarak, Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir, hükmü bulunmaktadır.

 • DUS sınavında adaylar, diş hekimliği alanındaki temel kavramlar, ilke ve yöntemleri tanıma ve kavrama, bu ilke, yöntem ve kavramlarla düşünme ve bunları belirli durumlarda uygulama yetilerinin yoklandığı sorularla karşılaşacaklardır.
 • DUS mesleki bilgi sınavında bulunan soru sayıları ve bu soruların testteki yüzdeleri aşağıdaki gibidir. Toplam 120 soru üzerinden yapılacak olan testteki soru oranları test planı gereği değiştirilebilir. Bir alandan hiç soru sorulmayabileceği gibi aşağıda bulunan alanlardan farklı alanlarda da sorular sorulabilmektedir.
 • Temel Bilimler Testi Soruları (TBT)
 • Anatomi 6 soru, testteki yüzdesi % 5,
 • Histoloji ve Embriyoloji 4 soru, testteki yüzdesi % 4,
 • Fizyoloji 6 soru, testteki yüzdesi % 5,
 • Tıbbi Biyokimya 6 soru, testteki yüzdesi % 5,
 • Tıbbi Mikrobiyoloji 6 soru, testteki yüzdesi % 5,
 • Tıbbi Patoloji 4 soru, testteki yüzdesi % 4,
 • Tıbbi Farmakoloji 4 soru, testteki yüzdesi % 4,
 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik 4 soru, testteki yüzdesi % 4.
 • Klinik Bilimler Testi Soruları (KBT)
 • Restoratif Diş Tedavisi 10 soru, testteki yüzdesi % 8,
 • Protetik Diş Tedavisi 10 soru, testteki yüzdesi % 8,
 • Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 10 soru, testteki yüzdesi % 8,
 • Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 10 soru, testteki yüzdesi % 8,
 • Periodontoloji 10 soru, testteki yüzdesi % 8,
 • Ortodonti 10 soru, testteki yüzdesi % 8,
 • Endodonti 10 soru, testteki yüzdesi % 8,
 • Çocuk Diş Hekimliği 10 soru, testteki yüzdesi % 8.
 • Adaylar mevcut programların bir önceki yılın yerleştirme sonuçlarına göre varsa en küçük puanlarına, ÖSYM internet sitesinden ulaşabilir. Bu puanlar, her merkezi yerleştirmede değişmektedir ve ilgili programın ne derecede çok istenen bir program olduğu konusunda bir ölçüde bilgi verirler. Adayların yapacakları tercihlerinde bu durumu göz önünde bulundurmaları yararlarına olabilir. Adaylar tarafından tercih edilen dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekmektedir.
 • Sisteme dahil olan kurumlar, bu kurumların programları, eğitim süreleri ve kontenjanları koşullarıyla beraber dökümanın en sonundaki tablolarda gösterilmektedir.
 • 26.04.2014 tarihinde Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 13. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca, Uzmanlık eğitimine devam etmekte olan kişiler kurum ya da dal değiştirmek için yeniden sınava girmeleri halinde yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanlarının % 2 oranında düşürüleceğini bildirmektedir. Aşağıda yer alan haller dahilinde adayların yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanları % 2 oranında düşürülür.
 • Uzmanlık eğitimini sürdüren adayın yeniden sınava girmesi,
 • Uzmanlık eğitimine devam eden kişilerin istifa etmeleri halinde istifalarını takip eden ilk sınavlarında,
 • Bir uzmanlık alanına yerleşmiş olduğu halde eğitime başlamayan adayların takip eden ilk sınavda.

Bu maddeye göre DUS’a başvuran adayların, kurum ya da dal değişikliği yapmak için yeniden uzmanlık eğitimi giriş sınavlarına dahil olduklarını Aday Başvuru Formunda belirtmiş olmaları zorunludur. Aday Başvuru Formunda doğru beyanda bulunmayan kişiler, bu halleri sınavdan sonra tespit edildiği takdirde, sınavdan kazanmış oldukları bütün haklarını kaybedeceklerdir. Başvuru sürecinden sonra uzmanlık eğitiminde değişiklik olan adaylarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

 • Sınav sonuçları ve bu sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmiş olan adayların hakları sadece ilgili sınav döneminde geçerlidir.
 • Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra, koşullara uyan, güvenlik soruşturması ve diğer işlemlerini tamamlamış olan adaylar içerisinden üniversitedeki kontenjanlara yerleştiren kişiler (yabancı uyruklu ve Sağlık Bakanlığı adına kontenjanlara yerleştirilecek olan kişiler haricinde) 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 50. Maddesinin d fıkrası ve yine aynı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 33. Maddesinin hükümleri doğrultusunda yerleştirildikleri kurumlarda bulunan öğretim yardımcısı kadrolarına atanabileceklerdir.
 • Adayların yerleştirilmiş oldukları programlara kayıt olmaları ya da kadrolara atanabilmeleri için ilgili kanunun, yönetmelik, tüzük ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılıyor olmaları gerekmektedir. Yerleştirilmeleri yapıldığı halde ilgili mevzuatta öngörülmüş olan koşulları karşılamayan kişilerin yerleştirildikleri kurumlar tarafından atamaları ya da kayıtları gerçekleştirilmez.
 • Adayların Aday Başvuru Formuna yazmış oldukları bilgilerin tüm sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılmış bilgilerdeki eksik ve yanlışlıklar yüzünden doğacak tüm sonuçlardan aday sorumludur. Bir adayın yapmış olduğu beyanın gerçeğe uymadığı tespit edilirse bu aday aradan geçmiş olan süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde etmiş olduğu tüm hakları kaybedecektir.
 • Hala Sağlık Bakanlığına bağlı olan hastaneler, üniversiteler ve diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olan adayların, bu sınav sonuçları doğrultusunda bir eğitim programına yerleştirilmeleri ve uzmanlık öğrencisi kadrosuna atanmalarının söz konusu olması halinde, çalışmakta olduğu kurumlardan muvafakat alıp alamayacaklarını belirlemeleri ve sınava katılma kararını buna göre vermeleri gerekmektedir. Sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmek adaylara uzmanlık öğrencisi kadrolarına atanma hususunda mevzuata uymayan bir hak vermemektedir.
 • Engelli ya da sağlık sorunu bulunan adayların başvurularını yapmadan önce Engelli ve Sağlık Sorunlu Olan Adaylar ve Sağlık Durumu Engel Bilgi Formunun Doldurulması maddesini dikkatlice okumaları, bu doğrultuda Sağlık Durumu Engel Bilgi Formunda yer alan hallerden kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekmektedir.
 • Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli kabul edilebilmesi için adayların ÖSYM tarafından oluşturulan DUS Başvuru Kılavuzunda yer alan tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılmaktadır. Sınavdan sonrasında bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan tüm adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

 

DUS Sınavı Başvuru Koşulları
Durumları aşağıdaki koşullara uygun olan adaylar DUS’a başvuruda bulunabilir. Her sene başvuru koşullarında yenilenme söz konusu olabilir.

 • Diş hekimi olmak ya da bu alanda eğitimini sürdürüyor olmak,
 • Türk soylu olan Yabancılar için Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kamu, Özel Kuruluş ya da İşyerlerinde Çalışabilmelerine dair olan kanunun kapsamında olmak.

2527 Sayılı Kanun;
Amaç
Madde 1 – Bu kanunun amacı Türkiye’de ikamet etmekte olan Türk soylu yabancıların ihtiyaç duyulmakta olan meslek ve sanatları serbestçe yapabilmeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik teşkilatı dışındaki kamu, özel kuruluş ya da işyerlerinde çeşitli meslek ve sanat dallarında çalışabilmelerine olanak sağlayabilmektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu kanunun kapsamı Türk soylu yabancıların Türkiye’de kamu, özel kuruluş ya da işyerlerinde çalıştırılabilmelerine izin verilmesine, meslek kuruluşları ve sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilerine hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine dair hükümleri kapsamaktadır.
 

Çalışma izni verilmesi
Madde 3 – Türk soylu olan yabancıların, kanunlarda Türk vatandaşlarının yapabileceği belirtilmiş olan sanat, meslek ve işlerde çalışabilme ve çalıştırılabilmeleri için özel kanunlarda aranmakta olan nitelikleri taşımaları ve yükümlülükleri yerine getirmeleri şartıyla, bu kanun ve yabancıların çalışma izinleri hakkındaki kanuna göre, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarınca ve diğer ilgili bakanlıkların ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından izin verilir.
 

Meslek kuruluşlarına girme
Madde 4 – Bu kanunun 3. Maddesinde belirtilen çalışma ya da çalıştırılabilmelerine izin verilmiş olan yabancılar, özel kanunlar uyarınca Türk vatandaşları gibi ilgili meslek kuruluşlarına kayıt yaptırma yükümlülüğüne sahiptirler. Bu kişiler girdikleri meslek kuruluşlarının genel kurullarına katılma, seçme ve seçilme haricindeki bütün haklardan yararlanabilirler.
 

Tabi olunacak mevzuat
Madde 5 – Bu kanun kapsamına giren kişiler, çalıştıkları kamu, özel kuruluş ya da işyerlerinde uygulanmakta olan sosyal güvenlik, çalışma, çalıştırma ve diğer hususlara dair mevzuat hükümlerine tabi olacaklardır.
 

Kişisel hal durum ve kayıtları
Madde 6 – Türkiye’de çalışmasına izin verilen Türk soylu yabancıların kayıt ve dosyaları Dışişleri, ilgili bakanlıklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından tutulmakta ve yürütülmektedir.
 

Türk soylu yabancılar hakkında uygulanmayacak hükümler
Madde 7 – Bu kanun uyarınca çalışma izni verilenler, izinleri süresince, ikamet ve çalışmayla ilgili olan kanunların öngördüğü Türk vatandaşı olma kuralından istisna edilirler. Bu kişiler siyasi haklardan yararlanamazlar.
Bunlar siyasi haklardan yararlanamamaktadırlar.
Yönetmelik
Madde 8 – Bu kanunun uygulanmasına dair esaslar ve çalışma ya da çalıştırılma şartlarına dair esaslar, İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde, ilgili bakanlıkların görüşleri alınmak şartıyla Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmektedir.

 • Meslek ve sanatını uygulamasında ve uzman olmak istediği alanda çalışmasına engel oluşturacak bedeni ve ruhi bir hastalığının olmaması,
 • Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay süresi içerisinde bitirecek durumda olması.

DUS sınavına yabancı uyruklu olan adaylarda başvuruda bulunabilirler. Adayların, atanabilmek için yukarıda sayılmış olan şartlara ek olarak kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar bulunuyorsa bu koşulları da sağlamaları gereklidir. Durumları bu koşullara uygun olmadığı halde sınava başvuruda bulunan adaylar, sınavda başarı gösterseler bile herhangi bir hak iddia edemezler.

 

DUS’a başvurular elektronik ortamda alınmaktadır. Bu hususta adayların izleyecekleri yol aşağıda anlatılmaktadır;

 1. Kılavuz ile aday başvuru formunun edinilmesi;

Sınava başvurmak isteyen adaylar DUS başvuru kılavuzları ile başvuru formuna ÖSYM internet sitesi üzerinden ulaşabilirler. Bu sınav için kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmamaktadır.

 1. Başvurunun nereye yapılacağının tespiti;

ÖSYM aday işlemleri sisteminde (AİS) geçerli olan bir fotoğrafı bulunan ve geçerli bir eğitim bilgisi yer alan adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM sitesine yapabileceklerdir. ÖSYM AİS sisteminde geçerli fotoğrafı ve geçerli bir eğitim bilgisi bulunmayan adaylar ise başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştireceklerdir. Geçerli fotoğraftan kasıt, son 50 ay içerisinde herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinde çekilmiş ve ÖSYM tarafından onaylanmış fotoğraflardır. Adayların eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sisteminden alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. Yükseköğretim Bilgi Sisteminde eğitim bilgileri bulunmayanlar (yurtdışı (KKTC hariç olmak üzere), askeri okul öğrencileri veya mezunları ile ÖSYM aday işlemleri sisteminden yabancı uyruklu numarası edinenler (0 ile başlayan YU numarası) adaylar) ise varsa ÖSYM aday işlemleri sistemindeki (AİS) eğitim bilgileri başvuru ekranına yansıtılacaktır.

 1. Başvuru yapılabilen merkezler;

Başvuru yapılacak merkezlere ait adresler, başvuru tarihi itibariyle ÖSYM’nin internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri adayların başvurularını resmi iş günü ve resmi iş saatlerinde almaktadırlar.

 1. Sınav Ücretinin Yatırılması

Başvuru yapacak olan adaylar, başvuru işlemlerini bitirdikten sonar sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücreti 2016 yılı için 110,00 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Her sınavda farklı sınav ücreti uygulaması söz konusu olabilmektedir. Adaylar tarafından sınav ücretleri ÖSYM tarafından sınavın yapıldığı yıl anlaşılmış olan bankalardan bir tanesine ya da ÖSYM internet sayfasında bulunan Ödemeler alanına kredi kartı veya banka kartı ile başvuru süresi içerisinde yatırılacaktır. Bankaya gidip ücret yatırmak isteyen adaylar, banka görevlisine başvuruda beyan ettikleri TC kimlik numarasıyla birlikte sınav ücretini yatıracaklarını bildirirler. Bankadan alınan dekontun üzerindeki TC kimlik numarası, isim, soy isim ve sınav adı bilgisi gibi alanların adaylar tarafından kontrol edilmesi ve dekontun saklanması gerekmektedir. Adaylar istedikleri takdirde banka şubelerine gitmeye gerek olmadan internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya sınav ücretlerini yatırabilirler. Sınav ücretlerinin ödenmesi sınav başvuru tarihi bitiminde bankadan ödeme yapacaklar için mesai saatinin sona ermesiyle, ÖSYM internet sayfasından ödeme yapacaklar için ise saat 23.59 itibariyle sona ermektedir. Yurt dışından başvuru yapan adaylar aynı ücreti, başvuru süreci içerisinde ÖSYM’nin internet sayfasında bulunan Ödemeler bölümünden kredi kartı veya banka kartı ile Türk Lirası olarak yatıracaklardır. Sınava başvuru yapmış olduğu halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuru işlemleri tamamlanmamış olacağından başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bu adayların sınava giriş bina veya solan atamaları yapılmayıp, bu adaylar için sınava giriş belgesi de düzenlenmeyecektir.

Başvuru İşleminin Tamamlanması

 1. Başvuru merkezi aracılığıyla yapılacak olan başvurular;

Tüm başvuru merkezleri tarafından adayların yapacakları başvurular, resmi iş günlerin de ve resmi iş saatlerinde alınacaktır. Başvuru işlemlerinin yapılabilmesi için adayların başvuru merkezlerine şahsen gitmeleri zorunludur. Adaylar başvuru merkezlerine gittiklerinde;

Aday başvuru formlarının eksiksiz olarak ve doğru bir biçimde doldurulmuş olması gereklidir. Ayrıca adayların yanlarında nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ya da süresi geçerli olan bir pasaport olmalıdır. (Nüfus cüzdanlarında soğuk damga basılı olmalıdır. Adayın sınav görevlileri tarafından kolayca tanınmasını sağlayan güncel bir fotoğraf ve TC kimlik numarası kimliğin üzerinde bulunmalı, pasaportlarının süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damgası bulunmayan, adayın sınav görevlilerince kolayca tanınmasını sağlayan fotoğraf ya da TC kimlik numarası bilgisi olmayan (TC kimlik numarası elle ya da daktilo ile sonradan yazılmış ya da kimliğe ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ve geçerlilik süresi dolmuş olan pasaportlar kabul edilmeyeceklerdir.) Başvuru esnasında adayın kimliğinin aslını yanında bulundurması zorunludur. Fotokopi vb. Kabul edilmeyecektir.

ÖSYM aday işlemleri sisteminde engellilik durumu ve sağlık bilgisi bulunmayan adaylar ya da engellilik bilgisi değişmiş olan adaylar için bir üniversiteden ya da devlet hastanesinden alınmış sağlık raporunun bir örneği, engellerine dair öz geçmişlerini detaylı bir şekilde anlatan bir dilekçe ve sağlık durumu/engel bilgi formunun (sağlık durumu/engel bilgi formu tam ve doğru bir biçimde doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler başvuru merkezlerine teslim edilmeyecek, aday tarafından başvuru süreci içerisinde ÖSYM’ye gönderimi sağlanacaktır.) yanlarında bulunması gerekmektedir.

