TRA, Travel Residence Agency.
ÇÖZÜM SUNAN ORTAK HÜKÜMETLER
ÜCRETSİZ TELEFON DESTEĞİ İÇİN:

Aile İkamet İzni

Uluslararası hukuk çerçevesinde ve ülkelerin kendi oluşturdukları hukuk sistemleri doğrultusunda bir ülkede vatandaş olmayan herkesin belirli hakları mevcuttur. Ülkenin vatandaşı olmayan kişiler için en önemli hak ve yükümlülüklerin başında Aile ikamet izini gelmektedir. Bireylerin hukuki manada yaşama iradesini gösterdikleri yer ikamet kavramıyla açıklanabilir. Bir ülkede yaşayan ve o ülkenin vatandaşı olmayan kişiler kendi iradeleriyle ikamet ettikleri yeri ülkenin yetkili makamlarına bildirmekle yükümlüdürler. Ülkenin vatandaşı olmayan herkes için kanuni bir yükümlülük olan ikamet bildirme işlemi, ülke vatandaşları için de bir zorunluluktur.

Ülkelerdeki hukuki düzenin sağlanabilmesi için hayati öneme sahip olan ikamet izinleri, yabancı bir vatandaşa ilgili ülke içerisinde belirli bir zaman dilimi boyunca yaşama hakkı sunan belge olarak tanımlanabilir. Yetkili makamlar tarafından düzenlenen ikamet izin belgesi, yabancı vatandaşların ikamet izni almak istedikleri ülkelerin kanunları tarafından belirlenmiş olan şartları yerine getirmeleriyle beraber düzenlenebilmektedir.

Aile İkamet İzni Nedir?

Aile İkamet izni nedir? Sorusu sorulduğunda Türkiye’de oturmak isteyen yabancılar için düzenlenen ikamet izinleri, uzun süreli Türkiye’de ikamet etmek isteyenler için düzenlenmektedir. Türkiye’de ikamet alabilmek için farklı yollar mevcuttur. Bunlardan bir tanesi olan aile ikamet izinleri, Türkiye’de ikamet izni bulunan Türk vatandaşlarıyla evlilik yapmış ya da 5901 sayılı kanunun 28. Maddesi kapsamına giren kişilerle evlenmiş olanların alabileceği bir ikamet iznini aile ikamet izni denir.

ÖNEMLİ: Türkiye Cumhuriyetinde aile ikameti almak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının E-İKAMET RANDEVU sistemi üzerinden randevu almaları, randevu günü ve saatinde destekleyicileri ile birlikte gelmeleri zorunludur. 

 

 

Aile ikamet izni alabilmek için gerekli olan şartlar 6458 numaralı yabancılar ve uluslararası koruma kanununun 35. Maddesine göre belirlenmiştir. Bu kanuna göre aile ikamet izni alabilmek için,

1. Aile ikamet izni talep edilirken destekleyiciden aşağıda bulunan şartları sağlaması istenmektedir.

a.Destekleyicinin toplam gelirinin asgari ücretten az olmaması koşuluyla, ailedeki fert başına kazanılan ücretin üçte birinden daha az olmayan bir aylık gelire sahip olması,

b.Destekleyicinin sağladığı koşulların ailenin nüfusuna göre, genel sağlık ve güvenlik standartlarını gözetecek bir şekilde barınma şartlarına sahip olması ve tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortasının bulunması,

c.Başvurunun gerçekleştiği tarihte destekleyicinin beş yıl süreci içerisinde aile düzenine karşı işlenmiş herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olduğunun adli sicil kaydıyla belgelenmesi,

d.Aile ikamet izni almak için başvuru yapan kişinin destekleyicisinin en az bir yıl süresince ikamet izniyle Türkiye’de kalıyor olması,

e. Destekleyicinin adres kayıt sistemine kayıtlı olması şartları aranmaktadır.

2.Bilimsel araştırmalar amacıyla ikamet izni veya çalışma izni sahibi olan destekleyicilerin, 5901 sayılı kanunun 28. Maddesinde belirtilen şartları taşıyanlarla evli olan yabancılar aile ikamet iznine başvurdukları takdirde bu kişilerin destekleyicilerinde Türkiye’de bir yıl süreyle ikamet etme şartı aranmamaktadır.

3.Türkiye cumhuriyetinde bir destekleyicinin yanında kalmak için aile ikamet izni talebinde bulunacak olan yabancı vatandaşlarında aşağıdaki şartlar aranmaktadır;

a. Aile ikamet başvurusunda bulunacak olan kişinin 6458 sayılı kanunun 34. Maddesinin birinci fırkasında yer alan kapsamda olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri başvuru sırasında ibraz etmesi, (Destekleyiciyle evli olduğuna dair belgeler ya da destekleyicinin 18 yaşından küçük çocuklarına ilişkin bilgi ve belgelerin ibrazı)

b.Aile ikametbaşvurusu yapan kişinin 6458 sayılı kanunun 34. Maddesinin birinci fırkasında belirlenen kişilerle beraber yaşadığının veya yaşamaya niyetli olduğunun ortaya konması,

c.Aile ikamet izni alabilmek amacıyla evlilik gerçekleştirmemiş olmak,

d. Başvuru yapan yabancı eşin ve destekleyicinin her birinin on sekiz yaşını doldurmuş olması,

e. 6458 sayılı kanunun 7. Maddesi kapsamına girmiyor olmak.

4.Türkiye’de ikamet eden mültecilerde ve ikincil koruma statüsüne sahip olan kişilerde, bu maddenin birinci fırkasında belirtilen şartlar aranmayabilir.

6458 sayılı Kanunun 7. Maddesi;

1.Aşağıda belirtilen durumlarda yabancıların Türkiye’ye girişlerine izin verilmeden geri çevrilirler;

a.Türkiye’ye giriş yapmak isteyen kişilerin pasaportu, pasaport yerine geçeçek bir belgesi, vizesi, ikameti yada çalışma izni olmaması veya bu belgeleri, izinleri hileli yollarla edindiklerinin ya da bu belgelerin sahte olduğunun anlaşılması halinde,

b.Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitmesinden itibaren en az altmış gün süreyle pasaport ya da pasaport yer,ne geçebilecek herhangi bir belgesi bulunmayan kişiler,

c. 6458 sayılı kanunun 15. Maddesinin 2. Fırkası saklı kalmak üzere, vize muafiyetine sahip olsalar bile 15. Maddenin birinci fırkası kapsamına giren yabancılar.

2.6458 sayılı kanunun 7. Maddesi kapsamında yapılan tüm işlemler, geri çevrilmiş olan yabancı vatandaşlara tebliğ edilirler. Yapılan tebligatta, yabancıların ilgili karara itiraz etme haklarını etkin bir şekilde nasıl kullanacakları ile beraber, bu süreç içerisinde diğer yasal hakları ve yükümlülüklerine dair bilgilendirme yer almaktadır.
 

Aile İkamet İzini Kimlere Verilmektedir?

Aile ikamet izinleri, Türkiye’de bulunan destekleyicilerin yabancı eşlerine, destekleyicinin veya eşinin ergin olmamak koşuluyla bakıma muhtaç olan çocuklarına verilmektedir. 5901 sayılı kanunun 28. Maddesi uyarınca, ikamet iznine sahip olanlar, mülteciler ve ikincil koruma statüsüne sahip olan kişiler destekleyici olarak görülmektedir. İlgili kanunun 28. Maddesi şu hususları içermektedir, doğum yoluyla Türk vatandaşlığı hakkı elde etmiş olan, ancak çıkma izni vasıtasıyla Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler ve bu kişilerin kendileriyle beraber aynı hususta işlem gören çocukları, milli güvenlik ve kamu düzenine dair olan tüm hükümlerin saklı kalması koşuluyla askerlik hizmetini yapma hükümlüğüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme, muafen ev eşyası veya araç ithal etme gibi hakların haricinde, sosyal güvenliğe dair olarak kazanmış oldukları tüm haıklar saklı kalmak ve bu hakları kullanabilme konusunda ilgili kanunlarda yer alan hükümlere tabi olmak koşuluyla Türk vatandaşlarına sağlanan tüm haklardan aynı şekilde yararlanmaya devam ederler.
 

Aile İkamet İzninde Kimler Destekleyici Olabilirler?