Başvuru ekranına yansıyan YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru merkezleri tarafından değiştirilememektedir. YÖKSİS sisteminde yer alan eğitim bilgilerinde herhangi bir eksiklik bulunan ve düzeltme yapılması gerekli olan adayların başvuru süresi içerisinde kendi üniversitelerine başvuruda bulunarak bu bilgilerin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

YÖKSİS siteminde eğitim bilgisi yer almayan adayların (KKTC hariç yurt dışından adaylar, askeri okuldan mezun olanlar ve ÖSYM aday işlemleri sisteminden yabancı uyruklu numarası alan (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), ÖSYM arşivlerinde de eğitim bilgileri bulunmayan ya da ÖSYM arşivinde bulunan eğitim bilgilerinde düzeltme veya değişiklik bulunan adaylar bu bilgileri ÖSYM başvuru merkezlerinde değitirip, düzeltebilirler. Bu durumda bulunan adayların yukarıda yeralan belgelere ek olarak eğitim bilgilerini gösteren belgelerini (diploma, öğrenci belgesi, mezuniyet belgesi vb.) resmi kanallarca onaylanmış bir örneğini de yanlarında bulundurmaları gereklidir. Belgenin aslıyla birlikte fotokopisini getiren adaylarda başvuru merkezi görevlisi tarafından belgenin aslı incelenerek fotokopisi onaylanabilmektedir. Onaylanmış olan belge aday başvuru formuyla beraber başvuru merkezi görevlisince teslim alınacaktır. Bu belgeler, teslim alındıkları tarihten itibaren en az bir yıl süreyle başvuru merkezlerinde saklanacaklar, ÖSYM tarafından talep edilmeleri halinde başvuru merkezlerince ÖSYM’ye gönderileceklerdir. Başvuru sırasında yanında eğitim bilgilerinde değişikliğe gidilmesine esas teşkil edecek belge ya da belgenin onaylı bir örneği bulunmayan adayların eğitim bilgilerinde kesinlikle değişiklik ya da düzeltme yapılmayacaktır. Bunun haricinde başvuru merkezleri aday başvuru formu ya da herhangi bir belge teslim almayacaklar, gerekli olması halinde bu belgeler doğrudan ÖSYM’ye gönderilecektir.

Başvuru merkezi görevlisi Aday Başvuru Formundaki bilgilerle beraber merkez kayıtlarında geçerli olan bir fotoğrafı bulunmayan adayların web kamerasıyla bir fotoğrafını çekecek ve bu fotoğrafı elektronik ortama aktaracaktır. Merkez kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı olanadayların fotoğraflarının çekilebilmesini sistem engellemektedir. Bu sebeple başvuruda fotoğrafı çekilemeyen adaylar, fotoğraflarının değişmesini isterlerse, bu isteklerini başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ÖSYM’ye genel amaçlı dilekçe, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdan sureti, son üç ay süresi içerisinde çekilmiş olan bir adet vesikalık fotoğraf ve eğer varsa fotoğrafını değiştirme talebinin nedenlerini içeren belge ile beraber başvuru süresi içerisinde ve başvuru süresinin tamamlanmasından itibaren ilk 5 gün içerisinde ÖSYM’ye başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (Sürenin hesaplanmasında ÖSYM evrak kaydı esas alınmaktadır. Sürenin tamamlanmasından sonar ÖSYM’ye ulaşmış olan belgeler işleme alınmayacaktır.) Adayın yapmış olduğu fotoğraf değiştirme talebinin uygun görülmesi halinde ÖSYM belirtilen tarihler içerisinde fotoğraf değişimini ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden gerçekleştirecektir. Web kamerası ile çekilecek olan fotoğrafın, adayın kolayca tanınmasını sağlayan biçimde cepheden ve yüzü açık bir şekilde çekilmesi gerekli olduğundan, başvuru merkezine giden adayların bu hususa dikkat etmeleri gereklidir. Bu fotoğraf sınav gününde adayın tanınmasında önemli rol oynayacağından, fotoğrafta yeralan makyaj, saç, bıyık gibi görünüm özelliklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü salon başkanı, fotoğraftan kimliğini belirlemede güçlük çektiği adayları sınava almama veya sınavını geçersiz sayma hakkına sahiptir.

Başvuru merkezi görevlisi tarafından bilgileriniz ve fotoğrafınızın elektronik ortama aktarılmasının ardından yazıcıdan alınacak olan Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belge adaya verilecektir. Aday tarafından bu belgenin özenle kontrol edilmesi önemlidir. Aday fotoğrafı düzgün çekilmişse ve diğer tüm bilgileri doğru bir şekilde sisteme işlenmişse belgeyi imzalayarak görevliye geri verir. Fotoğrafı düzgün çekilmemiş ya da bilgileri sisteme doğru bir şekilde girilmemiş olan adaylar görevliden bu hususların düzeltilmesini talep edebilirler.

Aday Başvuru Kayıt Bilgileri belgesinde yer alan şifre geçici bir şifredir. Bu şifrenin aday tarafından en kısa sürede ÖSYM internet sitesinden değiştirilmesi gerekmektedir. Bu şifre daha sonar yapılacak işlemlerde de gerekli olacağından adayların bu şifreyi unutmaması ve başkalarıyla paylaşmaması önemlidir.

Adaylar başvuru bilgilerinin doğruluğundan, fotoğraflarının uygunluğundan, başvuru işlemleri tamamlandıktan sonar ortaya çıkabilecek olan yanlışlıklardan ya da eksikliklerden sorumludurlar.

Onaylanmış olan fotoğraflı belge aday tarafından alınır ve sınavın tüm aşamalarında kullanılacağından saklanır.

Bu aşamada henüz başvuru işlemi tamamlanmamıştır. Bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesinin ardından onay kodu görevliye bildirilir. Görevli tarafından onay kodu girilerek başvuru bilgileri sisteme kaydedilecektir. Onay kodu girilmemiş olan başvuru işlemlerinde başvuru bilgileri sisteme kaydedilmemiş olacağı için geçersizdir ve bu kodun girilmesinde sorumluluk adaya aittir.

Sınav ücretinin yatırılmasının ardından adaylar başvurularını başvuru tarihleri içerisinde ÖSYM internet sitesi üzerinden mutlaka kontrol etmelidirler. Adaylar tarafından Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin dökümü çıkarılarak, sınavın diğer aşamalarında gerekli olabileceğinden özenle saklanmalıdır.
 

 

Aday Başvuru Formunda yer alan alanların doldurulmasına dair detayları aynı başlıklar kullanılarak aşağıda bulabilirsiniz. Aday başvuru formunun doldurulması işlemi için DUS Sınav Başvuru Kılavuzunda yer alan açıklamalar doğrultusunda hareket edilmesi önemlidir. Aday Başvuru Formu, başvuru işlemlerinin kolayca ve yanlışsız yapılabilmesi için forma yazılan bilgilerin okunaklı olması önem taşımaktadır. Formun doğru ve eksiksiz doldurulmasının sorumluluğu adaylardadır. Kimlik bilgileri ilgili bölüme, adayın nüfus cüzdanında bulunan bilgiler değiştirilmeden ve kısaltma yapılmadan yazılmalıdır. Aday Başvuru Formunda yer alan tüm bilgilerin gerçeğe uygun olmasının sorumluluğu adaylardadır. Eksik ya da yanlış yazılan bilgilerden adayın yararına oluşabilecek her türlü sonuç geçersiz sayılacaktır. Zararına olan sonuçlar da düzeltilmeyecektir. Adayın yazmış olduğu bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğan sonuçlara ilişkin yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Adayın yanlış bilgi verdiğinin tespit edilmesi halinde, adayların sınav sonuçlarına dair bütün hakları geçersiz sayılacaktır. ÖSYM gerekli olduğunda adaylara, SMS, e-posta ve telefon kanalıyla bilgilendirme yapabildiğinden, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde yer alan iletişim bilgileri alanlarının mutlaka güncel ve doğru bilgileri içermesi gereklidir.

1.TC Kimlik Numarası veya YU Numarası

 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan kişiler TC Kimlik numaralarını yazacaklardır.
 2. TC Kimlik numarası edinmiş olup, uyruklarından bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu olan adaylar ile doğumla Türk vatandaşı olan ve çıkma izni alma suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler 5203 sayılı Kanunda ve 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanunda saklı tutulan hakların kullanımına dair belgeleri olan kişiler (pembe ya da mavi kart sahipleri) bu alan TC kimlik numaralarını yazacaklardır.
 3. Daha önce Y.U numarası bulunan adaylar TC kimlik numarasının yerine bu numaralarını kullanacaklardır.
  TC kimlik numarasına sahip olmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu bulunmayan adaylar bu bölüme TC kimlik numarası yerine kullanabilecekleri nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünün merkezi nüfus idaresi sisteminden almış oldukları 9 ile başlayan ve 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) numarasını yazacaklardır. Bu adayların kişiler bilgileri MERNİS sisteminden ÖSYM kayıtlarına yansıtılacaktır.
  MERNİS’ten Y.U. numarası edinmemiş olan adaylar, ÖSYM internet sitesinden Y.U. numarası edinme formunu doldurarak onaylayacaklardır. Bu sayede bir belge kodu edineceklerdir. Formun bir dökümünü çıkararak, geçerli kimlik belgeleriyle beraber ÖSYM sınav koordinatörlüklerine başvuruda bulunarak ücret karşılığında Y.U. numaralarını alacaklardır.
  Başvuru süresi içerisinde KKTC hariç yurt dışında bulunan adayların MERNİS sisteminde Y.U. numaralarının bulunmaması durumunda, ÖSYM internet sitesi üzerinden Y.U. edinme formunu doldurarak edindikleri belge koduyla ÖSYM çağrı merkezinden Y.U. numaralarını alabilirler.
  Adayların tercih işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için, sınav sonrasında TC kimlik veya Y.U. numaralarında yer alan değişiklikleri tercih tarihinin son günü saat 12.00’a kadar ÖSYM merkezine bildirmeleri gerekmektedir.

Adaylar TC kimlik numarası veya Y.U. numarası bilgisinden sonar aşağıda yer alan bilgileri sırasıyla kimlik bilgileri doğrultusunda dolduracaklardır.

2.Adı
3.Soyadı
4.Baba adı
5.Anne adı
6.Doğum Tarihi
7.Cinsiyeti
8.Doğum yeri
9.Nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe
10.Uyruğu

 1. Uyruk bölümünde TC uyruklular burayı işaretleyecektir.
 2. Uyruklarından bir tanesi TC olan çift uyruklular TC seçeneğini işaretleyeceklerdir.
 3. Türk vatandaşlığın izin almak suretiyle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları olan kişiler (Pembe, mavi kart sahipleri, saklı tutulan hakların kullanılmasına ilişkin belgeye sahip olanlar) Mavi Kartlı seçeneğini işaretleyeceklerdir.
 4. KKTC uyruklu olan kişiler ile uyruklarından bir tanesi KKTC olan çift uyruklu kişiler KKTC seçeneğini işaretleyeceklerdir. Uyruklarından bir tanesi TC olan KKTC uyruklu kişiler TC seçeneğini işaretlemelidirler. KKTC uyruğunda olan adaylar ilgili Alana KKTC kimlik numaralarını da yazacaklardır. Uyruklarından bir tanesi KKTC olan çift uyruklu adayların eğer açılmışsa KKTC uyruklular için açılmış olan kontenjanlardan yararlanabilmeleri için KKTC seçeneğini de işaretlemiş olmaları gerekmektedir.
 5. Yabancı uyruğa sahip olanlar, hiçbir devletin uyruğunda bulunmayanlar ve mülteciler Yabancı Uyruklular seçeneğini işaretleyeceklerdir.
 6. Türk soylu olan yabancı kişilerin Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine kamu, özel kurum ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı kanun kapsamında bulunan adaylar, 2527 sayılı kanunun kapsamında bulunanlar, seçeneğini işaretleyeceklerdir.

Birden fazla uyruğa sahip olan adaylar bu alanda birden çok seçeneği işaretleyebilirler anca, diğer uyruklarına dair bilgilerin sisteme işlenebilmesi için değişikliğe esas olan belgelerini ÖSYM merkezine göndermelidirler. Uyruk bilgileri TC vatandaşı, Mavi kartlı, 9 ile başlayan KKTC ya da Yabancı uyruklu olan adaylar için sistem tarafından otomatik olarak işaretlenir ve aday ya da başvuru merkezi görevlisince değiştirilemez. Adaylar uyruklarına dair bilgilerde yer alan değişiklik taleplerini direkt olarak ÖSYM’ye iletmelidirler.

11.Yazışma adresi

KKTC dahil olmak üzere Türkiye dışında ikamet eden adaylar, adres bilgisi alanına ülke adları da dahil olmak üzere tüm adres bilgilerini yazacaklardır. Adres ili ve adres ilçesi bilgi alanlarını ise boş bırakacaklardır.

12.Telefon numarası

13.E-posta adresi

11, 12 ve 13 numaralı bilgi alanlarına adaylar kendilerine ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgileri yazmakla yükümlüdürler. ÖSYM merkezi tarafından adaylara ulaşabilmek için bu bilgilerden faydalanılacaktır.

 1. Lisans eğitim bilgisi

Üniversite Adı: Bu bölüme adayın mezun olacağı ya da olduğu üniversitenin ismi ve kodu yazılacaktır.

Lisans Programı: Bu bölüme adayın mezun olacağı ya da olduğu lisans programının ismi ve kodu yazılacaktır.

Mezuniyet Tarihi: Mezun olmuş olan adaylar bu Alana mezun oldukları tarihi yazacaklardır. Henüz mezun olmamış olan adaylar ise bu alanı boş bırakacaklardır.

Not Sistemi

Diploma Notu /Diploma Puanı

 1. Uzmanlık öğrenciliği durumu

Adaylar aşağıda yer alan seçeneklerden kendileri için en uygun olanı işaretleyeceklerdir. Bu alan boş bırakılmayacaktır.

 1. Uzmanlık Öğrencisi Değilim
 2. Uzmanlık Eğitimime Devam Ediyorum
 3. Uzmanlık Eğitimimi Tamamladım
 4. Uzmanlık Eğitimime Devam Etmekte İlen İstifa Ettim (Bu sınav, istifamı takip eden ilk sınav)
 5. Bir Uzmanlık Alanınına Yerleştirilmeme Rağmen Eğitime Başlamadım (Bu sınav uzmanlık eğitimine başlamadığım zamanı takip eden ilk sınav)
 6. Uzmanlık Eğitimime Devam Ediyorum

Aday Başvuru Formunda doğru beyanda bulunmayan kişiler bu halleri sınav sonrasında tespit edilirse, sınavdan kazanmış oldukları tüm hakları kaybederler.

 1. Sınav merkezi tercihi ve kodu

Bu alana adaylar sınava girmek istedikleri merkezlerin ismini ve ilgili merkezin kodunu yazacaktır. Sınav merkezleri ve kodları ÖSYM tarafından her yıl oluşturulan başvuru kılavuzunda bildirilmektedir. Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından sınav merkezlerinin tercihinde değişiklik yapılamaz. Bu sebeple adaylar, sınav merkezi tercihlerini belirlerken kendilerine en uygun olan merkezi seçmelidirler. ÖSYM gerekli olduğu takdirde sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listelerde duyurduğu sınav merkezlerine ek sınav merkezleri de açabilmektedir. Yine gerekli olduğu takdirde ÖSYM listelerde duyurulan sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş olan ya da iptal edilmiş sınav merkezlerini seçen adayların, başvuru yaptıkları dönemin başvurusu tamamlandığı tarih de dikkate alınmak suretiyle belirlenecek olan bir bölümü, kapasitesi dolmamış olan diğer sınav merkezlerine atanırlar. Böyle durumların oluşması halinde adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi ÖSYM’ye ait olacaktır. ÖSYM eğer gerekli olursa adayı tercih ettiği sınav merkezinden başka bir sınav merkezine atayabilir. Başvurunun 1000’in altında gerçekleştiği sınav merkezlerinde sınavın yapılıp yapılmayacağına ÖSYM başkanlığınca başvurular sonuçlandığında karar verilir. 2016 yılı DUS sınavı için belirlenmiş olan üç adet sınav merkezi bulunmaktadır. Bunlar, Ankara, Çankaya; İstanbul, Kadıköy, Maltepe, Ataşehir; İzmir – Kuzey, Karşıyaka, Bornova, Çiğli’dir.