Aile ikamet izinlerinde, aile birliği amacıyla Türkiye’ye gelecek olan yabancıların masraflarını üstlenen ve ikamet izni talebinde bulunan kişiler tarafından başvurularına dayanak gösterilen kişilerin, Türk vatandaşı ya da Türkiye’de yasal olarak kalmakta olan ve destekleyici adıyla anılan bir yabancının bulunması gereklidir. Aşağıdaki maddelerde yer alan kişiler destekleyici olabilirler,

 1. Türk Vatandaşları,
 2. Mavi Karta Sahip Olan Kişiler,
 3. İkamet izinlerinden bir tanesine sahip olan kişiler, (İkamet izinleri, uzun dönem ikamet izni, kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, insan ticareti mağduru ikamet izni, öğrenci ikamet izni, insani ikamet izni olarak adlandırılmaktadır.)
 4. Uluslararası koruma başvurusuna sahip olan kişiler ve şartlı mülteciler hariç olmak üzere, kanunlarda ikamet izni yerine geçtiği kabul edilmiş olan kimlik belgesine sahip olan kişiler,
 5. Mülteciler ve ikincil koruma statüsüne sahip olan kişiler.

 

Aile İkamet Başvuruları Nereye Yapılmaktadır?

Yakın zamanda uygulamaya koyulması planlanan sisteme göre Türkiye Cumhuriyeti devleti için kanunun öngördüğü ikamet izni başvuruları yabancıların vatandaşlıklarının bulunduğu ya da yasal olarak ikamet etmekte oldukları ülkelerde bulunan Türk konsolosluklarına gerçekleştirilebilecek. Ancak bu uygulama işlevsellik kazanana kadar yabancı vatandaşların yapacakları tüm ikamet izni başvuruları Türkiye devleti sınırları içerisinde ikamet etmekte oldukları illerin valiliklerine gerçekleştirilmektedir.
 

Aile İkamet İzni Başvuru Süreleri

Türkiye’ye vizeyle ya da vize muafiyetiyle giriş yapmış olan ve ikamet izni bulunmayan yabancılar 180 gün içerisinde 90 günlük kalış sürelerini tamamlamalarının ardından kendileri için geçerli olan ikamet izni için başvuruda bulunmalıdırlar. Aile ikamet izni için yapılan başvurular valiliklerin yoğunluğuna göre sonuçlanmaktadır. Aile ikamet izni uzatma başvuru süresi aile ikamet izni süresinin dolmasına 60 gün kala başlar ve mutlaka izin süresi dolmadan önce yapılmalıdır. Aile ikamet izni dolmasına rağmen hala başvuru yapmamış olan yabancı vatandaşlardan mazeretleri olanların başvuruları kabul edilir. Herhangi bir mazereti olmadan aile ikamet izni süresi dolmasına rağmen uzatma başvurusu yapmamış olanlara ikamet izni bitiş tarihi ve başvuru tarihi arasındaki süre kadar ikamet harcı ve ceza uygulanır.

 

Aile ikamet izni belgesi, 210 sayılı değerli kağıtlar kanununca değerli kağıtlar kapsamına girmekte olup, bedeli her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenmiş bir belge bedeline tabidir. Bu belge bedelinden herhangi bir ülke vatandaşının muaf olması söz konusu değildir.
210 sayılı kanuna ek olarak Değerli Kağıtlar Tablosunda bulunan yabancılar için ikamet izni belgeleri, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geçerli olmak kaydıyla 72 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bunun yanında aile ikamet iznine başvuran kişiler hangi ülkenin vatandaşı olduklarına göre değişen harç ödemekle yükümlüdürler. Aşağıda ülkelere göre harç bedellerinin ne kadar olduğunu görebilirsiniz.


Afganistan

Estonya

Küba

Samoa

Almanya

Filistin

Laos

San Marino

ABD

Finlandiya

Lesotho

Sao Tome ve Principe

Andora

Fransa

Letonya

Senegal

Angola

Gabon

Liberya

Seyseller

Antigua Barbuda

Gambiya

Libya

Sierra Leone

Arjantin

Gana

Lihtenstayn

Slovakya

Avusturalya

Gine

Litvanya

Slovenya

Avusturya

Gine - Bissau

Lübnan

Solomon Adaları

Azerbaycan

Grenada

Macaristan

Somali

Bahama

Guatemala

Madagaskar(Malagazi)

St. Kitts ve Nevis

Bahreyn

Guyana

Malavi

St. Lucia

Bangladeş

Güney Afrika

Maldivler

St. Vincent ve Grenagines

Barbados

Güney Kıbrıs Rum Kes.

Malezya

Sudan

Belize

Gürcistan

Marshall Adaları

Surinam

Benin

Haiti

Mauritius

Suudi Arabistan

Bhutan

Hırvatistan

Meksika

Swaziland

Birleşik Arap Emir.

Hindistan

Moğolistan

Şili

Bolivya

Hollanda

Moldova

Tanzanya

Bosna Hersek

Honduras

Monako

Tayland

Botswana

İngiltere

Moritanya

Togo

Brezilya

İran

Mozambik

Tonga

Brunei

İsveç

Myanmar(Burma,Birmanya)

Trinidad - Tobago

Bulgaristan

İsviçre

Namibya

Tuvalu

Burkina Faso

İtalya

Nauru

Uganda

Burundi

İzlanda

Nijer

Ukrayna

Cape Verde

Jamaika

Nijerya

Uruguay

Cibuti

Kamerun

Nikaragua

Vanuatu

Cook Adaları

Kanada

Orta Afrika Cum.

Vatikan

Çad

Katar

Özbekistan

Venezuela

Çin Halk Cum.

Kazakistan

Pakistan

Vietnam

Doğu Timor

Kenya

Palau

Yemen

Dominik

Kırgızistan

Panama

Yeni Zellanda

Dominika

Kiribati

Papua Yeni Gine

Yunanistan

Ekvator

Kolombiya

Paraguay

Zambiya

Ekvator Ginesi

Komor

Peru

Zimbabve

El Salvador

Kongo

Polonya

 

Endonezya

Kuzey Kore

Portekiz

 

Eritre

Kostarika

Romanya

 

Ermenistan

Kuzey Kıbrıs Türk Cum.

Ruanda

 

Yukarıdaki tabloda yer alan ülkelerin vatandaşları aile ikamet iznine başvuruda bulundukları takdirde ilk ay için 25 ABD doları ve sonraki aylar için 5 ABD doları olmak üzere harç ödemekle yükümlüdürler.


Arnavutluk

Filipinler

İsrail

Japonya

Kamboçya

Makedonya

Mali

Tacikistan

Umman

Yukarıdaki tabloda bulunan ülke vatandaşları aile ikamet iznine başvurdukları takdirde, ilk ay için 14 ABD doları, sonraki aylar için 3,5 ABD doları harç ödemekle yükümlüdürler.


Belçika

Belarus

Cezayir

İspanya

Kuveyt

Lüksemburg

Malta

Singapur

Tayvan

Ürdün

Yukarıdaki tabloda bulunan ülkelerin vatandaşları aile ikamet iznine başvuruda bulundukları takdirde, ilk ay için 9 ABD doları, sonraki aylar için 2,5 ABD doları harç ödemekle yükümlüdürler.


Etiyopya

Güney Kore

Hong Kong

Mikronezya

Rusya

Yukarıdaki tabloda bulunan ülkelerin vatandaşları aile ikamet izni başvurusunda bulundukları takdirde, ilk ay için 7 ABD doları, sonraki aylar için 1,5 ABD doları harç ödemekle yükümlüdürler.

Fas

Fildişi Sahili

Irak

Karadağ

Mısır

Tunus

Yukarıdaki tabloda yer alan ülkelerin vatandaşları aile ikamet izni başvurusunda bulundukları takdirde, ilk ay için 5 ABD doları, sonraki aylar için 0,5 ABD doları harç ödemekle yükümlüdürler.
Yukarıdaki listelerde yer almayan ülkelerin vatandaşları için resmi gazetede yayınlanan harç miktarları aşağıdaki gibidir,
1 ay süresine kadar her gün için 13,30 Türk Lirası (Bu rakam ilk ay için izin başına 24,80 Türk Lirasından az, 129,70 Türk Lirasından daha fazla olamaz.)
1 ay süresinden sonraki her ay için 84,20 Türk Lirası
(İlk aydan sonraki aylardaki harçların hesaplanmasında ay kesintileri tam ay olarak dikkate alınmaktadır.)
(4731 sayılı kanunun 6. Maddesinde belirtildiği üzere ikamet izninin alınmaması ya da süresinin uzatılmaması, aşılmış olan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak olan harcın tahsilini engellememektedir. Bu sebeple hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlasıyla alınmaktadır.)
İkamet harçlarının tespit edilmesinde 4761 sayılı kanunun 7. Maddesinde belirtildiği üzere mütekabiliyet esası göz önünde tutularak Maliye Bakanlığı yetkilendirilmiştir.
Bunun yanında Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilecek belgelerin harçları da 205,30 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
 

Eikamet | Göç İdaresi Randevunuzu Alın. 