 1. İnternet erişim şifre isteği

Bu alanı işaretleyen adaylara Aday İşlemleri sistemine girebilmeleri için geçici bir şifre üretilecektir. Bu işlem karşılığında adaylardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Belirlenen bu şifrenin en kısa sure içerisinde adaylar tarafından ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden değiştirilmesi gereklidir.

 1. Adayın imzası

 

Sınava başvuru esnasında engel durum bilgisi sistemden bulunmayan adaylar, başvuru merkezlerine sağlık raporlarını vererek bu bilgilerinin sisteme kaydettirebilirler. Bu alanda yapılacak olan değişiklikler resmi belgelere dayanılarak gerçekleştirilecektir. Sistemde engel bilgisi mevcut olan adayların engel bilgilerindeki değişiklikler sadece ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Başvuru merkezlerine ilk kez engelli olarak kayıt yaptıran adaylar ve sistemde mevcut engel bilgilerinde değişiklik bulunan adayların Sağlık / Engel Bilgi Formunu doldurarak, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisiyle ve sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeyle beraber başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Belgelerin asılları ÖSYM’ye ya da ÖSYM sınav koordinatörlüklerine veya diğer başvuru merkezlerine teslim edilmemelidir.

 1. İnternet ile yapılan bireysel başvurular;

Bireysel olarak internet üzerinden başvuru hakkı bulunan adaylar, başvuru süreci içerisinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine TC kimlik numarası ya da Y.U. numaralarını ve şifrelerini kullanarak giriş yapabilirler ve başvuru işlemlerini burada bulunan açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirerek, sınav ücretlerini yatırarak başvurularını tamamlayabilirler. İnternet üzerinden bireysel başvuru işlemleri, başvuru süresinin son günü itibariyle saat 23.59’da sona ermektedir.

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru işlemi gerçekleştiren engelli veya sağlık sorunu olan adaylardan sistemde engel ve sağlık bilgisi bulunmayanlar ya da bu bilgisinde değişiklik olan adayların, sağlık / engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık ve Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini ve sağlık raporlarının onaylanmış bir örneğini engel durumlarını belirten dilekçeyle beraber başvuru süreci içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.

 1. Yurt dışından başvuruda bulunacak olan adaylar;

İnternet üzerinden bireysel başvuru hakkı bulunmayan adaylardan, başvuru tarihleri arasında eğitim, tedavi vb. nedenlerle yurt dışında olduğu için (KKTC, Kırgızistan – Bişkek hariç) başvuru merkezine gitmesi olası olmayanlar, başvurularını aşağıdaki biçimde gerçekleştireceklerdir. ÖSYM posta yoluyla başvuru kabul etmemektedir.

Yurt dışından başvuruda bulunan adayların başvuru işlemlerini yapabilmek için başvuru ekranında Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir, yazısını mutlaka görmeleri ve sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir. Bu işlemleri yapan adayların aday başvuru kayıt bilgilerinin bir çıktısını alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekli olabileceğinden özenle saklamaları önemlidir. Buna göre;

 1. MERNİS’te Y.U. numarası olmayan adaylar, Y.U. numarası alacaklardır.
 2. Yurt dışından başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ÖSYM çağrı merkezine başvuru süreleri içerisinde bir yurt dışı telefondan bağlanarak sınava yurt dışından başvuracaklarını bildirmelidirler. Bildirimde bulunan kişiler için ÖSYM çağrı merkezi personeli adayın yurt dışından sınava başvuruda bulunacağını kaydedecektir.
 3. Başvuruda bulunacak olan adaylar TC kimlik numarası veya Y.U. numarası ve şifre ile ÖSYM internet sitesi üzerinde bulunan AİS sistemine girerek başvuru bilgilerini sisteme kaydedeceklerdir. ÖSYM internet erişim şifresi bulunmayan adaylar ÖSYM çağrı merkezinden şifrelerini edinebilirler.
 4. Başvuru işlemini yapan adaylar, başvuru süreci içerisinde ve başvuru süresinin bitiminden sonraki ilk gün 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sitesinde bulunan Ödemeler bölümünden kredi kartı ve banka kartı ile sınav ücretlerini Türk Lirası olarak yatıracaklardır.
 5. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar başvuru süresi içerisinde başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak sınavın diğer aşamalarında gerekli olma ihtimalinden ötürü özenle saklamalıdırlar.
 6. ÖSYM aday işlemleri sisteminde geçerli bir fotoğrafı olmayan adaylar, fotoğraf alanını boş bırakacaklardır. Ayrıca, adayların eğitim bilgileri alanında YÖKSİS kaynaklı olmayan bilgilerde güncelleme ve ekleme yapabileceklerdir. Yurt dışından başvuruda bulunan adaylar Ankara’da sınava girebilirler.
 7. Sınav ücretini yatırarak başvuru işlemlerini tamamlayan sistemde fotoğrafı bulunmayan adaylar, sınav tarihinden önceki son resmi iş günü mesai saatinin bitimine kadar ÖSYM Ankara Sınav Koordinatörlüğüne aşağıda bilgisi bulunan belgelerle birlikte şahsen başvuru yaparak başvurularını tamamlayacaklardır. Bu işlemin ardından adaylara Sınava Giriş Belgeleri verilecektir. İlgili belgelerden bir tanesinin bile eksik olması durumunda adayın başvuru işlemi tamamlanmamış olarak kabul edilecektir. Belgeleri eksik olan adaylara Sınava Giriş Belgesi verilmemektedir. İstenen belgeler;
 1. Düzgün bir biçimde doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış olan Aday Başvuru Kayıt Bilgisi,
 2. Başvurunun yapıldığı tarihlerinde yurt dışında bulunduğunu belirten resmi bir belge (adayın pasaportun aslı ve pasaport giriş – çıkış mühürlerinin bulunduğu pasaport sayfaların onaylı bir örneği),
 3. Diploma ya da öğrenim durumunu gösteren resmi bir belgenin onaylı örneği (adayın eğitim durumunda herhangi bir güncelleme ya da ekleme yapılmışsa),
 1. Aday tarafından hazırlanacak olan yukarıdaki belgeler, başvuru merkezi yetkilisince kontrol edilecektir. Adayın geçerli olan bir fotoğrafı bulunmuyorsa fotoğrafı çekilecek, eğitim bilgilerindeki aday beyanı eğitim bilgilerini gösteren belge doğrultusunda görevli personel tarafından sistemde onaylanacaktır.
 2. Adayın pasaportunda bulunan giriş – çıkış tarihleri doğrultusunda yurt dışında bulunduğu sure sınavın başvuru süresinin tamamını kapsamadığı tespit edilmiş olan adayların (başvuru yapıp sınav ücretini yatırmış olsalar dahi) başvuruları reddedilecektir. (Pasaportlarında giriş – çıkış tarihi bulunmayan kişiler için e-devletten alınacak olan belgeler, belge doğrulama adresinden kontrol edilmek suretiyle kabul edilmektedir.) Yurt dışından başvuru için sisteme kayıt yaptırmış olan adaylardan yurt dışında olduğu sürenin sınav başvuru süresinin tamamını kapsamadığı tespit edilen adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyeceğinden, bu durumda olan adayların yurt dışından yaptıkları kayıt bilgilerini ÖSYM’ye başvuruda bulunarak sistemden sildirmeleri ve yurt içerisinde bulunan bir başvuru merkezinden sınavın başvuru süreci içerisinde başvurularını tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 3. Belgelerinde eksiklik ya da tutarsızlık bulunan adayların ve sınav ücretini zamanında yatırmayan adayların işlemleri yapılmayarak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir. Belgelerinde herhangi bir eksiklik ya da tutarsızlık bulunan adaylar ve sınav ücretini süresinde yatırmayan adaylar sınava alınmamaktadırlar. Bu adayların başvuru kayıt bilgileri de sistemden silinecektir.
 4. Başvuru merkezi görevlileri adayın pasaportunu inceledikten hemen sonar geri verecek ve diğer belgeler teslim alınacaktır.
 5. Sistemde fotoğrafları kayıtlı olan adaylar başvurularını yurt dışından yapmış olsalar dahi yurt içinden bireysel başvuru yapan adaylar gibi işlem göreceklerdir.

Yurt dışından başvuru yapan engelli ve sağlık sorunlu olan adayların sistemde sağlık bilgileri bulunmuyorsa ya da bu bilgilerinde değişiklik yapılması gerekiyorsa, sağık ve engel bilgilerinin sisteme kaydedilebilmesi için, Sağlık / Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini ve sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeyle birlikte başvuru süreci içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Adaylar sınava giriş aşamasında aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmalıdırlar.

 1. DUS Sınava Giriş Belgesi

Sınava giriş belgeleri adayların adreslerine gönderilmemektedir. Sınava giriş belgelerini TC kimlik numarası veya Y.U. numarası ve şifreyle birlikte ÖSYM sitesi üzerinde yer alan AİS sisteminden sınav tarihinden 10 gün önce başlamak suretiyle adayların edinmeleri gerekmektedir.

DUS sınava giriş belgesinin üzerinde adayların sınava gireceği merkez, bina ve solan bilgileriyle birlikte fotoğrafları bulunmaktadır. Adaylar sınava giriş belgesinde yazılı olarak bulunan salondan başka bir salonda sınava giremezler. Sınava giriş belgesinde yazılı olarak bulunan salondan başka bir yerde sınava girmiş olan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Adayın sınava gireceği binayı ve adres bilgisini onaylamak amacıyla önceden gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

Sınav Giriş Belgesini kaybetmiş olan adaylar internet üzerinden belgelerini tekrar edinebilirler. Adaylar internet üzerinden edindikleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sınava Giriş Belgesinin üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, belgenin yazıcından dökümünü alırlarken belge üzerinde bulunan fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler.

Sınava Giriş Belgesinin ön yüzünde yer alan ÖSYM tarafından belirlenmiş olan bilgilerin haricinde ön veya arka yüzünde herhangi bir yazı, işaret ve benzerinin bulunması halinde adayın sınavı geçersiz kabul edilecektir.

Başvuru işlemini yapmış olduğu halde sınava giriş ücretini yatırmamış olan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmemektedir.

 1. Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ya da Süresi Geçerli Olan Pasaport

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka, pasaportlarını ya da nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Tutuklu ve hükümlü olan adayların nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ya da pasaportları dışında durumlarını gösteren fotoğraflı resmi belge, Türk vatandaşlığından izinli ayrılan kişilerin ve bunların kanuni mirasçılarının Pembe veya Mavi Kart, pasaportları olmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numarası bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik kartları özel kimlik belgesi olarak kabul edilmektedir. Bu belgelerin dışında sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ve benzeri diğer tüm belgeler sınava girebilmek için geçerli olan belgeler olarak kabul edilmemektedir. Sınava girecek olan adayların nüfus cüzdanlarında soğuk damganın basılı olması, adayın sınav görevlilerince kolay bir biçimde tanınmasını sağlayan güncel bir fotoğrafının ve TC kimlik numarasının bulunması, pasaportların süresinin geçerli olması gerekmektedir. Geçerlilik süresi dolmuş olan pasaportlar kabul edilmemektedir. Sınav günü görevliler adayı fotoğraftan tanıyamazlar ise sınava almama hakkına sahiptirler.

Bu sayılan belgeleri eksiksiz bir şekilde yanında bulundurmayan adaylar, mazeretleri ne olursa olsun sınava alınmayacaklardır.

Sınav günü bir aday belgeleri yanında olmadığı halde sınav koordinatörü, bina ve salon görevlilerinin ya da ÖSYM temsilcisinin kararıyla sınava alınmış olsa bile sınavı sonradan geçersiz sayılacaktır.

Sınav binalarında adayların hiçbir eşyası emanete alınmayacağından, adaylar sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir çanta, eşya, araç veya gereç getiremezler. Sınavın yapılacağı her salona bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (silgi, kalem, kalemtıraş) ve peçete ÖSYM tarafından sağlanmaktadır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişeler içerisinde su getirebilirler.

 

Sınavınyapıldığı binalarında hiçbir eşya emanete alınmamaktadır. Bu sebeple adaylar aşağıda yer alan cihazları ve malzemeleri getirmeleri kesinlikle yasaktır.

 1. Çanta, cüzdan, cep telefonu,
 2. Saat, kulaklık,kablosuz iletişim sağlayan Bluetooth ve benzeri cihazlar,
 3. Kolye, küpe, yüzük (alyanslar hariç), bilezik, broş,
 4. Metal para gibi metal içeren eşyalar (basit başörtüsü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç),
 5. Her tür elektronik ve mekanik cihaz, fotoğraf makinesi, çağrı cihazı, telsiz ve benzeri araçlar,
 6. Her tür plastik ve güneş gözlüğü dahil olmak üzere cam eşya (şeffaf ve numaralı gözlükler hariç),
 7. Banka kredi kartı, ulaşım kartı ve benzeri kartlar,
 8. Cep bilgisayarı, saat ve sözlük işlevi olan elektronik aygıtlar, hesap makinesi ve benzeri her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz,
 9. Her türden kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat,
 10. Müsvedde kağıdı, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, kitap, ders notu, sözlük, gazete, dergi ve benzeri yayınlar,
 11. Cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar,
 12. Su hariç olmak üzere yiyecek, içecek ve benzeri gıda maddeleri,
 13. İlaç, alçı, koltuk değneği, sargı bezi ve benzeri sağlık malzemeleri (Engelli olan veya sağlık sorunu olan adayların sınava engeli veya sağlık sorunu sebebiyle araç ve gereç ile girmesi gerekiyorsa, bu adayların Engelli ve sağlık sorunlu adaylar bölümünü dikkatle incelemeleri gerekmektedir.) ve buna benzer malzemelerle gelmeleri kesinlikle yasaktır.

Sınavın yapıldığı binaya girişlerde adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlilerince ell eve/veya dedektörle aranacaktır. Yukarıda belirtilmiş olan araç gereçler ve benzeri eşyalarla sınava gelmiş olan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır. Sınavın yapılacağı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav esnasında veya sınavdan sonra bu tip araç gereç ve eşyaları taşıdıkları tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılmaktadır.

ÖSYM tarafından gerekli görülmesi halinde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanılabilecektir. Sınav binaları ve sınav salonları ÖSYM tarafından kurulan güvenlik kameralarıyla izlenebilecektir. Görevlilerin tutanakları yanında kamera kayıtları da gerekli olduğu hallerde delil olarak kullanılmaktadır.

Bina girişlerinde yığılmanın olmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binaya getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmiş olmaları, sınavın başlama saatinden en az 1 saat öncesinde sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları, sınava zamanında alınabilmeleri açısından önem taşımaktadır.

Sınava girecek tüm adaylar 26.09.2012 tarihinde resmi gazetede yayımlanan, Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına Dair Yönetmelik, hükümlerine ve ÖSYM’nin internet adresinde yayınlanan sınav uygulamalarına dair güvenlik önlemlerine uymak mecburiyetindedirler.

 

Güvenlik kontrollerinin ve kimlik kontrollerinin yapılabilmesi, salona girişin zamanında sağlanabilmesi için adayların sınavın başlangıç saatinden en az 1 saat öncesinde sınav binasının kapısında bulunmaları zorunludur. Sınava girecek olan adayların yüzü kimlik tespitini sağlayacak şekilde açık olmalıdır.

Adaylar sınav salonlarına ilgili sınava dair Sınav Giriş Belgeleri ve kimlik belgeleri kontrol edilerek alınacaklardır ve salona alınan adaylar sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaktır. Yerine oturmuş olan aday Sınava Giriş Belgesini ve kimlik belgesini sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk önce adayların tek tek kimlik kontrollerini gerçekleştirecek, gerekli kimlik kontrollerinin gerçekleşmesinin ardından salon başkanı adaylara sınav kitapçıkları ve içerisinde iki adet kurşun kalem, kalemtıraş, silgi ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.