 

 

Aile ikamet izni başvurusunda bulunacak olan kişilerin aile ikamet izni gerekli evraklar eksiksiz hazırlanması gerekmektedir. Başvuruda istenilen belgeleri aşağıda sıraladık.

Başvuruda bulunacak kişinin kendisinden,

 1. Aile ikamet izni başvuru formu ( yabancı kişi tarafından ya da yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.)
 2. Pasaport ya da pasaport yerine geçen belgenin aslıyla birlikte fotokopisi (kimlik bilgileri sayfası, fotoğrafın bulunduğu sayfayla beraber işlem gören sayfalar)
 3. Dört adet fotoğraf (Fotoğrafların son 6 ay içerisinde çekilmiş olması, fonu beyaz olup biyometrik fotoğraf olmaları gerekmektedir. Özçekim, aile fotoğrafı, tanınmayı güçleştirecek fotoğraflar, güncel olmayan ya da siyah beyaz fotoğraflar kabul edilmemektedir.)

Başvuruda bulunacak kişinin destekleyicisinden, (Destekleyici başvurular esnasında hazır bulunmalıdır.)

 1. Pasaport ya da pasaport yerine geçen belgelerin aslı ve fotokopisi (ikincil koruma statüsü sahipleri ve mülteciler için mevcutsa pasaport ya da pasaport yerine geçen belgelerin kimlik bilgileriyle beraber fotoğrafların bulunduğu sayfa ve işlem gören sayfalar)
 2. Destekleyici Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
 3. Destekleyic Türk vatandaşı değilse ikamet veya çalışma belgesinin, ikincil koruma statüsüne sahip veya mülteci ise kimlik belgesinin, mavi kartlı ise mavi kart belgesinin aslı ve fotokopisi,
 4. İkamet süresi içerisinde destekleyicinin düzenli ve yeterli maddi imkana sahip olduğuna dair onaylı, imzalı veya e-imzalı belge,
 5. Destekleyicinin tüm aile bireylerini kapsayacak geçerli sağlık sigortasına saip olması. Aşağıda yer alan seçeneklerden birisi yeterli olacaktır. (Sigorta süresinin talep edilen ikamet izni süresini kapsaması gerekmektedir.)
 1. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri bağlamında Türkiye’dekis sağlık hizmetlerinden yararlandığına dair il sosyal güvenlik biriminden alacağı e-imzalı ya da imzalı ve kaşeli veya mühürlü belge,
 2. Sosyal güvenlik kurumundan alınan e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü provizyon belgesi, (Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak olan provizyon belgeleri destekleyicinin bilgilerini ve aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)
 3. Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortası kapsamına girmek için yapılan başvuruya dair e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü belge,
 4. Özel sağlık sigortası bulunduğuna dair belge. ( Özel sağlık sigortası poliçelerinde, iş bu poliçe 06.06.2014 tarihli ve 9 numaralı ikamet izni talepleri için yaptırılacak özel sağlık sigortalarına dair genelgede belirtilen asgari teminat yapısını kapsamaktadır,  ibaresi yer almalıdır. İlk başvurularda sigorta poliçelerinin e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü aslının bulunması, uzatma başvurularındaysa, sadece poliçenin onaylı örneği koyulmalıdır.)
 1. Destekleyicinin adli sicil kaydı, (Türk vatandaşı olmayanlar için kendi ülke makamlarından alınacak olan belgenin temin süresinin uzun olabilmesi ihtimaline karşı başvurudan en az üç ay önce talep edilmesinde yarar vardır. Türk vatandaşı olmayan destekleyiciler eğer son beş yıldır Türkiye’de ikamet ediyorsa adli sicil kaydını Türk makamlarından alabilirler. Türk makamlarından alınmış olan belgeler e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü olmalıdır. Yurt dışından alınmış olan adli sicil kayıtlarında noter onaylı Türkçe tercüme ve Apostille şerhi bulunmalıdır. Apostille anlaşmasına taraf olmayan bir ülkenin vatandaşı olan kişiler için adli sicil kaydının alınmasının ardından konsolosluk onayı ve Dışişleri bakanlığının ya da bu konuda yetkilendirilmiş Türk makamlarının onayı gerekmektedir.
 2. Adres kayıt sistemine kayıtlı olunduğunu gösteren belge. (il veya ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü belge)

Ek Belgeler

 1. Aile ikamet izni başvurusunda bulunan kişi ülkede kira sözleşmesiyle kalıyorsa, sözleşmenin noter onaylı örneğinin başvuru belgesine eklenmesi gerekmektedir.
 2. Aile ikamet izni talebinde bulunan kişi eğer otel, hotel gibi bir yerde kalıyorsa, bu yerlerde kalındığına dair belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
 3. Aile ikamet izni talebinde bulunan kişi öğrenci yurdunda kalıyorsa, yurtta kaldığına dair e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü belgeyi başvuru belgelerine eklemelidir.
 4. Üçüncü bir kişinin (akrabalar haricinde) yanında kalınacak olunması durumunda kalınacak olan kişiden noter onaylı bir tahhüdün (yanında kalınacak kişinin evli olması durumunda eşinin de noter onaylı tahhüdünün) başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.
 5. Çocuklar için pasaport ya da yerine geçen bir belge veya ulusal bir kimlik kartı yardımıyla anne ve baba tespit edilemiyorsa, doğum belgeleri istenmektedir.
 6. Anne ya da babadan birisinin bulunmuyor olması hallerinde (ölmüş olmaları halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir)kişilerden onaylı muvafakat beyanı istenmektedir. Boşanma hallerinde çocuğun onaylı velayet belgesi istenmektedir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmış iseler –imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü olmalıdır. Belgeler yurt dışından temin edilmiş iseler Türkçe tercümelerinin noter onaylı olması ve üzerilerinde Apostille şerhinin bulunması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülkelerin vatandaşı olunması durumunda ilgili belgelerin Türk konsolosluğu ve Dışişleri bakanlığı ya da bu konuda yetkilendirilmiş Türk makamları tarafından onaylanması gerekmektedir.
 7. Aile ikamet başvurusu yapılan şahsın 18 yaşından küçük olması halinde, yurt dışında bulunan annesi veya babası ya da yasal temsilcisi tarafından verilen muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmesi koşuluyla Türkiye’deki gerçek veya tüzel kişiler tarafından verilmiş olan taahütname aranmaktadır.
 8. Evlilik cüzdanı ya da evli olunduğuna dair belgenin (bilgileri içeren sayfalarının) onaylı fotokopisi istenmektedir. Türk makamlarından (il veya ilçe nüfus müdürlükleri kanalıyla alınabilir) alınan evlilik belgesinin imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir. Yurt dışından alınan evlilik belgelerinde, belgenin noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi düşülmüş olması aranmaktadır. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülkelerin vatandaşı olunması durumunda söz konusu belgelerin Türk konsoloslukları tarafından onaylanması ve Dışişleri bakanlığı ya da bu konuda yetkili Türk makamlarına onaylatılması gereklidir.
 9. Geçiş başvurusu yapılacağı zaman önceki ikamet izni belgesinin aslı ibraz edilerek, fotokopisi başvuru belgelerine eklenecektir.

Başvuranın Yakınlık Derecesine Göre İstenen Evraklar

Destekleyicinin Eşinden,

 1. Evlilik cüzdanı ya da evli olunduğunu kanıtlayan bir belgenin bilgi içeren sayfalarının onaylı fotokopisi, Türk makamlarından (il veya ilçe nüfus müdürlükleri kanalıyla alınabilir) alınan evlilik belgesinin imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir. Yurt dışından alınan evlilik belgelerinde, belgenin noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi düşülmüş olması aranmaktadır. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülkelerin vatandaşı olunması durumunda söz konusu belgelerin Türk konsoloslukları tarafından onaylanması ve Dışişleri bakanlığı ya da bu konuda yetkili Türk makamlarına onaylatılması gereklidir.

Destekleyiciden,

Destekleyicinin başvuru esnasında hazır bulunması istenir. Bunun haricinde yukarıda belirtilen ortak belgeler talep edilmektedir.

Destekleyicinin Ergin Olmayan Çocukları

Yukarıda belirtilmiş olan ortak belgeler istenmektedir.