Adayları kendilerine verilmiş olan sınav kitapçıklarında yer alan sayfaların baskılarını hızlıca kontrol ettikten sonra, kitapçığın kapağının üzerine isim, soy isim, TC kimlik numarası veya Y.U. numarası, sınava giriş belgelerinde bulunan Sınava Giriş Kodu bilgilerini yazacaklar ve ilgili olan alanlara kodlayacaklardır. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından sınav kitapçığının ilgili olan alanı, aday tarafından imzalanacaktır. Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak yapılması sınav görevlilerinin değil, adayın sorumluluğu altındadır.

Sınava giren adaylar, kendilerine verilmiş olan sınav kitapçığını kontrol ederek, kendi durumlarına ve Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilere uygun sınav evrakı olduğundan emin olmalıdırlar. Kendileri için düzenlenmeyen sınav evraklarının salon başkanına bildirilmesi gerekmektedir. Gerekli incelemeleri gerçekleştirmeden sınav evrakını kabul edip sınava devam eden adayların, sınav evrakı yanlışlığından oluşacak her türlü sorunlarında sorumluluk kendilerine ait olacaktır.

Adayların sınava giriş belgelerinde bulunan Sınava Giriş Kodu aday tarafından sınav kitapçığına yazılıp, kodlandıktan sonra salonda bulunan görevliler adayların sınava giriş belgelerini toplayacaklardır.

Adaylar sonrasında kitapçığın ön kapağının arka yüzünde bulunan alanları, kendi el yazılarıyla sınav başlamadan önce doldururlar. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından salon görevlileri, adayın sınav kitapçığının üzerinde bulunan karekod etiketini, salon aday yoklama listesinde bulunan bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaktır.

Sınav evrakının dağıtılmasının ardından adayların sınav sürecinin ilk 110 dakikası bitmeden ve son 15 dakika içerisinde sınav salonundan ayrılmaları, sınav esnasında kısa bir sure için bile olsa (tuvalete gitmek dahil olmak üzere) sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonunu terk etmek isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan sebebi her ne olursa olsun çıkan adaylar bir daha sınav salonuna alınmayacaklar ve sınavın ilk 110 dakikası dolana kadar sınav binasında bekletileceklerdir.

Sınav süreci içerisinde adayların;

 1. Kopya çekmeleri, kopya vermeleri ve konuşmaları,
 2. Salon görevlilerine soru sormaları,
 3. Birbirlerine kalem, silgi ve benzeri şeyleri vermeleri,
 4. Sınav cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,
 5. Müsvedde kağıt kullanmaları ya da soru ve cevapları başka bir kağıda yazmaları,
 6. Sınav süresi bitmiş olduğu halde soruları okumaya ve cevap alanlarına işaretleme yapmaya devam etmeleri,
 7. Sınav düzenini bozan davranışlarda bulunmaları yasaktır.

Yukarıda belirtilen yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM tarafından geçersiz sayılacaktır. Sınav kurallarına uyum göstermek adayın temel görevleri arasında yer almaktadır. Kurallara aykırı bir davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmemektedir. Ancak, sınav görevlileri tarafından diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak ve sınavda zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görülmesi halinde kural dışı davranışta bulunan adaya uyarı yapılmayabilir. İster uyarılmış olsun, ister uyarılmamış olsun, kurallara aykırı bir davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlileri tarafından sınav tutanağına ya da görevlilerin raporlarına açık bir şekilde yazılacaktır. Bu adayların sınav sonuçları ÖSYM tarafından geçersiz olarak kabul edilecektir.

Adaylar tarafından sadece sınav kitapçığının sayfalarında bulunan boş yerler müsvedde olarak kullanılabilir. Adayların soruları ya da bu sorulara vermiş oldukları cevapları bir kağıda yazarak bu kağıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır.

Sınavın sonunda sınav kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de teker teker incelenecektir. Sınav kitapçıklarının bir sayfasında bile eksik bulunması halinde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Bunun yanında sınav giriş belgesini teslim etmeyen adayların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

Sınav binaları ve sınav salonları ÖSYM tarafından güvenlik kameralarıyla izlenebileceğinden, kamera kayıtları da kanıt olarak kullanılacaktır. Sınav görevlileri tarafından tutulan tutanakların yanında kamera kayıtları da gerekli olduğu takdirde sınav kurallarının ihlal edilip edilmemiş olduğunun tespit edilebilmesinde kanıt olacaktır.

Sınav esnasında ÖSYM temsilcileri sınav salonlarını dolaşabilirler ve gerekli görmeleri halinde adayların sınav giriş belgelerini ve kimliklerini tekrar kontrol edebilirler.

Sınav Kitapçığı ve Cevap Alanları

Sınavda uygulanacak olan test, tek bir kitapçık halinde adaylara dağıtılacak ve adaylar cevaplarını sınav kitapçığında bulunan ilgili alana işaretleyeceklerdir. Cevap bölümü her sorunun bitiminde yer almaktadır. Kitapçıkların tüm sayfaları ÖSYM tarafından taranacaktır ve sayfa görüntüleri üzerinden görüntünün işlenmesi yöntemiyle adayların işaretleri tespit edilecek ve bilgisayar ortamında değerlendirmeye alınacaktır.

Her bir sınav kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenmektedir. Sınav kitapçıkları sınav esnasında adaylara, salon görevlileri tarafından poşetleri kapalı olarak, açılmadan rastgele dağıtılacaktır. Salon görevlisi tarafından adaya verilen sınav kitapçığı poşeti adayın kendisi tarafından açılmalıdır.

Sınav kitapçığında yer alan sorular birbirinin tamamen aynısıdır. Ancak, soruların ya da sorudaki seçeneklerin sıralanışları ve doğru cevabın yeri değişmektedir. Bu sebeple her adayın cevap anahtarı da farklı olmaktadır.

Adaylar tarafından kendilerine verilmiş olan sınav kitapçığının üzerinde bulunan Sınav Giriş Kodu bölümüne sınav giriş belgesinde yer alan Sınava giriş kodu yazılacak, kodlanacak ve onaylanacaktır. Sınav kitapçığının üzerinde sınava giriş kodu yazılıp kodlanmamış olan ya da yanlış yazılıp kodlanmış olan sınav kitapçıklarının değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemin eksiksiz ve doğru bir biçimde yapılmasının sorumluluğu tamamen adaya aittir.

Sınav kitapçığında yer alan tüm sorular çoktan seçmelidir. Her bir soru için beş adet farklı seçenek bulunmaktadır. Bu seçeneklerden yalnızca bir tanesi sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretlenmelidir. Adaylara herhangi bir cevap kağıdı verilmeyecektir. Soru üzerinde işaretlenmiş olan cevaplara hiçbir işlem yapılamamaktadır. Doğru cevap olarak işaretlenen seçeneği gösteren yuvarlak alan dışarıya taşmadan, tam olarak ve belirgin bir biçimde doldurulmalıdır. Aday tarafından bir soruya birden fazla cevap işaretlenmiş ise o soru yanlış olarak kabul edilmektedir. Unutulmaması gereken şey cevap alanlarını değerlendiren optik okuyucunun, iyi silinmemiş olan bir işareti de okuyabileceğidir. Bu sebeple soruya verilmiş cevap eğer değiştirilecekse, yanlış konmuş olan işaretin temiz bir biçimde silinmesi önemlidir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu işaret çok iyi bir biçimde silinmiş olmalıdır.

Sınavda sorulan tüm test sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM yönetim kurulunca yayınlanmasına karar verilenler haricinde, hiçbir kişi ya da kuruma verilemezler. Sorular, basılı ya da internet ortamında yayınlanamazlar. ÖSYM’nin yazılı izni olmaksızın, hangi amaçlarla olursa olsun, tamamının ya da bir kısmının kopyalanması, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltımının sağlanması, kullanımı ya da yayımlanması kesinlikle yasaktır. Bunun aksi yönündeki tüm fiillere karşı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunun uyarınca ÖSYM tarafından kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren tüm adaylar bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

 

Adayların Sınav Sırasında Teslim Edecekleri Belge ve Evraklar

Sınavını tamamlamış olan adaylar, kullandıkları sınav kitapçıklarını salondaki görevlilere teslim edecekler, kesinlikle sınav kitapçılarını sıra üzerinde bırakmayacaklardır. Adayın sınava girmiş olduğu salonda sıra üzerinde kalmış olan ve ÖSYM’ye ulaşmayan evraktan adayın kendisi sorumlu olacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevli olan kişiler yanlışlıkla bir adaya ait olan sınav kitapçığını teslim almadığında ilgili aday, derhal gerekli olan uyarıyı yaparak sınav kitapçığının salon görevlisi tarafından teslim alınmasını sağlamalıdır. Sınava Giriş Belgesi ise belgede yer alan Sınava Giriş Kodu aday tarafından sınav kitapçığına yazılıp kodlandıktan sonra salonda bulunan sınav görevlileri tarafından toplanacaktır. Sınav giriş belgesinin ve sınav kitapçığının salon görevlisine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaylara aittir.

ÖSYM’ye gelen her salona ait sınav evrakı paketi görevliler tarafından tek tek açılıp, paketin içerisinden çıkan tüm belgeler tek tek sayılmaktadır. Paketin içerisinde çıkan evraklarda herhangi bir eksiklik bulunuyorsa bir tutanakla bu durum tespit edilir. Sınava giriş belgesi ya da sınav kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin, sınav evraklarını paketlemelerini izleme hakkına sahiptirler.

 

Bir adayın sınavının geçerli kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartların sağlanmış olması gerekmektedir;

 1. Adayın sınava atandığı salonda girmiş olması,
 2. Sınava giriş kodunu sınav kitapçığına yazdıktan ve kodlama işlemini tamamladıktan sonra sınav giriş belgesini sınav görevlisine teslim etmiş olması,
 3. Adayın kopya çekme ya da çekilmesine yardım etme girişimlerinde bulunmamış olması,
 4. Adayın cevaplarını sınav süreci içerisinde sınav kitapçığında yer alan cevap alanlarına işaretlemiş olması,
 5. Sınav kitapçıklarına TC kimlik numarası ve sınava giriş kodu bilgilerinin doğru bir biçimde yazılıp, kodlanması,
 6. Sınav kitapçığına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir biçimde tamamlamış olması,
 7. Sınav sonunda sınav kitapçığını, sayfalarını eksiksiz bir şekilde sınav görevlisine teslim etmesi,
 8. Sınav esnasında salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer tüm sınav kurallarına uyması zorunludur.

Yukarıda sıralanmış olan maddelere uymayan tüm adayların sınavları iptal edilecektir. Belgeleri eksik olan ya da geçersiz olmasına rağmen salon görevlileri tarafından yanlışlık sonucu sınava alınan ya da sınav kurallarına uymadıkları halde sınav düzenini bozmamak amacıyla salondan çıkarılmayıp sınava devam eden kişilerin sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz kabul edilecektir.

Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt ya da tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmeyecektir. Sınav görevlisinin herhangi bir kusuru ya da ihmali söz konusu ise kamera kayıtları esas olarak alınacaktır. Kusur ya da ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında ilgili mevzuat uyarınca ayrıca işlem başlatılacaktır.

Sınav günüde sınavın yapıldığı bina ve salonda görevli olan sınav personelinin adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak ya da rapor verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Sınav kurallarına uyum göstermeyen adaylara 6114 sayılı kanun uyarınca işlem yapılacaktır. Buna göre ceza hükümleri;

MADDE 10

 1. Başkanlık tarafından yapılmakta olan sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden itibaren, görevlendirilen kişiler, başka bir kamu kurumunda ya da özel kuruluşta görevli olup olmadıklarına bakılmaksızın, bu kanun hükümleri doğrultusunda ifa etmekte oldukları görev açısından, kamu görevlisi sayılmaktadırlar.
 2. Bu kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykırı bir biçimde elde eden ya da alinde bulunduran kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka herhangi bir suç oluşturmaması durumunda, bir yılile dört yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılır. Bu bilgileri ifşa eden kişi, iki ile beş yıl arasında hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.
 3. Başkanlık tarafından gerçekleştirilen sınavlarda;
 1. Ses ya da görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken ya da bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden kişiler,
 2. Başka bir adayın yerine sınava giren ya da kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkısı bulunan kişiler,
 3. Bireysel ya da toplu olarak kopya çeken ya da kopya çekilmesine imkan sağlayan kişiler, fiili daha ağır bir ceza gerektiren başka bir suçlarının oluşmaması halinde bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.
 1. Sınav sonuçlarını adayın lehine ya da aleyhine olacak biçimde değiştiren kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektirecek farklı bir suç işlemediği takdirde, üç yıl ile sekiz yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılacaktır.
 2. Sınavda kopya çekmiş olduğu tespit edilen adayların sınavları yönetim kurulu kararıyla iptal edilir. Bu aday, sınavın yapılmış olduğu tarihten itibaren iki yıl süresince başkanlık tarafından gerçekleştirilen hiçbir sınava aday olarak başvuruda bulunamaz ve giremez. Sınavı iptal edilen adaylar, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki başarısına dayanarak bir kamu görevine atanmış ya da sair bir hak elde etmiş iseler, ilgili kurum yetkililerince görevlerine derhal son verilir ve kendisine sağlanan tüm haklar geri alınır. Bu fıkradabulunan tüm hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiileri işlemiş olan adaylar hakkında da uygulanırlar.
 3. Madde 10’da tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesi içerisinde işlenmesi durumunda, verilecek olan cezalar yarı oranında arttırılacaktır. Bu suçların tüzel bir kişinin faaliyetleri çerçevesinde işlenmiş olması halinde, tüzel kişiyle ilgili olarak bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilir.
 4. Gizlilik ihlali sebebiyle soruların elde edilmiş olmasından faydalanarak kopya çekmiş olduğu tespit edilen kişilerin sınavlarının iptaline karar verilir. Sınavlarının bu sebeple iptaline karar verilen kişilerin, soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiğine dair bilgi vermesi durumunda, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, sınava giriş yasağının süresinde kısaltılmaya gidileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilir.

 

Salon Tutanakları ve Test Sorularına Verilen Cevaplara Ne Gibi İncelemeler Yapılmaktadır?

Sınav görevlileri tarafından salon sınav tutanağı ya da raporla ÖSYM’ye sınav kurallarına uymadığı bildirilmiş olan kişiler, yapılan istatiksel kopya analizlerinde ikili ya da toplu kopya çektikleri, birbirlerinden yararlanmış oldukları saptanmış olan adayların sınav sonuçları iptal edilecektir. Kopya işlemine aracılık eden kişiler varsa bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır. 6114 sayılı kanun uyarınca bu kişiler hakkında işlem yapılmaktadır.

Adayların bilgisayar ortamında yapılacak olan istatistiksel kopya analizleri neticesinde sınavının iptal edilmemesi için, kendilerinden kopya çekilmesine izin vermemeleri, sınav kitapçıklarını başkalarının göremeyeceği biçimde kullanmaları gerekmektedir. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli olabilmesi için adayların ÖSYM tarafından belirlenmiş olan tüm kurallara uymaları zorunludur.

Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye çalışan, kopya veren ya da kopya verilmesine yardım eden kişilerin kimlik bilgileri salon sınav tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz kabul edilecektir. Ayrıca kamera görüntülerinden bu fiili işlemiş oldukları tespit edilen kişilerin de sınavları geçersiz sayılabilecektir. Görevliler tarafından kopya çekmeye ya da vermeye çalışan kişilerin uyarılması zorunlu değildir. Sorumluluk tümüyle adaya aittir.

 

Sınav Değerlendirme İşlemleri

 1. DUS’a dair tüm değerlendirme, hesaplama ve seçme işlemleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır.
 2. Adayların sorulara vermiş oldukları doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevapların sayısı dörtte biri çıkarılmak suretiyle ham puanlar elde edilmektedir. Ham puanlar ortalaması 50 olan ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülerek adayın yerleştirme işlemlerinde kullanılacak olan DUS puanı saptanacaktır.

Sınav sonrasında yapılan analizlerde bir testteki soruların herhangi birinde, biçimsel ya da bilimsel bir sebeple ÖSYM tarafından geçersiz sayılması halinde, ilgili testte bulunan sorulardan herhangi bir tanesini işaretlemiş olan adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilmektedir.