Destekleyiciden,

Destekleyiciden başvuruda hazır bulunması istenmektedir. Bunun yanında anne ve babadan bir tanesinin bulunmaması halinde (ölüm halinde diğer eşin ölüm belgesi ibraz etmesi gerekmektedir) muvafakat beyanı verilmelidir. Beyan Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü olmalıdır. Yurt dışından alınan beyanlarda noter onaylı Türkçe tercüme ve Apostille şerhi istenmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülkelerin vatandaşları söz konusu belgeleri Türkiye konsolosluklarında ve Dışişleri Bakanlığında ya da bu konuda yetkili olan Türk makamlarına onaylatmalıdır.

Boşanma hallerinde çocuğun velayet belgesi istenmektedir. Belge Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü olmalıdır. Yurt dışından alınan beyanlarda noter onaylı Türkçe tercüme ve Apostille şerhi istenmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülkelerin vatandaşları söz konusu belgeleri Türkiye konsolosluklarında ve Dışişleri Bakanlığında ya da bu konuda yetkili olan Türk makamlarına onaylatmalıdır.

Doğum belgesi de istenebilen diğer belgelerden bir tanesidir. (Pasaport ya da pasaport yerine geçen bir belgenin veya ulusal kimlik kartlarından anne ve babanın tespit edilememesi hallerinde doğum belgesi istenmektedir. Belge Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü olmalıdır. Yurt dışından alınan beyanlarda noter onaylı Türkçe tercüme ve Apostille şerhi istenmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülkelerin vatandaşları söz konusu belgeleri Türkiye konsolosluklarında ve Dışişleri Bakanlığında ya da bu konuda yetkili olan Türk makamlarına onaylatmalıdır.

Destekleyicinin Bakmakla Yükümlü Olduğu Çocukları

Kendisinden,

Yukarıda belirtilen ortak belgeler istenmektedir.

Destekleyiciden,

Destekleyicinin başvuru sırasında hazır bulunması istenir. Bunun haricinde,

Anne ve babadan bir tanesinin bulunmaması halinde  (ölüm halinde diğer eşin ölüm belgesi ibraz etmesi gerekmektedir) muvafakat beyanı verilmelidir. Beyan Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü olmalıdır. Yurt dışından alınan beyanlarda noter onaylı Türkçe tercüme ve Apostille şerhi istenmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülkelerin vatandaşları söz konusu belgeleri Türkiye konsolosluklarında ve Dışişleri Bakanlığında ya da bu konuda yetkili olan Türk makamlarına onaylatmalıdır.

Boşanma hallerinde çocuğun velayet belgesi istenmektedir. Belge Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü olmalıdır. Yurt dışından alınan beyanlarda noter onaylı Türkçe tercüme ve Apostille şerhi istenmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülkelerin vatandaşları söz konusu belgeleri Türkiye konsolosluklarında ve Dışişleri Bakanlığında ya da bu konuda yetkili olan Türk makamlarına onaylatmalıdır.

Doğum belgesi de istenebilen diğer belgelerden bir tanesidir. (Pasaport ya da pasaport yerine geçen bir belgenin veya ulusal kimlik kartlarından anne ve babanın tespit edilememesi hallerinde doğum belgesi istenmektedir. Belge Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü olmalıdır. Yurt dışından alınan beyanlarda noter onaylı Türkçe tercüme ve Apostille şerhi istenmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülkelerin vatandaşları söz konusu belgeleri Türkiye konsolosluklarında ve Dışişleri Bakanlığında ya da bu konuda yetkili olan Türk makamlarına onaylatmalıdır.(başvuruda hazır bulunur)

Destekleyicinin Eşinin Ergin Olmayan Çocukları

Kendisinden,

Yukarıda belirtilen ortak belgeler istenmektedir.

Destekleyiciden,

Destekleyicinin başvuru sırasında hazır bulunması istenir. Bunun haricinde,

Anne ve babadan bir tanesinin bulunmaması halinde  (ölüm halinde diğer eşin ölüm belgesi ibraz etmesi gerekmektedir) muvafakat beyanı verilmelidir. Beyan Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü olmalıdır. Yurt dışından alınan beyanlarda noter onaylı Türkçe tercüme ve Apostille şerhi istenmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülkelerin vatandaşları söz konusu belgeleri Türkiye konsolosluklarında ve Dışişleri Bakanlığında ya da bu konuda yetkili olan Türk makamlarına onaylatmalıdır.