 

 1. DUS sonucuna göre yerleştirme işleminin gerçekleşebilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleği yapmaya yetkili olma şartı aranmaktadır.
 2. Adaylar DUS puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini nasıl ve ne zaman yapacaklarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilirler.
 3. DUS sınavı sonuçlarına yapılacak olan itiraz süresi dolmadan ya da bu sınavla ilgisi bulunan olası mahkemeler sonuçlanmadan tercih işlemleri başlatılmamaktadır.
 4. Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM’nin internet sayfasında yayınlanan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
 5. Tercihlerinde değişikliğe gitmek isteyen adaylar, tercih süresi içerisinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirme hakkına sahiptirler. Belirtilen sürenin dışında tercihlerde herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır.
 6. DUS puanı 45 olan (yerleştirmeye esas olan Ağırlıklı mesleki bilgi sınavı puanı 45) ya da daha yüksek olan adaylar tercih işlemi yapabileceklerdir. Puanı 45’ten düşük olan adaylar yerleştirme işlemine dahil edilmemektedirler. Adaylar en fazla 30 tercih yapma hakkına sahiptirler.
 7. Yerleştirme işleminin gerçekleştirilebilmesi için şart olarak aranan yabancı dil yeterliliğini ölçmeye yönelik olarak sağlık bakanlığınca yapılan veya yaptırılan sınavdan, ÜDS, YDS ya da KPDS en az 50 bin puan alan adaylar dışında ÖSYM tarafından belirlenmiş olan Yabancı Dil Eşdeğerliliği tablosunda belirtilen sınavlarla ilgili geçerli belge ya da sonuç belgesi bulunan adaylar, (bu belgenin noter onaylı suretini de ellerinde bulundurmalıdırlar.) bu belgeyi dilekçe ekinde tercih süresi bitmeden (tercih tarihinin son günü saat 12.00’a kadar) ÖSYM merkezine ulaştıran adaylar DUS için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yabancı dil muafiyetlerinin kontrolü tercih aşamasında gerçekleştirilecektir. Tercih yapacak olan adaylardan ÜDS, yDS ya da KPDS’den süresi geçerli olan ve en az 50 bin puanı olan adayların merkezdeki kayıtları tercih aşamasında kontrol edilerek tercih işlemlerini yapmaları sağlanacaktır. Sadece bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği olan belgeye sahip adaylar ise ilgili dönemin tercihlerinin son gününe kadar geçerli belgelerini ve noter onaylı suretlerini dilekçe ekinde ÖSYM merkezine ulaştırdıkları takdirde tercih işlemini gerçekleştirebileceklerdir.

26.04.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 12. Madde 3. Fıkraya göre, TUS ve DUS sonucuna göre yerleştirme işleminin gerçekleştirilebilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için Almanca, İngilizce ya da Fransızca dillerinden bir tanesinden bakanlık tarafından düzenlenen veya yaptırılan sınavdan ya da ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgi Seviyesi Tespit Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak veya ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilmiş olan uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak şarttır, hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda, Bakanlık tarafından düzenlenen sınavda tercihlerini yapabilmek için yabancı dil yeterliliğini sağlayan adayların, DUS sınavına başvuru yaparken ÖSYM’ye vermiş oldukları TC kimlik numaralarını ya da Yabancı Uyruklu (Y.U.) numaralarını yabancı dil sınavını yapmış olan kurum tarafından tercih işlemlerinden önce ÖSYM’ye bildirilmesini sağlamalıdırlar. Bakanlık tarafından yapılmış olan yabancı dil yeterliliği sınavlarında başarı gösteren adayların, ilgili kurum tarafından ÖSYM’ye iletilen TC kimlik numaralarının ÖSYM merkezindeki adaylara ait TC Kimlik numarası ya da Y.U. numarasından farklı olması durumunda (adayın DUS başvurusunda bildirdiği numaradan farklı olması halinde) bu adayların tercih işleminde bulunmaları mümkün olmayacaktır. Adayın DUS başvurusunda kullanmış olduğu TC kimlik numarası ya da Y.U. numarası ile TÖMER’e başvuru yaptığı Numara aynı olmalıdır. Farklı başvuru numarası ile başvuru yapmış olan adayların dil muafiyeti işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve buna bağlı olarak tercih işlemi gerçekleştirebilmesi için adayın TÖMER’den bu değişikliği bizzat yaptırıp TÖMER’in elektronik ortamda ÖSYM’ye değişmiş numarayı elektronik ortamdan tercih işlemleri bitmeden göndermesi gerekmektedir.

 1. Tercihler bireysel bir şekilde internet üzerinden adaylar tarafından yapılacaklardır. Yanlışlıkla girilen bir program tercih edilen program gibi işlem görecektir. Tercihlerin elektronik ortama yanlış girilmesinden doğacak tüm sorumluluklar adaya aittir. Özel koşulları ilgili programda eğitim alabilmek için kurumların belirlediği, yazılı sınavla ölçülmeyen özel niteliklerdir ve tercih aşamasında adayların bu özel koşulları mutlaka göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bir program için istenilen niteliklere sahip olmayan adaylar bu programı tercih ederlerse, ilgili program tarafından bu adaylar kabul edilmeyecek ve adaylar yerleştirmeden doğmuş olan tüm haklarını yitirmiş olacaklardır. Yerleştirme işlemi gerçekleştirilirken yeterli puan alınması şartıyla tercih sıralaması da önem kazanmaktadır. Bu sebeple tercih işlemleri gerçekleştirilirken eğitim alınmak istenen programların en çok tercih edilenden başlamak üzere sırayla yazılması adayın yararına olacaktır.

TC uyruklu olan adaylar ve KKTC uyruklu olan adaylar genel kontenjanlardan yararlanırken, Mavi Kartlı adaylar ve 2527 uyruklu adaylar genel kontenjanlar ile yabancı uyruklu kontenjanlarından (tercih aşamasında hangi kontenjandan yararlanmak istediklerini sistemden seçerek), yabancı uyruklu olan adaylar yabancı uyruklu kontenjanlarından tercih yapabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yukarıda belirtilen şekilde uyruk bilgilerine göre yapılmaktadır. Birden fazla uyruklu olması sebebiyle hem genel kontenjandan, hem de yabancı uyruklu kontenjanlarından tercih yapabilme hakkı bulunan adayların tercih aşamasında hangi kontenjandan faydalanacaklarını sistemde belirtmeleri gerekmektedir. Belirlenmiş olan KKTC kontenjanları varsa bu kontenjanlardan sadece KKTC uyruklu ya da uyruklarından bir tanesi KKTC olana adaylar faydalanabilirler.

Uyruklarından bir tanesi TC olan çift uyruklu adaylar ilerleyen süreçlerde sorun yaşamamaları için diploma tescil işlemlerinde esas alınan uyruklarına göre başvuru yapmak zorundadırlar.

 1. Sınav puanlarında eşitlik olması durumlarında seçimi yapılan programı daha üst tercihte gösteren adaya öncelik verilecektir. Bu durumda da eşitlik bozulmuyorsa, doğum tarihi daha yeni olan aday öncelikli olacaktır.
 2. Sınava başvuru aşamasında henüz mezun olmamış olan adayların tercih yapabilmeleri için tercih süresi içerisinde ÖSYM koordinatörlüklerine şahsen başvuruda bulunarak mezuniyet tarihlerini ÖSYM aday işlemleri sistemine (AİS) kaydedilmesini sağlamaları gereklidir. Adayların mezuniyet tarihini gösteren belgenin onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları ve bu belgeyi ÖSYM görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Kayıt İşlemleri, Atama Bilgileri ve Gerekli Olan Belgeler

Adaylar DUS yerleştirme sonuçlarını TC kimlik numaraları ya da Y.U. numaraları ve şifreleriyle ÖSYM internet sitesindeki sonuç bölümünden öğrenebilirler. Sonuçların açıklanmasından bir iş günü sonrasında başlamak üzere 10 iş günü içerisinde adayların yerleştirildikleri kurumlara kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. İlgili kurumlar yerleştirilen adaylara dair sonuç bilgilerini ÖSYM’den edinecekleri şifreler yardımıyla internet üzerinden ftp yoluyla alacaklardır.

Diş hekimliği fakültelerinde bulunan programlara yerleştirilmiş olan adaylar üniversitelere, Sağlık Bakanlığı adına diş hekimliği fakültelerinde bulunan programlara yerleştirilen adaylar ise ilan edilen belgelerle birlikte duyurulan başvuru tarihleri arasında Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Herhangi bir sebeple süresi içerisinde başvuru işlemlerini yapmayan adaylar ya da eksik belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu durumdaki adaylar yerleştirme işleminden doğan haklarını kaybederler. Atamalar esnasında başvuru şartlarına dair mevzuata durumları uymayan ya da belgelerinin eksik olduğu anlaşılan adayların atamalarının yapılması hususunda herhangi bir hak iddiaları bulunmamaktadır.

Sağlık Bakanlığı adına diş hekimliği fakültelerine yerleştirilmiş olan adaylar, ÖSYM’nin ilanını takiben 10 iş günü içerisinde, internet yoluyla ilan edilmiş olan belgeleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Genel Evrak Gelen Servisi adresine APS ya da özel kargo ile gönderebilirler. APS ya da özel kargo ile Sağlık Bakanlığına gönderilmiş olan belgelerin vaktinde ulaşmamasından Sağlık Bakanlığı sorumlu tutulamaz. Adaylar belgelerin teslim edilmesiyle ilgili detay bilgilerine, dilekçe örneğine ve açıklamalara Sağlık Bakanlığının internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.

Sağlık bakanlığı adına Üniversite kontenjanlarına yerleştirilen adayların atama işlemleri için yerleştirilmiş oldukları üniversitelere değil yukarıda anlatıldığı biçimde öncelikle Sağlık Bakanlığına başvurmaları sonrasında ÇKYS üzerinden takip işlemi gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Sınavda başarı gösterip bir uzmanlık programına yerleştirilmiş olan yabancı uyruklu adayların kayıt işlemleri için ilan edilen süre içerisinde o programın bağlı bulunduğu kuruma başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Kayıt esnasında diğer adaylardan istenen evraklara ek olarak yabancı uyruklu olan adayların aşağıda bulunan belgeleri temin etmeleri gerekecektir.

 1. Ana dal uzmanlık eğitimi yapabilmek için Türkiye’de bulunan diş hekimliği fakültelerinden bir tanesinden mezun olduklarını gösteren diploma ya da yabancı ülkelerde bulunan benzer fakültelerden bir tanesinden mezun olup YÖK’ten almış oldukları denklik belgelerinin noter onaylı örneği,
 2. Mesleki konuları takip edebilecek seviyede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen bir kuruluş tarafından yapılmış Türkçe dil bilgisi sınavında başarı gösterdiklerine dair belgenin aslı ya da noter onaylı örneği, (Yabancı uyruklu olan adayların bu belgeyi uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten en geç bir sene içerisinde sunmaları gerekmektedir. Aksi halde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliğiyle ilişikleri kesilecektir. Türkiye’de bulunan diş hekimliği fakültelerinin Türkçe eğitim veren bölümlerinden mezun olmuş Yabancı uyruklu adaylardan Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmamaktadır.)
 3. Türkiye’de ikamet etmelerine izin verildiğine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan oturum izninin noter tasdikli bir örneği,
 4. Uzmanlık eğitimi boyunca kendilerine burs verileceğini ya da Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını gösteren belge.

Yabancı uyruklu olan adayların atama işlemleri yetkili merciler tarafından izin verilmesinin ardından gerçekleştirilir. ÖSYM’nin kayıt ve atama işlemleri ve kurumlar arası geçiş işlemleriyle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu husustaki başvuruların doğrudan ilgili kurumlara yapılması gereklidir.

 

DUS’ta Ek Yerleştirme

DUS sonuçlarına göre yapılan yerleştirmeler sonunda adayların tercih etmediği, adayların yerleştirilmelerine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması ya da yerleştirme işlemi gerçekleştirilen adayların başvuru süresinde başvuru işlemlerini gerçekleştirmemesi gibi nedenlerle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılmaktadır. Adaylar DUS’un ilgili dönem Ek yerleştirme Boş Kontenjanlarıyla tercih işlemlerini hangi tarihler içerisinde yapacaklarını ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden öğrenebilirler.

Ek yerleştirme kontenjanlarına başvuruda bulunabilmek için aşağıda yer alan koşulların tamamının karşılanması gerekmektedir;

 1. DUS’un ilgili dönemindeki sınava girmiş olmak,
 2. DUS’un ilgili döneminde hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak,
 3. Yerleştirmede esas alınan Ağırlıklı Merkezi Bilgi Sınavı Puanı 45 puan ve üzerinde olmak.

Adaylar ek yerleştirme için tercih ücreti yatıracaklardır. 2016 yılı için bu ücret 15 lira olarak belirlenmiştir. Sisteme tercih kayıtlarını yapan adaylar ÖSYM’nin internet sayfasında bulunan Ödemeler bölümünden kredi kartı ya da banka kartı yardımıyla ek yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Tercih süresi içerisinde yerleştirme ücretini yatırmamış olan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tüm tercihler geçersiz sayılacaktır ve bu adaylar yerleştirme işlemine tabi tutulmayacaklardır.

Ek yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet adresinden yayınlanacaktır. Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından bir iş günü sonra başlamak üzere adayların yerleşmiş oldukları kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Ek yerleştirme ile yerleştirilen adaylara yerleştirme sonuç belgesi gönderilmemektedir.

 

Yabancı Uyruklu Adaylar 

Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık eğitimi Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi programlarında aylık almadan eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylarında DUS’a girmesi zorunludur.

Yabancı uyruklu adaylar için ayrılmış olan kontenjanlar her yıl bildirilmektedir. 2016 yılı için açılan kontenjanları yazının en sonunda yer alan tablolarda bulabilirsiniz.

Türk Cumhuriyetlerinde, Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba topluluklarından gelen, üniversitelerimiz diş hekimliği fakültelerinden mezun olan ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimine devam etmek isteyen adayların da DUS’a girmeleri zorunludur. Bu adaylardan devlet bursu almak isteyen kişiler, mevcut bu durumlarını belgelendirmek suretiyle Yükseköğretim Kuruluna başvurabilirler. Bu adaylar için ayrılmış olan kontenjanlar da yabancı uyruklu kontenjanlar içerisinde yer almaktadır. Yabancı uyruklu adaylar için ÖSYM tarafından hazırlanmış olan ayrı bir daya başvuru formu ya da kılavuz bulunmamaktadır. Bu adaylar, kendilerini ilgilendirmeyen çok özel durumların haricinde ÖSYM tarafından belirlenmiş olan tüm hükümlere tabi olacaklardır.

İkili anlaşmalar doğrultusunda Türkiye’de uzmanlık eğitimi gerçekleştirecek olan yabancı uyruklu öğrenciler, ikili anlaşmanın hükümleri doğrultusunda hareket edeceklerdir.

Uyruğu bölümünde sadece Yabancı Uyruklu seçeneği işaretli olan adaylar yabancı uyruklu kontenjanlarından tercih yapabilirler. Bu adaylar diğer kontenjanları tercih edemezler. Yabancı Uyruklular seçeneğinin yanında diğer uyruk alanları da seçili olan adaylardan, tercih ekranında Yabancı uyruklu kontenjanlardan yararlanmak istiyorum, seçeneğini işaretlemiş olan adaylar yabancı uyruklu kontenjanlarını tercih edebilirler. Uyruklarından bir tanesi Yabancı Uyruklular olan adaylardan tercih ekranında Yabancı uyruklu kontenjanlardan yararlanmak istiyorum, seçeneğini işaretlememiş olan adaylar tercihlerini genel kontenjanlardan yapabilirler.

Yabancı uyruklu adaylar, açılmış olan kontenjanlara, ÖSYM tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, puanları ve tercihleri göz önünde bulundurularak yerleştirileceklerdir.

Genel kontenjanlarda açık yerler kalsa bile bu kontenjanlara yabancı uyruklu öğrenciler yerleştirilmez.

 

Sınav ve Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını TC kimlik numaraları ya da Y.U. numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin internet sitesinde bulunan sonuç sayfasından öğrenebileceklerdir. Sınava giren adaylara sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların posta adreslerine herhangi bir sonuç bildirimi gönderilmeyecektir. ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan tüm duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM tarafından adaylar için sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi, hizmete sokulmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısımında, sistem tarafından rastgele üretilmiş olan bir Sonuç Belgesi Kontrol Kodu bulunmaktadır. Söz konusu işleme ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden sonuç sayfası açılarak ulaşılabilir.

 

İnternet Erişim Şifresi Bilgisi

Başvuru işlemlerinden sonra Aday İşlemleri Sistemine ilk defa dahil olan ya da bir başvuru merkezinde sınav başvurusu yaptığı esnada talep eden adaylara ücretsiz olarak geçici internet şifresi verilmektedir. Şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan başka herhangi birinin şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün olmamaktadır. Bu sebeple şifre kullanarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. Şifre ile adaylar ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden sınav başvurusu yapma, tercihlerini bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapabilme, sınav giriş belgelerini edinme, sınav ve yerleştirme sonuçlarına ulaşma gibi işlemleri yapabilirler.

Alınan şifre, hem DUS’un tüm aşamalarında, hem de adayın bundan sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda gerçekleştireceği bütün işlemlerde gerekli olduğundan aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır.

İnternet erişim şifresini unutan ya da kaybeden adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden ücretsiz olarak yeniden şifre edinebilirler. Bunun için ÖSYM’nin AİS sistemine girerek şifremi unuttum bölümünü seçmeleri ve burada kendilerine sorulan tüm sorulara doğru cevap vermeleri (Bu bölümde yer alan sorulara verilen cevaplar daha önce sistemde şifre değiştirme aşamasında girilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gereklidir.

Sorulara doğru cevap veremeyerek internet erişim şifresini bu şekilde yeniden alamayan adaylar, yeni şifre alabilmek için ÖSYM sınav koordinatörlüklerine ya da ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş olan başvuru merkezlerine nüfus cüzdanları ya da pasaportları ile birlikte şahsen başvuruda bulunarak belirlenmiş olan 5 lira ücret karşılığında yeni şifrelerini alabilirler. Şifre işlemi alma esnasında ibraz edilen nüfus cüzdanlarında TC kimlik numarası bulunmayanlar ile pasaportların süresi geçmiş olanları kabul edilmeyecektir.

Tutuklu ya da hükümlü olması sebebiyle bizzat ÖSYM sınav koordinatörlüğüne gidemeyen adaylar, bulundukları ceza evlerinin müdürlüklerinden şifrelerini alabilirler.

Zorunlu askerlik görevini yapmakta olan adaylar için bizzat ÖSYM sınav koordinatörlüklerine ya da ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş olan başvuru merkezlerine gidemeyecek olan kişiler ise askeri birlik komutanlarının resmi yazıyla ÖSYM’ye başvuruda bulunması halinde, adayın adına düzenlenmiş olan kapalı zarf içerisinde adaya iletilmek üzere şifrelerini alabilirler. Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinememektedir.

 

Kimlik, İletişim, Eğitim ve Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olan Adaylar

Sınava başvuru işlemini gerçekleştirdikten sonra bilgilerini güncellemek ya da bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar başvuru süreci içerisinde bilgilerini güncelleyip, değiştirebilirler. Kimlik bilgilerinde değişiklik olan adaylar sınava başvuru yaptıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde bulunan Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde kayıtlı iseler, bu değişikliği öncelikle MERNİS’te yaptırmalıdırlar. Bu değişiklikler ancak MERNİS’ten yapılmasının ardından ÖSYM’nin internet sitesinde gerçekleştirilebilir. MERNİS sisteminde kimlik bilgileri olmayan adaylar ise değişiklikleri başvuru süreci içerisinde Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile birlikte ÖSYM merkezine bildirmelidirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinde kayıtlı olan kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav yerleştirme sonuçları, değişmiş olan kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmemektedir. Ancak, bu durumda bulunan adaylar (TC kimlik numarası ya da Y.U. numarası değişenler) yeni kimlik numaraları ile ÖSYM aday işlemleri sistemi ve ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden daha önce edinmiş olunan sınav yerleştirme sonuçlarına ulaşabilirler.

Kimlik bilgilerinin Uyruğu bölümünde değişiklik olan adaylar, sınava başvurduktan sonra uyruğuyla ilgili bir değişiklik yapman isterlerse, MERNİS sisteminde uyruk bilgisi bulunanlar bu değişikliği önce MERNİS’te gerçekleştirmelidirler. Bu değişiklik ancak MERNİS’te gerçekleştikten sonra adaylar tarafından ÖSYM aday işlemleri sisteminde değiştirilebilecektir. MERNİS sisteminde uyruk bilgisi kayıtlı olmayan adaylarsa bu değişikliği yapabilmek için Genel Amaçlı Dilekçeyle beraber ÖSYM merkezine başvuruda bulunmalıdırlar. Uyruk bilgisinde değişiklik olan adaylar, sınav ekranında sınava giriş belgelerinde bulunan TC kimlik numarasını kodlamak zorundadırlar.

Eğitim bilgilerinde değişiklik olan adaylar, YÖKSİS sistemindeki bilgilerinde bir eksiklik veya yapılması gereken bir düzeltme bulunuyorsa kendi üniversitelerine başvuruda bulunarak bu bilgileri düzeltebilirler. YÖKSİS sisteminde eğitim bilgileri yer alamayan adaylar (KKTC hariç yurt dışından olan, askeri okul mezunları ve ÖSYM aday işlemleri sisteminde yabancı uyruklu numarası bulunan (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), ÖSYM arşivinde de eğitim bilgisi olmayan ya da ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde değişim veya düzeltme olanların bu bilgileri, ÖSYM başvuru merkezleri tarafından başvuru süresi içerisinde değiştirilip, düzeltilebilecektir. Bu konuda ÖSYM merkezine gönderilen değişiklik ve düzeltme talepleri dikkate alınmamaktadır. Eğitim bilgilerinde ekleme, değişiklik veya düzeltme işlemleri resmi belge ile başvuru aşamasında yapılmaktadır. ÖSYM merkezine gönderilen değişiklik talepleri, mezuniyet ve öğrenim durumu belgeleri işleme alınmamaktadır ve bu belgelerle ilgili adaya herhangi bir dönüş yapılmamaktadır.

Engel ve sağlık bilgilerinde değişiklik olan adaylar, başvuru süreci içerisinde engelli olmayıp, başvuru süresi tamamlandığında engelli duruma gelmiş olanlar, engelli salonu dışındaki salonlarda sınavlarını gerçekleştirmeleri mümkün olmayacak pozisyona gelen adaylar, (alçı, ortopedik engel, sargı bezi kullanma, hastalık, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu olan araç ve gereç kullanmaya başlayanlar) sağlık raporu ile bu durumlarını belgelendirerek, genel amaçlı dilekçeyle beraber sınavın gerçekleştirileceği hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00 süresine kadar ÖSYM – SHBD’ye belgelerini ulaştırmalıdırlar. Bu adaylar arasından raporları kabul edilen kişiler engelli salonunda sınava alınacaklardır. Engelli salonunun dışında sağlık sebebiyle de olsa herhangi bir alçı, koltuk değneği, sargı bezi ve benzeri araçları kullanamazlar.

Başvuru esnasında engelli ve sağlık sorunu olan ve sağlık raporunu başvuru süreci içerisinde ÖSYM merkezine ulaştıran adayların (adayların sınav bina ve salon atama işlemleri bittikten sonra) yeniden gönderilmiş olan raporları (yenilenmiş rapor veya ek raporları) işleme alınmayacaktır.

ÖSYM aday işlemleri sisteminde mevcut olan fotoğrafını değiştirmek isteyen adayların;

 1. Genel amaçlı dilekçe,
 2. Fotoğraflı ve onaylanmış nüfus cüzdan sureti,
 3. Son üç ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,
 4. Fotoğrafını değiştirme talebinin nedenini belirten belge (eğer varsa) ile sınava başvuru süreci ve sınava başvuru süreci tamamlandıktan sonraki ilk beş gün içerisinde ÖSYM’ye başvuruda bulunabilirler. ( Sürenin hesaplanmasında ÖSYM’nin evrak kaydı esas alınmaktadır. Sürenin tamamlanmasının ardından ÖSYM’ye ulaşan belgeler işleme alınmamaktadır.) Adayın talebi ÖSYM tarafından uygun görülürse fotoğraf değişikliği ÖSYM tarafından belirlenen tarihler içerisinde ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden gerçekleştirilecektir.

Diğer tüm bilgilerinde değişiklik olana adaylar sınava başvuru yaptıktan sonra, başvuru süresi içerisinde ÖSYM internet sitesi üzerinden sahip oldukları şifre ile giriş yaparak bilgilerini değiştirebilirler. Bu değişimlerin yapılması ancak ÖSYM tarafından belirlenen süreler çerçevesinde gerçekleştirilebilir. ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden aday tarafından yapılacak olan bilgi değişiklikleri, girecekleri sınavın güncelleme sayfasından yapılması halinde ilgili sınava dair işlemlere yansıyacaktır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansımamaktadır.

 

ÖSYM ile Yapılacak Yazışmalar

Adaylar ÖSYM merkezi ile yapacakları tüm yazışmalarda ÖSYM Internet sitesi üzerinden edinebilecekleri genel amaçlı dilekçe örneğini kullanacaklardır. ÖSYM’ye gönderilen bir dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçede mutlaka adayın TC kimlik bilgisi, ismi, soy ismi, adresi, imzası ve ÖSYM AİS sisteminden alınacak olan referans numarası olmalıdır. Dilekçe üzerindeki bilgileri tam olmayan adayların dilekçeleri ÖSYM tarafından işleme alınmamaktadır.

Adayların hazırlayacakları dilekçenin aslını ÖSYM merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. ÖSYM merkezine faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme alınmamaktadır. ÖSYM adayların göndermiş oldukları dilekçeleri AİS sisteminden alabilecek ya da adayların vermiş oldukları dilekçeleri AİS sistemi üzerinden cevaplayabilecektir.

Sınav ve yerleştirme sonuçlarında inceleme talep eden adaylar, sonuçlar ÖSYM tarafından elektronik ortamda yayınlandıktan sonra 10 iş günü içerisinde (sonuçların yayınlandığı tarihten sonraki gün başlar) genel amaçlı dilekçeyi kullanarak ÖSYM merkezine başvuruda bulunmalıdır. Sınav sorularına dair yapılacak olan itirazlar ise sınav tarihini takip eden 3 iş günü içinde (sınav tarihinden bir sonraki gün başlar) genel amaçlı dilekçeyi kullanarak ÖSYM’ya başvurmalıdırlar.

Yapılacak olan her tür itiraz, adayın dava açabilme hakkı olan 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmamaktadır. İtirazda bulunan adayların inceleme masrafları karşılığı olan tutarı ÖSYM’nin Ziraat bankası Ankara Kamu Girişimci şubesindeki hesabına yatırıp, yatırıldığını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Dilekçe ÖSYM’nin Ankara adresine ulaştırılmalıdır. İtiraz süresinin hesaplanmasında ÖSYM’nin genel evrak kaydı giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçmiş itirazlar, üzerinde adayın TC kimlik bilgisi, adresi, evrak referans numarası ve benzeri bilgileri bulunmayan dilekçeler, imzalanmamış dilekçeler ve ekinde banka dekontu bulunmayan başvurular kesinlikle işleme alınmamaktadır ve cevaplanmamaktadır.

6114 sayılı kanun gereği sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden altı ay sonra, cevap kağıtları ise 1 yıl sonra imha edilirler. ÖSYM’de bulunan her tür sınav evrakının aslı ya da sureti, yargı organları tarafından aksi yönde bir karar verilmedikçe, aday dahil olmak üzere hiçbir kişi veya kuruma gösterilmemektedir ve verilmemektedir.

Ancak adaylar tarafından sınavda kullanmış oldukları kendi sınav kitapçıkları ÖSYM merkezinde her oturum ayrı ayrı olmak kaydıyla ücreti karşılığında incelenebilir.

 

DUS Sınavında Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler

Adaylar her sene DUS öncesinde yayınlanan kılavuz bilgilerine, sınavlar ve başvurulara dair duyurulara ÖSYM internet sitesinden ulaşabilirler. Ayrıca başvuru işleminin tamamlanmasının ardından AİS sistemine TC kimlik numaraları ve şifreleri aracılığıyla girebilirler. Adayların ÖSYM internet adresinde ve AİS sisteminde gerçekleştirebilecekleri işlemler aşağıda yer almaktadır.

 1. Bireysel başvuru yapma hakkı olan adayların internet üzerinden bireysel başvuru yapabilme,
 2. Başvuru işleminin tamamlanmasının ardından başvuru kayıt bilgilerini görebilme,
 3. ÖSYM’nin belirlediği tarihlerde, sınava dair bilgileri, kimlik ve iletişim bilgileri değiştirme ve güncelleme,
 4. Eğitim bilgilerini öğrenme ve diploma notu ve puanı bilgilerini, eğer varsa engel durumu bilgilerini görme ve inceleme,
 5. Sınava giriş belgesi edinme,
 6. Sınav sonuç bilgilerini görebilme,
 7. Tercih yapma,
 8. Yerleştirme sonuçlarını öğrenemebilme,
 9. Evrak ve referans numarası alma ve AİS şifresini değiştirme.

 

ÖSYM tarafından 2014 yılından itibaren başvurdukları diğer sınavlarda (EKPSS haricinde) engeli ve sağlık sorunu olan adayların engel durum bilgileri sisteme kaydedilmiştir. DUS başvurusu esnasında engel durum bilgisi sistemde bulunmayan adaylar, başvuru merkezlerine sağlık raporlarını ibraz etme suretiyle sisteme bu bilgilerini kaydedebilirler.

Bu alanda yapılacak tüm işlemler resmi belgeye dayalı olarak yapılacaktır. Sistemde mevcut engel durum bilgisinde değişiklik sadece ÖSYM tarafından yapılabilir. Engelli ve sağlık sorunlu olan adayların Engelli Salonlarında sınava girebilmeleri için üniversite ya da devlet hastanelerinden alacakları;

 1. Engelli Sağlık Kurulu Raporu ve bu raporun onaylı bir örneğini,
 2. Sağlık / Engel Bilgi Formunu
 3. Sağlık / Engel durumlarını bildiren dilekçeyi,
 4. Aday tarafından başvuru kayıt bilgilerinin bir fotokopisi başvuru süreci içerisinde ÖSYM’ye ulaştırılmalıdır.

Başvuru esnasında engel ve sağlık sorunu olan adayların başvuru süresinin tamamlanmasının ardından ÖSYM merkezine gönderdikleri raporlar işleme alınmamaktadır. Adayların bir üniversiteden ya da devlet hastanesinden almadıkları raporlar ÖSYM tarafından kabul edilmemektedir.

Başvuru işlemlerini ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştirecek olan engelli ve sağlık sorunlu adayların, ÖSYM aday işlemleri sisteminde hiçbir engel bilgisi yer alamayan adayların yukarıda belirtilen belgeleri başvuru merkezlerine giderken beraberlerinde götürmeleri ve bu bilgilerin sisteme kayıt edilmesini sağlamalıdırlar. İlgili belgeler, başvuru süresi içerisinde aday tarafından ÖSYM merkezine ulaştırılacak, kesinlikle başvuru merkezine bırakılmayacaktır.

DUS’a başvuruda bulunacak olan adayların engel ve sağlık sorunu bilgilerini AİS sisteminden kontrol etmeleri ve bu bilgilerinde herhangi bir değişiklik bulunanların, talep ettikleri sınav kitapçığı puntosunda güncelleme olanların ya da kullandıkları araç, gereç ve cihazların bilgilerinde güncelleme bulunanların (internet üzerinden bireysel başvuru yapan adaylarda dahil olmak üzere) yeni durumlarını belirtir sağlık kurulu raporu veya sağlık raporlarını yukarıda belirtilen diğer belgelerle beraber ÖSYM’ye başvuru süreci içerisinde ulaştırmaları gerekmektedir. Sistemde mevcut olan engel ve sağlık durumu ile araç, gereç, cihaz bilgilerinde değişiklik işlemleri sadece ÖSYM tarafından yapılabilmektedir. Raporların ÖSYM’ye ulaşmasının ardından başvuru sırasında sisteme girilmiş olan engel ve sağlık durumu bilgileri ÖSYM tarafından onaylanır. İlgili belgeleri süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmayan adaylar (başvuru esnasında engel ve sağlık durumu bilgisi sisteme kaydedilmiş olsa dahi), engelli salonlarında sınava alınmayacaklardır. Bu adaylar sınava başvuran diğer adaylar gibi işleme tabi tutulurlar.