Boşanma hallerinde çocuğun velayet belgesi istenmektedir. Belge Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü olmalıdır. Yurt dışından alınan beyanlarda noter onaylı Türkçe tercüme ve Apostille şerhi istenmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülkelerin vatandaşları söz konusu belgeleri Türkiye konsolosluklarında ve Dışişleri Bakanlığında ya da bu konuda yetkili olan Türk makamlarına onaylatmalıdır.

Doğum belgesi de istenebilen diğer belgelerden bir tanesidir. (Pasaport ya da pasaport yerine geçen bir belgenin veya ulusal kimlik kartlarından anne ve babanın tespit edilememesi hallerinde doğum belgesi istenmektedir. Belge Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü olmalıdır. Yurt dışından alınan beyanlarda noter onaylı Türkçe tercüme ve Apostille şerhi istenmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülkelerin vatandaşları söz konusu belgeleri Türkiye konsolosluklarında ve Dışişleri Bakanlığında ya da bu konuda yetkili olan Türk makamlarına onaylatmalıdır.

Evlilik cüzdanı ya da evli olunduğunu kanıtlayan belgenin bilgilerin bulunduğu sayfalarının onaylı fotokopisi istenmektedir. Türkiye’de İl veya ilçe nüfus müdürlüklerinden alınabilen bu belgenin e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü olması gerekmektedir. Yurt dışından alınan beyanlarda noter onaylı Türkçe tercüme ve Apostille şerhi istenmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülkelerin vatandaşları söz konusu belgeleri Türkiye konsolosluklarında ve Dışişleri Bakanlığında ya da bu konuda yetkili olan Türk makamlarına onaylatmalıdır.

Destekleyicinin Eşinin Bakmakla Yükümlü Olduğu Çocukları

Kendisinden,

Yukarıda belirtilen ortak belgeler istenmektedir.

Destekleyiciden,

Destekleyicinin başvuru sırasında hazır bulunması istenir. Bunun haricinde,

Anne ve babadan bir tanesinin bulunmaması halinde  (ölüm halinde diğer eşin ölüm belgesi ibraz etmesi gerekmektedir) muvafakat beyanı verilmelidir. Beyan Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü olmalıdır. Yurt dışından alınan beyanlarda noter onaylı Türkçe tercüme ve Apostille şerhi istenmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülkelerin vatandaşları söz konusu belgeleri Türkiye konsolosluklarında ve Dışişleri Bakanlığında ya da bu konuda yetkili olan Türk makamlarına onaylatmalıdır.

Boşanma hallerinde çocuğun velayet belgesi istenmektedir. Belge Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü olmalıdır. Yurt dışından alınan beyanlarda noter onaylı Türkçe tercüme ve Apostille şerhi istenmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülkelerin vatandaşları söz konusu belgeleri Türkiye konsolosluklarında ve Dışişleri Bakanlığında ya da bu konuda yetkili olan Türk makamlarına onaylatmalıdır.

Doğum belgesi de istenebilen diğer belgelerden bir tanesidir. (Pasaport ya da pasaport yerine geçen bir belgenin veya ulusal kimlik kartlarından anne ve babanın tespit edilememesi hallerinde doğum belgesi istenmektedir. Belge Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü olmalıdır. Yurt dışından alınan beyanlarda noter onaylı Türkçe tercüme ve Apostille şerhi istenmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülkelerin vatandaşları söz konusu belgeleri Türkiye konsolosluklarında ve Dışişleri Bakanlığında ya da bu konuda yetkili olan Türk makamlarına onaylatmalıdır.

Evlilik cüzdanı ya da evli olunduğunu kanıtlayan belgenin bilgilerin bulunduğu sayfalarının onaylı fotokopisi istenmektedir. Türkiye’de İl veya ilçe nüfus müdürlüklerinden alınabilen bu belgenin e-imzalı veya imzalı ve kaşeli ya da mühürlü olması gerekmektedir. Yurt dışından alınan beyanlarda noter onaylı Türkçe tercüme ve Apostille şerhi istenmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülkelerin vatandaşları söz konusu belgeleri Türkiye konsolosluklarında ve Dışişleri Bakanlığında ya da bu konuda yetkili olan Türk makamlarına onaylatmalıdır.

 

TRA Pasaport