İlk kez engelli olarak sisteme kaydı yapılacak olan adayların sağlık durumu engel bilgi formunu doldurmasına ilişkin açıklamaları dikkatle takip ederek formu doldurmaları, başvuru işlemi esnasında bu bilgilerini doğru bir biçimde sisteme kayıt ettiklerinden emin olmaları ve yukarıda belirtilen evrakları mutlaka başvuru süresi içerisinde ÖSYM merkezine ulaştırmaları gerekmektedir.

Sürekli engeli ve sağlık sorunu olan adayların bu bilgileri sonraki sınavlarda kullanılmak üzere alınıp, arşivlenecektir. Bu sayede, sağlık ve engel durumunda değişim olmayan adaylar başvuruda bulunacakları diğer ÖSYM sınavlarında yeniden sağlık raporu vermek zorunda kalmayacaklardır. (ÖSYM tarafından gerekli olduğu hallerde yeniden sağlık raporu istenebilmektedir.)

Raporları ÖSYM merkezine ulaşan ve kabul edilen adaylar, engel ve sağlık durumlarına uygun bir biçimde ayrı salonlarda sınava alınacaklardır. Bu adaylara gerekli ise okuyucu ve işaretleyici yardımı da verilecektir.

Engelli ve sağlık sorunlu adayların sınava giriş belgelerinde Engelli Salonu ibaresi bulunacaktır. Raporları kabul edilmemiş olan adaylar, sınava başvuruda bulunan diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir.

Engelli olan adaylar sınav esnasında, kendilerinin kullanacağı özel bir gerece sorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlar ise bu ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğu sağlık raporunda ve yazacakları dilekçede ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Sağlık raporu ÖSYM’nin ilgili komisyonunca kabul edilirse, adaylar bu gereçlerini sınavda kullanabilirler. Engelli adayların Engelli salonu yazan sınava giriş belgelerinde sınava getirecekleri araç, gereç ve cihazlar da belirtilmiş olacaktır.

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından engel ve sağlık sorunu oluşan ya da sağlık sorunu sebebiyle özel bir gereksinim ihtiyacı doğan adaylar (sınavda okuyucu veya işaretleyici yardımı talepleri olmasa bile) mazereti ne olursa olsun Engelli Salonu dışında üzerlerinde ve yanlarında sargı, atel, alçı, koltuk değneği, ilaç, oturma simidi, ek gıda ve benzeri ile sına giremezler. Sınav günüde bu durumda olacağı raporlarında belirtmiş olan ve raporunu bir dilekçenin ekinde, sınavın yapılması planlanan hafta içerisinde Çarşamba günü 17.00’a kadar ÖSYM merkezine ulaştıran ve raporları kabul edilmiş olan adaylar, engel ve sağlık durumları göz önünde bulundurularak Engelli Salonlarında sınava alınabileceklerdir.

Engelli ve sağlık sorunu olan adaylar için olan bu kurallar internet aracılığıyla bireysel başvuruda bulunan engelli adaylar içinde aynı şekilde geçerlidir.

Görme Engelliler (alt başlık Soru)

Görme engellilerden okuyucu yardımı isteyen adaylara, grafik, şekil, resim, tablo gibi görsel verilerin bulunduğu sorular ve karmaşık ifadeler içeren sorular sorulmamaktadır. Bu adayların, okuyucu ve işaretleyici yardımcı görevlileri verilerek, tekli salonlarda sınava alınmaları sağlanacaktır. Sınav soruları ve süre miktarına göre belirlenen ölçüde ek süre bu adaylara verilmektedir. Bu adayların sorularını kendilerinin okumasına izin verilmemektedir. Sınavda okuyucu yardımı almış olduğu halde soruları kendisinin de okumuş olduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Soruları kendi başlarına okuyabilecek durumda olan görme engelli adaylara, talep etmeleri halinde 9 ya da 14 punto yazı karakterinde hazırlanmış sınav kitapçıkları ve işaretleyici yardımı verilmektedir. Sınav kitapçıklarında sorular dahil olmak üzere yazı boyutu 14 punto olsa bile, cevap alanı boyutu standart olacağından (9 punto), adayların cevap alanları kodlama durumlarını göz ardı etmemeleri önemlidir. İşaretleyici yardımı isteyen adaylar tekli salonlarda, istemeyen adaylar toplu salonlarda sınava alınacaktır. Sınavda sadece işaretleyici yardımı talep eden adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına ya da adayın kendisinin sınav kitapçığına işaretleme yapmasına izin verilmemektedir. Sadece işaretleyici yardımı almış olduğu halde işaretleyici görevliden okuma yardımı almış olduğu tespit edilen engelli adayların sınavları geçersiz kabul edilecektir. İşaretleyici yardımı almış olduğu halde sınav kitapçığına işaretleme yapan engelli adayların sınavları da geçersiz sayılacaktır. Soruları kendisi okuyabilen (sınavda okuyucu talebi olmayan) adaylara ek süre verilmemektedir.

 

İşitme Engelliler 

İşitme engelli olan adayların aldıkları sağlık raporlarında, işitme engellerinin tipi (sensörinoral, iletim ya da mixt olarak), her bir kulak için ayrı ayrı olmak üzere işitme eşikleri (dB olarak) ve konuşma engellerinin bulunup bulunmadığının (varsa derecesi) belirtilmesi zorunludur. Bu adayların raporlarına işitme testlerinin imzalı ve onaylanmış bir örneğini de eklemeleri gerekmektedir.

İşitme engelli olan adaylar işitme cihazı ya da biyonik kulak (koklear implant) gibi cihazları kullanıyorlarsa bu durum sağlık kurulu raporlarında ve sağlık durumu engel bilgi formunda mutlaka belirtilmelidir. Bu bilgi, adayların sınava giriş belgelerine kaydedilecektir ve adaylar bu cihazları ile sınav binalarına giriş yapabileceklerdir. Sınava giriş belgelerinde işitme cihazı, biyonik kulak (koklear implant) bilgileri yazmayan adayların bu cihazlar ile sınav binalarına girmelerine izin verilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgelerinde işitme cihazı ya da biyonik kulak (koklear implant) yazan adaylar, bu cihazlarıyla sınav binalarına alınırlar ve bu cihazlar sınav görevlilerince sınav öncesinde adaydan teslim alınarak, sınavın tamamlanmasından sonra tekrar adaya verilir. Sınava giriş belgelerinde işitme cihazı ya da biyonik kulak (koklear implant) yazan adaylar bu cihazların sınav sürecinde üzerilerinde bulunmalarını isterlerse ÖSYM tarafından hazırlanan her tür kablosuz ve kablolu iletişimi kesilmiş olan sınav merkezlerinde sınava alınırlar.

İşitme engelli olan adaylardan engelli sağlık kurulu raporu ve istenen diğer belgeleri ÖSYM merkezine ulaştıran adaylara ÖSYM tarafından görevlendirilen komisyon tarafından belirlenecek ek süre verilecektir.

 

Bedensel Engelliler 

Sınav esnasında işaretleyici yardımına ihtiyacı duyan bedensel engelli adaylara işaretleyici yardımı verilmektedir. Bedensel engelli olan adayların, sağlık kurulu raporlarında, vücutlarında motor sistem mekanizması yeterli seviyede gelişmediği için vücut hareketlerine hakim olamadığını belirten CP (Serebral palsi vb.) hastalarından sınavda okuyucu ve işaretleyici yardımı isteyen adaylara, okuyucu ve işaretleyici yardımı verilmektedir.

 

Diğer Engelliler

Sağlık durumu engel bilgi formunda sürekli engel grubuna;

 1. Kronik hastalık,
 2. Dil ve konuşma zorluğu,
 3. Zihinsel (MR)
 4. Sınıflanamayan alanlarını işaretlemiş olan adaylar bu grupta yer almaktadırlar.

Engelli sağlık kurulu raporlarında zihinsel MR (mental retardasyon) ile sınıflanamayan grupta bulunan yaygın gelişim bozukluğu (otizm spectrum bozuklukları (OSB), RETT sendromu, asberger sendromu, dezintegratif bozukluk ve benzeri), özel ya da özel öğrenme güçlüğü (dikkat eksikliği, disleksi, hiperaktivite ve benzeri) olduğu belirtilen adaylara ek süre ve talepleri halinde okuyucu ve / veya işaretleyici yardımı verilmektedir.

Bu adaylar tüm sorulardan sorumludurlar. Okuyucu yardımı alan adaylar istemeleri halinde sınav sırasında soruları kendilerinin de okumalarına izin verilmektedir. Okuyucu ve / veya işaretleyici yardımı talep etmeyenler istemeleri halinde tekli salonlarda sınava alınabilirler.

Ruhsal ve duygusal sağlık sorunu olan adaylar (depresyon, panikatak, şizofreni, atipik psikoz ve benzeri), talep etmeleri halinde işaterleyici yardımı alabilirler. Işaretleyici yardımı istemeyen adaylar talep etmeleri halinde tekli salonda sınava alınabilirler.

Diyabet hastası olan adayların şeker ölçüm cihazı, insulin pompası, ek gıda ve benzerleri ile engelli salonlarına alınmalarına izin verilmektedir.

Sürekli bir sağlık sorunu olan ve bu sebeple ilaç kullanan adayların yanlarında ilaç getirmelerine izin verilmektedir. Sürekli sağlık sorunu sebebiyle ilaç kullanmak durumunda olan adayların bu hallerini dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir. Bu adayların talepleri ÖSYM’nin ilgili komisyonları tarafından değerlendirilecektir.

 

Geçici Engeli Olanlar

Geçici sureli sağlık sorunu bulunan adaylara ya da hamilelik gibi geçici özel durumları olan adaylara, ilaç, ek gıda, tuvalet ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak ve üzerilerinde ya da yanlarında sargı, atel, alçı, koltuk değneği, oturma simidi gibi tedavi araçlarıyla alınmalarına izin verilmektedir. Bu adaylara normal sınav süresi uygulanmaktadır ve talepleri doğrultusunda işaretleyici yardımı verilebilir.

Geçici engele sahip olan adayların sağlık raporlarında belirtilmiş olan rapor bitiş tarihi en çok 1 yıl sonrası olarak girilebilir. Rapor bitiş tarihi itibariyle bu durumda olan adayların sağlık durum bilgisi otomatik olarak sistemden silinir. Rapor bitiş tarihinden önce belirtilen sağlık durumlarında değişim olan adayların, bu hallerini dilekçe ile ÖSYM’ye bildirmeleri gerekmektedir. Bu adaylardan gerektiğinde raporlarını yenilemeleri istenir.

 

Sağlık Durumu Engel Bilgi Formu Nasıl Doldurulur?

Sağlık durumu sebebiyle özel ihtiyaçları bulunan adayların, sınavlarda bu ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, sağlık durumu engel bilgi formunu doldurmaları ve engel ve sağlık bilgilerinin bu formda yazıldığı biçimde sisteme kaydedilmesini sağlamaları gerekmektedir.

Başvuru merkezleri aracılığıyla başvuru işleminde bulunan kişiler, bu formu durumlarına uygun biçimde doldurarak, başvuru merkezine yanlarında götürecek ve başvurularını Sağlık raporu ve sağlık durumu ve engel bilgi formunu görevliye göstererek gerçekleştireceklerdir. Başvuru işlemlerini bireysel olarak internet üzerinden gerçekleştirecek olan adaylar ise, sağlık durumu ve engel bilgilerinin sisteme kaydedilebilmesi için, bu formu durumlarına uygun biçimde doldurarak ÖSYM’ye göndereceklerdir.

Sağlık durumu / Engel bilgi formu aşağıda anlatılan şekilde doldurulacaktır.

Başvuru işlemlerini başvuru merkezi aracılığıyla ya da bireysel olarak internet üzerinden yapan engelli ve sağlık sorunu olan adaylar, başvuru süreci içerisinde, verdikleri bilgileri onaylayan sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ve Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formuyla beraber Sağlık durumu engel bilgi formunu, mevcut hallerini anlatan bir dilekçeyle beraber ÖSYM merkezine posta yoluyla göndermeli veya elden teslim etmelidirler. Engelli adayların ÖSYM merkezine gönderecekleri dilekçelerin, DUS sınavı kılavuzunda örneği bulunan Genel Amaçlı Dilekçe ile uyumlu olması ve yazacakları dilekçelerde Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alacakları Evrak Referans numarasının da bulunması gereklidir.

 

Engel ve Sağlık Durumuna İlişkin Bilgiler

a.Sürekli Engel Grubu

İşitme, görme, zihinsel, bedensel gibi sürekli engele sahip olan adaylarla, diyabet, otizm, astım, dil ve konuşma bozukluğu, spektrum bozukluğu, DEHB, ruhsal ve duygusal gibi süreğen ya da sınıflanamayan sağlık sorunları bulunan adaylar sağlık durumu engel bilgi formunda bu alanı dolduracaklardır.

Sürekli engel durumuna sahip olan adaylar bu bölümde, engel durumlarına uygun olan seçenek ya da seçenekleri işaretleyecekler ve sağlık raporlarında belirtilmiş olan yüzdelik oranı ilgili bölüme yazacaklardır. Raporlarında herhangi bir yüzdelik oran bulunmaya kişiler bu alanı boş bırakacaklardır. Tam vücut engel oranı olarak belirtilen bu oran sürekli engeli olan adayların engelli sağlık kurulu raporunda belirtilen toplam engel yüzde oranıdır.

b.Geçici Engeli Olanlar

Hastalık, kaza, hamilelik, tedavi ve benzeri durumlar sebebiyle geçici sağlık sorunları bulunan ya da özel gereksinime ihtiyaç duyan adaylar ve yardıma ihtiyaçları olmasa bile sağlık sorunları sebebiyle üzerlerinde veya yanlarında sargı, atel, alçı, oturma simidi, ek gıda, splint, ilaç gibi gereksinimleri bulundurmak zorunda olanlar, bu bölümü hallerine uygun bir şekilde solduracak ve sağlık raporlarında belirtilen rapor bitiş tarihlerini ilgili Alana yazacaklardır. Geçici engeli olan kişilerde rapor bitiş tarihi en fazla bir sene sonrası olarak yazılabilir. Rapor bitiş tarihinin dolmasıyla birlikte geçici engeli olan adayların bu durumları otomatik olarak sistemden silinmektedir. Rapor bitiş tarihinden önce raporlarında belirtilen engel durumlarında değişim meydana gelen adayların ilgili durumlarını ÖSYM merkezine bildirmeleri gerekmektedir.

c. Özel Durumlar

Sağlık durumu engel bilgi formunda sürekli engel grubunda işaretleme yapmış olan adayların eğer varsa Özel Durumlar bölümünde de durumlarına uygun seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse, Sürekli engel grubunda sınıflanamayan alanında işaretlemelerini yapan adayların varsa Özgül / Özel Öğrenme Güçlüğü ya da Gelişimsel Bozukluk gibi durumlarına uygun seçenekleri özel durumlar alanına da işaretlemeleri gereklidir.

Sürekli engel grubunda Bedensel engel alanında işaretleme yapan adaylardan CP hastası olan kişiler Özel durumlar bölümünde CP hastası seçeneğini, işitme alanı için işaretleme yapan adaylardan İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engeli edinmiş olana adaylar da bu durumlarını özel durumlar bölümünde işaretlemelidirler.

 

Sınav Uygulamasına Dair Bilgiler 

Bu bölümde adaylar, durum ve ihtiyaçlarına uygun olan seçenekleri işaretleyeceklerdir.

a.Sınav Kitapçığı Okuma Durumu

Bu bölüm adayın genel okuyabilme durumunu ifade etmektedir. Görme engelli olan adaylar sınav kitapçıklarının kaç punto olacağını buradaki seçeneklerden bir tanesini işaretleyerek belirleyebilirler. Ayrıca görme engelli adaylar Okuyucu İstiyor, seçeneğini işaretleyerek kendilerine okuyucu atanmasını sağlayabilirler. Herhangi bir işaretleme yapılmaması halinde adayın sınav kitapçığı normal yazı karakteri olan 9 punto olarak hazırlanacak ve bu adayların sınav kitapçıklarını okuyabildiği varsayılarak okuyucu atanmayacaktır.

b. Sınav Kitapçığında Cevap Alanlarını İşaretleme Durumu

Sınav kitapçığında cevap alanları standart boyutta yani 9 puntodur. Büyük punto kitapçık talebinde bulunan görme engellilerin bu durumu göz ardı etmemeleri kendileri için önemlidir. Adaylar standart boyutta olan cevap alanlarına işaretleme yapma durumlarına göre bu alanda ilgili yeri dolduracaklardır ve adayların bu talepleri engel gruplarına göre değerlendirmeye alınacaktır. Cevap alanlarından işaretleme yapamayan adayların ÖSYM’den İşaretleyici talebinde bulunmaları halinde kendilerine bu yardım verilmektedir. Sınav sırasında işaretleyici görevli yardımı talep eden adayların sınavda kendisinin işaretleme yapmasında izin verilmemektedir. İşaretleyici yardımı talep etmiş olmalarına rağmen sınavda işaretleme yapan adayların sınavları geçersiz sayılmaktadır. Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı almış olduğu halde işaretleyici görevliden okuma yardımı almış olduğu tespit edilen engelli adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınavda işaretleyici yardımı almış olan engelli adayların sınav kitapçığı üzerinde doldurulması gereken alanlar, salon görevlileri tarafından doldurulurlar.

 

Sınav Salon Tercihi

Bu bölüm özel durumlarda yer alan sağlık sorunları ve sosyal uyum (hiperaktivite, dikkat eksikliği, otizm, bazı ruhsal ve duygusal sağlık sorunları ve benzeri) gibi haller nedeniyle ihtiyaç duyulan tekli veya toplu salon bilgisini içermektedir. Özel durumlarda belirtilmemiş sebeplerden ötürü tekli salonda sınava girmesi gerekli olan adayların bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri gerekecektir. Bu adayların talepleri ÖSYM komisyonunca değerlendirmeye alınır. Sürekli ya da geçici sağlık sorunları sebebiyle okuyucu ve/veya işaretleyici isteyen adayların sınav salon atamaları doğrudan tekli salonlara yapılmaktadır.

 

Sınav Salonuna Erişim Durumu 

Adaylar tarafından bu bölümde durumlarına ilişkin verdikleri bilgiler sınav yeri atamalarında kullanılmaktadır. Asansörü olmayan binalara ya da giriş kat salonları dolu olan binaların ara katlarına yapılacak olan atamalar, adayların bu kısımda yer alan merdiven çıkabilir, ve merdiven çıkmakta zorlanıyor gibi alanları işaretlemelerine göre yapılacaktır.

 

Sınava Getirilecek Araç ve Gereçler 

Bu bölümde engelli adaylar, sağlık raporlarında belirtilmiş olan ve sınav salonuna getirip kullanmak istedikleri araçları ve gereçleri işaretleyeceklerdir. Adaylar tarafından bu bölümde durumlarına uygun olarak verilen bilgiler, sınav yeri atamalarında kullanılacaktır. Sağlık durumu engel bilgi formunda belirtilmeyen araç ve gereçlerle sınava girme talebi bulunan adayların, bu durumu dilekçelerinde belirtmesi halinde talebi, sağlık sorunu olan adaylar için sınav yönetim süreci, kapsamında işleme koyulacaktır.

 

Sağlık ve Engel Durumu Sebebiyle Özel Bir Alet, Araç, Gereç ve Cihazla Sınava Girecek Olan Adayların Uyması Gerekli Olan Kurallar

Sağlık durumu ya da engel durumu sebebiyle bir alet, araç, gereç ve cihazla sınava girmeleri gerekli olan adayların, sınav konforlarının sağlanabilmesi için ve daha rahat bir koşulda sınavlarını gerçekleştirebilmelerine olanak sağlayabilmeleri için bu cihazlarla sınava girmelerine izin verilmektedir. Bu durumda olan adayların, ÖSYM merkezine gönderecekleri sağlık raporlarında, sınav sırasında kullanacakları aletlerin ne olduğunu ve engelleri nedeniyle ilgili aleti kullanmalarının zorunlu olduğunu açıkça belirtmiş olmaları gereklidir.

Adaylar sağlık raporlarında belirtilmemiş olan aletlerle sınav binalarına kesinlikle alınmayacaklardır. Ayrıca, sağlık raporlarında engelli adayların zorunlu olarak kullanmaları gerektiği belirtilmiş, ancak sınav güvenliğini zedeleyici niteliğe sahip olan aletlerin kullanılması halinde adaylar ÖSYM tarafından hazırlanmış olan kablolu ve kablosuz her tür iletişimi kesilmiş olan binalarda sınava alınacakladır. Bu tüde aletleri kullanan ve yukarıda belirtilen merkezlerde sınava girmek istemeyen adaylar, diğer engelli adayların sınava alındığı binalarda, ilgili aleti kullanmadan sınava alınabilirler.

Adaylar tarafından ilgili sağlık raporları, durumlarını ve taleplerini belirten belgeler başvuru süreci içerisinde ÖSYM’ye iletilecek ya da bildirilecektir. Sınav başvuru süresi dışında gelen talepler, belge ve bilgiler dikkate alınmamaktadır. Bu bağlamda ÖSYM komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeye göre ÖSYM sınavlarında sağlık ve engel durumu sebebiyle aşağıda yer alan alet, araç, gereç ve cihazları kullanan adaylar belirtilen sınav merkezlerinde sınava gireceklerdir;

 1. Atel, gözlük tipi işitme cihazı, oksijen tüpü, masa lambası, elektronik büyüteç, koyu renk camlı gözlük kullanacak olan adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanacak olan her tür kablolu ve kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava alınırlar.
 2. Kağıt torba ve kalp pili kullanan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezlerinde sınava alınacaklardır.
 3. Şeker ölçüm cihazı, insulin iğnesi veya kalemi, şırınga ve enjektör kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı tarafından bu cihazları kontrol edildikten sonra sınava alınacaklardır.Bu araç gereç ve cihazlar, ihtiyaç hallerinde kullanılmak üzere sınav boyunca Salon Başkanının masasının üzerinde bulunacaktır. Bu durumda olana adaylar kendi tercih etmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava alınacaklardır. Bu araç, gereç ve cihazları sınav boyunca yanında bulundurmak isteyen adaylar, belirlenen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her tür kablolu ve kablosuz iletişimi kesilmiş olan binalarda sınava alınacaklardır.
 4. Şeker düşmesi (hipoglisemi) sebebiyle sınavda yanlarında meyve suyu veek gıda bulundurma zorunluluğu olan adaylar, bu gıdaları kendi sıralarının üzerinde bulundurabilirler.
 5. İnsülin pompası kullanmakta olan adaylar, bu aparatı giysilerinin altında bulundurmak şartıyla kendi tercih etmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava girebilirler.
 6. İnsülin pompası kullanan, aynı zamanda da farklı rahatsızlığı sebebiyle okuyucu yardımı alan adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 7. Üzerinde protez ve ortezi bulunan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından bu araçları kontrol edilerek sınava alınacaklardır. Protez ve ortezler giysi altında olmalıdırlar. Üzerinde protez veya ortezi olan adaylar (protez veya ortezi giysi altında olsun olmasın) okuyucu yardımı talep ederlerse, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 8. Üzerinde diren ve katater bulunan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından bu araçları kontrol edilerek sınava alınacaklardır. Diren ve kataterler giysi altında olmalıdırlar. Bu adaylardan okuyucu yardımı talep edenler ile diren ve kataterlerinde metal parça içerikli ürün kullanan adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 9. Bandaj, boyunluk, şapka, destek malzemesi (yükseltici materyal), bere, eldiven, hasta bezi, havlu, bez, peçete kullanacak olan adaylar tercih ettikleri sınav merkezlerinde sınava girebilecekler ancak, bu malzemeler arasında metal içerikli olan ürün kullanacak olan adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 10. Korse kullanmakta olan adaylardan korsesi giysi altında olan adaylar tercih etmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava alınacaklardır. Bu adaylardan okuyucu yardımı alanlar ile korsesi metal parça içermekte olan adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 11. İlaç kullanan adaylardan ilaçlarını tane ile sınav merkezine getirmiş olan adaylar kendi istedikleri sınav merkezlerinde sınava alınacaklardır. Kullanmaları gereken ilacı paket içerisinde sınava getirmesi zorunlu olan adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 12. Sınavda ek gıda kullanması gerekli olan adayların gıda paketleri Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı tarafından kontrol edildikten sonra kendi seçtikleri sınav merkezlerinde sınava alınabileceklerdir.
 13. Göz damlası kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlu Yardımcısının kontrolünden sonra göz damlasının ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere sınav salon başkanının masasının üzerinde bulunması koşuluyla tercih etmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava girebilirler.
 14. Sonda kullanmakta olan adaylar tercih etmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava alınabilecekler ancak bunların arasında okuyucu yardımı talep edenler, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 15. Yastık veya oturma simidi kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı tarafından kontrol edildikten sonra kendi seçtikleri sınav merkezlerinde sınava alınabileceklerdir. Bu adaylardan okuyucu yardımı talep edenler, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 16. Maske kullanması gereken adaylar, bina sınav sorumlu yardımcısının kontrolünde tercih etmiş oldukları sınav merkezinde sınava alınırlar. Bu adaylar arasında maskesi metal parça içeren adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 17. Dizlik ve bant kullanan adaylar bu malzemeleri giysi altında olmak koşuluyla istedikleri sınav merkezlerinde sınava girebilirler. Bu adaylar arasından okuyucu yardımı talep edenler, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 18. Biyonik kulak ve işitme cihazı kullanan adaylar, eğer kulaklıkları ve cihazları bedenlerinden ayrılabiliyorsa, sınav öncesinde Bina sınav sorumlu yardımcısının kontrol etmesinden sonra sınav binalarına alınırlar. Bu cihazlar sınav görevlileri tarafından adaydan sınav öncesinde teslim alınarak sınavın tamamlanmasıyla birlikte adaya tekrar teslim edilirler. Sınav yapılırken biyonik kulak ve işitme cihazı kullanmak zorunda kalan adaylar ile bu cihazlarını salon görevlilerine teslim etmek istemeyen adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 19. Tekerlekli sandalye kullananlar bu sandalyeler akülü olsa bile tercih ettikleri sınav merkezlerinde sınava alınırlar. Bu adaylardan okuyucu yardımı talep edenler, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 20. Yürüteç, koltuk değneği, kanedyen, baston kullanan adaylar tercih etmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava alınacaklardır. Bina sınav sorumlu yardımcısı tarafından bu malzemeler sınavın başlamasından önce adaylardan teslim alınacak ve sınavın bitmesiyle birlikte adaya teslim edilecektir.
 21. Elektronik olmayan büyüteç kullanan adaylar, tercih etmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava alınacaklardır. Büyüteçleri metal parça içeren adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 22. Teleskopik gözlük veya prizmatik gözlük kullanan adaylar (sadece çerçeve ise) tercih etmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava alınacaklardır. Bu malzemelerinde aparat takılı olan adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 23. Abaküs kullanmakta olan adaylar bina sınav sorumlu yardımcısının kontrolü ile tercih ettikleri sınav merkezlerinde sınava katılabilirler. Üzerinde herhangi olağan dışı bir aparat olan cihazlarla sınava girmek isteyen adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 24. Kabartmalı yazı tableti ya da küptaş kullanan adaylar bu malzemeleri plastik ise seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava girebilirler. Metal kalem kullanan kişilerde bu malzeme kontrol edilerek tutanağa olağan dışı bir durum olmadığı aktarılacaktır. Aksi halde bu adaylar sınava alınmayacaklardır. Kalem haricinde metal aksama sahip malzeme kullanacak olan adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 25. Braille daktilo kullanan adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 26. Tahta veya beyaz tahta kalemi kullanan adaylar, seçtikleri sınav merkezlerinde sınava alınabilirler. Bu malzemesi metal parça içerenler ve okuyucu yardımı talep edenler, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 27. Büyüteç gözlüğü kullanmakta olan adayların bu malzemeleri bina sınav sorumlu yardımcısı tarafından kontrol edilerek seçtikleri sınav merkezlerinde sınava alınabileceklerdir. Eğer olağan dışı bir durum mevcut ise adayın kendi talebi doğrultusunda, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 28. Astım ilacı, pompası ve spreyi kullanan adaylar, bina sınav sorumlu yardımcısının kontrolünde seçmiş oldukları sınav merkezinde sınava alınabileceklerdir. Bu araç, gereç ve cihazları ihtiyaç halinde kullanılmak üzere sınav boyunca salon başkanının masasının üzerinde bulunacaktır.

 

Genel Kurallar 

 1. Engeli sebebiyle herhangi bir alet, araç ve gereç kullanan engelli adaylardan okuyucu yardımı talep eden kişiler, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 2. Engeli sebebiyle herhangi bir elektronik alet, araç ve gereç kullanmakta olan engelli adaylar, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 3. Vücut üzerinde monte halde bulunan ve elektronik olmayan alet ve araçlarla, bu aletler giysi altında olmak koşuluyla sınava girmek isteyen adaylar, seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava girebilirler.
 4. Engelli salonunda herhangi bir alet, araç ve gereç ile sınava girecek olan aday olması halinde bina sınav sorumlu yardımcısı bu alet, araç ve gereci tek tek kontrol edecek ve izin verilen alet, araç ve gereç olup almadığına, bu aletlerin üzerinde herhangi bir metal unsur bulunup bulunmadığına karar vererek, engelli adayı binaya alacaktır.
 5. Metal nitelikli eşya beyanında bulunmamasına rağmen üzerinde metal eşya taşıyan engelliler atanmış oldukları binalara söz konusu alet ve cihaz ile alınmayacaklardır.
 6. İşaretleyici yardımı talep eden adaylar arasından engeli sebebiyle sınavda metal eşya, cihaz ve alet bulundurması gerekenler ve sınav sırasında yüksek sesle soruları kendileri okumak isteyenlerse, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 7. Üzerinde cihaz olan engellilerden soruları yüksek sesle okumak isteyenler, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 8. Giysi altında kabul edilen cihazların sınav esnasında giysi üzerine çıkarılması ya da bedenden ayrılması halinde bu adayın sınavı geçersiz olacaktır. İlgili aday hemen bina sınav sorumlusunun odasına götürülerek, çıkış izninin verildiği süreye kadar bekletilerek sonrasında bina dışına çıkmasına müsaade edilecektir. Söz konusu olan alet tutanak yardımıyla ÖSYM’ye gönderilecektir.
 9. ÖSYM tarafından belirtilen sınav merkezlerinde her türde kablolu ve kablosuz iletişimi kesilmiş binalara atanan adaylar ihtiyaçları olan cihazları kendileri getirecektir. Sınavdan önce ÖSYM uzmanları tarafından bu cihazlar kontrol edilecek ve sınav güvenliğini zedeleyici bir durum olmadığını onaylayıp kullanım izni vereceklerdir. Bu cihazlara ÖSYM uzmanları izin verirlerse adaylar cihazlarını sınavda kullanabilirler. Güvenlik ihlali yapan adaylar sınav binalarına alınmayacaklardır.
 10. Belirlenen sınav merkezlerinden sınava başvuruda bulunan engelliler de metal aksam içeren cihazların kullanılması halinde, belirtilen sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanmış her türde kablolu ve kablosuz iletişimin kesilmiş olduğu binalarda sınava alınacaklardır.
 11. Adaylar başvuru süreci içerisinde kullanmak istedikleri cihazların fotoğraflarını ve özelliklerini içeren dilekçelerini ÖSYM’ye ileteceklerdir. ÖSYM her cihazı inceleyerek yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda adayların sınav merkezlerini belirleyecektir. ÖSYM’ye fotoğrafı ve özellikleri gönderilen cihazlar dışında farklı bir cihazla sınav binasına gelen adaylar sınava alınmayacaklardır.
 12. Yukarıda tanımlı olan araç, gereç ve cihazların dışında engelli adayların kullanmak zorunda oldukları farklı başka aleti araç, malzeme, cihaz ya da engel durumu söz konusu ise adaylar başvuru süreçleri içerisinde durumlarını dilekçeyle birlikte ÖSYM’ye bildirecekler ve ÖSYM’nin ilgili komisyonlarının incelemesi neticesinde durumları hakkında adaya bilgi verilecektir.

 

TRA Pasaport